Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7653/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:2944 Dad, Fő utca 33., 37. hrsz: 28
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D'OMIKRON-PLUSZ Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: AK17622
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Dad
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szűcs Attiláné
Telefon: +36 34470025
E-mail: hivatal@dad.hu
Fax: +36 34470025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Az Általános Iskola belső átalakítása és energetikai korszerűsítése Dadon”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épületek felújításával lehetővé válik, hogy a két épület egy egységként, az általános iskola 8 osztályos oktatási intézményt alkosson.
Esztétikai szempontból pozitívan befolyásolja a település látképét, az energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása, megújuló energiaforrás (napelemes villamos energiatermelés) létesítése következtében költséghatékony üzemeltetést biztosít, a kevesebb energiafelhasználás következtében csökken a káros-anyag kibocsátás.
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
Dad Község Önkormányzata energetikai korszerűsítést és átalakítást tervez a 28 helyrajzi számon álló Dad, Fő utca 33. és 37. házszám jelzésű oktatási intézményein. Az érintett épületek rendeltetése Általános Iskola. A két építmény egy egységként alkotja majd az általános iskolai, 8 osztályos oktatási intézmény egészét. Ennek megfelelően az előírásokat nem épületenként, hanem együtt teljesítik.
Dad, Fő út 33. szám alatti épület: Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős, védettség alá nem eső területen fekszik. Az épületet korábban több ütemben bővítették, ami miatt változó traktusszélesség, falazat összetétel és padlóvonal magasság különbség jellemzi. Jelenlegi állapot szerint az eredeti, utcai tömegben két nagyobb terem található, amiből az egyik könyvtárszobaként, a másik pedig számítógépteremként működik. Csoportszobák, raktár, mosdó, kazánhelyiség képezi még ezt a részt. Ezeken kívül a hátsó keskenyebb hozzáépítésben több kisebb csoportszoba is van, a volt óvodai főzőkonyha maradék helyiségei, illetve a régi szolgálati lakás leromlott állapotban.
Korszerűsítések, fejlesztések
Dad, Fő u. 33. szám alatti épület:
Energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém, lábazat hőszigetelése, régi nyílászárók cseréje. A födémen 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül (-max=0,04 W/mK). Falakon hőszigetelő vakolatrendszer készül, 12 cm EPS Grafit (-max=0,03 W/mK) illetve 14 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel. Az utcai épületrész külső falfelületen 12 cm vastag expandált polisztirolhab, hátsó traktus, vegyes falazatú falfelületen 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés. Lábazati felületen alacsony vízfelvételi képességű, lábazati műgyanta vakolat homlokzat szerint, kevert színű szemcsés vékonyvakolat külső falfelületre, 2 mm-es szemcseméret.
Tető hőszigetelés 20 cm vastagságban, (ásványi szálas anyagú hőszigeteléssel). A fűtéskorszerűsítés során új kondenzációs gázkazán időjárás követő szabályozással, padlófűtés kialakítása.
- Megújuló energia felhasználása, 2 kW teljesítményű napelem telepítése a tetőre. A megnövekvő teher miatt cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje az egész épületen.
- Világítási rendszer korszerűsítése.
Dad, Fő út 37. szám alatti épület:
Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős, védettség alá nem eső területen fekszik.
Jelenlegi állapot szerint öt tanterem, egy igazgatói iroda, és egy tanári szoba található a főépületben, melyhez toldaléképületként csatlakozik a kazánhelyiség és a vizesblokk továbbá egy tárolókat tartalmazó bővítmény.
A.) Energetikai korszerűsítések, fejlesztések
- energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém és lábazat hőszigetelése
- fűtéskorszerűsítés
- megújuló energia felhasználása - napelemek telepítése a tetőre
- tető megerősítése a megnövekvő teher miatt - cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje (12 db napelem)
- világítási rendszer korszerűsítése
B.) Az épülethez tartozó leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület folytatásaként megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes kialakítással. Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget, közlekedőt, új hátsó akadálymentes bejáratot.
A tervezési program keretén belül az épület energetikai korszerűsítését és az ehhez tartozó járulékos munkákat és a toldaléképület belső átalakítása. A leghátsó, tárolókat tartalmazó épületrész elbontásra kerül.
A főépület tömegének közvetlen folytatását képző, jelenlegi vizesblokk és kazánház funkciójú toldaléképületben alakítjuk ki az új vizesblokkot és az iskola folyosójának folytatását. A toldaléképületet egy 21,80 m2 bruttó alapterületű bővítmény teszi egésszé, az iskola hosszanti épületrészével megegyező traktusszélességűvé. Ebben a bővítményben kap helyet az új kazán helyiség, és az akadálymentes mosdó, és egy közlekedő, amibe az új hátsó akadálymentes bejáraton keresztül juthatunk.
Pályázati forrásból nem támogatható (önerős) tevékenységek bemutatása:
Dad 33. szám alatti épület
Belső átalakítás
3 tanterem kialakítása: válaszfalak bontása, új falak építése
Új közlekedési útvonal, zsibongó létrehozása
Igazgatói iroda, nevelői szoba elhelyezése
Új vizesblokk építése (női, férfi és akadálymentes)
Új kazánhelyiség, takarítószer tároló építése.
Dad, 37. szám alatti épület
A leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület folytatásaként megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes kialakítással. Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget, közlekedőt, új hátsó akadálymentes bejáratot.
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása:
Az önkormányzat az épületek költséghatékony üzemeltetése érdekében energetikai fejlesztéseket és megújuló energiaforrás kiépítését tervezi. A felújított épületeket egy egységként, 8 osztályos általános iskolai oktatási intézményként kívánja a jövőben működtetni. A két épület közötti átjárást a 33. számon lévő épület hátsó bejárati ajtó megnyitása biztosítja, ahonnan a 37-es számon álló épületig akadálymentes rámpa vezet.
Az energetikai korszerűsítés keretében épületszigetelés, fűtés - és világításkorszerűsítés, megújuló energiaforrás kiépítése történik. Az energetikai audit alapján mindkét épület jelenlegi energetikai minőség szerinti besorolása -GG-, amely az átlagost megközelítő állapotnak felel meg.
A projekt által érintett épületszerkezetekre vonatkozó számított hőátbocsátási tényezőket, illetve a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott hőátbocsátási követelményeket figyelembe véve készült a felújítás műszaki tartalma. Az energetikai tanúsítványban meghatározott javaslatok alapján, az épületek födém - és külső hőszigetelése, kondenzációs kazáncsere, energiatakarékos világítótestek felszerelése, valamint a megújuló (napelem rendszer) kiépítése biztosítja a megközelítő átlagosról a korszerű -CC- energetikai minőség szerinti besorolást, amely a tanúsítvány alapján már korszerűnek számít. Az épületek tetején elhelyezésre kerülő napelemek megtermelik a villamos energia igény 1/3-át. A fűtés korszerűsítése során, a hagyományos gázkazánok lecserélése új kondenzációs kazánra, valamint a Fő út 33. szám alatti épületben kiépítésre kerülő padlófűtés alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett biztosítja az épületben szükséges hőmennyiséget. A megújuló energiaforrást hasznosító technológia (napelemek) a fűtési igényt részlegesen elégíti ki.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológia a fűtési hőigényen kívül a villamos energia felhasználási igényt teljes egészében kielégíti.
A beruházást követően megtakarított villamos energia becsült értéke a Fő u. 37. szám alatti Iskola épület esetében 7400 kWh/év, a Fő u. 33. szám alatti (volt óvoda épület) esetében 1700 kWh/év.
Világítás korszerűsítése: meglévő lámpatestek cseréje energiatakarékos fényforrásúra. Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED-es kivitelben.
A természetes megvilágításhoz a homlokzaton új és nagyobb nyílászárók elhelyezésére kerül sor.
Összességében az épület hőszigetelése, villamos felújítása, megújuló energiaforrás létesítése hosszú távon költséghatékony fenntartást biztosít.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82724259 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Az Általános Iskola belső átalakítása és energetikai korszerűsítése Dadon”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45421130-4
45210000-2
45262500-6
45330000-9
45331100-7
45310000-3
09331000-8
09331200-0
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2944 Dad, Fő utca 33., 37. hrsz: 28
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épületek felújításával lehetővé válik, hogy a két épület egy egységként, az általános iskola 8 osztályos oktatási intézményt alkosson.
Esztétikai szempontból pozitívan befolyásolja a település látképét, az energiatakarékos fűtési rendszer kialakítása, megújuló energiaforrás (napelemes villamos energiatermelés) létesítése következtében költséghatékony üzemeltetést biztosít, a kevesebb energiafelhasználás következtében csökken a káros-anyag kibocsátás.
A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
Dad Község Önkormányzata energetikai korszerűsítést és átalakítást tervez a 28 helyrajzi számon álló Dad, Fő utca 33. és 37. házszám jelzésű oktatási intézményein. Az érintett épületek rendeltetése Általános Iskola. A két építmény egy egységként alkotja majd az általános iskolai, 8 osztályos oktatási intézmény egészét. Ennek megfelelően az előírásokat nem épületenként, hanem együtt teljesítik.
Dad, Fő út 33. szám alatti épület: Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős, védettség alá nem eső területen fekszik. Az épületet korábban több ütemben bővítették, ami miatt változó traktusszélesség, falazat összetétel és padlóvonal magasság különbség jellemzi. Jelenlegi állapot szerint az eredeti, utcai tömegben két nagyobb terem található, amiből az egyik könyvtárszobaként, a másik pedig számítógépteremként működik. Csoportszobák, raktár, mosdó, kazánhelyiség képezi még ezt a részt. Ezeken kívül a hátsó keskenyebb hozzáépítésben több kisebb csoportszoba is van, a volt óvodai főzőkonyha maradék helyiségei, illetve a régi szolgálati lakás leromlott állapotban.
Korszerűsítések, fejlesztések
Dad, Fő u. 33. szám alatti épület:
Energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém, lábazat hőszigetelése, régi nyílászárók cseréje. A födémen 20 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül (-max=0,04 W/mK). Falakon hőszigetelő vakolatrendszer készül, 12 cm EPS Grafit (-max=0,03 W/mK) illetve 14 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel. Az utcai épületrész külső falfelületen 12 cm vastag expandált polisztirolhab, hátsó traktus, vegyes falazatú falfelületen 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés. Lábazati felületen alacsony vízfelvételi képességű, lábazati műgyanta vakolat homlokzat szerint, kevert színű szemcsés vékonyvakolat külső falfelületre, 2 mm-es szemcseméret.
Tető hőszigetelés 20 cm vastagságban, (ásványi szálas anyagú hőszigeteléssel). A fűtéskorszerűsítés során új kondenzációs gázkazán időjárás követő szabályozással, padlófűtés kialakítása.
- Megújuló energia felhasználása, 2 kW teljesítményű napelem telepítése a tetőre. A megnövekvő teher miatt cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje az egész épületen.
- Világítási rendszer korszerűsítése.
Dad, Fő út 37. szám alatti épület:
Az épület egyszintes, magas tetős kialakítású részben lejtős, védettség alá nem eső területen fekszik.
Jelenlegi állapot szerint öt tanterem, egy igazgatói iroda, és egy tanári szoba található a főépületben, melyhez toldaléképületként csatlakozik a kazánhelyiség és a vizesblokk továbbá egy tárolókat tartalmazó bővítmény.
A.) Energetikai korszerűsítések, fejlesztések
- energetikai felújítás - külső homlokzati falak, padlásfödém és lábazat hőszigetelése
- fűtéskorszerűsítés
- megújuló energia felhasználása - napelemek telepítése a tetőre
- tető megerősítése a megnövekvő teher miatt - cseréplécezés és tetőhéjazat cseréje (12 db napelem)
- világítási rendszer korszerűsítése
B.) Az épülethez tartozó leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület folytatásaként megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes kialakítással. Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget, közlekedőt, új hátsó akadálymentes bejáratot.
A tervezési program keretén belül az épület energetikai korszerűsítését és az ehhez tartozó járulékos munkákat és a toldaléképület belső átalakítása. A leghátsó, tárolókat tartalmazó épületrész elbontásra kerül.
A főépület tömegének közvetlen folytatását képző, jelenlegi vizesblokk és kazánház funkciójú toldaléképületben alakítjuk ki az új vizesblokkot és az iskola folyosójának folytatását. A toldaléképületet egy 21,80 m2 bruttó alapterületű bővítmény teszi egésszé, az iskola hosszanti épületrészével megegyező traktusszélességűvé. Ebben a bővítményben kap helyet az új kazán helyiség, és az akadálymentes mosdó, és egy közlekedő, amibe az új hátsó akadálymentes bejáraton keresztül juthatunk.
Pályázati forrásból nem támogatható (önerős) tevékenységek bemutatása:
Dad 33. szám alatti épület
Belső átalakítás
3 tanterem kialakítása: válaszfalak bontása, új falak építése
Új közlekedési útvonal, zsibongó létrehozása
Igazgatói iroda, nevelői szoba elhelyezése
Új vizesblokk építése (női, férfi és akadálymentes)
Új kazánhelyiség, takarítószer tároló építése.
Dad, 37. szám alatti épület
A leghátsó toldaléképület bontása, vizes blokk átalakítása, új (főépület folytatásaként megjelenő) bővítményrész építése a kazánhelyiségnek akadálymentes kialakítással. Bővítmény tartalmazza az új akadálymentes mosdót, kazánhelyiséget, közlekedőt, új hátsó akadálymentes bejáratot.
A beruházás reális, takarékos és költséghatékony voltának indoklása:
Az önkormányzat az épületek költséghatékony üzemeltetése érdekében energetikai fejlesztéseket és megújuló energiaforrás kiépítését tervezi. A felújított épületeket egy egységként, 8 osztályos általános iskolai oktatási intézményként kívánja a jövőben működtetni. A két épület közötti átjárást a 33. számon lévő épület hátsó bejárati ajtó megnyitása biztosítja, ahonnan a 37-es számon álló épületig akadálymentes rámpa vezet.
Az energetikai korszerűsítés keretében épületszigetelés, fűtés - és világításkorszerűsítés, megújuló energiaforrás kiépítése történik. Az energetikai audit alapján mindkét épület jelenlegi energetikai minőség szerinti besorolása -GG-, amely az átlagost megközelítő állapotnak felel meg.
A projekt által érintett épületszerkezetekre vonatkozó számított hőátbocsátási tényezőket, illetve a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott hőátbocsátási követelményeket figyelembe véve készült a felújítás műszaki tartalma. Az energetikai tanúsítványban meghatározott javaslatok alapján, az épületek födém - és külső hőszigetelése, kondenzációs kazáncsere, energiatakarékos világítótestek felszerelése, valamint a megújuló (napelem rendszer) kiépítése biztosítja a megközelítő átlagosról a korszerű -CC- energetikai minőség szerinti besorolást, amely a tanúsítvány alapján már korszerűnek számít. Az épületek tetején elhelyezésre kerülő napelemek megtermelik a villamos energia igény 1/3-át. A fűtés korszerűsítése során, a hagyományos gázkazánok lecserélése új kondenzációs kazánra, valamint a Fő út 33. szám alatti épületben kiépítésre kerülő padlófűtés alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett biztosítja az épületben szükséges hőmennyiséget. A megújuló energiaforrást hasznosító technológia (napelemek) a fűtési igényt részlegesen elégíti ki.
A megújuló energiaforrást hasznosító technológia a fűtési hőigényen kívül a villamos energia felhasználási igényt teljes egészében kielégíti.
A beruházást követően megtakarított villamos energia becsült értéke a Fő u. 37. szám alatti Iskola épület esetében 7400 kWh/év, a Fő u. 33. szám alatti (volt óvoda épület) esetében 1700 kWh/év.
Világítás korszerűsítése: meglévő lámpatestek cseréje energiatakarékos fényforrásúra. Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED-es kivitelben.
A természetes megvilágításhoz a homlokzaton új és nagyobb nyílászárók elhelyezésére kerül sor.
Összességében az épület hőszigetelése, villamos felújítása, megújuló energiaforrás létesítése hosszú távon költséghatékony fenntartást biztosít.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás ideje (hónap): 20
2 1 fő felsőfokú okleveles építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel (építőmérnök) rendelkező szakember bemutatása 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 6-7.2.1-7.4.1-1-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Az Általános Iskola belső átalakítása és energetikai korszerűsítése Dadon” - vállalkozási szerződés szerint
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D'OMIKRON-PLUSZ Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galagonya utca 20.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13958965-2-11
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 83547968
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82724259
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D'OMIKRON-PLUSZ Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Galagonya utca 20.
Város: Tatabánya
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13958965-2-11

Hivatalos név: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász utca 65. fszt. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13294250-2-11

Hivatalos név: AGNUS G' Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadász út 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11199159-2-11

Hivatalos név: CSEKME & TÁRSA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12772111-2-11

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges