Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7662/2018
CPV Kód:50700000-2
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06765
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE tűzgátló ajtók, hő és füstvédelmi megoldások, pánikzárak, vészkijáratok, automata ajtók felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása, felújítási tevékenységek elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzárainak, vészkijáratainak, automata működésű ajtóinak felülvizsgálata, karbantartása, hibaelhárítása, javítása és felújítási tevékenységeinek elvégzése.
2 rész esetében összesen: 1313 db

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5610 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 167195
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési eljárás ismertetése:
A következő helyett:
1. rész
SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási tevékenységének elvégzése.
842 db berendezés
Az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírásai tekintetében a 54/2014.(XII.5.) BM Rend. 248.§, 249.§- foglaltak, valamint a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. tűzvédelmi műszaki irányelvekben foglaltak az irányadóak.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bekezdései valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szabályozottak szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai összesítve Súlyszám: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Súlyszám: 20
További információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és legalább 10.000.000 Ft/év mértékű, tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartamára kell folyamatosan fennállnia. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik a felelősségbiztosítással. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy, a fentiekben meghatározott mértékű, és tárgyú felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtása.
Helyesen:
1. rész
SE tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási tevékenységének elvégzése.
842 db berendezés
Karbantartás: a berend., zavartalan, biztons. üzemeltet. szolg.javítási, karbant. tevékenység, ide értve a tervszerű megel. karbantart., melyet a rendeltetéssz. használat érd. el kell végezni, amely a folyamat. elhasználódás rendszeres helyreáll. eredményezi.
Felújítás: a berend. rendeltetéssz.használat., gyártó által garantált üzemidejének meghosszabbít. biztosító javít., korszerűsít., az élettartam meghosszabbít. olyan szerk. és alkatr. cserével, melyek a berend. megbízhatóságát közel eredeti szintre állítj. vissza, működés szempontj. közel egyenért. lesz az újjal. . Az ehhez kapcs. hatósági egyeztet. és eljárás dokumentum. beszerezése az AT. feladata meghat. alapján, a Megrendelő felé pedig tájékozt. kötelezett. van.
Hibaelhárítás: a karbant. cikl. között váratlanul, előre nem láth. módon előforduló meghibás. elhárítása, melyet a rendeltetéssz. használat érdekében el kell végezni, és az üzemelt. ellenőrz. során feltárt hibák kijavítása.
Az ellenőrz., karbantart., felülvizsg. ált. előírásaira a 54/2014.(XII.5.) BM Rend. 248.§, 249.§ és a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. irányelvekben fogl. az irányadók.
A besz. tárgy. részletes leírását a Közbesz. dokum. Közbesz. műsz. leírása tartalm..
Fő finansz. és fizet. feltételek, hiv. a vonatk. jogszab. rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. Az ellenért. kifizet. a jogszab. megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezv. számított 60 napt. napon belül átutalással történik, a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. törv. (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bek és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bek szerint, figyelemm. az adózás rend. szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államházt. szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törv. rendelkezéseire, a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 136. § (1) bek-ben foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bek foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolg. teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finansz., fizet. feltételek részleteit a dokum. tartalmazza.
AK nem teszi lehetővé, hogy a szerz. teljesítése érdekében a nyertes AT-(k) gazdálk. szervezetet (projekttársaságot) hozzon létre.
Közös ajánlattétel esetén erre utalni kell jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja, valamint a közbesz. eljárás dokumentumaiban szabály. szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Ssz: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai összesítve Ssz: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Ssz: 20
További info:
Nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és min. 10.000.000 Ft/év mértékű, tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási tevékenységére vonatkozó felelősségbizt. kötvény/biztosító által kiáll. egyéb igazoló doku. egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbizt. a szerz. telj. időtart. kell fennállnia. Közös AT esetén eleg., ha a köz. AT-k egyike rendelkezik a biztosítással. Mindkét részre tört. ajánlattétel esetén eleg. egy, a fentiekben meghatározott mértékű, és tárgyú felelősségbizt. kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokum. benyújtása.
Az értékelés módszere valam. rész esetében:
Az 1., 2. és 4. minőségi kritérium esetében az értékelés módszere az arányosítás.
A 3. minőségi kritérium az értékelés módszere a közvetlen pontkiosztás.
Az ár krit. belüli részszempontok esetében az érték. módszere a ford. arányosítás.
A módszert. részleteit a közbesz. doku. tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium - Név:/Súlyszám:
A következő helyett:
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmasság körében bemutatott szakemberek képzettsége (a műszaki leírásban meghatározott gyártói képzések igazoltan elvégzett száma) (min. 3, max. 6) Súlyszám: 5
Helyesen:
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az M2) alkalmasság körében bemutatott szakemberek képzettsége (a műszaki leírásban meghatározott gyártói képzések igazoltan elvégzett száma) (min. 0, max. 6) Súlyszám: 5
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
A következő helyett:
Opciók: nem
Helyesen:
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a Szerződés megszűnését megelőzően - egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a Szerződés hatályát 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 6 (hat) hónappal meghosszabbítani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési eljárás ismertetése:
A következő helyett:
2. rész
SE Központi Betegellátó Épületének tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási tevékenységének elvégzése.
471 db berendezés
Az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat általános előírásai tekintetében a 54/2014.(XII.5.) BM Rend. 248.§ ,249.§- foglaltak valamint a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. tűzvédelmi műszaki irányelvekben foglaltak az irányadóak.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetése a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon belül átutalással történik, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bekezdései valamint a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szabályozottak szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai összesítve Súlyszám: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Súlyszám: 20
További Információ:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és legalább 10.000.000 Ft/év mértékű, tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbiztosításnak a szerződés teljes időtartamára kell folyamatosan fennállnia. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik a felelősségbiztosítással. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő egy, a fentiekben meghatározott mértékű, és tárgyú felelősségbiztosítási kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtása.
Helyesen:
2. rész
SE Központi Betegellátó Épületének tűzgátló ajtóinak, hő és füst elleni védelem megoldásainak, pánikzár, vészkijárati biztosító rendszereinek és automata működésű ajtóinak jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata és karbantartása; jogszabály szerinti kötelező hibaelhárítási, javítási és felújítási tevékenységének elvégzése.
471 db berendezés
Karbantartás: a berend., zavartalan, biztons. üzemeltet. szolg.javítási, karbant. tevékenység, ide értve a tervszerű megel. karbantart., melyet a rendeltetéssz. használat érd. el kell végezni, amely a folyamat. elhasználódás rendszeres helyreáll. eredményezi.
Felújítás: a berend. rendeltetéssz.haszn., gyárt. által garantált üzemidejének meghosszabbít. biztos. javít., korszerűsít., az élettartam meghosszabbít. olyan szerk. és alkatr. cserével, melyek a berend. megbízhatóságát közel eredeti szintre állítj. vissza, működ. szempontj. közel egyenért. lesz az újjal. . Az ehhez kapcs. hatósági egyeztet. és eljárás dokum. beszerez. az AT. feladata meghat. alapján, a Megr. felé tájékozt. kötelezett. van.
Hibaelhárítás: a karbant. cikl. között váratlanul, előre nem láth. módon előforduló meghibás. elhárítása, melyet a rendeltetéssz. használat érdekében el kell végezni, és az üzemelt. ellenőrzés során feltárt hibák kijavítása.
Az ellenőrz., karbantart., felülvizsg. ált. előírásaira a 54/2014.(XII.5.) BM Rend. 248.§, 249.§ és a TvMI 12.2:2017.07.03 és TvMI 3.2:2017.12.01. irányelvekben fogl. az irányadók.
A besz. tárgy. részletes leírását a Közbesz. dokum. Közbesz. műsz. leírása tartalm..
Fő finansz. és fizet. feltételek, hiv. a vonatk. jogszab. rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet. Az ellenért. kifizet. a jogszab. megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezv. számított 60 napt. napon belül átutalással történik, a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. törv. (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) bek és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bek szerint, figyelemm. az adózás rend. szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államházt. szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törv. rendelkezéseire, a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjára.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bek foglalt speciális felmondási okra.
Az ellenszolg. teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
A finansz., fizet. feltételek részleteit a dokum. tartalmazza.
AK nem teszi lehetővé, hogy a szerz. teljesítése érdekében a nyertes AT-(k) gazdálk. szervezetet (projekttársaságot) hozzon létre.
Közös ajánlattétel esetén erre utalni kell jelen ajánlati felhívás VI.3. pontja, valamint a közbesz. eljárás dokumentumaiban szabály. szerint.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Ssz.: 70
1.1. Az eszközlistában szereplő berendezések időszakos felülvizsgálati és rendszeres karbantartási díjai összesítve Ssz.: 50
1.2. Eseti hibaelhárítás rezsióra díja Ssz.: 20
További info.:
Nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania min. 2.000.000 Ft/kár és min. 10.000.000 Ft/év mért., tűzgátló ajtó, hő és füst elleni védelmi megoldás karbantartási és/vagy javítási tevékenységére vonatk. felelősségbizt. kötvény/biztosító által kiáll. egyéb igazoló doku. egy eredeti, vagy másolati példányát. A felelősségbizt. a szerz. telj. időtart. kell fennállnia. Közös AT esetén eleg., ha a köz. AT-k egyike rendelk. a biztosítással. Mindkét részre tört. ajánlattétel esetén eleg. egy, a fentiekben meghatározott mértékű, és tárgyú felelősségbizt. kötvény/biztosító által kiállított egyéb igazoló dokum. benyújtása.
Az értékelés módszere valam. rész esetében:
Az 1., 2. és 4. minőségi kritérium esetében az értékelés módszere az arányosítás.
A 3. minőségi kritérium az értékelés módszere a közvetlen pontkiosztás.
Az ár krit. belüli részszemp. esetében az értékelés módszere a ford. arányosítás.
A módszert. részleteit a közbesz. doku. tartalm.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Opciókra vonatkozó információ
A következő helyett:
Opciók: nem
Helyesen:
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a Szerződés megszűnését megelőzően - egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a Szerződés hatályát 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 6 (hat) hónappal meghosszabbítani.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. részének „alfa” szakaszát kitölteni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), valamint a 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (2) és (3) bek-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr-ben előírt tartalommal.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10. és 12-16. §-iban foglaltakra, valamint a Kbt. 64. §-ára.
A gazdasági szereplők adott esetben korábbi, egyéb közbeszerzési eljárás során benyújtott formanyomtatványokat (EEKD) is felhasználhatnak, amennyiben az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által jelen eljárásban megkövetelt információkat. Ebben az esetben gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak, valamint a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek a felhívás feladásánál korábbi keltezésűek.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bek-re, a 74. § (1) bek b) pontjára, valamint felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
Helyesen:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) IV. részének „alfa” szakaszát kitölteni.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), valamint a 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (2) és (3) bek-re is.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá akkor is, ha ajánlattevő a szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) Kr-ben előírt tartalommal.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlatban.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n), p) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10. és 12-16. §-iban foglaltakra, valamint a Kbt. 64. §-ára.
A gazdasági szereplők adott esetben korábbi, egyéb közbeszerzési eljárás során benyújtott formanyomtatványokat (EEKD) is felhasználhatnak, amennyiben az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által jelen eljárásban megkövetelt információkat. Ebben az esetben gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak, valamint a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (4) bek-re, a 74. § (1) bek b) pontjára, valamint felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az ajánlati felhívás feladásának évét megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - automata működtetésű ajtók, és/vagy tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartás és/vagy javítási tevékenység végzése - származó nettó árbevételéről szóló, ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) és 3. § (2) és (3) bek-re is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának évét megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - automata működtetésű ajtók, és/vagy tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartás és/vagy javítási tevékenység végzése - származó árbevétele nem érte el az
1. rész esetében az összesen: nettó 125.000.000 forintot.
2. rész esetében az összesen: nettó 50.000.000 forintot
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az ajánlati felhívás feladásának évét megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - épületszerelvény javítási és karbantartási szolgáltatások - származó nettó árbevételéről szóló, ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(3) bek.-re, és a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) és 3. § (2) és (3) bek-re is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa) szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. (4) bek. értelmében az alkalmassági követelmények EEKD-n túli igazolására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlattevő kerül felkérésre Ajánlatkérő által.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) bek.-re

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának évét megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából - épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások - származó árbevétele nem érte el az
1. rész esetében az összesen: nettó 125.000.000 forintot.
2. rész esetében az összesen: nettó 50.000.000 forintot
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén az összesen: 175.000.000 forintot
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján benyújtandó az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb automata működtetésű ajtók,tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartására és/vagy javítási tevékenységére irányuló szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok)vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
- a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés,
- a szolgáltatás mennyisége (db),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- saját teljesítés aránya (adott esetben).
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük,végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai,amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimum követelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) automata működtetésű ajtó, és/vagy tűzgátló ajtó, és/vagy hő és füst elleni védelem megoldásainak karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített,alábbi referenciával/referenciákkal vagy legalább 12 hónapja folyamatosan teljesítésben lévő szerződéssel:
1. rész esetében összesen: legalább 630 db szerkezetre vonatkozóan
2. rész esetében összesen: a legalább 350 db szerkezetre vonatkozóan
Az elvárt mennyiségi érték tehát több szerződés útján is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt, az 1997. évi CLIV.tv. 3. § g) pont szerinti egészségügyi intézményben automata működtetésű ajtók, tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartása és/vagy javítási tevékenysége területén legalább 2 éves szakmai tapasztalatot szerzett,
1. rész esetében: legalább 3 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberrel és legalább 3 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
2. rész esetében: legalább 2 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberrel és legalább 2 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
Helyesen:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X. 30.) K. r. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján benyújtandó az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb automata működtetésű ajtó, és/vagy tűzgátló ajtó, és/vagy hő és füst elleni védelem megoldásainak karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (1) bek. szerinti referenciaigazolás(ok) vagy nyilatkozat(ok) a 321/2015. (X.30.) K. r. 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés,
• a szolgáltatás mennyisége (db)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.
Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) automata működtetésű ajtó, és/vagy tűzgátló ajtó, és/vagy hő és füst elleni védelem megoldásainak karbantartására és/vagy javítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített, alábbi referenciával/referenciákkal:
1. rész esetében összesen: legalább 630 db szerkezetre vonatkozóan
2. rész esetében összesen: a legalább 350 db szerkezetre vonatkozóan
Az elvárt mennyiségi érték tehát több szerződés útján is teljesíthető.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakon belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt, automata működtetésű ajtók, tűzgátló ajtók, és/vagy hő és füst elleni védelem karbantartása és/vagy javítási tevékenysége területén legalább 2 éves szakmai tapasztalatot szerzett,
1. rész esetében: legalább 3 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberrel és legalább 3 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
2. rész esetében: legalább 2 fő, legalább középfokú végzettségű, a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletének 4. és 13. pontjában foglaltak értelmében tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberrel és legalább 2 fő legalább középfokú végzettségű szakemberrel.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés megengedett.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 2 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A következő helyett:
Helyesen:
A fizetés elektronikus úton történik
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlattevőnek (AT), közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- a kizáró okok és alkalm. követelmények előzetes igazolására az EEKD-t;
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek-e (a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján az alvállalkozók EEKD-ban való feltüntetésével), Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek.-e szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokkal;
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról;
- részletes kereskedelmi ajánlatot;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
- 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- a nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazd. szereplő közösen nyújt be ajánlatot, az erről szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös AT-k a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Csatolandó adott esetben a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § szerinti dokumentum.
5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalm. igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek.-e alapján. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra, továbbá tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-re figyelemmel az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre tekintettel egy alkalommal rendel el újabb HP-t.
6. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
7. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalm. feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.1), III.1.2) P1) - P3) és III.1.3) M1) - M2) pontjaiban.
8. A dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek az irányadó.
9. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári nap értendő.
11. AK a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. AK az ajánlattétel megkönnyítése érdekében részenként külön-külön helyszíni bejárást tart az alábbi napokon: 2018. május 07., 08. a közbeszerzési dokumentumokban megadott ütemezés szerint.
14. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon. AK jelszó megadásával biztosítja a dokum. elérhetőségét, mely a szula.istvan@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben kérhető. A jelszó átvételét és a dokum. letöltését a jelszóval együtt megküldött átvételi elismervényen kell igazolni.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
16. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lszám: 00275
17. AK az aránytalanul alacsony árat az 1.2 résszempont esetében nettó 5200 Ft/óránál alacsonyabb megajánlás esetén vizsgálja.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a műszaki leírásban meghatározott speciális diagnosztikai eszközökkel.
19. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
20. A Kbt. 76. § (10) bek. értelmében az értékelési módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
1. Ajánlattevőnek (AT), közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- a kizáró okok és alkalm. követelmények előzetes igazolására az EEKD-t;
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek-e (a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján az alvállalkozók EEKD-ban való feltüntetésével), Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek.-e szerinti nyilatkozatokat a dokumentációban meghatározott tartalommal;
- Kbt. 66. § (5) bek.-e szerinti felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokkal;
- nyilatkozatot felelősségbiztosításról;
- részletes kereskedelmi ajánlatot;
- az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyilatkozatot,
- 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerinti adatokat, nemleges tartalom esetén is szükséges nyilatkozni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- a nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
3. Ha több gazd. szereplő közösen nyújt be ajánlatot, az erről szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös AT-k a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
4. Csatolandó adott esetben a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § szerinti dokumentum.
5. AT-nek csatolnia kell nyilatkozatát az alkalm. igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek.-e alapján. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8)-(9) bek.-eiben foglaltakra, továbbá tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (6) bek-re figyelemmel az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre tekintettel egy alkalommal rendel el újabb HP-t.
6. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
7. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a műszaki, szakmai alkalm. feltételeit és azok igazolását a felhívás III.1.1), III.1.2) P1) - P3) és III.1.3) M1) - M2) pontjaiban.
8. A dokumentumok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek az irányadó.
9. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
10. A IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári nap értendő.
11. AK a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
12. AK a Kbt. 2. § (5) bek.-ben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
13. AK az ajánlattétel megkönnyítése érdekében részenként külön-külön helyszíni bejárást tart az alábbi napokon: 2018. május 07., 08. a közbeszerzési dokumentumokban megadott ütemezés szerint.
14. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a http://semmelweis.hu/beszerzes/category/kozbeszerzesi-eljarasok/aktiv-eljarasok/ oldalon. AK jelszó megadásával biztosítja a dokum. elérhetőségét, mely a szula.istvan@semmelweis-univ.hu címre küldött e-mailben kérhető. A jelszó átvételét és a dokum. letöltését a jelszóval együtt megküldött átvételi elismervényen kell igazolni.
15. AK a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
16. FAKSZ: Dr. Schäffer Kinga, lszám: 00275
17. AK az aránytalanul alacsony árat az 1.2 résszempont esetében nettó 5200 Ft/óránál alacsonyabb megajánlás esetén vizsgálja.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell a műszaki leírásban meghatározott speciális diagnosztikai eszközökkel.
19. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eredeti hirdetmény szerinti ajánlattételi határidő: 30.05.2017. 10:00 óra, mely határidőig jelen korrigendum várhatóan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjába.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg tájékoztat valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt a hirdetmény és - a hirdetmény módosításaival összhangban -a közbeszerzési dokumentumok módosításának szándékáról és a hirdetmény feladásáról. A módosító hirdetmény megjelenéséig Ajánlatkérő intézkedéseket nem tesz, döntéseket nem hoz, iratokat nem kér be a gazdasági szereplőktől.
A korrigendum megjelenését követően Ajánlatkérő haladéktalanul, egyidejűleg valamennyi érdekelt gazdasági szereplő részére megküldi a megjelent korrigendumot és az azzal összhangban módosított, egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ