Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7704/2018
CPV Kód:71630000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 18966103
E-mail: kozbeszerzes.bonyolitas@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2018-2019. évi ellenőrzése egyes részei
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71630000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2018-2019. évi ellenőrzése egyes részei (I. rész - Észak-Magyarország régió, II. rész - Észak-Alföld régió, III. rész - Dél-Alföld régió, IV. rész - Közép-Magyarország régió, V. rész - Közép-Dunántúl régió, VI. rész - Nyugat-Dunántúl régió, VII. rész - Dél-Dunántúl régió) megbízási szerződés(ek) keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 6084 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 074 - 164804
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint, számlázás havonta utólag (átalánydíj) Kbt. 135.§(5) szerint
Előleget ajánlatkérő nem biztosít
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a 2013. évi V.tv. (Ptk.) 6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap havi átalánydíj nettó ellenértéke, kötbér mértéke (összefoglaló jelentéssel kapcs. késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő): 0,5%/nap, max. 5%; kötbérmaximum elérése esetén meghiúsulási kötbér: a késedelmi kötbéralap 15%-a, szerződés egészére kiható meghiúsulás esetén: teljesítés megkezdését megelőzően elállás/teljesítés megkezdését követően azonnali felmondás és meghiúsulási kötbér (kötbéralap: 12 havi átalánydíj ellenértéke, mértéke: 15%)
Részletes feltételek KD-ban
Helyesen:
Fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1) szerint, számlázás havonta utólag (átalánydíj) Kbt. 135.§(5) szerint
Előleget ajánlatkérő nem biztosít
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a 2013. évi V.tv. (Ptk.) 6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt.135.§(6) szerint
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap havi átalánydíj nettó ellenértéke,kötbér mértéke (összefoglaló jelentéssel kapcs. késedelemre vagy hibás teljesítés esetén a hiba javításáig fizetendő): 0,5%/naptári nap,max. 5%;kötbérmaximum elérése esetén meghiúsulási kötbér:a késedelmi kötbéralap 15%-a, szerződés egészére kiható meghiúsulás esetén:teljesítés megkezdését megelőzően elállás/teljesítés megkezdését követően azonnali felmondás és meghiúsulási kötbér (kötbéralap:12 havi átalánydíj ellenértéke, mértéke: 15%)
Részletes feltételek KD-ban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig [Kbt. 57. § (2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció). A regisztrációról az ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást az úgy minősül hogy ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a dokumentumok elektronikus letöltéséről szóló értesítés).
Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatokat részenként külön-külön zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának és ajánlattevő nevének feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt.68.§ (2)]
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§ (5), 66.§ (2), 66.§ (4), 66.§ (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/ amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt.47.§ (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X.30.) Korm. rendeletre
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt.35.§ (8)]
10) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2) pont és III.1.3) pont M1)-M2) alpontjaiban foglaltak szerint
11) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
12) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
13) Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) összeférhetetlennek minősül az olyan tevékenység folytatása tekintetében, amely a tárgyi megbízással teljesen vagy részben megegyezik; nem állhat üzletszerű gazdasági kapcsolatban az általa jelen szerződés alapján ellenőrzött szervezetekkel, vagy azok alvállalkozóival, illetve nem rendelkezhet részesedéssel az ellenőrzött szervezetekben, sem azok alvállalkozóiban. Az összeférhetetlenségi rendelkezések alkalmazásában a szerződő felek alvállalkozó alatt a teljesítésben közvetlenül résztvevő szervezetet vagy személyt értik. Az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell azzal, hogy a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő nem igazolja az összeférhetetlenségét.
15) További kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
Fentiekre vonatkozó részletes információk az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban)
Helyesen:
1) A közbeszerzési dokumentumok (KD) közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetők az I.3) pontban jelzett címen. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig [Kbt. 57. § (2)]
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció). A regisztrációról az ajánlatkérő (AK) 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást az úgy minősül hogy AK-hez nem érkezett meg a dokumentumok elektronikus letöltéséről szóló értesítés).
Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy AK jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
4) Ajánlatokat részenként külön-külön zárt csomagban, csomagoláson eljárás tárgyának és ajánlattevő nevének feltüntetésével kell benyújtani 1 eredeti papír (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)]
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5), 66. § (2), 66. § (4), 66. § (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat, közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/ amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt. 47. § (2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó
7) AK felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
9) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (8)]
10) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.2) pont és III.1.3) pont M1)-M2) alpontjaiban foglaltak szerint
11) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
12) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
13) AK eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
14) AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés időtartama alatt a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő megbízott) összeférhetetlennek minősül az olyan tevékenység folytatása tekintetében, amely a tárgyi megbízással teljesen vagy részben megegyezik; nem állhat üzletszerű gazdasági kapcsolatban az általa jelen szerződés alapján ellenőrzött szervezetekkel, vagy azok alvállalkozóival, illetve nem rendelkezhet részesedéssel az ellenőrzött szervezetekben, sem azok alvállalkozóiban. Az összeférhetetlenségi rendelkezések alkalmazásában a szerződő felek alvállalkozó alatt a teljesítésben közvetlenül résztvevő szervezetet vagy személyt értik. Az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell azzal, hogy a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján AK érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha az ajánlattevő nem igazolja az összeférhetetlenségét.
15) További kiegészítő információk a felhívás VI.4.3) pontjában
Fentiekre vonatkozó részletes információk az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A következő helyett:
VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) II.2.5) ponthoz valamennyi rész tekintetében: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a jogszabályok által és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
VI.4.3.3) Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatban a devizák forintra történő átszámítását az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon végzi el.
VI.4.3.4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
VI.4.3.5) Kiegészítés a IV.2.6. ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért, részletes információk a KD-ban.
VI.4.3.6) Kiegészítés valamennyi rész II.2.7) pontjához: Ajánlatkérő a megbízási szerződéseket 12 hónap határozott időtartamra, de legfeljebb 2019. május 31. napjáig köti, figyelemmel a szerződések pénzügyi fedezetének felhasználhatóságára.
Helyesen:
VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) II.2.5) ponthoz valamennyi rész tekintetében: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a jogszabályok által és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja (nincs olyan további minőségi és műszaki követelmény, amelynek az értékelése az ajánlatkérő számára valódi előnyt jelentene, összhangban a Kbt. felelős és hatékony gazdálkodásra vonatkozó alapelvével) [Kbt. 76. § (5)]
VI.4.3.3) Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatban a devizák forintra történő átszámítását az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon végzi el.
VI.4.3.4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
VI.4.3.5) Kiegészítés a IV.2.6. ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartama alatt 60 napot ért, részletes információk a KD-ban.
VI.4.3.6) Kiegészítés valamennyi rész II.2.7) pontjához: Ajánlatkérő a megbízási szerződéseket 12 hónap határozott időtartamra, de legfeljebb 2019. május 31. napjáig köti, figyelemmel a szerződések pénzügyi fedezetének felhasználhatóságára.
VI.4.3.7) Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjának kiegészítése az I., II., III., V., VI. és VII. részek tekintetében:
Kirívó értékaránytalanság fogalma:
A közútkezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. által alkalmazott, a nyertes ajánlattevővel közölt munkafajtánként megadott tervezett munkamennyiségek és azok költségei (benne a munkafajtánkénti fajlagos költség), illetőleg a tényleges fajlagos költség legalább 50 %-os eltérése.
VI.4.3.8) Az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjának kiegészítése:
Országos közúthálózat fogalma:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése szerint „Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak a települési vagy területi önkormányzatok tulajdonában vannak.”
Közútkezelői tevékenység fogalma:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az út kezelői:
„ba) országos közút vonatkozásában a miniszter döntése alapján a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam
100%-os részesedéssel rendelkezik
Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 1/A. § (1) bekezdése szerint:
„1/A. § (1) A koncessziós szerződés keretében megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével az országos közúthálózat közútkezelői feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) látja el, a közlekedésért felelős miniszterrel kötött szerződés alapján.
3. § 13. A közutak kezelésével összefüggő részletes nyilvántartási, ellenőrzési, üzemeltetési és fenntartási feladatokat, azok elvégzésének határidejét, valamint az egyes fogalmak meghatározását e rendelet melléklete, az Országos Közutak Kezelési Szabályzata (a továbbiakban: OKKSZ) tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Jelen korrigendum alapján módosulnak a felhívás fenti pontjai és
- a közbeszerzési dokumentumok részeként kibocsátott műszaki leírásban meghatározásra került a kirívó értékaránytalanság fogalma (ajánlattételi dokumentáció/közbeszerzési dokumentumok 2. fejezet),
- a közbeszerzési dokumentumok 4. fejezetének 4.1.5) pont 9. francia bekezdése kiegészítésre került az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta mellett a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintával
- a közbeszerzési dokumentumok 5. fejezetének részeként rendelkezésre bocsátott 2.sz. (Felolvasólap) és 7. sz. melléklet (Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról) a nyilatkozatminták közül pontosításra került
Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik a közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum megjelenése előtt letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok és a korrigendum elérhetőségéről annak megjelenését követően értesítést küld
Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ