Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7707/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Természetbeni megjelölés: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.) Hrsz. 4127/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vékony Péter
Telefon: +36 13561522
E-mail: vekony.peter@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek sürgősségi részlegének kialakítására.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek sürgősségi részlegének kialakítására.”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 56966603 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek sürgősségi részlegének kialakítására.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Természetbeni megjelölés: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.) Hrsz. 4127/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház esetében a TIOP-2.2.7/07/2F/2-2009-0010 keretében épült hotelépület földszint „C1” szárnyban helyezkedik el az Sürgősségi Betegellátó Osztály, mely az eredeti tervek szerint ellátja a felnőtt és gyermek sürgősségi eseteket is.
Az elmúlt 4 év működési tapasztalatai alapján merült fel annak az igénye, hogy a gyermek ellátás elkülönítve kerüljön megoldásra, ez mind az ellátandó gyermek és hozzátartozók mind a felnőtt sürgősségi ellátás számára fontos.
Az előzetes felmérések alapján az egységes sürgősségi ellátási rend megbontása nélkül egyetlen helyszín alkalmas elkülönített gyermek sürgősségi rendelők kialakítására.
A kórház „B” épület földszintjén, a nyugati szárnyon található egy folyosó, ahol jelenleg a központi sterilizáló raktárai, az ágyfertőtlenítő valamint a dolgozói öltözők helyezkednek el. Ez az épület 1984-ben került átadásra alapvetően zsaluzott beton raszterekből épül fel, külső nyílászárói alumínium profilúak.
A tervezett építés során csak belső átalakítás szükséges a fő falak megbontása nélkül kell kialakítani a szükséges rendelőket, váróhelyiséget.
Az átalakítás nem építési engedély köteles.
A tervezett fejlesztés eredményeként a felnőtt sürgősségi osztállyal 12 méteres folyosóval összekötve egységes ellátási struktúrában épül ki a gyermek ellátó rész. Kinézetében és felszerelésében az SBO-val egységes építészeti struktúrának kell kialakulnia a gyermek ellátás specialitásai miatt a váró tartózkodó helyiség, valamint a rendelők is kiemelten gyermek központú és gyermekbarát kinézetet kell, hogy kapjanak. A felújításba beletartozik az érintett terület teljes gépészeti és villamos rekonstrukciója a belső nyílászárók cseréje a megfelelő gyengeáramú hálózat kiépítése, a felnőttek és gyerekek számára szükséges mosdó és WC kialakítás elvárt követelmény.
Alaprajzi kialakítás
A tervezett gyermek sürgősségi blokk az alábbi helyiségekből áll:
- Rendelő 3 db, egyenként 19 m2
- Kiemelt kezelő 38 m2
- Gyermekváró 29 m2
- WC, mosdó, pelenkázó 19 m2
- Folyosó, közlekedő 53 m2
Az új kialakítású részleg megközelítése az SBO részleg, vagy a „A” jelű épület felől lehetséges. Az „A” épület felől az automata ajtón átlépve a régi kivitelű folyosó 9 m hosszan vezet tovább az SBO részleg felé, illetve balra fordulva automata ajtón jutunk az új Gyermek sürgősségi részlegbe. Ez a régi folyosó rész is az új részleggel harmonizáló burkolati kialakítást kap.
Meg kell felelni az akadálymentesített követelményeknek, elsősorban a mozgásukban korlátozottak szükségleteinek. Ezt a célt szolgálja a bejáratok automata ajtajai, rendelők függönyös fedésű ajtónyílásai és az egész részleg azonos szinten történő kialakítása.

A fejlesztéssel érintett terület mérete: 196 m2 felújítás.
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen/nem) 10
2 2.2. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
3 3. Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 12, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermek sürgősségi részlegének kialakítására.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tabán u. 5.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974578-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57102362
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56966603
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Stefanits Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz utca 1. A.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9082
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13322843-2-08

Hivatalos név: "MOLPLAST" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 50
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11462620-2-08

Hivatalos név: MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tabán u. 5.
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11974578-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők:
- MedinTech Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9090 Pannonhalma, Tabán u. 5.; adószám: 11974578-2-08.)
Érvénytelen ajánlatot tevők:
- Stefanits Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9082 Nyúl, Tavasz utca 1. A. ép.; adószám: 13322843-2-08.)
- "MOLPLAST" Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9025 Győr, Fő út 50. adószám: 11462620-2-08.)
Alvállalkozó(k) igénybe vétele: nem
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges