Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7722/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pétervására Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3250 Pétervására, hrsz.: 1030/4;3250 Pétervására, hrsz. 640, 617, 1030/2; 562, 561 564/2, 575; 112/1, 215/1;3250 Pétervására, hrsz. 2, 58, 325, 361
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TARNA’ 91 Kft.;TARNA’ 91 Kft.;TARNA’ 91 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pétervására Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17894
Postai cím: Szabadság tér 1
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3250
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eged István
Telefon: +36 36568036
E-mail: hivatal@petervasara.hu
Fax: +36 36568035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.petervasara.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.petervasara.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója - Zöldfelületek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója - Zöldfelületek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 248 584 844 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója - Zöldfelületek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 1. rész: Kossuth Lajos utca - "piacterület" megújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45112700-2
45233250-6
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3250 Pétervására, hrsz.: 1030/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban a Kossuth Lajos utca - "piacterület" (hrsz. 1030/4, 1030/2) infrastrukturális fejlesztése
Megvalósítandó főbb feladatok:
A piaci terület infrastruktúrájának kiépítése, kötelező parkolóhelyek át/kialakítása, zöldterület fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz-védelem átépítése, közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő kamerák telepítése
Fejlesztendő terület: ~ 3.700 m2
A terület egy részén jelenleg is piac működik, amely azonban nem rendelkezik semmiféle infrastruktúrával. Tervezett a piacterület megújítása, bővítése, a piac működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése, és környezetének rendezése. A kiépítendő-fejlesztendő piaci infrastruktúra részét képezi:
- szilárd, tisztán tartható burkolat építése,
- a vízelvezetés megoldása,
- akadálymentes nyilvános WC építése,
- kukamosó-, víz- és áramvételi hely kialakítása,
- elárusító asztalok telepítése, és
- parkolóhelyek kialakítása.
A piacterület infrastruktúrájának kiépítése mellett rendezendő a közvetlenül kapcsolódó terület is, a zöldterületek fejlesztése, oly módon,hogy a térség multifunkcionális legyen:
ne csak piacként, hanem (a kapcsolódó területekkel együtt) közterületként, találkozóhelyként, városi parkként is működjön egyben. Ezt a rendezett összkép elérésén túl az egyes építészeti-tájépítészeti elemek is hivatottak biztosítani.
Nyilvános WC kialakítása:
Tervezett WC-épület alapterülete: 53,5 m2 bruttó
A tervezett épület célja a piac korszerű üzemeltetéséhez és méltó használatához szükséges infrastrukturális háttér kiépítése: a kétnemű WC-csoport és akadálymentes mosdó mellett takarítószer-tároló helyiség, tömlővéges csappal és kiöntővel felszerelt fedett-nyitott kukatároló, az előtérben áramvételi lehetőség alakítandó ki.
Az épület vandálbiztos kialakításban, elektromos padlófűtéssel és rozsdamentes szaniterekkel készül.
Az épület megközelítése és egy mosdója akadálymentes kialakítású.
Közvilágítás:
A területen jelenleg meglévő, de elavult közvilágítás üzemel. Az oszlopok megtartásával új karokra szerelt új, LED-fényforrású energiatakarékos lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos megvilágítását.
A közvilágítás terveit ld. villamos tervdokumentáció.
Térfigyelő rendszer:
A terület sajátosságai miatt 3 db kamera elhelyezése szükséges, a közút túloldalán:
• Kossuth L. u. 2. előtti oszlopon 1 db (D-i szakasz);
• Kossuth L. u. 24/b előtti oszlopon 2 db (középső és É-i szakasz).
A kamerák a város meglévő hálózatára lesznek kötve, a szükséges hálózatfejlesztéssel. A térfigyelő rendszer központjának kiépítése a Pétervására, Szabadság tér 3. sz. ingatlanban - Polgárőrség Irodában.
Növényzet:
A klimatikus kondicionálás és a komfortos közterület-használat érdekében a közút mentén vonalas elrendezésű növénytelepítés tervezett.
Akadálymentesítés:
A területen nincsenek áthidalandó szintkülönbségek, sík, szilárd, kerekesszékes közlekedésre alkalmas burkolat készül. Akadálymentes parkoló a terület É-i végében alakítandó ki. A látássérülteket megfelelően vezetik a zöldfelületek kiemelt szegélyei ill. az eltérő felületi struktúrájú burkolatok.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység. A jogerős építési engedély a dokumentáció részét képezi.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 36 hónap) 15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója - Zöldfelületek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 2. rész: Kossuth Lajos utca - saroktelek - Petőfi utca - zöldterület - Patakparti sétány - Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér - Szabadság tér - K-i oldal megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77300000-3
További tárgyak:45112700-2
45233250-6
45232451-8
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3250 Pétervására, hrsz. 640, 617, 1030/2; 562, 561 564/2, 575; 112/1, 215/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban zöldterület fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz védelem át-/kiépítése, korszerű térvilágítás, illetve térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Kossuth Lajos utca - saroktelek - Petőfi utca - zöldterület - Patakparti sétány - Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér - Szabadság tér - K-i oldal területeken.
Főbb megvalósítandó feladatok:
Kossuth Lajos utca - saroktelek
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 640, 617
Tervezett fejlesztés: gyalogos útvonalak, burkolatok fejlesztése, zöldterület -fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz védelem át-/kiépítése, 1 db térfigyelő kamera elhelyezése;
Fejlesztendő terület ~ 200 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A gépkocsiforgalomtól védett gyalogos közlekedés és a zöldterület-használat élénkítésének érdekében sétaút készül a közutakkal párhuzamosan, de azoktól kissé elhúzva és cserjékkel védve. 0,90 m széles, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolatú sétány tervezett, a közutak irányába (a természetes tereplejtésnek megfelelően) 2%-os oldaleséssel.
Csapadékvíz-elvezetés:
A Petőfi u. mentén burkolt árok, a Kossuth L. u. mentén folyóka biztosítja jelenleg a csapadékvíz-elvezetést. A kettő azonban nincs összekötve, éppen a saroknál a Petőfi u. felől érkező csapadékvíz az úttestre ill. azon át az úttest (Petőfi u.) túloldalán lévő burkolt árokba folyik keresztül. Ennek kiküszöbölésére a Petőfi u. menti ill. Kossuth L. u. menti vízelvezetés összekötése tervezett, folyókával.
Térfigyelő rendszer:
A sarkon álló villanyoszlopra 1 db térfigyelő kamera elhelyezése tervezett, a város meglévő hálózatára kötve.
Növényzet:
Kivágandóak a tájidegen, rendezetlen cserjék. A Kossuth L. u mentén fasor, és a rézsű megtámasztására és a gyalogosok védelmében foltokban cserjék, a Petőfi u.-i szomszédos lakóingatlan udvarának vizuális lehatárolására sövény, a terület többi részén szoliter cserjék telepítése tervezett, a klimatikus kondicionálás és a komfortos közterület-használat érdekében.
Petőfi utca - zöldterület
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 617
Tervezett fejlesztés: gyalogos útvonalak, burkolatok fejlesztése, utcabútorok elhelyezése, zöldterület -fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz védelem át-/kiépítése,;
Fejlesztendő terület ~ 1.300 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A jelenlegi betonjárda burkolata cserélendő, 0,90 mszéles, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolatra, a zöldfelület irányába (a természetes tereplejtésnek megfelelően) 2%-os oldaleséssel. Az intenzív zöldfelület védelmében a kocsibehajtók zúzottkő szórást kapnak.
Utcabútorok:
A háromszög alakú terület legszélesebb részén pihenőhely tervezett, utcabútorokkal: paddal, hulladékgyűjtővel. A pihenőhely alaprajzi kialakítása lehetővé teszi a későbbi fejlesztést (további utcabútorozás, szobor/emlékmű állítása a centrális tér középpontjában). A pihenőhely és a hozzá vezető sétaút szintén zúzottkő burkolatot kap.
Csapadékvíz-elvezetés:
A Petőfi u. mentén kétoldali árok, biztosítja jelenleg a csapadékvíz-elvezetést. Az árok szinte teljes hosszában burkolt, épp tárgyi területmentén vannak burkolatlan árokszakaszok. Ezt a hiányosságot pótoljuk jelen projekt keretében.
Növénytelepítés:
A terület méretéhez és potenciáljához képest jelenleg igen szegényes a növényzet. A csatlakozó Hársfa u.-i rézsű megtámasztására nagyobb cserjecsoport, a pihenőhely körül hársfák, a terület többi részén szoliter cserjék és csoportba rendezett ill. szoliter fák telepítése tervezett, a klimatikus kondicionálás és a komfortos közterület-használat érdekében.
Szénégető-patak parti sétány
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 562, 561
Tervezett fejlesztés: gyalogos útvonalak, burkolatok fejlesztése, utcabútorok elhelyezése, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, zöldterület -fejlesztés, növénytelepítés,;
Fejlesztendő terület ~ 1.200 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
Mivel a patakpart gépkocsiforgalomtól elzárt, kedvező alternatívája (lehet) a párhuzamos Keglevich utcának gyalogos és kerékpáros forgalomra. Ennek érdekében 1,50 m széles, kötőanyag nélkül stabilizált, vízáteresztő zúzottkő burkolatú sétány tervezett, a patak irányába 2%-os oldaleséssel.
Utcabútorok:
A sétaút mentén pihenőhelyek alakítandók ki, utcabútorokkal: paddal, hulladékgyűjtővel, saját öbölben- hogy a beavatkozás nyomán várhatóan megélénkülő gyalogos-kerékpáros forgalmat ne akadályozzák. Az utcabútor-öblök a sétánnyal azonos zúzottkő burkolatot kapnak.
Közvilágítás:
Új, energiatakarékos fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos megvilágítását: a sétány patakkal átellenes oldalán3 m fénypontmagasságú lámpák elhelyezése tervezett (15 m-ként). A közvilágítás terveit ld. villamos tervdokumentáció.
Egyéb:
Elbontandó az Egészségház oldalában található beton rakodórámpa.
Növényzet:
A patakpart mentén, a sétány patakkal átellenes oldalán oszlopos egyedekből kialakított fasor tervezett, a Kossuth L. u. - Szabadság tér felőli végen pedig szoliter fa.
Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 564/2, 575
Tervezett fejlesztés: gyalogos útvonalak, burkolatok fejlesztése, meglévő teniszpálya újjáépítése, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, zöldterület -fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz védelem át-/kiépítése, 1 db térfigyelő kamera elhelyezése;
Fejlesztendő terület ~ 2.500 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A meglévő vegyes beton- ill. aszfaltburkolat cseréje tervezett, vízáteresztő, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolatra.
A burkolt felületek nemcsak játszófelületként (pl. labdajátékok) el, hanem
találkozóhelyként, „fórum”-ként is szolgálnak, és egyben a zöldfelületek megközelítését is
lehetővé teszik.
Teniszpálya:
Az új műfüves focipálya és a gyermekjátszótér között régi, felhagyott teniszpálya bújik meg. A teniszpálya kompletten újjáépítendő: salakburkolattal, teniszhálóval és kerítéssel.
Utcabútorok:
A különböző burkolatok találkozása mentén lineárisan csoportba fogott utcabútorok helyezendők el: pad, hulladékgyűjtő, lámpa. A meglévő nagy tölgyfa hangsúlyozására körpad épül köré, amely így árnyékos pihenőhelyként szolgál majd.
Csapadékvíz-elvezetés:
Jelenleg a sportcsarnok körüli területek vízelvezetése nem megoldott, a csapadékvíz sem
elfolyni, sem elszikkadni nem tud, csapadékosabb időszakokban a térség közepén pang.
A jelenlegi fejlesztés keretében csapadékvíz egy része zöldfelületben elszikkasztandó, egy része zárt csapadékcsatornán keresztül a patakba vezetendő.
Közvilágítás:
Új, energiatakarékos fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos megvilágítását: 3 m fénypontmagasságú lámpák elhelyezése tervezett (15 m-ként). A közvilágítás terveit ld. villamos tervdokumentáció.
Térfigyelő rendszer:
Az Egészségház belső udvar felé néző oldalára 1 db térfigyelő kamera elhelyezése
tervezett, a város meglévő hálózatára kötve, megfelelő hálózati fejlesztéssel.
Növénytelepítés:
A Keglevich u. felől bevezető út mentén az egyik oldalra fasor, a másik oldalra (szomszédos ingatlanon meglévő fasor mellé) cserjék telepítendők. A sportcsarnok melletti hiányos és vegyes fasor helyszűke miatt cserjékkel egészítendő ki.
A sportcsarnok előtti teresedésre piknikezésre, labdajátékokra alkalmas, nagy, összefüggő gyepfelület tervezett, a burkolt felületekkel síkban, az épület felé (a meglévő növényzetet kiegészítve) apszisszerűen telepített növénycsoporttal. A játszótér melletti kisebb zöldfelületekbe egy-egy fa ill. cserje(csoport) kerül, a kerítések melletti meglévő cserjék sövénnyé alakításával.
Egyebek:
A bevezető út Keglevich u. felőli végére a régi, hiányos kerítés helyére új, szimmetrikus kialakítású kerítés épül, falazott oszlopokkal és lábazattal, ill. lándzsás végű acél pálcás mezőkkel és kapuval.
Szabadság tér - K-i oldal
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 112/1, 215/1
Tervezett fejlesztés: gyalogos útvonalak, burkolatok fejlesztése, utcabútorok elhelyezése, csapadékvíz védelem át-/kiépítése, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, 1 db térfigyelő kamera elhelyezése;
Fejlesztendő terület ~ 400 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A gyalogos útvonalakon a meglévő aszfaltburkolat cseréje tervezett, vízáteresztő, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolatra.
Rendezendő a parkolási helyzet: a meglévőeken túl 4db (3+1 akadálymentes) gépkocsi-várakozóhely alakítandó ki, vízáteresztő, zúzottkő alapra készülő kiselemes térkő burkolattal (a parkolóhelyek kialakítása jelen projekt gazdaságélénkítési célú fejlesztéseinek parkolási igénye kielégítésére). A gépkocsival járható felületeket kiemelt
szegély határolja a zöldfelületek irányába, utóbbiak védelmében.
Utcabútorok:
A meglévő, elavult utcabútorok új, a többi helyszínnel összhangban lévőkre cserélendők.
Csapadékvíz-elvezetés:
A meglévő, zárt rendszerű csapadékcsatorna cseréje tervezett, meglévő nyomvonalon.
A csapadékvíz-elvezetés részletes kialakítását ld. út- és víziközmű tervdokumentáció.
Közvilágítás:
A területen jelenleg meglévő, de elavult közvilágítás üzemel. Az oszlopok megtartásával új karokra szerelt új, LED-fényforrású energiatakarékos lámpák fogják biztosítani a terület
biztonságos megvilágítását.
Térfigyelő rendszer:
A Szabadság tér 18. előtt 1 db térfigyelő kamera elhelyezése tervezett, a város meglévő
hálózatára kötve, megfelelő hálózati fejlesztéssel.
Növényzet:
A klimatikus kondicionálás és a komfortos közterület-használat érdekében a közút mentén vonalas elrendezésű növénytelepítés tervezett: ahol a meglévő közművek engedik, fák, egyéb helyeken cserjék - szoliterkéntvagy a gyalogos forgalom védelmére
alacsony sövényként.
A megvalósítandó feladatok nem engedélyköteles tevékenységek.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min.36 hó)  15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója - Zöldfelületek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 3. rész: Templomdomb - Sírkert - Papláza megújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316100-6
További tárgyak:77300000-3
45233250-6
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3250 Pétervására, hrsz. 2, 58, 325, 361
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban a Templomdomb - Sírkert - Papláza

Zöldterület fejlesztés, növénytelepítés, csapadékvíz védelem át-/kiépítése, korszerű térvilágítás, illetve térfigyelő kamerarendszer kiépítése a Kossuth Lajos utca - saroktelek - Petőfi utca - zöldterület - Patakparti sétány - Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér - Szabadság tér - K-i oldal területeken.
Főbb megvalósítandó feladatok:
Templomdomb
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 2, 58, 325
Tervezett fejlesztés: zöldterület-rendezés, növénytelepítés, sétautak rekonstrukciója, utcabútorok elhelyezése, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, 1 db térfigyelő kamera elhelyezése;
Fejlesztendő terület ~ 4.000 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
Cserélendő a templomhoz vezető alsó és felső lépcsősor: tömbkő fellépők, a pihenőkön
frakcionált zúzottkő ágyazatra készülő, vízáteresztő kőlap burkolat, 1,5%-os lejtéssel. Általános helyen 4 cm vtg., vágott, csúszásmentes felületű kőlapok építendők be. A kőanyag fagyálló helyi vulkanikus kőzet legyen, középtónusú barnás színben. A burkolatok azonos anyagból, különböző rakásmintákkal készülnek.
Utcabútorok:
A sétautak mentén és a lépcsősorok hosszú pihenőinél saját öbölben kialakított pihenőhelyek alakítandók ki, utcabútorokkal: paddal, hulladékgyűjtővel, lámpával.
Közvilágítás:
Új, energiatakarékos fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos megvilágítását: a lépcsősorok mentén és a cinterem bejáratának kiemelésére 3 m fénypontmagasságú lámpák (15 m-ként), a cinterem fala mentén 1,5 m fénypontmagasságú lámpák (8 m-ként).
Térfigyelő rendszer:
A templom bejáratával szemben, a Templom u. túloldalán 1 db térfigyelő kamera elhelyezése tervezett, a város meglévő hálózatára kötve, megfelelő hálózati fejlesztéssel.
Egyéb:
Javítandók, kiegészítendők:
• L1 lépcsősor melletti terméskő támfal;
• L1 lépcsősor melletti vízelvezető árok alsó szakaszának terméskő burkolata;
• a kőkereszt támfala;
• a kőkereszthez levezető kétoldali lépcső.
Új burkolat készül:
• templom előtti térséghez vezető aszfaltút melletti kétoldali támfalra, terméskőből, a meglévő támfalakkal analóg kivitelben (fagyálló helyi vulkanikus kőzet, középtónusú barnás színben, szabálytalan, nagyméretű, kb. 20x30 cm).
Növényzet:
A lépcsősorok mentén telepített magas, zárt sövények kedvezőtlen takaró hatásuk miatt
megszüntetendők. Helyettük virágos cserjék telepítését elszórtan, csoportokban tervezzük, hogy biztonságosan átlátható legyen a terület, és kikerülhetőek legyenek. Kivágandók a templomot a fő megközelítési irányból kedvezőtlenül takaró és tájidegen
tuják.
Sírkert
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 3, 58, 325
Tervezett fejlesztés: zöldterület-rendezés, növénytelepítés, sétaút rekonstrukciója, energiatakarékos közvilágítás kiépítése;
Fejlesztendő terület ~ 6.000 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A sírkert közepén álló kőkereszt körül és megközelítésére homokos kavics ágyazatra fektetett, vízáteresztő kőlap burkolat készül. 4 cm vtg., csúszásmentes felületű kőlapok építendőkbe. A kőanyag fagyálló helyi vulkanikus kőzet legyen, középtónusú barnás színben.
Közvilágítás
Új, energiatakarékos LED-fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület szükséges megvilágítását: a sétaút mentén és a kőkereszt derítésére 1,5 m fénypontmagasságú lámpák (8 m-ként).
Egyéb:
A sírkert D-i vége a környező terepszintnél 1,50-2,00 m-rel magasabban fekszik. A sírkert mögötti lakóház megközelítését rakott kőtámfal biztosítja a sírkert DK-i sarkán, melynek egyes elemei meglazultak, porlanak. A hibás, hiányzó elemek cserélendők, a meglévőekkel azonos kialakításban (kb. 30x60 cm) szabálytalan kövekből sorosan rakva).
Növényzet:
A sírkert elrendezése tengelyes, fő nézete az É-i főbejárattól D felé. A tervezett növénytelepítés is ennek hangsúlyozását szolgálja. A centrális elem (kőkereszt és sírkőkaréj) mögé szimmetrikusan két új fa telepítendő. Szintén ennek kiemelésére és vizuális megtámasztására, valamint a sírkert mögötti lakóudvar védelmére a sírkert D-i végén többszintes, a kert általános ligetes képénél sűrűbb növénytelepítés tervezett, közel szimmetrikus elrendezéssel, apszisszerűen. A sírkertet körbevevő magas, zárt sövény kedvezőtlen takaró hatása miatt alacsonyra nyírandó, hogy a biztonságosan átlátható legyen a terület. Ugyanakkor a vizuális lehatárolás megőrzéséhez a meglévő sövény kiegészítése és kétoldalt fellazított fasorok kialakítása tervezett. Minden új növénytelepítés a meglévőkkel azonos, ill. honos fajokból.
Papláza
Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 361
Tervezett fejlesztés: zöldterület-rendezés, növénytelepítés, sétaút kialakítása, utcabútorok elhelyezése csapadékvíz védelem kiépítése, energiatakarékos közvilágítás kiépítése;
Elbontandó a területet jelenleg lezáró kerítésszakasz.
Fejlesztendő terület ~ 1.500 m2
Gyalogos útvonalak, burkolatok:
A területről szép kilátás nyílik a városra, ennek feltárása érdekében 1,50 m széles, kötőanyag nélkül stabilizált, vízáteresztő zúzottkő burkolatú sétány tervezett, a természetes tereplejtés irányába 2%-os oldaleséssel. A sétány egy szintén jelen fejlesztés
keretében kiépítendő pihenőhelyre, kilátópontra vezet.
Utcabútorok:
A sétaút mentén és a végén, a kilátóponton pihenőhelyek alakítandók ki, utcabútorokkal: paddal, hulladékgyűjtővel, lámpákkal.
Közvilágítás:
Új, energiatakarékos fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos megvilágítását: a sétány Ny-i oldalán 3 m fénypontmagasságú lámpák elhelyezése tervezett (15 m-ként).
Egyéb:
Elbontandó a területet jelenleg lezáró kerítésszakasz.
Növényzet:
A sétány mentén, a K-i oldalon fasor tervezett, amely nem zárja el a kilátást.
A 3250 Pétervására, Templom u. és Budai Nagy Antal u. 2, 3, 58, 325 hrsz.-ú ingatlanokon
a Templomdomb és Sírkert közterület rendezése a 2278 törzsszámú egyedileg védett műemlék műemléki környezetét és 49159 azonosítószámú Pétervására Vár régészeti lelőhelyét érinti, melyre tekintettel A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés g) pontja szerint a kérelmezett tevékenység örökségvédelmi engedély nélkül, a hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető. A bejelentés tudomásulvételére vonatkozó végzés a dokumentáció részét képezi.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő műszaki vezető szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (min. 36 hó) 15
2 Teljeskörű jótállás időtartama (hónap) (minimum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója II. - Zöldfelületeinek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 1. rész: Kossuth Lajos utca - "piacterület" megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: + 36 37785815
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37785816
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104 239 361
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112 823 628
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közvilágítás és térfigyelő rendszer kiépítése
Térburkolat készítés
Kertépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAFAG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa út 12.
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3250
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13859165-2-10

Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12

Hivatalos név: Metrix-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947-2-10

Hivatalos név: Nógrád „KAS” - Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagymező út 11. A. ép.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679-2-12

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója II. - Zöldfelületeinek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 2. rész: Kossuth Lajos utca - saroktelek - Petőfi utca - zöldterület - Patakparti sétány - Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér - Szabadság tér - K-i oldal megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: + 36 37785815
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37785816
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73 079 770
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72 125 801
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közvilágítás és térfigyelő rendszer kiépítése
Térburkolat készítés
Kertépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAFAG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa út 12.
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3250
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13859165-2-10

Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12

Hivatalos név: Metrix-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947-2-10

Hivatalos név: Nógrád „KAS” - Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagymező út 11. A. ép.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679-2-12

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója II. - Zöldfelületeinek megújítása (TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003)” - 3. rész: Templomdomb - Sírkert - Papláza megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
E-mail: tarna@tarna91.hu
Telefon: + 36 37785815
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37785816
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65 069 516
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63 635 415
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közvilágítás és térfigyelő rendszer kiépítése
Térburkolat készítés
Kertépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAFAG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsa út 12.
Város: Pétervására
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3250
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13859165-2-10

Hivatalos név: TARNA’ 91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 19.
Város: Cered
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10478770-2-12

Hivatalos név: Metrix-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Trinitárius u. 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23399947-2-10

Hivatalos név: Nógrád „KAS” - Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagymező út 11. A. ép.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679-2-12

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges