Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7752/2018
CPV Kód:79200000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Teljesítés helye:A feladat végrehajtására országosan 21 helyszínen kerül sor.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Focus Audit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22772
Postai cím: Kálvária tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiba Katalin
Telefon: +36 1 210 1063
E-mail: kozbeszerzes@nive.hu
Fax: +36 1 210 1063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nive.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt könyvvizsgálata
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A feladat: A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: kiemelt projekt) mintavétellel megvalósuló könyvvizsgálói ellenőrzése a teljes (2015. november 01-jétől tervezetten 2018. december 31-ig) programidőszakra vonatkozóan, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” című dokumentumban, és a dokumentációban meghatározottak, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó stenderd (4400. témaszám) szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt könyvvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79200000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3, HUZ A teljesítés helye: A feladat végrehajtására országosan 21 helyszínen kerül sor.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) által vezetett konzorcium valósítja meg, melynek további tagjai a Belügyminisztérium (kiemelt konzorciumi tag), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), valamint a konvergencia régióbeli 18 megyei kormányhivatal (konzorciumi tagok).
A feladat: A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: kiemelt projekt) mintavétellel megvalósuló könyvvizsgálói ellenőrzése a teljes (2015. november 01-jétől tervezetten 2018. december 31-ig) programidőszakra vonatkozóan, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” című dokumentumban, és a dokumentációban meghatározottak, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó stenderd (4400. témaszám) szerint.
A kiemelt projekt az alacsony iskolai végzettségű, munkaerő-piacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak számára kívánja lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, és ezáltal javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A kiemelt projekt megvalósítására uniós támogatás felhasználásával kerül sor, Ajánlatkérőnek így különös érdeke fűződik az eljárás tárgya szerinti tevékenység megvalósításához.
A vizsgálat tárgyát képező kiemelt projekt költségvetése 30.000.000.000,- Ft.
A kiemelt projektben jellemzően előforduló kiadási tételek:
- képzésekhez kapcsolódó kifizetések (legalább 85 ezer fő vonatkozásában névre szóló, sze-mélyenként egy vagy több számla);
- egészségügyi vizsgálatokhoz kapcsolódó kifizetések (a képzés jellegétől függően);
- utazási költségtérítés (célcsoport tagokkal - kb. 50.000 fő - kapcsolatosan felmerülő költség csoportos, havi elszámolással), továbbá a konzorciumi tagok munkavállalói esetében a pro-jekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltségek;
- személyi jellegű kifizetések a konzorciumi tagok munkavállalói részére;
- külső szállítói számlák kiegyenlítése.
A kiemelt projektben átlagosan, országosan hozzávetőlegesen havi 300 fő munkavállaló részére történik személyi jellegű kifizetés (bér, megbízási díj, célfeladat, helyettesítés, cafeteria, stb.)
A feladat mennyisége:
A tevékenységet országosan 21 helyszínen, a kiemelt projekt teljes programidőszakára vonatkozóan kell megvalósítani, mintavétellel megvalósuló könyvvizsgálói ellenőrzéssel, a mintavételezésre vonatkozó könyvvizsgálati sztenderd (530 témaszám) és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott, uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséről szóló módszertani útmutatónak, megfelelően. A feladatokat a konzorciumi tagoknál, a helyszínen kell megvalósítani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra is.
A 21 tagú konzorcium tagjai szükség szerinti rendszerességgel készítik el a kifizetési igényléseket. A számlák, számviteli bizonylatok, a kifizetési igényléseket alátámasztó egyéb bizonylatok az egyes konzorciumi tagoknál találhatóak meg.
A feladat időtartama
A kiemelt projekt 2015. november 01-től tervezetten 2018. december 31-ig tart. A feladat a projekt teljes tervezett időszakának, azaz 38 havi anyagának a vizsgálata, ellenőrzése.
A feladat elvégzésének ütemezésétől Ajánlatkérő engedélyével vagy kezdeményezésére van lehetőség eltérni.
A feladat végrehajtásának időtartama
Az eljárás tárgya szerinti feladatot a szerződés hatályba lépését követően, Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben kell megvalósítani, legkésőbb a kiemelt projekt fizikai befejezéséig (azaz 2018. december 31-ig).
A feladat végrehajtásának ütemezése:
• 2016-2017.12.31-ig beadott kifizetési igénylések ellenőrzése. Határidő: Szer-ződéskötéstől számított 120. napig. A vállalási díj 50%-a.
• 2018.01.01-2018.06.30-ig beadott kifizetési igénylések vizsgálata, a vállalási díj 20%-a. Teljesítési határidő 2018.08.31.
• 2018.07.01-2018.11.30-ig beadott kifizetési igénylések vizsgálata, a vállalási díj 20%-a. Teljesítési határidő 2018.12.31.
• Záró kifizetési igénylés ellenőrzése, záró audit, és jelentés elkészítése, vállalá-si díj 10%. Teljesítés legvégső határideje 2018.12.31.
A feladat végrehajtásának helye: A feladat végrehajtására országosan 21 helyszínen kerül sor.
A könyvvizsgáló feladata:A kiemelt projekt könyvvizsgálatának elvégzése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével a kiemelt projekt Támogatási Szerződésében foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján elérhető Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez című dokumentumban és a dokumentációban foglaltak szerint kell lefolytatni, mely magában foglalja a szakmai megfelelőségre vonatkozó audit jelentés elkészítését és könyvvizsgálói vélemény kibocsátását. A mintavételezést a nemzetközi könyvvizsgálati sztenderdek alapján szükséges végrehajtani. A könyvvizsgálói ellenőrzésnek a mintavételezéstől függetlenül ki kell terjednie a záró elszámolásra is.
A könyvvizsgálói ellenőrzésnek az alábbiakra kell kiterjednie különösen:
- A kiemelt projekt egyes kifizetési kérelmeihez (a kiemelt projekt lebonyolításának folyamatában és a záró elszámolás tekintetében) könyvvizsgálói záradék kiadása:
• az elszámolások szabályosságának vizsgálata,
• az elkülönített számviteli nyilvántartással való egyezőség és megfelelőség vizsgálata.
- A kiemelt projekt keretében beszerzett eszközök számviteli nyilvántartásának vizsgálata, az NSZFH, az NGM, a Belügyminisztérium és a kormányhivatalok közötti eszközátadások meglétének és szabályosságának vizsgálata a kiemelt projekt keretében beszerzett eszközök vonatkozásában.
- A kiemelt projektben elszámolt költségek tartalmának megfelelősége a Támogatási Szerződéssel.
- Az elszámolt költségek a kiemelt projekt költségvetésével számszakilag és tartalmilag összhang-ban vannak-e.
- A Támogatási Szerződés keretében rendelkezésre bocsátott előleggel történő elszámolás szabá-lyossága.
- A kiemelt projekt lebonyolításáról könyvvizsgálói vélemény (audit jelentés) kibocsátása.
A program zárásának várható időpontja: 2018. december 31. A vállalkozó teljesítési határideje: legkésőbb a kiemelt projekt fizikai befejezése (azaz 2018. december 31.)
Amennyiben a kiemelt projekt hosszabbításra kerül, a Felek írásbeli szerződésmódosítás keretében meghosszabbítják a szerződést, valamint a felmerülő időszakra meghatározzák az ütemtervet. A további időszakra vonatkozó díj tekintetében minden további hónapra az ajánlati ár 1/38-ad része illeti a Vállalkozót.
A könyvvizsgálói ellenőrzést a bizonylatok, számlák, valamint a hozzájuk tartozó szerződések és teljesítésigazolások tekintetében kell, hogy elvégezze a kiemelt projekt teljes programidőszakára vonatkozóan, figyelemmel a fent hivatkozott módszertani útmutató 1. sz. melléklet 10. pontjában található ellenőrzési listára.
A záró elszámoláshoz a kiemelt projekt vizsgálata alapján könyvvizsgálói igazolást kell készítenie
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont szakemberek létszáma és tapasztalata 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.1-15-2015-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19063 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23659843
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Focus Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161-2-03

Hivatalos név: A-Geni Könyvvizsgáló és Tanácsadó Iroda Kft. (1082 Budapest, Baross utca 15., adószám: 12942888-2-42)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1082
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12942888-2-42

Hivatalos név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., adószám: 10907836-2-41
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907836-2-41

Hivatalos név: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10272172-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges