Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7754/2018
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Európa területe;Európa területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag;Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Márton Csaba egyéni vállalkozó tag;Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag;Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők, Márton Csaba egyéni vállalkozó tag
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§. (1) bek e)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18021
Postai cím: Géza utca 8-16.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Árpád, ügyvezető
Telefon: +36 302208829
E-mail: jogasz@nyiregyhazisc.hu
Fax: +36 42403182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://nyiregyhazisc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5.§. (1) bek e)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza Géza utca 8-16.), mit Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:Kbt.) Harmadik Része alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a Kbt. 113. §-ban meghatározott szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárás „Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása” tárgyában.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21.257.897,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60100000-9
További tárgyak:60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Európa területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
18- 21 fős busszal helyközi szállítás 15.940.469,- Ft keretösszeg erejéig. Az elszámolás a tényleges futásteljesítmény alapján történik azzal, hogy amennyiben a futásteljesítmény nem éri el a napi 130 km-t, a nyertes ajánlattevő által megajánlott km díj kétszeres összegével számítandó a vállalkozói díj. Az elszámolás képletét a műszaki leírás tartalmazza. Éves átlagban kb. 50 alkalommal kerül sor napi 130 km alatti helyközi szállításra.
A megkötésre kerülő keretszerződés nem alapoz meg megrendelési kötelezettséget az Ajánlatkérő/Megrendelő számára, és ez alapján a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó a meg nem rendelt tevékenységek vonatkozásában semmilyen követelést és igényt - így különösen biztatási kárt - nem támaszthat, vagy érvényesíthet az Ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben.
A busz kapacitásába a sofőr nem számít bele. Sofőrt a feladat folyamatos ellátásához szükséges mértékben az ajánlattevőnek kell biztosítania. Ajánlatkérő igénye esetén a teljesítés során zárható utánfutót kell térítésmentesen biztosítani.
Nemzetközi fuvar esetén a helyi és helyközi tarifa érvényes (ÁFA nélkül).
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megadott tarifán kívül semmilyen egyéb díjat, (különösen, de nem kizárólagosan sofőr napidíj, autópálya matrica, útdíj, parkolási díj) nem fizet. Többnapos út esetén a közbenső napokon csak a futott km számolható el (nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet állásdíjat!).
Ajánlatkérő szállítási igénye tevékenységéből adódóan nem egyenletesen oszlik meg. Előfordulhat, hogy egy adott napon egyszerre több járművel egyszerre kell szállítani. Külföldi utazásnál extrakomfortú autóbuszt kell biztosítani.
A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megrendelés módosításának lehetősége az utazás megkezdése előtt 8 óraval (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/km)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60100000-9
További tárgyak:60112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Európa területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
45-70 fős (vagy több) busszal helyközi szállítás 5.317.428,- Ft keretösszeg erejéig. Az elszámolás a tényleges futásteljesítmény alapján történik azzal, hogy amennyiben a futásteljesítmény nem éri el a napi 130 km-t, a nyertes ajánlattevő által megajánlott km díj kétszeres összegével számítandó a vállalkozói díj. Az elszámolás képletét a műszaki leírás tartalmazza.
Éves átlagban kb. 50 alkalommal kerül sor napi 130 km alatti helyközi szállításra.
A megkötésre kerülő keretszerződés nem alapoz meg megrendelési kötelezettséget az Ajánlatkérő/Megrendelő számára, és ez alapján a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó a meg nem rendelt tevékenységek vonatkozásában semmilyen követelést és igényt - így különösen biztatási kárt - nem támaszthat, vagy érvényesíthet az Ajánlatkérővel/Megrendelővel szemben.
A busz kapacitásába a sofőr nem számít bele. Sofőrt a feladat folyamatos ellátásához szükséges mértékben az ajánlattevőnek kell biztosítania. Ajánlatkérő igénye esetén a teljesítés során zárható utánfutót kell térítésmentesen biztosítani.
Nemzetközi fuvar esetén a helyi és helyközi tarifa érvényes (ÁFA nélkül).
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megadott tarifán kívül semmilyen egyéb díjat, (különösen, de nem kizárólagosan sofőr napidíj, autópálya matrica, útdíj, parkolási díj) nem fizet. Többnapos út esetén a közbenső napokon csak a futott km számolható el (nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet állásdíjat!).
Ajánlatkérő szállítási igénye tevékenységéből adódóan nem egyenletesen oszlik meg. Előfordulhat, hogy egy adott napon egyszerre több járművel egyszerre kell szállítani. Külföldi utazásnál extrakomfortú autóbuszt kell biztosítani.
A részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megrendelés módosításának lehetősége az utazás megkezdése előtt 8 órával (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/km)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 106/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 6149088-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Márton Csaba egyéni vállalkozó tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futó utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73847476-2-35
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15.800.000,-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15.940.469,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 106/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 6149088-2-15

Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Márton Csaba egyéni vállalkozó tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futó utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73847476-2-35

Hivatalos név: Transport-R Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hímes utca 27.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20207041-2-15

Hivatalos név: "Small-East" Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőris utca 105.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25666937-2-15

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szállítási feladatainak ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 106/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 6149088-2-15
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők, Márton Csaba egyéni vállalkozó tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futó utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73847476-2-35
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5.200.000,-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5.317.428,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Csababusz Tours Kft. tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Debreceni út 106/A.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 6149088-2-15

Hivatalos név: Csababusz Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által képviselt közös ajánlattevők - Márton Csaba egyéni vállalkozó tag
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Futó utca 25.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 73847476-2-35

Hivatalos név: Transport-R Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hímes utca 27.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20207041-2-15

Hivatalos név: "Small-East" Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőris utca 105.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25666937-2-15

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges