Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.15.
Iktatószám:7756/2018
CPV Kód:33182100-0
Ajánlatkérő:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Teljesítés helye:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nemzeti azonosítószám: AK17278
Postai cím: Szarvas Gábor ut 58-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lázár Alpár
Telefon: +36 13914700
E-mail: lazar.alpar@maltai.hu
Fax: +36 13914728
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.maltai.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.maltai.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33182100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22982191 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1011 Budapest, Bem rakpart 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
Mennyisége:
Beszerzendő termék megnevezése Kiszerelés Beszerzendő mennyiség
Zoll AED 3 Defibrillátor darab (db) 17
ZOLL X Series defibrillátor/monitor, CPR expansion, 12-elvezetéses EKG, Pacing, SpO2, NIBP, etCO2, Temp, hordtáskával darab (db) 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó havi bérleti díj (HUF, egész számban) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.12.1-17-2017-00008 és EFOP-1.12.1-17-2017-00007
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bérleti szerődés: Zoll AED3 Defibrillátor, ZOLL X Series defibrillátor/monitor beszerzése bérleti konstrukcióban
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ugocs utca 5. fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10705775-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22982191
A szerződés/rész végleges összértéke: 22982191
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés, és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.
Az ajánlattételre felkérni kívánt Speeding Kft. kizárólagossági nyilatkozatot tett az Ajánlatkérő felé arra vonatkozóan, hogy a beszerezni kívánt termékek tekintetében a gyártók által kiadott meghatalmazás birtokában kizárólagos import-, kereskedelmi-, értékesítési-, szervizelési és forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.
Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező termékek az adott piacon más forgalmazásra jogosult gazdasági szereplőtől nem szerezhetők be, figyelemmel a fentiekben részletezett kizárólagos jogokra.
A verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő által az EFOP-1.12.1-17-2017-00008 és EFOP-1.12.1-17-2017-00007 azonosító számú projekt keretében megvalósítani kívánt elsősegélynyújtási tevékenység teljesítéséhez az alábbiakban bemutatott eszközök szükségesek.
Zoll AED 3 Defibrillátor
A piacon az egyetlen defibrillátor, mely a Real CPR Help és a CPR Dashboard funkciókkal az újraélesztés közben folyamatos visszajelzést ad a mellkaskompressziók minőségéről. A CPR Uni-padz egyedülállóan teszi lehetővé egy elektródával a felnőtt vagy gyermek újraélesztési funkció beállítását. A készülék egyedülálló Program Management Onboard rendszerrel működtethető, mely lehetővé teszi a felhőben Iévő önellenőrzést és az automatikus hibaüzenetek küldését, maximalizálva ezzel a felhasználói és üzemeltetési biztonságot.
ZOLL X Series defibrillátor monitor
A Real CPR Help valós idejű képi- és hangvisszajelzéssel segíti az újraélesztőt a CPR minőségi mutatók teljesítésében. A piacon egyedülállóan a kompressziók mélységét és frekvenciáját numerikusan, a mellkas felengedését grafikusan jeleníti meg a CPR Dashboard-on, melyet az egyedülálló perfúziós teljesítmény index egészít ki. Ezeknek az összessége együtt egyedülálló. Es a perfúziós index magéban is egyedülálló. Az egyedülálló See-Thru CPR kiszűri a kompressziók által generált műterméket és a szűrt EKG görbe megjelenítésével segít minimalizálni a kompressziók közötti megszakításokat. Tudásához képest könnyű és kicsi.
Ismert tény, hogy percenként 7-10%-kal csökken sokkolandó ritmus esetén a túlélés esélye - így elmondható, hogy az idő tényező rendkívüli jelentőséggel bír a sürgősségi ellátás és az elsősegélynyújtás terén. A fenti eszközök közös vonása, hogy a gyártó által kifejlesztett Uni-padz elektróda egyaránt használható gyermek, illetve felnőtt beteg ellátása esetén is így értékes másodpercek nyerhetők az egységes tartozékrendszernek köszönhetően, illetve azzal, hogy nem szükséges figyelmet fordítani a megfelelő elektróda kiválasztásával és csatlakoztatásával.
Az újraélesztés során - kutatások tanúbizonysága szerint is - a legnagyobb szerepe a jól kivitelezett, jó minőségű mellkaskompressziónak van, ezért minden olyan technikai támogatás, amely a műfogás minőségét objektíven osztályozza és azonnali visszajelzést ad közvetlen hatással van a túlélésre.
A betegek eltérő anatómiai adottságaiból fakadóan szakavatott és gyakorlott elsősegélynyújtók számára is nehéz lehet annak a megítélése, hogy megfelelő-e a kompressziók ereje, mélysége. A See-Thru CPR és a Real CPR Help mód lehetővé teszi, hogy az újraélesztést végző grafikus visszajelzést kapjon a hatékonyságról, tempóról és minőségről mindamellett, hogy minden 2 perces újraélesztési ciklusban másodpercekkel rövidül a ritmusanalízisre szánt idő. A folyamatos megfigyelés-monitorozás-visszajelzés további származtatott előnye, hogy a készülék képes megkülönböztetni a beteg EKG görbéjét és a beavatkozást végző műtermékét - ezáltal tisztább és átláthatóbb pillanatnyi képet képes jelezni a szakemberek felé.
A laikus elsősegélynyújtókat az AED3 esetében a megszokott metronóm és szóbeli hangjelzés mellett egy színes kijelzőn megjelenő animáció is instruálja a kompressziók minőségéről, mélységéről, megfelelő tempójáról és számáról.

A Program Management Onboard(PMO) modul lehetővé teszi, hogy mindkét érintett pályázat esetén jelentős erőforrást takarítsunk meg a 17 db AED folyamatos ellenőrzése és karbantartása terén. A 17 db AED-t 17 különböző településen fogjuk üzembe állítani, amelyek földrajzilag is nagy távolságra találhatók egymástól. A PMO által egy egységes felületen, online elérhető az összes eszköz minden releváns adata (működési státusz, elhelyezkedés, töltöttség, események) - illetve a rendszer és az egyes eszközök automatikus e-mail értesítést küldenek rendkívüli események esetén (károsodás, csökkent akkumulátor szint, aktivitás).
Az elsősegélynyújtás és esetleges emeltebb szintű ellátás minden esetben egy felfokozott stresszhelyzetben történik. A professzionális, korszerű és fenntarthatóság szempontjából költséghatékony eszközök használata nagyban javítja az alkalmazási hatékonyságot, a beavatkozást végzőnek a magas szintű technikai támogatás pedig magabiztosságot kölcsönöz - ezért minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, ami csökkenti az elsősegélynyújtóra nehezedő nyomást és hozzájárul az eredményességhez
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges