Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7759/2018
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Nemzeti azonosítószám: AK21789
Postai cím: Kapás utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polák László főigazgató főorvos
Telefon: +36 14887528
E-mail: euszolgig@kapas.hu
Fax: +36 14887507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kapas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata részére takarítási munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván kötni a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata mindenkori székhelye
és telephelyei helyiségeinek (továbbiakban: objektum) az Ajánlatkérő által meghatározott gyakorisággal és részletezettséggel
történő takarítási, nagytakarítási, a higiénés feltöltő-anyagok biztosítását és feltöltési, valamint hó eltakarítási munkák teljes
körű ellátása.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentmok tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 168606000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata részére takarítási munkák elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozási szerződést kíván
kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével.
A szerződés (beszerzés) tárgya: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata mindenkori székhelye
és telephelyei helyiségeinek (továbbiakban: objektum) az Ajánlatkérő által meghatározott gyakorisággal és részletezettséggel
történő takarítási, nagytakarítási, a higiénés feltöltő-anyagok biztosítási és feltöltési, valamint hó eltakarítási munkák teljes körű
ellátása.
A szolgáltatás elvégzésére irányadó főbb fennyiségi adatok, a takarítandó területek helye és a takarítandó felületek irányadó
mérete:
- Ady Endre u 1. Foglalkozás-egészségügy és Háziorvosi rendelő - Mindösszesen: 275,74 nm;
- Hunyadi János u. 81-85. Gyermek - és Felnőtt Háziorvosi rendelő, Védőnői Szolgálat - Mindösszesen: 399,9 nm;
- Vérhalom tér 10. Felnőtt Háziorvosi Rendelő - Összesen: 105,84 nm;
- Kútföldi u. 1/A Háziorvosi Rendelő - Összesen: 62,83 nm;
- Csatárka u. 51. Házi gyermekorvosi Rendelő, Védőnői Szolgálat, Felnőtt Háziorvosi Rendelő - Mindösszesen: 458,71 nm;
- Fillér u. 4-6. Pulzus Központ - Összesen: 360,13 nm;
- Községház u. 12. Orvosi rendelők - Mindösszesen: 665,79 nm;
- Lotz Károly u. 8-10 Felnőtt háziorvosi rendelő - Összesen: 399,00 nm;
- Ürömi u. 22-24. Pszichiátriai gondozó - Összesen:273,22 nm;
- Széher u. 71. Felnőtt Háziorvosi Rendelő - Összesen: 94,9 nm;
- Pasaréti u. 41-43 Gyermekfogászat - Összesen: 152,75 nm;
- Henger u 1. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ - Összesen: 268,67 nm;
- Kapás u. 22. Szakrendelő Földszint - Összesen: 536,45 nm;
- Kapás u. 22. Szakrendelő I. emelet - Összesen: 519,13 nm;
- Kapás u. 22. Szakrendelő II. emelet - Összesen: 548,42 nm;
- Kapás u. 22. Szakrendelő III. emelet - Összesen: 539,63 nm;
- Kapás utca udvar (tiszta-szennyes ruha raktár) - Összesen: 29,3 nm;
- Tölgyfa u. Fekete Sas u. földszint - Összesen: 454,71 nm;
- Tölgyfa u. Fekete Sas u. emelet - Összesen: 239,98 nm;
- Pasaréti u.67-69. Házi gyermekorvosi Rendelő, Védőnői Szolgálat - Mindösszesen: 232,78 nm;
Az összes terület mérete mindösszesen: 6617,88 nm
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a veszélyes hulladék gyűjtése, csomagolása, címkézése a szakdolgozók feladata,
tehát nem tartozik bele jelen beszerzés tárgyába.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentmok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.)rsz.: A csoportvezetőkön kívül a szerződés teljesítésébe takarítóként bevonni kívánt személyzet közül OKJ Tisztítás-technológiai szakmunkás (takarító) képzettséggel rendelkezők száma (fő)  10
2 3.)rsz.: A 2. részszempontban nevezett takarítók egészségügyi intézményben végzett takarítói gyakorlatainak összesített mértéke (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK azonos tárgyban 2017.nov-ben indított nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolított,amely a Kbt.75.§(2)bek.b)
pontja alapján és a Kbt.70.§(1)bek. foglalt rendelkezésekre tekintettel (fedezethiány miatt) eredménytelenül zárult.Erre
tekintettel egy megismételt eljárás lebonyolítása vált szükségessé. Az új eljárásban az előző eredménytelen eljárásban
alkalmazott értékelési szempontok súlyszámának módosítására került sor és-a várható ajánlati árak racionalizálását célzótakarítás
technológiai elvárásokat is pontosította AK,amely így nem teszi lehetővé HNTelj megindítását.A Kbt.81.§(7)
bek-ben előírt 35napos ajánlattételi határidő nem lenne betartható, ugyanis egy új nyílt eljárás lebonyolításának
időszükséglete hosszabb,mint a jelenleg érvényes szerződés időbeli hatálya.Az ellátási körbe tartozó rendelőintézetek
takarítása azonban nem maradhat ellátatlanul,ugyanis az veszélyeztetné az egészségügyi telephelyek működési
engedélyét-ez a kivételes és sürgős eset indokolja gyors.elj-t.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 028 - 061001
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 168606000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevők:
OPUS Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99., adószáma: 10712740-2-41); T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26., adószáma: 14883664-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)