Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7769/2018
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Badacsonytomaj, 1298/1 és 1298/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17790
Postai cím: Fő út 14.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krisztin N. László, polgármester
Telefon: 87/571-270
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
Fax: 87/471-289
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://badacsonytomaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.badacsonytomaj.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében.
Hivatkozási szám: IT-1060
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31978186 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45223300-9
45233270-2
34992200-9
45233228-3
38730000-1
45232450-1
45231100-6
45232130-2
45232410-9
45233222-1
45262210-6
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Badacsonytomaj, 1298/1 és 1298/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében az Egry J. utcai ABC körül kialakítandó parkoló útépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak ellátására az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
Idom leírása területek, hosszak mérték egység
Aszfalt burkolatú út bontása 586 m2
KRESZ tábla leszerelése 2 db
KRESZ tábla tartó oszlop bontás 1 db
Földmunka (bevágás) 915 m3
Térkő burkolat (parkoló) 1521 m2
Térkő burkolat (járda) 89 m2
Zúzottkő burkolat (padka) 32 m2
Szegély - kiemelt szegély 332 m
Szegély - K szegély 25 m
Szegély - süllyesztett szegély (futósor) 89 m
Szegély - kerti (járda) szegély 52 m
Felfestés - kézi jel (fehér) 30 m2
KRESZ tábla tartó oszlop (új) 9 db
KRESZ tábla tartó oszlop áthelyezés 4 db
KRESZ tábla (új) 9 db
KRESZ kiegészítő tábla (új) 6 db
Parkolójegy automata telepítése 1 db
Védőcső d=150mm 22 m
Védőcső d=110mm 9 m
Fakivágás 8 db
Faültetés 13 db
Füvesítés 196 m2
Közműfedlapok szintre emelése/süllyesztése 2 db
KG-PVC DN200 SN4 csapadék gerincvezeték építése 60,71 fm
KG-PVC DN250 SN4 csapadék gerincvezeték építése 37,53 fm
Beton D600 csapadék gerincvezeték építése 63,70 fm
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a megvalósításhoz szükséges tervdokumentációt, valamint a jogerős építési és vízjogi létesítési engedélyt is. A megvalósításhoz szükséges további engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, illetve fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásának és a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges útlezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérőt fel kell keresni, vele a forgalomtechnikát a helyszínen egyeztetni szükséges.
Az építéshez esetleg szükséges közműkiváltások a nyertes ajánlattevő feladatát képezik, külön térítés nélkül.
Munkaterület átadás után a nyertes ajánlattevő kötelessége a meglévő közművek kezelőivel közműegyeztetést végrehajtani és az előírásaikat betartani. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M/2.alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai tapasztalata parkoló kivitelezését is tartalmazó szerződés teljesítésében (db, max. 3 db) 10
2 3.Teljesítési határidő (naptári nap, min. 30 - max. 45 naptári nap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 37.
Város: Fiad
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7282
Ország: HU
E-mail: nkrisztian74@gmail.com
Telefon: +36 87321184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13459260-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33198826
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31978186
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Térkőburkolat (parkoló, járda)
Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 37
Város: Fiad
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7282
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13459260-2-14

Hivatalos név: Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csigáskuti u. 63.
Város: Badacsonytomaj
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8258
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 66427162-2-36

Hivatalos név: Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József A. u. 4.
Város: Ászár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 2881
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10712434-2-11

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) és a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) ajánlattevő nem került felhívásra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges