Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7774/2018
CPV Kód:45231100-6
Ajánlatkérő:NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"RAMICÓ" GÁZVEZETÉKÉPÍTŐ és SZERELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
Telefon: +36 14322011
E-mail: juhasz.istvan@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén előforduló gázömlés, üzemzavar-elhárítás és gázhálózat-karbantartás alépítményi munkáira
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231100-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén előforduló gázömlés, üzemzavar-elhárítás és gázhálózat-karbantartás alépítményi munkáira.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 750000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén előforduló gázömlés, üzemzavar-elhárítás és gázhálózat-karbantartás alépítményi munkáira.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
További tárgyak:45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori szolg.-i területén található gázhálózat, a jelen eljár. megind.-nak időpontjában az alábbiak szerint: Bp. közigazgatási területe és 20 vidéki település a KD-ban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő üzemzavar-elhárítási tevékenységéhez kapcsolódó alépítményi munkáinak elvégzése eseti megrendelések alapján az alábbiak szerint:
’A’ kategóriás tevékenység: Ajánlatkérő gázömlés-üzemzavar-elhárítási tevékenységéhez kapcsolódó alépítményi munkáinak - folyamatos ügyeleti szolgálat tartása keretében - történő elvégzése. Nem ’A’kategóriás tevékenység: Ajánlatkérő gázömlés-üzemzavar-elhárítási tevékenységhez és a gázhálózat-,valamint az aktív korrózióvédelmi rendszer karbantartásához (javításához) kapcsolódó alépítményi munkáinakelvégzése.
Mennyiség 'A' kategóriás tevékenység: kb. 3000 munkahelyen (két évre vonatkozóan).
Mennyiség nem 'A' kategóriás tevékenység:
a) üzemzavar-elhárítási tevékenységhez kapcsolódó: kb. 1000 munkahelyen (két évre vonatkozóan).
b) gázhálózat-, valamint az aktív korrózióvédelmi rendszer karbantartásához (javításához) kapcsolódó kb. 16000 munkahelyen (két évre vonatkozóan).
A keretszerződés keretösszege nettó 750 000 000 Ft + 30 %-os eltérés a teljesítés időtartama alatt megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által vállalt reakcióidő mértéke (perc) 20
2 Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő irányításért felelős felsőfokú szakirányú végzettségű szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap) 5
3 Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő irányításért felelős felsőfokú szakirányú végzettségű szakember budapesti tapasztalata (van/nincs) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 011 - 021604
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés az ajánlatkérő szolgáltatási területén előforduló gázömlés, üzemzavar-elhárítás és gázhálózat-karbantartás alépítményi munkáira
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: "RAMICÓ" GÁZVEZETÉKÉPÍTŐ és SZERELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ugocsa u. 4/A fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: ramico@t-online.hu
Telefon: +3623431301
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3623431303
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 750000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 750000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érvénytelen ajánlatot tevő neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.), adószám: 10484830-2-14:
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján - figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában rögzítettekre is - egyéb okból érvénytelen:
a) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pontjának 1) alpontjában rögzítette az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket. Ajánlattevő ajánlatában és hiánypótlási felhívásra sem csatolta az ajánlati biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának igazolását alátámasztó dokumentumokat, Ajánlatkérő pénzintézeti számlaszámára az ajánlattételi határidőig befizetést ajánlattevő nem teljesített.
b) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.2) valamint III.1.3) pontjaiban előírta az alkalmassági követelmények előzetes igazolására vonatkozó szabályokat. Az ajánlat 28-47. oldalán ajánlattevőre vonatkozóan csatolt EEKD IV. rész a szakaszában ajánlattevő akként nyilatkozik, hogy nem felel meg az előírt kiválasztási szempontoknak, hiánypótlási felhívásra hiánypótlását nem nyújtotta be.
c) Az ajánlat 24. oldalán csatolt az értékelési részszempontokra bemutatott É. L. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalatának ismertetéséből kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy a szakember az értékelési részszempont vonatkozásában előírtaknak megfelel, hiánypótlási felhívásra hiánypótlását nem nyújtotta be.
d) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában rögzíti a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolandó nyilatkozat szabályait. Az ajánlat 74. oldalán a folyamatban lévő változásbejegyzésről szóló nyilatkozatában ajánlattevő nem nyilatkozott, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása, hiánypótlási felhívásra sem nyújtotta be nyilatkozatát.
e) A Közbeszerzési Dokumentum II.5.1. pontja rögzíti az ajánlattevő által az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét. E körben kéri „Az értékelési szempont keretében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalatát igazoló szakmai önéletrajz (szakember saját kezű aláírásával)”, valamint „Az értékelési szempont keretében bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.” Az ajánlatban fenti dokumentumok, nyilatkozatok nem kerültek benyújtásra, melyeket ajánlattevő hiánypótlási felhívásra sem nyújtott be.
Értékelésre vonatkozó további információ:
RAMICO Kft. ajánlattevő által a felolvasólapon az „M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 1 fő irányításért felelős szakirányú végzettségű szakember többlet tapasztalata” értékelési szempontra tett 49 hónapos vállalását az ajánlatban benyújtott dokumentumok nem támasztották alá. A Kbt. 71. § (9) bekezdés szerinti felvilágosítást követően az értékelési szempont alátámasztására benyújtott dokumentumok 47 hónap többlet tapasztalatot igazolnak, melyre tekintettel Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során ezen értékelési részszempont esetén ezen értéket vette figyelembe.
Nyertes ajánlattevő a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozót
- alépítményi munkák végzése
- aszfaltozás, burkolat helyreállítása
- forgalomtechnikai munkák végzése
- biztonsági és egészségvédelmi koordinátori szakember
A már ismert alvállalkozók:
Docinvest Bt. 1068 Budapest, Király u. 110. I. em. 4/a. - Adószám: 28281900-1-42
Burkolatbau Kft. 1172 Budapest, Jásztelek u. 25. - Adószám: 12092581-2-42
Nyertes ajánlattevő: RAMICO Gázvezetéképítő és Szerelő Kft. (1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.) - adószáma: 10234116-2-43
Ajánlattevők:
RAMICO Gázvezetéképítő és Szerelő Kft. (1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.) - adószáma: 10234116-2-43
VABEKO Kft. (8600 Siófok, Fő u. 260.) - adószáma: 10484830-2-14
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828503
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828503
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)