Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7796/2018
CPV Kód:79620000-6
Ajánlatkérő:BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, illetve Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56220087
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Zsuzsanna Eszter
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bku.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bku.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024592018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000024592018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Diák munkaerő foglalkoztatása
Hivatkozási szám: EKR000024592018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Diák munkaerő foglalkoztatása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diák munkaerő foglalkoztatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU12 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, illetve Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Diák munkaerő foglalkoztatása szolgáltatási keretszerződés keretében nettó 14.800.000,- Ft keretösszegig az alábbi feladatokra:
- idegen nyelvű ügyféltájékoztatási feladatok
- adatrögzítői feladatok
- kisegítő adminisztratív feladatok
- ügyfélszolgálati feladatok
A szerződés teljesítése során a várható megrendelendő óraszám min. 10000 munkaóra egy éves időtartamra vetítve. Ajánlatkérő ettől indokolt, előre nem látható esetben eltérhet.
Ajánlatkérő a keretösszeg mennyiségétől +50%-kal eltérhet.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nyelvvizsgák száma (a teljesítésbe bevonni kívánt diákok többlet-nyelvvizsgájának száma) (db) 5
2 Késedelmi kötbér (%) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: a szerződés 1 alkalommal 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. ponthoz: amennyiben a közbeszerzési eljárás nem fejeződik be 2018. július 1. napjáig, úgy a szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: KIZÁRÓ OKOK:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
IGAZOLÁSI MÓD:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bekezdése szerint - az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján - a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §, 16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. szerinti alkalmassági követelménynek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő köteles csatolni a felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (diákmunkaerő közvetítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő az ajánlattevő ESPD-be foglalt nyilatkozatát is elfogadja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (diákmunkaerő közvetítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 15 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A KR 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M/1. szerinti alkalmassági követelménynek, a KR. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a KR 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 22. § (3a) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a KR 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hónap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá a szerződést kötő másik fél részéről információt adó személy neve és elérhetősége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően (rész)teljesített diákmunkaerő közvetítése tárgyú referenciával, mely 1 db legalább 6 hónapon keresztül egy megrendelő részére minimum 7000 munkaórában történő, idegen nyelv ismeretéhez kötött feladatokat ellátó diákmunkaerő biztosítására vonatkozik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Meghiúsulási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Teljesítési biztosíték mértéke: 700.000,- Ft
Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít, ajánlatkérő havonta jogosult számlát kiállítani. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. A Ptk. 6:155. §megfelelően irányadó. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR a határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6. pont szerinti időtartam a Kbt. 81. § (11) bek.-e alapján 30 nap.
2. Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt: A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, melynek indokát a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a következők szerint adja meg: A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának és a feladatoknak az egységét tekintve.
3. Az ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez.
4. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P/1. III.1.3. M/1.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az ESPD-ben foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CIXIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
10. A nyertes ajánlattevő köteles a dokumentációban és a szerződéstervezetben meghatározottak szerint szakmai felelősségbiztosítást kötni.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Győri-Pintér Márta, lajstromszám: 00515, dr. Németh Zsuzsanna Eszter, lajstromszám: 01033
12. Ajánlatkérő – a karakterkorlátra tekintettel - kiemelten felhívja a figyelmet az Ajánlattételi dokumentáció I.12. pontjára.
13. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, az értékelés módszere az 1. szempont (nyelvvizsga) és a 2. szempont (késedelmi kötbér) vonatkozásában egyenes arányosítás, 3. szempont (ár) vonatkozásában fordított arányosítás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendeletre.
14. A BKK Zrt. és a BKÜ Zrt. ajánlatkérők a közbeszerzési eljárást közösen valósítják meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a BKÜ Zrt.-t, mint Ajánlatkérőt hatalmazták meg.
15. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák