Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7817/2018
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zrt. ;
Teljesítés helye:1044 Budapest Váci út 102.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Teleháló Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők vezetője);ELKOM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők tagja)
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Fővárosi Vízművek Zrt. Káposztásmegyer I. gépház irodabelső átalakítás”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat a Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. cím alatt található ingatlantelephelyén lévő Káposztásmegyer I. gépház iroda belső átalakítási munkáinak (építész, gépész, gyenge és erősáram). generálkivitelezőként történő elvégzése.
Ajánlatkérő a feladat részletes leírását a Felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírásban és valamennyi egyéb a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot képező mellékletekben részletez. Ajánlatkérő minden munkarészhez tervdokumentációt és műszaki rajzokat bocsát rendelkezésre.
A feladat a jelen felhívásban és annak mellékleteiben szereplő elvárásoknak mindenben megfelelő kivitelezési munkafolyamatok eredményeként az Ajánlatkérő előírásai és elvárásai szerint elvégzendő átalakítási munkák teljes körű elvégzése.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentumok mellé az épületről statikai véleményt készítetett, melynek iratanyagát a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. ez a dokumentum igazolja, hogy a bontások elvégezhetők az épület állékonyságát nem veszélyezteti. Pince feletti födém megerősítése nem szükséges.
Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk és műszaki rajzok teljes körű felülvizsgálata.
Az Ajánlattevőknek a szakági tervfejezetek dokumentációjában található tervek, műszaki leírások, feladat meghatározások alapján kell az árazatlan költségvetéseket kitölteni.
A feladat elvégzéséhez 4 szakági terv készült az alábbi bontásban:
1. Építőmesteri tervfejezet Erőáramú tervfejezet
2. Gyengeáramú tervfejezet
3. Gépészeti tervfejezet
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevő feladata:
• A kijelölt építési területen megvalósítandó feladat tekintetében valamennyi szükséges munka elvégzése, mely magában foglalja jelen felhívásban és mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottakat.
• A kivitelezéshez szükséges anyagok, gépek berendezések beszerzése és beépítése, üzembe helyezése. A beszerzésre kerülő termékekre nézve az elvárás, hogy származásra és mennyiségre nézve igazolt, új anyagokat építhető be. Minden felhasznált anyag, berendezés, eszköz és egyéb dolog meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, műszaki irányelvekben, ennek hiányában a műszaki és biztonságtechnikai szabványokban és előírásokban, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és tűzbiztonsági, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és higiéniai előírásokban foglalt feltételeknek. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be, amelyek bizonyítottan műszakilag egyenértékűek a kiviteli tervben szereplő anyagokkal
• Köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény annak funkciói szerinti teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához.
• Köteles a munkák teljesítését, ill. befejezését érintő minden alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak megfelelően eljárni
• A kivitelezés helyszínén Megrendelővel a teljes beruházás megvalósulása alatt és érdekében köteles együttműködni.
Amennyiben bármely dokumentáció tekintetében, ill. a műszaki leírásban eltérő műszaki leírás szerepel, akkor minden esetben a Megrendelő előzetesen jogosult eldönteni, hogy melyik megoldást kell alkalmazni.
II.3.2.) Opcionális tételek:
II.3.2.1.) OPCIÓ 1: Fővárosi Vízművek Zrt. Káposztásmegyer I. gépház nyílászáró csere
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást és az árazandó költségvetést a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az Opció 1 ajánlatra vonatkozóan a teljesítés véghatárideje:2018. október 15.
II.3.2.2.) OPCIÓ 2: Fővárosi Vízművek Zrt. Főtelep, Déli Irodaház belső átalakítási munkái és Főtelep, Szerverterem Födém burkolása
A Fővárosi Vízművek Zrt, 1044 Budapest, Váci út 102. telephelyén lévő Déli irodaház épületben lévő földszinti irodarész kialakítási munkái és Főtelep, Szerverterem Födém burkolása.
Az Ajánlattevőknek a szakági tervfejezetek dokumentációjában található tervek, műszaki leírások, feladat meghatározások alapján kell az árazatlan költségvetéseket kitölteni.
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást és az árazandó költségvetést a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az Opció 2 ajánlatra vonatkozóan a teljesítés véghatárideje:2018. június 29.
Az opcionális tételekre vonatkozó előírások:
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül ( Opció 1 tekintetében a lehívási véghatáridő 2018. június 29., Opció 2 esetében a lehívási véghatáridő 2018. április 27.) mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérőt az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az Opcionális Mennyiség bármely tételsora szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Az ajánlatot a teljes mennyiségre, azaz az opcionális mennyiségre is meg kell tennie az ajánlattevőnek, ezért az opcionális mennyiséget is kötelezően árazni kell az ajánlatban. Amennyiben az opcionális mennyiségre a megajánlás 0, az az ajánlat eredménytelenségét eredményezi.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 137910815 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fővárosi Vízművek Zrt. Káposztásmegyer I. gépház iroda belső átalakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1044 Budapest Váci út 102.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat a Fővárosi Vízművek Zrt. 1044 Budapest, Váci út 102. cím alatt található ingatlantelephelyén lévő Káposztásmegyer I. gépház iroda belső átalakítási munkáinak (építész, gépész, gyenge és erősáram). generálkivitelezőként történő elvégzése.
Ajánlatkérő a feladat részletes leírását a Felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírásban és valamennyi egyéb a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot képező mellékletekben részletez. Ajánlatkérő minden munkarészhez tervdokumentációt és műszaki rajzokat bocsát rendelkezésre.
A feladat a jelen felhívásban és annak mellékleteiben szereplő elvárásoknak mindenben megfelelő kivitelezési munkafolyamatok eredményeként az Ajánlatkérő előírásai és elvárásai szerint elvégzendő átalakítási munkák teljes körű elvégzése.
Ajánlatkérő a műszaki dokumentumok mellé az épületről statikai véleményt készítetett, melynek iratanyagát a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. ez a dokumentum igazolja, hogy a bontások elvégezhetők az épület állékonyságát nem veszélyezteti. Pince feletti födém megerősítése nem szükséges.
Ajánlattevő kötelezettsége az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk és műszaki rajzok teljes körű felülvizsgálata.
Az Ajánlattevőknek a szakági tervfejezetek dokumentációjában található tervek, műszaki leírások, feladat meghatározások alapján kell az árazatlan költségvetéseket kitölteni.
A feladat elvégzéséhez 4 szakági terv készült az alábbi bontásban:
1. Építőmesteri tervfejezet Erőáramú tervfejezet
2. Gyengeáramú tervfejezet
3. Gépészeti tervfejezet
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevő feladata:
• A kijelölt építési területen megvalósítandó feladat tekintetében valamennyi szükséges munka elvégzése, mely magában foglalja jelen felhívásban és mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottakat.
• A kivitelezéshez szükséges anyagok, gépek berendezések beszerzése és beépítése, üzembe helyezése. A beszerzésre kerülő termékekre nézve az elvárás, hogy származásra és mennyiségre nézve igazolt, új anyagokat építhető be. Minden felhasznált anyag, berendezés, eszköz és egyéb dolog meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, műszaki irányelvekben, ennek hiányában a műszaki és biztonságtechnikai szabványokban és előírásokban, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és tűzbiztonsági, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és higiéniai előírásokban foglalt feltételeknek. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be, amelyek bizonyítottan műszakilag egyenértékűek a kiviteli tervben szereplő anyagokkal
• Köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény annak funkciói szerinti teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához.
• Köteles a munkák teljesítését, ill. befejezését érintő minden alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak megfelelően eljárni
• A kivitelezés helyszínén Megrendelővel a teljes beruházás megvalósulása alatt és érdekében köteles együttműködni.
Amennyiben bármely dokumentáció tekintetében, ill. a műszaki leírásban eltérő műszaki leírás szerepel, akkor minden esetben a Megrendelő előzetesen jogosult eldönteni, hogy melyik megoldást kell alkalmazni.

II.3.2.) Opcionális tételek:
II.3.2.1.) OPCIÓ 1: Fővárosi Vízművek Zrt. Káposztásmegyer I. gépház nyílászáró csere
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást és az árazandó költségvetést a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az Opció 1 ajánlatra vonatkozóan a teljesítés véghatárideje:2018. október 15.

II.3.2.2.) OPCIÓ 2: Fővárosi Vízművek Zrt. Főtelep, Déli Irodaház belső átalakítási munkái és Főtelep, Szerverterem Födém burkolása
A Fővárosi Vízművek Zrt, 1044 Budapest, Váci út 102. telephelyén lévő Déli irodaház épületben lévő földszinti irodarész kialakítási munkái és Főtelep, Szerverterem Födém burkolása.
Az Ajánlattevőknek a szakági tervfejezetek dokumentációjában található tervek, műszaki leírások, feladat meghatározások alapján kell az árazatlan költségvetéseket kitölteni.
Az elvégzendő feladatokat tartalmazó részletes műszaki leírást és az árazandó költségvetést a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az Opció 2 ajánlatra vonatkozóan a teljesítés véghatárideje:2018. június 29.Az opcionális tételekre vonatkozó előírások:
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül ( Opció 1 tekintetében a lehívási véghatáridő 2018. június 29., Opció 2 esetében a lehívási véghatáridő 2018. április 27.) mérlegelési jogkörében dönt. Ajánlatkérőt az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az Opcionális Mennyiség bármely tételsora szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Az ajánlatot a teljes mennyiségre, azaz az opcionális mennyiségre is meg kell tennie az ajánlattevőnek, ezért az opcionális mennyiséget is kötelezően árazni kell az ajánlatban. Amennyiben az opcionális mennyiségre a megajánlás 0, az az ajánlat eredménytelenségét eredményezi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljesítési véghatáridő kizárólag az alapmennyiség szerinti feladatok esetében 20
2 Vállalt jótállási idő  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva.)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Fővárosi Vízművek Zrt. Káposztásmegyer I. gépház irodabelső átalakítás”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Teleháló Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők vezetője)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rónai György utca 23/A
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail: telehalo@telehalo.hu
Telefon: +36 303994866
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24516510
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23386103-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: ELKOM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Károlyi István utca 21-23. B. ép. fszt. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
E-mail: iroda@elkomkft.com
Telefon: +36 307565292
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17986618
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417530-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 137910815
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137910815
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Teleháló Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők vezetője)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rónai György utca 23/A
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23386103-2-13

Hivatalos név: ELKOM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (közös ajánlattevők tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Károlyi István utca 21-23. B. ép. fszt. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1041
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417530-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges