Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7820/2018
CPV Kód:45222110-3
Ajánlatkérő:VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Oroszlány, 0204/22 és 0204/25 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20524
Postai cím: Bocskai utca 39.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: DR. Bokor Csilla
Telefon: +36 22576070
E-mail: info@vertikalrt.hu
Fax: +36 22576071
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vertikalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vertikalzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése építési beruházás
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45222110-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Oroszlány, 0204/22 és 0204/25 helyrajzi számú telkeken tervezett szilárdhulladék-lerakó tér bővítése a vonatkozó 944-1/2014 iktatószámú Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Egységes környezethasználati engedélye és a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció előírásai alapján
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 264940095 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: : Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése építési beruházás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45222110-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU212 A teljesítés helye: Oroszlány, 0204/22 és 0204/25 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Oroszlány, 0204/22 és 0204/24 helyrajzi számú telken tervezett szilárdhulladék-lerakó tér bővítése a vonatkozó 944-1/2014. iktatószámú Észak- Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Egységes környezethasználati engedélye és a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció előírásai alapján.
Megvalósítani kívánt létesítmények
Műszaki védelemmel ellátott, nem veszélyes hulladék-lerakó csurgalékvíz elvezető- és visszalocsoló rendszerrel, csurgalékvíz tároló medencével, monitorin kút eltömedékelésével és új kút kiépítésével, infrastruktúrális létesítményekkel.
Nem veszélyes hulladéklerakó
A lerakó térnek három oldalról kell elkészíteni a lehatároló körtöltést összesen 222 fm hosszúságban. A lerakó teljes területe a töltések között 5 186,4 m2.
A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának, illetve rézsűjének a műszaki védelmét, valamint az épített ásványi szigetelését az építési engedélyezési tervben foglalt rétegrendnek, valamint paraméterezésnek megfelelően kell kiépíteni.
A nem veszélyes hulladék-lerakó aljzatának műszaki védelme felülről lefelé:
• geotextília eltömődés elleni védelem 200g/nr
® felületi szivárgó OK 16/32 kavics k>10'3 m/s 30 cm
• geotextília mechanikai védelem 1200 g/m2
• HDPE szigetelő lemez 2,5 mm
• bentonit lemez k<5xl0"M m/s l cm
® geofizikai monitoring rendszer
• ásványi agyag szigetelés k<10'9 m/s 2x25 cm-es rétegben megépítve 50 cm meglévő meddőanyag talaj.
Monitoring kút eltömedékelése és új kút kiépítése:
A monitoring kút eltömedékeléséhez és az új kút kiépítéséhez szükséges vízjogi engedélyek beszerzése Vállalkozó feladat.
A meglévő K-9 jelű megfigyelőkút az épülő nem veszélyes hulladéklerakó tervezett helyén található, ezért eltömedékelése és új megfigyelőkút kiépítése szükséges.
Infrastruktúrális létesítmények
A fenntartási munkák elvégzése érdekében a tervezett bővítési ütem köré 3 m széles kavicsolt burkolatú út kiépítése szükséges, melynek a meglévő telepi utakhoz kell csatlakoznia.
A depónia területén belül a hulladékszállító gépjárművek általi ürítést az üzemi útról lecsatlakozó max. 10%-os hosszirányú lejtésű, hulladékfeltöltési rámpa szolgálja.
A bővítés részeként megépítésre kerül egy 2000 m2 nagyságú beton térburkolat is, mely rétegrendje fentről lefelé haladva:
C30/37 vasbeton lemez 25 cm
C8/10 szerelőbeton 5 cm
Tömörített homokos kavics ágyazat 8 cm
Tömörített földmű
A térbetonon összegyűlő csurgalékvizet szintén a csurgalékvíz tároló medencébe vezetjük be KPE D 200-as vezetékkel.
A jelen pontban foglalt műszaki leírás nem teljeskörű, a részletes műszaki feltételeket az ajánlattételi dokumentáció V. Részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki Leírás tartalmazza. Amennyiben a jelen pontban foglaltak és az V. Rész Műszaki Leírás tartalma között eltérés van, úgy az V. Rész Műszaki Leírás tartalma az irányadó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó forint)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében szilárdhulladék-lerakó tér bővítése építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 26/B
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
E-mail: vdbkkft@gmail.com
Telefon: +36 22375260
Internetcím(ek): (URL) http://www.vdbkkft.hu
Fax: +36 22375260
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160592-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 274939050
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 264940095
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunka, vezetéképítés, monitoring rendszer, kútfúrás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bakony u. 6
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621-2-07

Hivatalos név: V-DBK VAGYONKEZELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 26/B
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160592-2-07

Hivatalos név: MAVA-PLAN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mező utca 10/A.
Város: Agárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11453859-2-07

Hivatalos név: Port Holding Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14117099-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges