Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7843/2018
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Stromfeld lakótelep: Szombathely 1705/84., 1695/27. hrsz.;9700 Szombathely, Joskar-Ola lakótelep: Szombathely 8612/7., 8619., 8612/25. hrsz.;9700 Szombathely, Nárai út melletti szakasz: Nárai u. 10600 hrsz.;9700 Szombathely, Kámon-Herény II. ütem: Szent Imre herceg utca 770/5 hrsz;9700 Szombathely, Olad falu: Ernuszt K. u. 3938 hrsz., Dozmat u. 3963 hrsz., Torony u. 3964 hrsz., Áchim A. u. 3995 hrsz., Bárdos A. u. 4022 hrsz., Komlósi F. u. 4031 hrsz.;9700 Szombathely, Szatmár utca: Csaba u. 8113/3 hrsz., Szatmár u. 8065 hrsz., Jávor u., 8010/1 hrsz., Szatmár u., 7977 hrsz., Mérleg u., 7950 hrsz.;9700 Szombathely, Mérleg utca: Szombathely 8006., 8003/2., 7999/5., 7997., 7996/1., 7948., 7950. hrsz.;9700 Szombathely, Külső Rumi út: Szombathely 10908., 10909/2., 11037/2., 11038/3., 11038/6., 11038/7., 11040/1., 11040/2., 11077., 11109/1., 11109/3., 11318/2., 11106/3., 11106/4., 11106/5., 11387/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.;„Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.;;;;;;
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 89598436 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Stromfeld lakótelep: Szombathely 1705/84., 1695/27. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva lakótelep gerincvezeték)
Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 1705/84., 1695/27. hrsz.
A 87-es jelű közút alatt tervezett átvezetés NA550-as KG-PVC csatornacsővel kerül kialakításra. A tervezett létesítmény hossza: 286 fm NA 500-as tömör falú KG-PVC csatornacsőből.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tapas 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap max. 48 hónap)  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák végzése a Joskar-Ola lakótelepen vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Joskar-Ola lakótelep: Szombathely 8612/7., 8619., 8612/25. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Joskar-Ola lakótelep (Károlyi Antal u. vége - Gyöngyös árapasztó)
Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 8612/7., 8619., 8612/25. hrsz.
A tervezet létesítmény hossza: 296 fm D1000-es méretű PP anyagú bordás erősített csatornacső.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nárai út melletti szakasz (Középhegyi út- Pap árok)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Nárai út melletti szakasz: Nárai u. 10600 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nárai út melletti szakasz (Középhegyi út- Pap árok)
Építéssel érintett ingatlan: Nárai u. 10600 hrsz.
P 10 jelű szakasz a 0+000 - 0+103 szelvények között
A Pap-árok 3+910 szelvényébe csatlakozik 208,00 mBf folyásfenék szinten 7 fm hosszúságú Ø 80-as beton áteresz és NA800-as csappantyú beépítésével. A csatlakozási pontnál a Pap-árok 3-3 m-es szélességben terméskő burkolattal kerül kialakításra. Az áteresz beépítését követően a Pa 10 jelű nyílt árok a 0+103 szelvényig füvesített árokként kerül felújításra, az árok fenék 40 cm széles mederlap burkolattal kerül kiépítésre.
P 10-1 jelű szakasz a 0+103 - 0+612,5 szelvények között
Zárt csapadékcsatorna kerül építésre a külső Nárai út É-i illetve ÉNy-i oldalán a 10600 hrsz-ú közút vízelvezető árkának nyomvonalán.
A tervezett létesítmény hossza: 1 506 fm.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Kámon-Herény II. ütem kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Kámon-Herény II. ütem: Szent Imre herceg utca 770/5 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kámon-Herény II. ütem (Szent Imre herceg utca)
Építéssel érintett ingatlan: Szent Imre herceg utca 770/5 hrsz.
A tervezett csapadékvízelvezető csatorna befogadója a Szent Imre herceg utca D-i végén, az utca K-i oldali járdájának tengelyében húzódó Ø 60 cm-es beton csapadékvízelvezető csatorna tisztítóaknája. Innen indulva a tervezett csatorna nyomvonala É-i irányba halad az út K-i oldalán a Szent Imre herceg u. 6. számú házig. Itt a csatorna nyomvonala Ny-i irányba fordulva keresztezi a közutat, majd annak Ny-i oldali árkának tengelyében halad tovább É-i irányba a Szent Imre herceg u. 53. számú ház előtt lévő végaknáig. A felszíni csapadékvizek összegyűjtése folyókás rendszerrel történik.
A tervezett létesítmény hossza: 833 fm
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló építési munkák végzése Olad faluban vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Olad falu: Ernuszt K. u. 3938 hrsz., Dozmat u. 3963 hrsz., Torony u. 3964 hrsz., Áchim A. u. 3995 hrsz., Bárdos A. u. 4022 hrsz., Komlósi F. u. 4031 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Olad falu (Arany patak u. - Áchim A. u. közötti szakasz)
Építéssel érintett ingatlanok: Ernuszt K. u. 3938 hrsz., Dozmat u. 3963 hrsz., Torony u. 3964 hrsz., Áchim A. u. 3995 hrsz., Bárdos A. u. 4022 hrsz., Komlósi F. u. 4031 hrsz.
Dozmat utca: A tervezett csapadékvízelvezető csatorna befogadója Szombathely város csapadékvízelvezető rendszerének Ernuszt K. utcai meglévő Ø 40 cm-es beton csapadékcsatornája, annak 0+018 szelvénye. Innen indulva a tervezett csapadékcsatorna nyomvonala a Dozmat utca É-i oldalán halad Ny-i irányba az utca végéig. DN 300 PP csapadék csatorna előre gyártott beton folyókával.
Az Áchim A. utca K-i oldalán meglévő útárkának nyomvonalán halad a tervezett nyílt árok. Befogadója a tervezett zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+139 szelvényben lévő tisztítóakna. Innen indulva É-i irányba halad a Komlósi F.u. kereszteződésig. Az Áchim A. utca Ny-i oldali meglévő útárkának nyomvonalán halad a tervezett nyílt árok. Befogadója a tervezett zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+148 szelvényben lévő tisztítóakna. Innen indulva É-i irányba halad a Komlósi F. utca kereszteződéséig.
Bárdos A. utca: A tervezett csapadékvízelvezető csatorna befogadója Szombathely város csapadékvízelvezető rendszerének Ernuszt K. utcai meglévő Ø 40 cm-es beton csapadékcsatornája, annak 0+012,5 szelvénye. innen indulva a tervezett csapadékcsatorna nyomvonala a Bárdos A. utca K-i oldalán halad É-i irányba az utca végéig.
Komlósi F. utca: A tervezett csapadékvízelvezető csatorna, részben nyílt árok befogadója Szombathely város csapadékvízelvezető rendszerének Ernuszt K. utcai meglévő NA 300 KG-PVC csapadékcsatornájának, annak 0+165 szelvénye. Innen indulva a tervezett csapadékcsatorna nyomvonala a Komlósi F. utca É-i oldalán halad Ny-i irányba az Áchim A. utca kereszteződéséig. Itt a tervezett csatorna csatlakozik az útkereszteződéstől a Komlósi F. u. 13. számú házig már korábban kiépített, jó állapotú zárt csatornához. A meglévő zárt csatorna után nyílt árok épül az utca végéig.
A tervezett létesítmény hossza: 1 728 fm
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Szatmár utcai szakasz kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Szatmár utca: Csaba u. 8113/3 hrsz., Szatmár u. 8065 hrsz., Jávor u., 8010/1 hrsz., Szatmár u., 7977 hrsz., Mérleg u., 7950 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szatmár utca (Csaba u.- Mérleg u. közötti szakasz)
Építéssel érintett ingatlanok: Csaba u. 8113/3 hrsz., Szatmár u. 8065 hrsz., Jávor u., 8010/1 hrsz., Szatmár u., 7977 hrsz., Mérleg u., 7950 hrsz. Sá-1-0 jelű szakasz
A Szatmár utca K-i oldali meglévő útárkának nyomvonalán halad. Befogadója a Szombathely város csapadékvíz elvezető rendszerének Csaba utcai Ø 50 cm-es beton csatornája. innen indulva zárt csatorna kerül kiépítésre a Szatmár u. 2. épület kapubejárójának É-i oldaláig, onnan pedig nyílt árok az utca végéig. Sá-1-1 jelű szakasz
A Szatmár utca Ny-i oldali meglévő útárkának nyomvonalán halad. Befogadója a tervezett S-1-0 jelű szakasz 0+006 szelvényében lévő tisztítóakna. innen indulva zárt csatornaként keresztezi a Szatmár utcát, majd iránytöréssel É-i irányba fordul, és a Szatmár u. 1. ház gyalogos bejárójának É-i oldalától kezdődően nyílt árokként halad tovább az utca végéig. A tervezett létesítmény hossza: 1 296 fm
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Mérleg utcai szakasz kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Mérleg utca: Szombathely 8006., 8003/2., 7999/5., 7997., 7996/1., 7948., 7950. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mérleg utca (Pálya u.- II/a.j. árok)
Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 8006., 8003/2., 7999/5., 7997., 7996/1., 7948., 7950. hrsz.
P-1-0 jelű szakasz: 0+000 - 0+416,3 szelvények között: a 8006 hrsz-ú ingatlanon meglévő nyílt árok, amely közvetlen befogadója a Pick árok.
0+416,3 - 0+744,5 szelvények között: zárt csapadékcsatorna átépítése a mérleg utca K-i végéig, követve a meglévő csapadékcsatorna nyomvonalát.
0+744,5 - 1+070 szelvények között: a Mérleg utca É-i oldali útárka. Az árkot a Pálya utcáig teljes hosszban ki kell tisztítani, kapubejárókat át kell építeni. A jelenleg meglévő zárt szakasz megmarad.
P-1-1 jelű szakasz: A Mérleg utca D-i oldali útárkának a 7993/1 hrsz-ú telephelytől K-i irányba tartó szakasz, melynek befogadója a P-1-0 jelű vízelvezető rendszer zárt csatornájának végaknája.
P-1-2-0 jelű szakasz: A szakasz befogadója a Mérleg utca É-i oldali útárka, innen indulva D-i irányba haladva áteresszel keresztezi a Mérleg utcát, majd csatlakozik a zárt csatornához, végül nyílt árokként tovább tart a 7993/1 hrsz-ú telephely kapubejárójáig.
P-1-2-1 jelű szakasz: Befogadója a meglévő zárt csatorna víznyelőaknája. Innen indulva Ny-i irányba halad a Mérleg utca D-i oldalán a Szatmár utca elágazásáig.
P-1-3 jelű szakasz: Befogadója a Mérleg utca É-i oldali útárka. Innen indulva a D-i irányba haladva áteresszel keresztezi a Mérleg utcát, majd iránytöréssel Ny-i irányba halad tovább a Mérleg utca D-i oldalán a végpontig.
A tervezett létesítmény hossza: 1 237 fm.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében a Rumi úti szakasz kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely,
Külső Rumi út: Szombathely 10908., 10909/2., 11037/2., 11038/3., 11038/6., 11038/7.,
11040/1., 11040/2., 11077., 11109/1., 11109/3., 11318/2., 11106/3., 11106/4., 11106/5., 11387/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rumi út (Csiti tó-1. vasúti átjáró)
Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 10908., 10909/2., 11037/2., 11038/3., 11038/6., 11038/7., 11040/1., 11040/2., 11077., 11109/1., 11109/3., 11318/2., 11106/3., 11106/4., 11106/5., 11387/1 hrsz.
Gy-1-0-0 jelű csapadékcsatorna: Befogadója Szombathely város csapadékvízelvezető rendszerének Rumi úti meglévő Ø 1,0 m-es beton csapadékcsatornája.
Gy-2-0-0 jelű csapadékcsatorna: Befogadója a Gyöngyös patak 34+314 fkm szelvénye. Innen indulva a tervezett csapadékcsatorna nyomvonala a Vas Gereben utca É-i oldali útárkának tengelyében halad Ny-i irányba. Elérve a Rumi utat, a csatorna nyomvonala É-i irányba fordul, és a Rumi út K-i oldali árkában halad tovább. Acél védőcsőben elhelyezve keresztezi a 86. sz. főutat, majd tovább halad a Rumi út K-i oldali járdájának nyomvonalán a Rumi út 139. számú házig.
Gy-2-1-0 jelű nyílt árok: Nyílt árok a Rumi út Vas Gereben utca és a vasúti átjáró közötti szakasz K-i oldalán meglévő útárok nyomvonalán. Befogadója a tervezett Gy-2-0-0 jelű zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+199,6 szelvényben lévő tisztítóakna. Innen indulva az árok nyomvonala D-i irányban halad a Rumi út 215. számú házig.
Gy-2-2-0 jelű nyílt árok: Nyílt árok befogadója a tervezett Gy-2-0-0 jelű zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+257,5 szelvényében lévő tisztítóakna. Innen indulva az árok áteresszel keresztezi a Rumi utat, majd nyomvonala D-i irányba fordulva a Rumi út Ny-i oldalán halad az Acsádi I. utcáig.
Gy-2-2-1 jelű nyílt árok: Befogadója a tervezett Gy-2-2-0 jelű nyílt árok 0+012,9 szelvénye. Innen indulva az árok nyomvonala É-i irányba halad a Rumi út Ny-i oldalán a Rumi út 262. számú ház É-i telekhatáráig.
Gy-2-3-0 jelű nyílt árok: Befogadója a tervezett Gy-2-0-0 jelű zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+328,9 szelvényében lévő tisztítóakna. Innen indulva az árok áteresszel keresztezi a Rumi utat, majd nyomvonala É-i irányba fordulva a Rumi út Ny-i oldalán halad a rumi út 252. számú ház É-i oldaláig.
Gy-2-3-1 jelű nyílt árok: Befogadója a Gy-2-3-0 jelű árok 0+011,8 szelvénye. Innen indulva az árok nyomvonala D-i irányba halad a Rumi út Ny-i oldalán a Rumi út 254. számú ház kapubejárójáig.
Gy-2-4-0 jelű nyílt árok: Befogadója a tervezett Gy-2-0-0 jelű zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+353,5 szelvényében lévő tisztítóakna. Innen indulva az árok áteresszel keresztezi a Rumi utat, majd nyomvonala É-i irányba fordulva a Rumi út Ny-i oldalán halad a Rumi út 246. számú ház kapubejárójáig.
Gy-2-5-0 jelű nyílt árok: Befogadója a tervezett Gy-2-0-0 jelű zárt csapadékvízelvezető csatorna 0+613,8 szelvényében lévő tisztítóakna. Innen indulva az árok áteresszel keresztezi a Rumi utat, majd nyomvonala É-i irányba fordulva a Rumi út Ny-i oldalán halad a Rumi út 178. számú házig.
Gy-2-5-1 jelű nyílt árok: Befogadója a tervezett Gy-2-5-0 jelű árok 0+012,4 szelvénye. Innen indulva az árok nyomvonala D-i irányba halad a Rumi út Ny-i oldalán a Rumi út 228. számú ház kapubejárójáig.
Gy-3-0-0 jelű nyílt árok: Első szakasza NA 300 KG-PVC zárt csapadékcsatorna, amelynek befogadója a 11391. hrsz-ú vasúti árok. Az árok nyomvonala enne a zárt csatornának a végpontjától indul É-i irányba a Rumi út K-i oldalán a Rumi út 215. számú ház kapubejárójáig.
A tervezett létesítmény hossza: 1 760 fm
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított min. 36 hó, max. 60 hó)  3
2 A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (min. 1 munkanap, max. 5 mnap 3
3 A szerződés teljesítésében részt vevő minőségellenőrzésért felelős szakember közműépítési munkákhoz kapcsolódó, alkalmassági feltételen felüli többlet min.biztosítási vagy min.ügyi szakmai tap 2
4 A szerződés teljesítésében részt vevő projektvezető szakember közműépítési munkákban szerzett, alkalmassági feltételen felüli többlet szakmai tapasztalata  2
5 Környezetvédelmi vállalások száma  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35675179
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35530270
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54169539
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54068166
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429-2-20

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141065779
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61848156
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60436800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34794828
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31559887
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12632125-2-18

Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141079754
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Aradi utca 1.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12487712-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges