Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:7905/2018
CPV Kód:85320000-8
Ajánlatkérő:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály 3100 Salgótarján, Fürdő út 3. Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3078 Bátonyterenye, Madách Imre u. 6/b. Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 11. Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 17. Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3170 Szécsény, Kossuth út. 23. Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2651 Rétság, Radnóti út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:J.L.SEAGULL Felnőttképzési Központ
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10128
Postai cím: Zemlinszky Rezső utca 9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Jánosné
Telefon: +36 32620543
E-mail: solyom.janosne@nograd.gov.hu
Fax: +36 32620713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://nmkh.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia Programba bevont személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatás biztosítása Nógrád megyében”
Hivatkozási szám: GINOP- 5.2.1-14-2015-00001
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85320000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia Programba bevont személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatás biztosítása Nógrád megyében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24994500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia Programba bevont személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatás biztosítása Nógrád megyében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85312300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály 3100 Salgótarján, Fürdő út 3.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3078 Bátonyterenye, Madách Imre u. 6/b.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 11.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 17.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3170 Szécsény, Kossuth út. 23.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2651 Rétság, Radnóti út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú, Ifjúsági Garancia Program című projekt célcsoportjai számára a szolgáltatások és a támogatások igénybevételét és az önálló munkába állást segítő - a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 9/A §-a szerinti - mentori szolgáltatás nyújtása.
A mentorálás mennyiségi egysége:
Ajánlattevőnek a mentori szolgáltatást 950 fő részére, 6 fő mentor bevonásával kell biztosítania a szerződés időtartama alatt. Ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mentori szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek tényleges létszáma eltérhet a tervezett 950 főtől - 10 %-kal.
A mentori szolgáltatást az Ifjúsági Garancia Programba vonástól annak lezárásáig személyenként átlagosan 6 alkalommal kell biztosítani. A mentori szolgáltatás átlagos időszükséglete 1 óra/fő/alkalom. Egy főre maximum 12 alkalom számolható el. Egy mentor terhelése (az egy mentor által egyidejűleg mentorált ügyfelek száma) max. 35 fő lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 6 fő mentor munkaerőpiaci területen végzett mentori tevékenységének szakmai tapasztalata összesen 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP- 5.2.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 Rész száma: Elnevezés: „Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP- 5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú Ifjúsági Garancia Programba bevont személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatás biztosítása Nógrád megyében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: J.L.SEAGULL Felnőttképzési Központ
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meredek út 9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
E-mail: seagullalapitvany@gmail.com
Telefon: 0632520190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18635322-1-12
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30340103
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24994500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Kontakt Alapítvány
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váradi S. u. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail: kontakt@kontaktalapitvany.org
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 18095991-1-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 27360000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: J.L.SEAGULL Felnőttképzési Központ
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Meredek út 9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18635322-1-12

Hivatalos név: Kontakt Alapítvány
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váradi S. u. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18095991-1-41

Hivatalos név: Matéria Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: : 3530 Miskolc, Széchenyi u.88.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21241855-2-05

Hivatalos név: HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szemere utca 23. 1/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24972590-2-41

Hivatalos név: InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móri út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996058-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Megbízási szerződés hatályba lépésének időpontja a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság támogató tartalmú utóellenőrzési jegyzőkönyvének Megbízó által történt kézhezvételét követő nap.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges