Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:7916/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fertőszéplak Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Fertőszéplak belterület 291/2 hrsz-ú ingatlan, természetben a Soproni utca 6.;Sarród belterület 109/2 hrsz-ú ingatlan, természetben a Fő utca 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BETONÉPFOR KFT;Varga Gáborné E.V.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertőszéplak Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19406
Postai cím: Petőfi utca 2
Város: Fertőszéplak
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9436
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóbor Attila
Telefon: +36 99537160
E-mail: jegyzo@fertoszeplak.hu
Fax: +36 99537161
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.fertoszeplak.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Margaréta Óvoda kapacitásbővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Meglévő, közművesített telken, meglévő, működő óvoda bővítése kerül megépítésre , szabadon állóan földszintes kialakítással. Az épület bővítése a déli oldalon történik . A meglévő 2 csoportszoba és a hozzájuk csatlakozó öltöző,mosdó wc csoport felűjításra kerül, majd az épület déli oldalának átépítésével és bővítésével egy új csoportszoba kerül kialakításra , öltözővel és mosdó-wc csoporttal. Az új részen kap helyet a megnövelt méretű aulahelyiség, a torna szoba, a konyha ,valamint a dolgozók öltöző része , az iroda, a logopédusszoba valamint szertár és tárolók is.
Az óvoda a település központjában helyezkedik el , sok kötöttséggel, ezért a meglévő , megszokott bejáratot meghagyva az épület déli oldalánál fedett nyitott kerékpártároló kapott helyet , kerítésen belül.
A rendezési tervben előírt közterület rendezés megtörtént, a helyszínrajzon jelölt állapot ennek megfelelő.
A jelölt szabályozási vonal átvezetése estén a telek területe csökken, de a meglévő kerítésen belüli óvodai udvartér változatlan marad.A telek területváltozás adatai is feltüntetésre kerültek.
A telek Vt7 SZ 60 /20 6.00--/800 övezeti besorolású területen helyezkedik el.
2. rész:
Az tervezett fejlesztés a 600 m2 alapterületű óvodaudvart érinti, ahol jelenleg korszerűtlen és elhasználódott szabadtéri játékok találhatóak. Az óvodaudvar kerítése több helyen omladozik. Az óvodaudvar felújításánál olyan fiatal, hosszú élettartamú fák ültetése került betervezésre, amelyek több évre-évtizedre biztosítják az óvodaudvar árnyékolását és megfelelő esztétikai képét. Az óvodaudvarra épített fa játékok kerülnek, a jelenlegi elszórt kültéri játék elhelyezés helyett a felújítást követően egymáshoz képest tervezetten, a játékok helyigényét figyelembe véve kerülnek kialakításra a játszózónák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71967217 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Margaréta Óvoda felújítása és bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Fertőszéplak belterület 291/2 hrsz-ú ingatlan, természetben a Soproni utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás „Margaréta Óvoda kapacitásbővítése” tárgyban az alábbiak mentén, a műszaki leírásban részletezettek szerint:
Meglévő, közművesített telken, meglévő, működő óvoda bővítése kerül megépítésre , szabadon állóan földszintes kialakítással. Az épület bővítése a déli oldalon történik . A meglévő 2 csoportszoba és a hozzájuk csatlakozó öltöző,mosdó wc csoport felűjításra kerül, majd az épület déli oldalának átépítésével és bővítésével egy új csoportszoba kerül kialakításra , öltözővel és mosdó-wc csoporttal. Az új részen kap helyet a megnövelt méretű aulahelyiség, a torna szoba, a konyha ,valamint a dolgozók öltöző része , az iroda, a logopédusszoba valamint szertár és tárolók is.
Az óvoda a település központjában helyezkedik el , sok kötöttséggel, ezért a meglévő , megszokott bejáratot meghagyva az épület déli oldalánál fedett nyitott kerékpártároló kapott helyet , kerítésen belül.
A rendezési tervben előírt közterület rendezés megtörtént, a helyszínrajzon jelölt állapot ennek megfelelő.
A jelölt szabályozási vonal átvezetése estén a telek területe csökken, de a meglévő kerítésen belüli óvodai udvartér változatlan marad.A telek területváltozás adatai is feltüntetésre kerültek.
A telek Vt7 SZ 60 /20 6.00--/800 övezeti besorolású területen helyezkedik el.
A közbeszerzési eljárás „A munkavállalói mobilitás támogatása a Margaréta Óvoda kapacitásbővítésével” című és TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében, „Margaréta Óvoda kapacitásbővítése” tárgyú eljárás keretében vállalkozási szerződés megkötésére irányul az 1. rész szerinti munkálatok ellátására.

Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák
Kiegészítő CPV-kódok:
45210000-2 Magasépítési munka
45214100-1 Óvodaépületek kivitelezése
45453100-8 Felújítás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (kötelező 24 hónapot meghaladón felül vállalt) hónapokban megadva (maximum 24 hónap) 15
2 Ajánlattételi felhívás M/2. pont - 1. rész szerinti szakemberének a felhívásban előírt minimum alkalmasság feletti többlet szakmai tapasztalata hónapokban megadva (maximum 21 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A munkavállalói mobilitás támogatása a Margaréta Óvoda kapacitásbővítésével” című és TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00011 számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Margaréta Óvoda Sarródi kirendeltsége udvar felújítása, kerítés építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sarród belterület 109/2 hrsz-ú ingatlan, természetben a Fő utca 32.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás „Margaréta Óvoda kapacitásbővítése” tárgyban az alábbiak mentén, a műszaki leírásban részletezettek szerint:
Az tervezett fejlesztés a 600 m2 alapterületű óvodaudvart érinti, ahol jelenleg korszerűtlen és elhasználódott szabadtéri játékok találhatóak. Az óvodaudvar kerítése több helyen omladozik. Az óvodaudvar felújításánál olyan fiatal, hosszú élettartamú fák ültetése került betervezésre, amelyek több évre-évtizedre biztosítják az óvodaudvar árnyékolását és megfelelő esztétikai képét. Az óvodaudvarra épített fa játékok kerülnek, a jelenlegi elszórt kültéri játék elhelyezés helyett a felújítást követően egymáshoz képest tervezetten, a játékok helyigényét figyelembe véve kerülnek kialakításra a játszózónák.
A közbeszerzési eljárás „A munkavállalói mobilitás támogatása a Margaréta Óvoda kapacitásbővítésével” című és TOP-1.4.1.-15-GM1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében, „Margaréta Óvoda kapacitásbővítése” tárgyú eljárás keretében vállalkozási szerződés megkötésére irányul a 2. rész szerinti munkálatok ellátására.
Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák
Kiegészítő CPV-kódok:
45111291-4 Terepkialakítási munka
45112700-2 Tereprendezési munkák
45113000-2 Terepmunkák
45342000-6 Kerítés felállítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (kötelező 24 hónapot meghaladón felül vállalt) hónapokban megadva (maximum 24 hónap) 15
2 Ajánlattételi felhívás M/2. pont - 2. rész szerinti szakemberének szakmai tapasztalata hónapokban megadva (maximum 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A munkavállalói mobilitás támogatása a Margaréta Óvoda kapacitásbővítésével” című és TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00011 számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Margaréta Óvoda felújítása és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BETONÉPFOR KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0391/13 HRSZ.
Város: Fertőszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9444
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11460037-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62324802
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61476261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészet
villanyszerelés
műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BETONÉPFOR KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0391/13 HRSZ.
Város: Fertőszentmiklós
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9444
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11460037-2-08

Hivatalos név: CZÁKLER KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 3.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12726402-2-08

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Margaréta Óvoda Sarródi kirendeltsége udvar felújítása, kerítés építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga Gáborné E.V.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 38.
Város: Fertőszéplak
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9436
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63070888-2-28
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10784866
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10490956
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Fa kerítés építése, játékok készítése telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Varga Gáborné E.V.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 38.
Város: Fertőszéplak
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9436
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 63070888-2-28
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 10490956 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Varga Gáborné E.V.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady E. u. 38.
Város: Fertőszéplak
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9436
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63070888-2-28

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges