Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7956/2018
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3. hrsz: 571/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aqua-Terra Lab Kft.
Ajánlatkérő típusa:köztestületi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: AK16063
Postai cím: Klebelsberg Kuno utca 3
Város: Tihany
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 28360147/112
E-mail: titkarsag@okologia.mta.hu
Fax: +36 87448006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.okologia.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: köztestületi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezokozmosz rendszer létesítése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján „Az evolúció fényében: elvek és megoldások” című GINOP 2.3.2 -15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő egy Magyarországon egyedülálló, kísérleti mezokozmosz rendszert kíván létrehozni.
A mezokozmosz rendszert vízzel feltöltött kültéri tartályok és a hozzájuk kapcsolódó műszaki berendezések alkotják. A rendszernek vízi ökoszisztémákban zajló folyamatok kontrollált körülmények közötti vizsgálatára kell alkalmasnak lennie: szabályozhatónak kell lennie egyes abiotikus és a biotikus paramétereknek (pl. vízhőmérséklet, vízszint, tápanyag koncentráció). A rendszerben a kutatók olyan hosszú távú, hónapokon vagy éveken át tartó kísérleteket terveznek beállítani, melyek segítségével vizsgálhatják a felszíni vizeinkben zajló ökológiai folyamatokat. A kísérletek során szükséges a vízparaméterek folyamatos monitorozása és kontrollálása. A vizsgálatok kiterjednek a globális klímaváltozás hatásainak modellezésére, élőlények közötti kölcsönhatások vizsgálatára, vagy tápanyagforgalmi folyamatok megfigyelésére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a mezokozmosz rendszer teljes körű megvalósítását, melynek főbb paraméterei:
- 12 db, egyenként 5 köbméter hasznos térfogatú, UV fénynek ellenálló, dupla falú műanyagból készült, belső hőszigetelő réteggel ellátott tartály és tartozékaik,
- Típusonként 12 db, tartályokba telepített digitális szenzor (vízhőmérsékletet, víz alatti fényerősséget, pH/redox potenciált, oldott oxigént mérő szenzorok),
- Pneumatikus vízkeverő rendszer,
- Szűrt Balaton-víz rendszer mechanikai és UV szűrővel,
- Mérésvezérlő- és adatgyűjtő rendszer,
- Külső és belső megvilágítás,
- Ivóvíz rendszerre csatlakozás kiépítése,
- Tartályok vízelvezetésének, villamos energia ellátásának, kerítéssel történő védelmének kiépítése,
- 1 db konténer a műszaki berendezések zárt elhelyezésére,
- 1 db forró vizes nagynyomású mosóberendezés a tartályok tisztítására,
- Madárvédelmi rendszer kiépítése,
- Kertészeti, tereprendezési munkák,
- Üzembe helyezés,
- Kezelőszemélyzet betanítása.
A tartályparkot az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének területének kell létrehozni és járulékos feladatait elvégezni. Itt ügyelni kell a terület speciális adottságaira, mint a magas talajvíz szint, vagy a műemlékvédelmi oltalom miatt fennálló szabályozások.
Az ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64777800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezokozmosz rendszer létesítése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján „Az evolúció fényében: elvek és megoldások” című GINOP 2.3.2 -15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni
Limnológiai Intézet 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3. hrsz: 571/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő egy Magyarországon egyedülálló, kísérleti mezokozmosz rendszert kíván létrehozni.
A mezokozmosz rendszert vízzel feltöltött kültéri tartályok és a hozzájuk kapcsolódó műszaki berendezések
alkotják. A rendszernek vízi ökoszisztémákban zajló folyamatok kontrollált körülmények közötti vizsgálatára
kell alkalmasnak lennie: szabályozhatónak kell lennie egyes abiotikus és a biotikus paramétereknek (pl.
vízhőmérséklet, vízszint, tápanyag koncentráció). A rendszerben a kutatók olyan hosszú távú, hónapokon vagy
éveken át tartó kísérleteket terveznek beállítani, melyek segítségével vizsgálhatják a felszíni vizeinkben zajló
ökológiai folyamatokat. A kísérletek során szükséges a vízparaméterek folyamatos monitorozása és
kontrollálása. A vizsgálatok kiterjednek a globális klímaváltozás hatásainak modellezésére, élőlények közötti
kölcsönhatások vizsgálatára, vagy tápanyagforgalmi folyamatok megfigyelésére.
Ajánlattevőnek vállalnia kell a mezokozmosz rendszer teljes körű megvalósítását, melynek főbb paraméterei:
- 12 db, egyenként 5 köbméter hasznos térfogatú, UV fénynek ellenálló, dupla falú műanyagból készült,
belső hőszigetelő réteggel ellátott tartály és tartozékaik,
- Típusonként 12 db, tartályokba telepített digitális szenzor (vízhőmérsékletet, víz alatti fényerősséget,
pH/redox potenciált, oldott oxigént mérő szenzorok),
- Pneumatikus vízkeverő rendszer,
- Szűrt Balaton-víz rendszer mechanikai és UV szűrővel,
- Mérésvezérlő- és adatgyűjtő rendszer,
- Külső és belső megvilágítás,
- Ivóvíz rendszerre csatlakozás kiépítése,
- Tartályok vízelvezetésének, villamos energia ellátásának, kerítéssel történő védelmének kiépítése,
- 1 db konténer a műszaki berendezések zárt elhelyezésére,
- 1 db forró vizes nagynyomású mosóberendezés a tartályok tisztítására,
- Madárvédelmi rendszer kiépítése,
- Kertészeti, tereprendezési munkák,
- Üzembe helyezés,
- Kezelőszemélyzet betanítása.
A tartályparkot az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének területének kell
létrehozni és járulékos feladatait elvégezni. Itt ügyelni kell a terület speciális adottságaira, mint a magas
talajvíz szint, vagy a műemlékvédelmi oltalom miatt fennálló szabályozások.
Az ajánlattevő által elvégzendő feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2/1.alk.köv-ként bemut. proj.vezető olyan projk-ben szerzett szakmai projvezetői (alk.köv-en felüli)többlettap,ahol a mérőáll-k rendszert képeztek és a mérőállk száma rendszként min.8 volt /proj.db/ 20
2 M2/2.alk.köv-ként bemut. szakember olyan projk-ben szerzett szakmai (alk.köv-en felüli)többlettap,ahol a mérőáll-k rendszert képeztek és a mérőállk száma rendszként min.8 volt /proj.db/ 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF)
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 2.3.2 -15-2016-00057 azonosító számú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezokozmosz rendszer létesítése vállalkozással vegyes adásvételi szerződés alapján „Az evolúció fényében: elvek és megoldások” című GINOP 2.3.2 -15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aqua-Terra Lab Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wartha Vince u. 1/2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11338550-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65683900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64777800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti munkák, gépészeti-technológiai szerelés, kertészet, fakivágás, erősáramú és irányítástechnikai kivitelezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Aqua-Terra Lab Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Wartha V. u. 1/2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11338550-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges