Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7978/2018
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Sárrétudvari külterület hrsz.: 047 Sárrétudvari külterület hrsz.: 035 Sárrétudvari külterület hrsz.: 016
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17882
Postai cím: Kossuth utca 72
Város: Sárrétudvari
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu-Támba Hanga, hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: 06/54474001
E-mail: onko4171@t-online.hu
Fax: +3654474024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): www.sarretudvari.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ”Sárrétudvari külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
”Sárrétudvari külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 78158758 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ”Sárrétudvari külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Sárrétudvari külterület hrsz.: 047
Sárrétudvari külterület hrsz.: 035
Sárrétudvari külterület hrsz.: 016
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárrétudvari, külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú, önkormányzat tulajdonában lévő, 2,75 km hosszúságú, földút mechanikai stabilizációja.
A tervezett beruházás keretében a Sárrétudvari, külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú mezőgazdasági földút burkolatlan szakaszai kötőanyag nélküli zúzottkő terítésével javításra kerülnek.
Meglévő állapot
A tervezési földút stabilizációs nyomvonal kezdő szelvénye csatlakozik a 4801 j. ök út 11+554 km szelvényéből nyíló betontábla burkolattal ellátott mezőgazdasági út végéhez. A tervezett földút stabilizáció a beton burkolathoz csatlakozik 0+000 km szelvénnyel. A 0+000 km szelvénytől a végszelvényig tartó szakaszon önkormányzati tulajdonú, külterületi meglévő földút található. A tervezett nyomvonalat több helyen vízfolyás keresztez, valamint egy szakaszon az út mellett vízelvezető csatorna húzódik.
Tervezett beavatkozások
A tervezett stabilizáció csatlakozik a betonút végéhez 0+000 km szelvénnyel és megszakítás nélkül tart az 2+757 km szelvényig. A tervezési szakaszon 5 db kitérőt tervezünk megvalósítani. A burkolatot a mintakeresztszelvény szerinti kivitelben kell kialakítani.
A pálya alatti földmű teherbíró képessége olyan legyen, hogy az elbírja az építési forgalmat is. A földmű felső felületén legalább 65 MN/m2 teherbírás biztosítása szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
45233223-8 Úttest újraburkolása

További tárgyak 45233200-1 Különféle útburkolatok
45233160-8 Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítésben és/vagy felújításban szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Jótállás (hónap, maximum 60 hónap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:
-

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ”Sárrétudvari külterület 047, 035 és 016 helyrajzi számú mezőgazdasági földút mechanikai stabilizációja”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 11-13. 2. em. 6.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12734849-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78371679
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78158758
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 11-13. 2. em. 6.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12734849-2-09

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály utca 10.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472-2-09

Hivatalos név: Berettyó-Útép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 59.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hibát nem észlelt, a Kbt. 71. §-a alapján hiánypótlási felhívás kiküldésére nem került sor. A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indoklására nem volt szükség.
Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésekben foglaltakat.
A Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el Ajánlatkérő. Az értékelés eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési sorrendben, a legkedvezőbb ajánlattevő a „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4150 Püspökladány, Rákóczi u. 11-13., 2. em. 6.)
Erre tekintettel Ajánlatkérő kizárólag a „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4150 Püspökladány, Rákóczi u. 11-13., 2. em. 6.) ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
Az értékelés eredményeként Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési sorrendben, a legkedvezőbb ajánlattevő a „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4150 Püspökladány, Rákóczi u. 11-13., 2. em. 6.), pontszáma 950 pont. Erre tekintettel Ajánlatkérő kizárólag a „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4150 Püspökladány, Rákóczi u. 11-13., 2. em. 6.) tekintetében végezte el a bírálatot.
A SZIRA-AQUA Kft. és a Berettyó-Útép Kft. ajánlattevők ajánlata a továbbiakban nem vett részt a bírálatban.
A „SKARABEUS” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat fedezeten belül van, így az eljárás eredményessége megállapítható.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges