Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:7985/2018
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 35., hrsz.: 401.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALEXANDER 2001 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15747
Postai cím: Kossuth tér 3.
Város: Tiszalúc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3565
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 46398311
E-mail: tiszaluc@enternet.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Család- és Gyermekjóléti Központ építése Tiszalúcon a TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00037 azonosító számú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata, mint Kedvezményezett Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának döntése alapján támogatásban részesült a „Család- és Gyermekjóléti Központ építése Tiszalúcon” című, TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00037 azonosító számú projektjének megvalósítása érdekében. Az Ajánlatkérő célja a tulajdonában lévő ingatlanon, amelyen jelenleg egy lebontandó lakóház és melléképület található, egy új épület felépítése, mely családsegítő központként funkcionál majd. A kivitelezés építési engedélyhez kötött, a jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49.530.955 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Család- és Gyermekjóléti Központ építése Tiszalúcon a TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00037 azonosító számú projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223300-9
További tárgyak:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: 3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 35., hrsz.: 401.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett épület földszintes kivitelben készül. Az épület hasznos alapterülete a megvalósítás után 114,89 m2. Az épület tetőformája kontyolt nyereg tető.
Az épület alapvető funkcionális elrendezése a következő:
- Az épületben a tervezési programnak megfelelő helyiségek lettek kialakítva.
- A bejárat előtti fedett teraszról egy nagyméretű váró helyiségbe lépnek be a látogatók. Innen nyílnak a vendégek által látogatható helyiségek, a két iroda, és az intim beszélgetéseket lehetővé tevő interjú szoba. A váró helyiség egyik sarkában játszósarkot alakítottunk ki, e mellett egy televízió is felszerelhető itt a gyermekek figyelmének lekötésére.
- A váró helyiségből nyílik még az akadálymentes wc, amely az egyidejűleg kevesebb, mint 10 fő várakozót tekintve elegendő a férfi és a női látogatók, valamint a gyermekek kiszolgálására. Az akadálymentes wc-ben lehajtható pelenkázó asztal lesz felszerelve, mivel az épület jellegéből adódóan sokan kisgyermekekkel fognak érkezni.
- Az épületben kialakításra kerül még egy teakonyha, valamint a személyzet öltözője és wc-je, valamint egy takarító szertár és gépészeti helyiség. - Az épületben a külső és belső nyílászárók úgy lesznek kialakítva, hogy az akadálymentes közlekedés feltételei mindenütt teljesüljenek.
Az épület megépítése a következő járulékos munkákat igényli:
- Az épület megépítésén túlmenően meg kell építeni a külső térburkolatokat és ki kell alakítani a szükséges közműcsatlakozásokat, valamint el kell végezni a tereprendezési és kertépítési munkákat a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.
Az épület udvarán összesen 5 db parkoló lesz kialakítva, melyek közül egy akadálymentes kivitelben készül.
A teljes mennyiséget az ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő által a teljesítésbe bevont műszaki szakember szakirányú szakmai többlettapasztalata az MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum tapasztalaton felül (min. 20
2 Jótállás megajánlott időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00037
II.2.9) További információ:
Alkalmassági követelmény előírására a Kbt. 115. § (2) bekezdés második mondata alapján nem került sor.
Az Ajánlatkérő a felhívásban történt kikötés szerint, a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát azok értékelését követően végezte el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALEXANDER 2001 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra F. u. 34. 2. em. 6.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3770
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13279666-2-05
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49.541.984
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49.530.955
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: az ajánlatkérő nem kérte az alvállalkozók ismertetését
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALEXANDER 2001 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móra F. u. 34. 2. em. 6.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3770
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13279666-2-05

Hivatalos név: BEST-HAUS-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Akácos u 7/A.
Város: Encs
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3860
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14543966-2-05

Hivatalos név: Kárpátok Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bauer Sándor utca 10. I. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 1086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22652210-2-42

Hivatalos név: SCHIZAN-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy utca 53. fszt. 2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3533
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25346392-2-05

Hivatalos név: Tomanic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs út 3.
Város: Emőd
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3432
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12507982-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges