Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.18.
Iktatószám:8028/2018
CPV Kód:79980000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:HU321, HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Cengage Learning EMEA Ltd
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: AK04815
Postai cím: Arany J. utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: eisz@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 13316954
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://konyvtar.mta.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale Reference Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgálta
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az alábbi adatbázis csomagokat kívánja beszerezni az alábbi jogosult felhasználó
intézmények számára a 2018-as évben:
GALE Reference Complete (GALE General Reference Collection):
Eötvös Loránd Tudományegyetem
GALE Infotrac - Business Economics and Theory:
Budapesti Metropolitan Egyetem
GALE Infotrac - War and Terrorism Collection:
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
Gale Literary Sources:
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
MTA Könyvtár és Információs Központ
Országos Idegennyelvű Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
Gale Modern Language Association - Literature Resource Centre:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 17365281 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale Reference Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgálta
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
További tárgyak:72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU110 A teljesítés fő helyszíne: A II.2.4) pontban megadott intézmények.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale
Reference Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló
szolgáltatási szerződés”
Ajánlatkérő az alábbi adatbázis csomagokat kívánja beszerezni az alábbi jogosult felhasználó
intézmények számára a 2018-as évben:
GALE Reference Complete (GALE General Reference Collection):
Eötvös Loránd Tudományegyetem
GALE Infotrac - Business Economics and Theory:
Budapesti Metropolitan Egyetem
GALE Infotrac - War and Terrorism Collection:
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
Gale Literary Sources:
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
MTA Könyvtár és Információs Központ
Országos Idegennyelvű Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
Gale Modern Language Association - Literature Resource Centre:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
FŐ TÁRGY:
79980000-7 Előfizetési szolgáltatások
TOVÁBBI TÁRGYAK:
72320000-4 Adatbázis-szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 068 - 151694
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Gale Literary Sources, a Modern Language Association - Literature Resource Centre, a Gale Reference Complete és a Gale InfoTrac collections online adatbázisokhoz való hozzáférésre irányuló szolgálta
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Cengage Learning EMEA Ltd
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cheriton House, North Way Andover
Város: Hampshire
NUTS-kód: UKJ3
Postai irányítószám: SP105BE
Ország: UK
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18978408
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17365281
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő 2018.03.05. napján Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzési eljárást
indított figyelemmel a Kbt. 103. § (1), (3)-(6) bekezdéseire. Jelen hirdetményt Ajánlatkérő a Kbt.
103. § (5) bekezdésében előírtakra tekintettel adja fel. A Kbt. 131. § (8) bekezdése e) pontja
alapján amennyiben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján egyetlen ajánlattevő felhívásával indította, és a Kbt. 152. § (3)
bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem él a jogorvoslati eljárás
megindításának jogával, Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (6) bekezdésétől eltérően megkötni a
szerződést. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 131. § (8) bekezdés e) pontjában
rögzített lehetőséggel, Ajánlatkérő az ajánlatok bontása után (2018.03.26. 15:30) feladja a Kbt.
103. § (5) bekezdése szerinti hirdetményt. Ennek megfelelően a jelen felhívás „V.2.1) A
szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:” rovat várható időpontja
helyesen: 2018.04.10.
Összesített nettó ajánlati ár: 68.440 USD
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Az EISZ Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló
1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy
az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, azaz az Ajánlatkérő közreműködésével lássa
el az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokat.
Az EISZ Nemzeti Program keretében beszerzésre kerülő adatbázisok körének meghatározására
(ideértve a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis(oka)t is) egy független testület, azaz
a Programtanács által meghozott döntés eredményeként került sor. A Programtanács döntése pedig
a tagintézmények tekintetében tudományos és szakmai szempontok alapján történt
igényfelmérésen alapul. Mindezek alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg, hanem végső soron a
tagintézmények tudományos és szakmai igényeihez igazodóan, egy független testület jóváhagyása
mellett.
Az eljárásfajta választását az indokolja, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló
adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy
ajánlatkérő biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a
hozzáférési jog biztosításával pedig kizárólagosan az ajánlattételre felkért Cengage Learning EMEA
Ltd rendelkezik.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis tekintetében megállapítható, hogy annak
tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. (gyűjteményes
mű) A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha egyébként annak részei, tartalmi elemei
nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.