Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.16.
Iktatószám:8031/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vép Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Vép
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vép Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08354
Postai cím: Rákóczi utca 8.
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 94543067
E-mail: onkormanyzat@netkabel.net
Fax: +36 94543067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vep.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vep.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 azonosító számú Komplex városképi fejlesztéskeretében, a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek, és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vép település centrumában a Szent Imre utca, Kolozsvári utca, Rákóczi utca, Kassai úti központi közterületeket a XIX. század végén épült katolikus templom előtti tömböt Vép Város Önkormányzata rendezni kívánja.
A város a legfrekventáltabb központi területén az idelátogatóknak, a város lakosságának vonzó, rendezvényeknek helyet adó belső tereket kíván létrehozni. Ez a nagyobb részt rendezetlen terület jelenleg is kereskedelmi és szolgáltató funkciót tölt be, de a város mindenképpen szeretné ennek színvonalát megemelni. Ez a rész ugyan működik, de ugyanakkor elhanyagolt képet is mutat.
A városnak nem egy új közösségi tér kialakítása a szándéka - ilyenek szerencsés módon már rendelkezésre állnak -, hanem a kereskedelmi és szolgáltató terület megújításával, átalakításával párhuzamosan egy elegáns, minden igényt kielégítő zöld városrész kialakítása. A tervezett park kialakítása során fő szempont volt a városi zöld hálózat kialakítása a közterületeken, ill. a meglévő növényállomány rekonstrukciója, valamint új zöldfelületek kialakítása, a városklíma javítása, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok létesítése.
A park észak keleti végében kialakításra kerül egy 15 m3-es csapadékvíz tartály, mely az akcióterületre hulló csapadékvíz közvetlen hasznosítását biztosítja, a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a terület önfenntartó-képességének fokozása érdekében.
Elhelyezésre kerül a tér központi területén 1 db vizes objektum - a városklíma javítását, hősziget-hatás enyhítését szolgáló vízfelülettel.
Telekre vonatkozó előírások:
a telek övezeti besorolása: Vt-01-01 - településközponti vegyes terület
beépítési mód: kialakult / zártsorú
maximális beépíthetőség: 75 %
maximális építménymagasság: 12,5 m
minimális telekméret: 420 m2
minimális zöldfelület: beépítetlen ter. min 50%
szintterület sűrűség: 2
Tervezett beépítési adatok:
695. hrsz. telek területe: 2290 m2
beépített terület tervezett térelem: 26,10 m2
beépítési százalék: 1,14 %
építménymagasság: 3,77 m
zöldterület: 1236,79 m2
zöldterületi arány: 54,63 %
burkolt felületek: 1027,11 m2
szintterület sűrűség: 0,011
Beépítettség számítása:
ΣFtelek = 2290 m2 a telek területe
ΣFbeép= 26,10 m2 beépített bruttó alapterület
ΣFbeép / ΣFtelek = 26,10 / 2290 = 0,0114
Beépítettség: 1,14 % < 75 % megfelel
Zöldterület számítása:
ΣFtelek =2290 m2 a telek területe
ΣFtelek nem beépített =2290 -26,10= 2263,90 m2 a telek nem beépített területe
ΣFtelek nem beépített / 2 = 2263,90 / 2 =1131,95 m2 min. előírt zöldfelület
ΣFzöld= 1236,79 m2 zöldterület (az értékek digitális állományból mérve)
ΣFzöld / ΣFtelek nem beépített = 1236,79 / 2263,90 = 0,5463
Zöldterület: 54,63 % > 50 % megfelel
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés és műszak leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123.969.322 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 azonosító számú Komplex városképi fejlesztéskeretében, a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek, és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vép
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vép település centrumában a Szent Imre utca, Kolozsvári utca, Rákóczi utca, Kassai úti központi közterületeket a XIX. század végén épült katolikus templom előtti tömböt Vép Város Önkormányzata rendezni kívánja.
A város a legfrekventáltabb központi területén az idelátogatóknak, a város lakosságának vonzó, rendezvényeknek helyet adó belső tereket kíván létrehozni. Ez a nagyobb részt rendezetlen terület jelenleg is kereskedelmi és szolgáltató funkciót tölt be, de a város mindenképpen szeretné ennek színvonalát megemelni. Ez a rész ugyan működik, de ugyanakkor elhanyagolt képet is mutat.
A városnak nem egy új közösségi tér kialakítása a szándéka - ilyenek szerencsés módon már rendelkezésre állnak -, hanem a kereskedelmi és szolgáltató terület megújításával, átalakításával párhuzamosan egy elegáns, minden igényt kielégítő zöld városrész kialakítása. A tervezett park kialakítása során fő szempont volt a városi zöld hálózat kialakítása a közterületeken, ill. a meglévő növényállomány rekonstrukciója, valamint új zöldfelületek kialakítása, a városklíma javítása, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, cserjesávok létesítése.
A park észak keleti végében kialakításra kerül egy 15 m3-es csapadékvíz tartály, mely az akcióterületre hulló csapadékvíz közvetlen hasznosítását biztosítja, a fejlesztésre kerülő zöldterületen, a terület önfenntartó-képességének fokozása érdekében.
Elhelyezésre kerül a tér központi területén 1 db vizes objektum - a városklíma javítását, hősziget-hatás enyhítését szolgáló vízfelülettel.
Telekre vonatkozó előírások:
a telek övezeti besorolása: Vt-01-01 - településközponti vegyes terület
beépítési mód: kialakult / zártsorú
maximális beépíthetőség: 75 %
maximális építménymagasság: 12,5 m
minimális telekméret: 420 m2
minimális zöldfelület: beépítetlen ter. min 50%
szintterület sűrűség: 2
Tervezett beépítési adatok:
695. hrsz. telek területe: 2290 m2
beépített terület tervezett térelem: 26,10 m2
beépítési százalék: 1,14 %
építménymagasság: 3,77 m
zöldterület: 1236,79 m2
zöldterületi arány: 54,63 %
burkolt felületek: 1027,11 m2
szintterület sűrűség: 0,011
Beépítettség számítása:
ΣFtelek = 2290 m2 a telek területe
ΣFbeép= 26,10 m2 beépített bruttó alapterület
ΣFbeép / ΣFtelek = 26,10 / 2290 = 0,0114
Beépítettség: 1,14 % < 75 % megfelel
Zöldterület számítása:
ΣFtelek =2290 m2 a telek területe
ΣFtelek nem beépített =2290 -26,10= 2263,90 m2 a telek nem beépített területe
ΣFtelek nem beépített / 2 = 2263,90 / 2 =1131,95 m2 min. előírt zöldfelület
ΣFzöld= 1236,79 m2 zöldterület (az értékek digitális állományból mérve)
ΣFzöld / ΣFtelek nem beépített = 1236,79 / 2263,90 = 0,5463
Zöldterület: 54,63 % > 50 % megfelel
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részleteket és az elvégzendő munkák meghatározását a dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés és műszak leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás) 12
2 Késedelmi kötbér %-ban  10
3 Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 2
4 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez 2
5 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 óra között 2
6 Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra között 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 azonosító számú Komplex városképi fejlesztés
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00007 azonosító számú Komplex városképi fejlesztéskeretében, a Széchenyi tér, Szent Imre és Kolozsvári utca zöld területeinek, és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát, megújuló felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 41.
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: HU
E-mail: info@geome.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512907-2-18
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 131.820.036
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123.969.322
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 6,3 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 41.
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512907-2-18

Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy utca 77. 2. em. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26866336-2-42

Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mérleg u. 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Litor Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vizöntő u. 7.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges