Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.17.
Iktatószám:8313/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24450
Postai cím: Kossuth tér 1
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs József
Telefon: +36 62795208
E-mail: jozsef.balazs@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu/hodmezovasarhely
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola, valamint 1. sz. telephelye felújítási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola, valamint 1. sz. telephelye felújítási munkái

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6080 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A következő helyett:
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkező vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a részvételre jelentkező csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezésére irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az SZ/1 alkalmassági minimumkövetelményben előrt nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kbt. 65. § (10) bekezdés szerint: azon alapvető fontosságú feladatok melyet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el: hőszigetelés munkálatai. Ebből következően a hőszigetelési munkák tekintetében a részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti kikötéssel nem érintett kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti kikötéssel nem érintett kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése értelmében az Sz/1 alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Csatolandó dokumentumok:
AZ eljárás jelen szakaszában részvételre jelentkezőknek a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a 114.§ (2) bek. alapján csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az SZ/1 előírtakra a részvételi jelentkezésben, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a részvételre jelentkezővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Helyesen:
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Részvételre jelentkező vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt/részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a részvételre jelentkező csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezésére irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az SZ/1 alkalmassági minimumkövetelményben előrt nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kbt. 65. § (10) bekezdés szerint: azon alapvető fontosságú feladatok melyet maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el: hőszigetelés munkálatai. Ebből következően a hőszigetelési munkák tekintetében a részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti kikötéssel nem érintett kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti kikötéssel nem érintett kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, ebben az esetben csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése értelmében az Sz/1 alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Csatolandó dokumentumok:
AZ eljárás jelen szakaszában részvételre jelentkezőknek a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a 114.§ (2) bek. alapján csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az SZ/1 előírtakra a részvételi jelentkezésben, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a részvételre jelentkezővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Sz/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
A következő helyett
Dátum: 2018/06/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül
A következő helyett:
A 2.és 3. részszempont esetében egyaránt: A teljesítésbe bevont szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap):
Az M/2 alkalmasság igazolásához szükségesen túli tapasztalati idő bemutatása szükséges. Ajánlatkérő a kötelezően előírt számot meghaladó megajánlás esetén, legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb szakmai tapasztalat) 10 pontot ad. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 60 hónap feletti többlet szakmai tapasztalat esetén Ajánlatkérő a megajánlást többletponttal nem értékeli. A minimális, azaz a 0 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben a többlet szakmai tapasztalat tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartalmaz, úgy minden ajánlattevő 0 pontot kap.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Helyesen:
A 2.és 3. részszempont esetében egyaránt: A teljesítésbe bevont szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap):
Az M/2 alkalmasság igazolásához szükségesen túli tapasztalati idő bemutatása szükséges. Ajánlatkérő a kötelezően előírt számot meghaladó megajánlás esetén, legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb szakmai tapasztalat) 10 pontot ad. A többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 60 hónap feletti többlet szakmai tapasztalat esetén Ajánlatkérő a megajánlást többletponttal nem értékeli. A minimális, azaz a 0 hónapos megajánlás esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben a többlet szakmai tapasztalat tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartalmaz, úgy minden ajánlattevő 0 pontot kap.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. pontja szerinti arányosítás módszere tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben