Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/110
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.11.
Iktatószám:8348/2018
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKSD Városgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közhasználatú zöldterületek fenntartása, játszótér melletti szociális helyiségek takarítása, karbantartása,üzemeltetése és parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó közérdekű védekezés munkái.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Keleti városrész zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése és parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe,a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1.) Zöldterület fenntartás:
A parkfenntartási munkálatok alá vont területeken a „B” „C” és „K” kategória előírásainak megfelelően kell a munkálatokat elvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a pályázat részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár képzésekor az ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A feladatok ellátásába bevont összterület: 607.490 m2/év
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.:gyepfelület, sor - és parkfa, cserjefelület, egy -és kétnyári virág, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A részletes feladat - és terület meghatározást a tételes költségvetési táblázatok és terület kimutatási táblák tartalmazzák. A táblázatokban foglaltak nem pótolják az alapos helyismeretet, melynek megszerzése Ajánlattevő feladata.
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata, jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése és útmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
Ajánlattevő(k) a feladat elvégzésének ellenértékét a technológiai és munkaműveleti leírás alapján kalkulálja a költségvetési táblázatokban.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
2.) Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés tekintetében a beszerzés jellegéből adódóan annak mennyisége pontosan előre nem meghatározható. A korábbi évek tapasztalata alapján a költségvetési táblázatban feltüntetett m2-ek azonban lefedik a kaszálandó területeket. Az eljárás nyertese az ajánlatkérő által hozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a védekezési munkákat szükség szerint, kézi vagy gépi kaszálással, szárzúzásal, különösen indokolt esetben tárcsázással végzi.
A feladatleírást részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 041 - 075185

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Debrecen, Keleti városrész zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése és parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AKSD Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 131.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90745143 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- A „B” kategóriájú” területeken a felületekről történő szemétszedés gyakoriságának csökkentése volt indokolt, tekintettel arra, hogy a közterülettel érintkező ingatlantulajdonosok ellátják a kötelezettségük körébe tartozó feladatokat. A gyakoriságcsökkenés nem volt olyan mértékű, amely kihatással lett volna a környezet megjelenésére, illetve a fenntartás színvonala nem csorbult.
- A „B” és „C” kategóriájú területeken a park-, és parki sorfák alakító, ritkító és ifjító metszésénél kisebb mennyiséggel kellett számolni az időjárási körülményekből adódó csökkent vegetációs növekedésből kifolyólag.
- A „C” kategóriába tartozó területeken a közterületi hulladékgyűjtők és padok elhelyezésének racionalizálása miatt a plusz kihelyezések elhagyhatóvá váltak.
A fenti mennyiség vagy gyakoriság csökkentések nem veszélyeztették a biztonságos fenntartást.
Összességében nettó 5.164.766.-Ft+áfa= bruttó 6.559.253. -Ft értében csökken a 2017. évi, ezáltal a teljes három évre vonatkozó vállalkozási díj.
Közbeszerzési, jogi indokolás:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének csökkentésével jár, így a fenti jogszabályhelyben rögzített „ellenérték növekedés” kitétel vizsgálta jelen esetben nem releváns.
Az eredeti szerződéses összeg bruttó 115.246.332.-Ft. Az 1. sz. szerződésmódosítás során bruttó 845.942.-Ft-tal csökkent a 2017. évi, ezáltal a teljes vállalkozási díj, jelen szerződésmódosítás alkalmával összességében további bruttó 6.559.253.-Ft értékben csökkent a 2017. évi, ezáltal a teljes három évre vonatkozó vállalkozási díj, így a szerződésmódosítások alkalmával történt csökkentések összege összesen bruttó 7.405.195.-Ft.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata továbbra is a szerződésében már rögzített feladatok ellátása. A szerződésmódosítással az egyes munkanemek gyakorisága vagy mennyisége változik meg.
Vállalkozónak a Vállalkozási szerződés 3.1. pont b) alpontja szerinti teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kell biztosítékként nyújtania. Ezen biztosítékadási kötelezettségének a Vállalkozó az eredeti szerződéskötéskor nettó 90.745.143.-Ft teljes vállalkozási díj vonatkozásában eleget tett, melyet a teljes vállalkozási díj csökkenése miatt nem módosított az 1. sz. szerződésmódosítás során sem. Tekintettel arra, hogy a 2. sz. szerződésmódosítás újabb értékcsökkenéssel jár, így ez a változás a teljesítési biztosíték mértékének csökkenését is eredményezi. A Vállalkozó nyilatkozata értelmében jelen esetben sem kívánja módosítani a már rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték mértékét.
A fentiek figyelembe vétele mellett Felek a 2017. január 31. napján megkötött, 2017. február 20-án és módosított vállalkozási szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 141. §-ával összhangban, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. április 23.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe,a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.) Zöldterület fenntartás:
A parkfenntartási munkálatok alá vont területeken a „B” „C” és „K” kategória előírásainak megfelelően kell a munkálatokat elvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a pályázat részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár képzésekor az ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A feladatok ellátásába bevont összterület: 607.490 m2/év
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.:gyepfelület, sor - és parkfa, cserjefelület, egy -és kétnyári virág, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A részletes feladat - és terület meghatározást a tételes költségvetési táblázatok és terület kimutatási táblák tartalmazzák. A táblázatokban foglaltak nem pótolják az alapos helyismeretet, melynek megszerzése Ajánlattevő feladata.
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata, jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése és útmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
Ajánlattevő(k) a feladat elvégzésének ellenértékét a technológiai és munkaműveleti leírás alapján kalkulálja a költségvetési táblázatokban.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
2.) Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés tekintetében a beszerzés jellegéből adódóan annak mennyisége pontosan előre nem meghatározható. A korábbi évek tapasztalata alapján a költségvetési táblázatban feltüntetett m2-ek azonban lefedik a kaszálandó területeket. Az eljárás nyertese az ajánlatkérő által hozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a védekezési munkákat szükség szerint, kézi vagy gépi kaszálással, szárzúzásal, különösen indokolt esetben tárcsázással végzi.
A feladatleírást részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 84914281
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AKSD Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 131.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás a 2017. évi egyes fenntartási munkák mennyiségének vagy gyakoriságának csökkentésére, ezáltal összességében a vállalkozási díjak csökkentésére irányul a szerződésmódosításban foglaltak szerint.
Megnevezés Szolgáltatás megrendelés

Jelen szerződésmódosítással
módosított szolgáltatás megrendelés
összköltsége

1. sz. szerződésmódosítást
követő összköltsége
Nettó (Ft) Bruttó (Ft) Nettó (Ft) Bruttó (Ft)
2017. évi vállalkozási díj 29 582 285 37 569 502 24 417 519 31 010 249
2018-2019. évi vállalkozási díj/év 30 248 381 38 415 444 30 248 381 38 415 444
A teljes vállalkozási díj a három év
vonatkozásában 90 079 047 114 400 390 84 914 281 107 841 137
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Keleti városrész parkfenntartási munkálatok alá vont területei fenntartásának, kezelésének ”B, C, és K” kategória előírásainak megfelelően, első osztályú minőségben kell megvalósulnia. Ezen előírást figyelembe véve a szerződés műszaki tartalmának alábbi munkálatainak mennyiségét vagy gyakoriságát tartjuk szükségesnek módosítani:
Az alábbi fenntartási munkák mennyiségeinek vagy gyakoriságának csökkentése volt indokolt az 1. sz. mellékletben foglalt részletes költségkimutatás szerint:
- A sövényfelületek tápanyagutánpótlásánál az eredeti gyakoriság elhagyására volt szükséges, ugyanis a gyakoriságcsökkentéssel volt megfelelően biztosítható a gyepalkotók vitalitása, a virulencia elleni védekezés.
- A „C” és „K” kategóriájú” területeken a gyepfelületek kaszálási gyakoriságának csökkentésére volt szüksége az időjárási körülmények miatt. A változás érdemben nem változtatta meg a környezet megjelenését.
Folytatás a jelen hirdetmény VI.3. pontjában.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 90079047 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 84914281 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben