Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/108
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.07.
Iktatószám:8403/2018
CPV Kód:45213242-1
Ajánlatkérő:"LAKTO" Állattenyésztési Termékelőállitó,-Felvásárló- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:DABAS Hrsz: 0345 (2370 Dabas, Béke út 18.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "LAKTO" Állattenyésztési Termékelőállitó,-Felvásárló- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73372345
Postai cím: Béke Utca 18
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővágó Ignác
Telefon: +36 29360256
E-mail: info@lakto.hu
Fax: +36 29360256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lakto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093842018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000093842018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: mezőgazdaság
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep korszerűsítése a Lakto Kft-nél
Hivatkozási szám: EKR000093842018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213242-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szarvasmarha telep korszerűsítése a Lakto Kft-nél vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építészeti és technológiai munkák szerves egységet képeznek, azok elválasztása szakmai szempontból nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szarvasmarha telep korszerűsítése a Lakto Kft-nél
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213242-1
További tárgyak:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: DABAS Hrsz: 0345 (2370 Dabas, Béke út 18.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tehenészeti telep korszerűsítése a közbeszerzési műszaki leírásnak megfelelően – a szükséges szakági munkák (építészet, elektromos, gépészet, víz, útépítés) elvégzése, az előírt technológia szállítása.
Tartószerkezet építése, felújítása
6366,4 m2 bruttó alapterületű istálló építése
2 db., egyenként 1609,31 m2 bruttó alapterületű nyári szállás építése
515 m2 silótér bővítés
450,6 m2 bruttó alapterületű, 24 db. fejőállást befogadó fejőház építése
719,29 m2 betegistálló felújítás
936,49 m2 szociális épület felújítás
Telepi vízgerinc és elektromos hálózat bővítése
4700 m2 telepi út építése
Tartástechnológia szállítása és kiépítése
Tejmérő rendszer:
Egyedi tejmérő ( 48 db ) a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint
Leemelő automatika ( 48 db ) a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerint
Állatazonosító rendszer:
Telepirányítási rendszer:
Fejőházi korlátrendszer: (50 m)
Kezelő – inszemináló állás: ( 12 db )
Borjúház: ( 50 db )
Itató fűtéssel ( 48 db)
Nyakkeretes jászol korlát: ( 300 állás)
Jászol korlát:
2 kWp hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése
Kapu rendszer: ( 680 m )
Lengőlapátos trágyakihúzó ( kereszt csatorna) (1 db)
Hidraulikus trágyakihúzó ( 8 db )
‐ Hidraulika központ: min. 5,5 kW – os motor, és 22,8 l/perc szivattyú teljesítmény
Takarmány keverő rendszer
Komlett takarmány keverő rendszer kiépítés 4 db SIV 10 és egy SIV 18 kúpos kiömlésű silóval, mérlegekkel, PLC vezérléssel, roppantóval, anyagmozgatás eszközeivel együtt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás 10
2 Referencia minősége 15
3 Megajánlott szakember szakmai tapasztalata 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A projekt fizikai befejezésének határideje 2019. augusztus 31. Amennyiben a támogató a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítását engedélyezi, a szerződés teljesítésének határideje legfeljebb a támogató által jóváhagyott hosszabbítás mértékével meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: felhívás: VP2-4.1.1.3-16 projekt: 1782589387
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjába foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése:
• A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában,
• Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
• A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint:
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
• Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) olyan nyilatkozatot kell csatolniuk (saját nyilatkozatok esetében) a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlattételi felhívás megküldését követően került kiállításra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő (közös ajánlattevő) előzetesen nyilatkozik arról, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívása esetén ajánlatkérő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásából ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére is.
Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes árbevétele nem éri el az hatszázmillió forintot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák (istálló építése) ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással/nyilatkozattal. A nyilatkozat minimális tartalma: az építési beruházás tárgyát valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő bármely istálló építésére vonatkozó magasépítési kivitelezési referenciát elfogad, ide értve többek az új épület építését, meglevő épület bővítését, felújítását is.
M2
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
o szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata,
o saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz
Ajánlattevő az alkalmasságát előzetesen a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal igazolja
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített alábbi referenciákkal:
- legalább 4000 m2 alapterületű istálló építése.

M2
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább egy fő szakemberrel, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik mezőgazdasági létesítmények kivitelezése területén.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint
Jótállás (legalább egy év)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Tartalékkeret: 5%.
Előleg: 5%
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevőnek 2018. szeptember 15-ig el kell érnie a 15%-os készültségi fokot.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: nem releváns
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16.§ szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402537-25303070-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevőnek csatolnia kell a garancia- vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat eredeti példányát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti példányát.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Korlátozás nélkül
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár – fordított arányosítás Jótállás – egyenes arányosítás Szakember és referencia minősége - pontkiosztás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumok a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie és jeleznie kell érdeklődését ajánlatkérő felé az EKR rendszeren belül.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.
3. Az ajánlatot az EKR rendszerben kell benyújtani a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet szabályainak figyelembe vételével.

4. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
6. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást (vagyon-, és felelősségbiztosítás) kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
7. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le, amennyiben a közbeszerzési szerződés tárgyát képező építési beruházáshoz kapcsolódóan további magas-illetve mélyépítési, gépészeti vagy elektromos munkák elvégzése válik szükségessé a tartalékkeretet meghaladó mértékben.

8. Ajánlattevő köteles az ajánlat részeként szakmai ajánlatot csatolni. A szakmai ajánlat kötelező elemei:
 pénzügyi és műszaki ütemterv;
 a megajánlott technológiák részletes ismertetése. A technológiák ismertetésének olyan részletesnek kell lenniük, hogy abból az ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy a megajánlott technológiák megfelelnek-e az ajánlatkérői elvárásoknak illetve a megajánlás egyenértékű megoldást tartalmaz-e az ajánlatkérő által előírt műszaki tartalommal.
9. Jelen felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
12. FAKSZ: Szili Péter (1011Budapest, Ponty utca 14. III/8; 00129)
13. Az ajánlatkérő a beruházás megvalósításának helyszínén helyszíni bejárást tart 2018. június 13. napján 10:00 órától.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges