Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9092/2018
CPV Kód:50232100-1
Ajánlatkérő:Ajka Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ajka Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ajka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52484641
Postai cím: Szabadság Tér 12.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor Géza
Telefon: +36 88521169
E-mail: bodor@hivatal.ajka.hu
Fax: +36 88212794
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ajka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073202018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000073202018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000073202018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közvilágítási rendszer korszerűsítése
• A korszerűsítés során Ajka Város területén jelenleg üzemelő 3997 db lámpatestből a Műszaki leírás alapján 3997 db különféle lámpatest kerül leszerelésre.
• Ezen meglévő világítótestek lecseréléseként legalább 3997 db LED-fényforrással üzemelő világítótestet kell felszerelni a világítástechnikai tervnek megfelelő területi és típus szerinti szétosztásban.
• A kivitelezési munkálatokat kizárólag engedélyezett tervek birtokában lehet elkezdeni.
A megvalósult közvilágítási rendszer üzemeltetése
• Folyamatos karbantartás
• Közvilágítási hibacímek kezelése
• Üzemzavar elhárítás
Tanácsadás és képviselet közvilágítási ügyekben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Ajka Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közvilágítási rendszer energiahatékonysági és korszerűsítési átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban, Műszaki leírásban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumokban és műszaki leírásban (együttesen dokumentációban) előírtak figyelembevételével.
A közvilágítási rendszer korszerűsítési feladatának meghatározása
Vil-i osztály / Világítótest beép. teljesítménye (W) /Mennyisége (db) / Összes beépített telj. (kW)
Dísz / 51/ 9 / 0,46
Dísz/ 75 / 21 / 1,58
Dísz / 99 / 5 / 0,50
M3 / 55 / 40 / 1,87
M3 / 71 / 95 / 5,73
M3 / 107 / 12 / 1,09
M3 / 104 / 25 / 2,21
M3 / 150 / 10 / 1,28
M3 / 56 / 1 / 0,06
M3 / 75 / 3 / 0,23
M3 / 75 / 20 / 1,28
M4 / 38 / 9 / 0,34
M4 / 40 / 4 / 0,16
M4 / 56 / 697 / 39,03
M4 / 75 / 53 / 3,38
M5 / 38 / 94 / 3,57
M5 / 15 / 36 / 0,54
M5 / 23 / 19 / 0,44
M5 / 29 / 138 / 4,00
M5 / 40 / 691 / 27,64
M5 / 56 / 109 / 6,10
M6 / 38 / 43 / 1,63
M6 / 15 / 395 / 5,93
M6 / 23 / 910 / 20,93
M6 / 29 / 77 / 2,23
M6 / 40 / 86 / 3,44
M6 / 56 / 31 / 1,74
P4 / 38 / 49 / 1,86
P4 / 15 / 5 / 0,08
P4 / 40 / 83 / 3,32
P4 / 56 / 1 / 0,06
P5 / 38 / 99 / 3,76
P5 / 15 / 20 / 0,30
P5 / 40 / 4 / 0,16
P6 / 38 / 7 / 0,27
P6 / 15 / 95 / 1,43
P7 / 15 / 1 / 0,02
összesen 3997 db
összesen 148,61 kW beépített teljesítmény a korszerűsítés után
A kivitelezésnek magában kell foglalnia a teljes megvalósításhoz szükséges műszaki tartalmat és az előkészítés minden feladatrészét, beleértve a tervezési feladatokat és a kiviteli terv készítését is. A feladat megvalósításához kizárólag az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendszerengedélyével rendelkező berendezéseket lehet felhasználni. A feladat keretében elvégzendő munkanemek (bontás, építés) részletes ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
Amennyiben a Műszaki leírás meghatározott gyártmányú, vagy típusú világítótestre hivatkozik, akkor az azzal egyenértékű világítótestek megajánlása is lehetséges. Az egyenértékűség kritériumait a Műszaki leírás kimerítően tartalmazza.
A megvalósult közvilágítási rendszer üzemeltetése
A megvalósult közvilágítási rendszer üzemeltetése annak műszaki átadás-ávételének érvényes lezárását követő 15 (tizenöt) év időtartamban (illetve amennyiben az opcionális műszaki tartalom is megrendelésre kerül, akkor az opcionális műszaki tartalom átadás-átvételének érvényes lezárását követő 15 (tizenöt) év időtartamban). Az üzemeltetés időtartamának lejárata arra a napra esik, amely számánál fogva megfelel a műszaki átadás-ávétel érvényes lezárása napját követő napnak.
Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése. (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).
A teljes körű üzemeltetés az alábbiakat tartalmazza:
• Folyamatos karbantartás
• Közvilágítási hibacímek kezelése
• Üzemzavar elhárítás
Tanácsadás és képviselet közvilágítási ügyekben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Plusz jótállás időtartama a min. 36 hónapon felül max. 72 hónap (hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A kiviteli terv készítése során alkalmazandó jogszabályok:
9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közleménye
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
8/2001. (III. 30.) GM rendelet
8/2012. (I.26.) MNHH rendelet
(+ lásd Műszaki Leírás)
A Kbt. 61. § (4) bek. indokolást lásd a II.1.6 pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
 A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Korm. rend.) 1. § (1) bek. és 3. §-a alapján: 

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja.

Ha az érintett GSZ a Kbt. 62. § (1) bek. a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bek. alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását az EEKD-n feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell. 
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.

Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-knek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Korm. rend. előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

AK a Kbt. 69. § (2) bek. alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást kérést küldhet ki.

A Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények Korm. rend. 8-16. §-ában foglaltak szerinti igazolására. 

A Korm. rend. 8. §, 10. §, 12-16. § és 18. § szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. 

A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatok a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűek lehetnek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT-nek), v. közös ajánlattevőnek (KAT-nek) – val- adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek, val. a Korm. rendelet (R) alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. megfelel az ajánlatkérő (AK) ált. meghat. alkalmassági követelményeknek (AKÖV-nek).
Az R 2. § (5) bek. alapján AK NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az AT az előírt AKÖV-nek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek v. személyek mindegyike ált. kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtania. Közös ajánlattétel esetén a KAT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
Ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok (KO-k) hiányát, val. az AKÖV-t igazoló adatbázisokhoz (AB-hoz), a gazdasági szereplőknek ezen AB-k elérhetőségét is fel kell tüntetniük
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján a “pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2. § 25. pontja szerinti (15 napot meghaladó időtartamú) sorbaállítás történt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben.
Pft. 2. § 25. pontja értelmében sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.
(P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a (közvilágítási rendszer korszerűsítési) kivitelezési tevékenységre vonatkozó olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynél a káronkénti kártérítési limit legalább 20 millió Forint, az éves kártérítési limit legalább 100 millió Forint. A felelősségbiztosításnak un. claims made alapúnak kell lennie és a (közvilágítási rendszer korszerűsítési) kivitelezési munka megkezdésétől az érvényes műszaki átadás-átvételig kell terjednie.
Figyelemmel arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg annak (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés és annak igazolása kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. a) pontjának (P1 esetében történő) és d) pontjának (P2 esetében történő) alkalmazására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
(M1) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződéseinek ismertetését. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény (szolgáltatás) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A közbeszerzés tárgya a jelen felhívás II.2.4 pontjában meghatározott közvilágítási rendszer korszerűsítés és/vagy közvilágítási rendszer üzemeltetése.
A Korm.rendelet 22. § (1) bek. értelmében a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat
a szerződést kötő másik fél,
a szolgáltatás tárgya,
a szolgáltatás mennyisége
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(M2) Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania továbbá a nyilvántartást vezető szakmai kamara felelős műszaki vezető névjegyzékbe vételről szóló határozatát, vagy névjegyzékben szereplésről szóló igazolását, vagy amennyiben a névjegyzék nyilvánosan és ingyenesen elérhető, akkor az Ajánlattevőnek a nyilatkozatban csak meg kell neveznie a névjegyzéket vezető kamarát és a szakember nevét és nyilvántartási számát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább egy, de akár több szerződésből származó közvilágítási rendszer korszerűsítésére és/vagy üzemeltetésére vonatkozó olyan referenciával, ahol a referencia/referenciák szerint lámpatest csere mennyisége elérte legalább a 2997 db mennyiséget, vagy az üzemeltetés elérte a legalább 2997 db lámpatesttel rendelkező rendszer üzemeltetését / fenntartását / karbantartását.
(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 (egy), a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. cím (felelős műszaki vezetés) 2. rész (szakági szakterület) 5. pontjában előírt építményvillamossági szakterület felelős műszaki vezetői jogosultságú (MV-ÉV jelölésű) szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
késedelmi kötbér (nettó díj 2 %-a/nap, ha a műszaki átadás késik) / (nettó díj 1 %-a/nap, ha üzemeltetési engedély késik) / (nettó díj 0,5 %-a/nap, ha kijavítás késedelme) / (nettó díj 1 %-a/nap, ha a referencia helyszínek megvil. nem szabványos) / (nettó díj 0,5 %-a/nap, ha javítókészlet hiánya) / meghiúsulási kötbér (bruttó díj 100 %-a, ha szerződés felmondás) / jótállás (min. 36 hónap + nyertes ajánlattevő ajánlata)
A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. § (1) és (5) bek-t, az ellenérték teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek-t kell alkalmazni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/19 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelés 1-100 pont között / Ár részszempont képlet / P=((legalacsonyabb ár/adott ár)*99)+1 / Jótállás részszempont képlet / P=((adott plusz jótállás/leghosszabb plusz jótállás)*99)+1 / Jótállásnál max. 72 hónap kerül értékelésre (azaz plusz 36 hónapos vállalás) / Összpontszám = ár résszempont pont * súlyszám + jótállás részszempont * súlyszám / nyertes a legmagasabb pontszám / második helyezett az összegezésben nem szerepel
2. Ajánlatnak (A) tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2), (4), (5) bek. nyilatkozatokat.
3. Ajánlatkérő (AK) előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a-b) pont szerinti nyil. benyújtását (nemleges is). Kbt. 47. § (2) bek. alk., kiv. teljességi nyil., a nem magyar nyelvű dok. esetén az ajánlattevő (AT) ált. felelős fordítás csatolandó.
4. A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem, de a Kbt. 81. § (4) és (5) bek alkalmazandó.
5. Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706.
6. A Kbt. 57. § (2) bek ., 131. § (4) bek. és 71. § (6) bek. második mondat alkalmazandó. Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bek.
alkalmazandó +1 e-másolati pld benyújtandó (dok. II/6/f pont) Aláírási címpéldányra lásd dok. II/7 pont A-hoz csatolandó a
321/2015 (X.30.) Korm.rend (Rend.) 13. § dok-kat (ha az eset fennáll, ellenkező esetben nemleges nyil. csat). Rend. 30. § (4)
bek. alkalmazandó, mert AK valamennyi alkalm. felt-nél szigorúbban állapította meg az AT alkalmasságát (Rend. 28. § (3) min-i
szempontokhoz képest).
Kbt. 61. § (4) bek. indokolás: A közvilágítási rendszer korszerűsítése műszakilag részekre nem osztható. Az üzemeltetés nem választható el a korszerűsítéstől, mert a szerződéses konstrukció alapján az üzemeltetési díjban fejeződik ki az a villamos energia megtakarítás, amelynek (ajánlattevőre történő) részbeni átengedésével a korszerűsítés ellenértéke megfizetésre kerül. A beszerzés (és az üzemeltetés) villamos energia vásárlást nem tartalmaz, arra az ajánlatkérő önálló közbeszerzési eljárást folytat le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (1) – (12) bekezdés
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák