Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9417/2018
CPV Kód:72261000-2
Ajánlatkérő:Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:OVSz Szerverterem (Magyarország, 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17001700
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Drexler Donát
Telefon: +36 13724212
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152482018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152482018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: eTraceLine
Hivatkozási szám: EKR000152482018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő országos szintű integrált transzfuziológiai rendszerének részét képező, a MAK-SYSTEM International Group (székhelye: 35 square de Meeus, 1000 Brüsszel, Belgium) által kifejlesztett egyedi eTrace Line alkalmazás (a továbbiakban: szoftver) és interfészeinek (a továbbiakban: interfészek) szoftvertámogatása tárgyában. A támogatási szolgáltatás keretében nyertes ajánlattevő köteles a szoftver és az interfészek használatával és működésével kapcsolatban felmerülő dokumentált hibák javítását elvégezni (hibajavítás), a felmerülő eseti igények (eseti megrendelés) alapján szoftverfejlesztést, valamint szoftverfrissítést végezni.
Nyertes ajánlattevő az elvégzett tevékenység dokumentálására a dokumentációban meghatározottak szerint köteles.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: eTraceLine
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212180-4
További tárgyak:72262000-9
72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: OVSz Szerverterem (Magyarország, 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Vétellátó Szolgálat országos szintű, integrált transzfuziológiai informatikai rendszerének részét képező, eTrace Line alkalmazásnak és interfészeinek szoftvertámogatása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal a szerződéskötést követő 10. munkanaptól számított 48 hónapos határozott időtartamra. A szolgáltatást a szerződéskötést követő 10. munkanaptól köteles nyertes ajánlattevő biztosítani.
Az eseti megrendelések alapján, embernap alapon igénybe vett szolgáltatásokat max. 160 embernap keret terhére jogosult ajánlatkérő igénybe venni (a teljes szerződéses időtartam alatt).
Szoftver: az OVSz és vérkészítményeket felhasználó szerződéses partnerei telephelyein elérhető, integrált informatikai rendszer részeként működő eTrace Line alkalmazás (a továbbiakban: Szoftver) és interfészei.(a továbbiakban: Interfészek)
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a fenti Szoftver szoftvertámogatása.
A Szoftver a betegek kivizsgálásával, vérgazdálkodással, transzfúzió teljes körű adminisztrációjával, transzfúziós reakciók és szövődmények teljes körű nyilvántartásával, vérkészítmények kiegészítő immunhematológiai kivizsgálásával és kórházi elektronikus nyomonkövetésével kapcsolatos tevékenységek ellátásához szükséges.
Nyertes ajánlattevő kötelezettségei a szoftvertámogatási feladatok teljesítésében:
Havi átalánydíjba foglalva:
• közreműködés a Szoftvert érintő szabályok transzfuziológiai szakmai előkészítésében;
• a Szoftver követése; A szoftverkövetési szolgáltatás keretében Vállalkozó köteles mindenkor a Szoftver használatával és működésével kapcsolatban felmerülő dokumentált hibák értékelésére, kezelésére és a javításuk elvégzésére.
• közreműködés a Szoftver és környezete rendszer oldali beállításainak (paramétertáblák) módosításában (a Szoftver rendszer oldali beállításainak módosítása a Szoftver rendszerelemek alapos ismerete és használata mellett történik, egy speciális paraméterező környezetben, mely a felhasználók számára nem hozzáférhető).
Eseti megrendelés alapján, embernap alapon:
• a felmerülő fejlesztési igények (új funkcionális programok, új riportok) értékelése, kezelése, megoldása (azaz fejlesztés);
• a Szoftver új verzióinak telepítése és ellenőrzése (szoftverfrissítés).
Nyertes ajánlattevő dokumentálási kötelezettségei a szoftverkövetési feladatok teljesítése során:
Nyertes ajánlattevő köteles az alábbi dokumentációkat elkészíteni és azokat a feladat teljesítése után haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül aláírva elektronikus formában Megrendelő rendelkezésére bocsátani:
• Lezárt hibajegyek (Bug Report-ok),
• Lezárt javítási jelentések (Connection Report-ok),
• Fejlesztési igények (Change Request-ek) véglegesített formában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M.2). pontjában előírt alk. köv. ig. bemutatott szakembernek bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy interfészei szoftvertámogatásában szerzett 1 év feletti többlettapasztalata 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll és megbízhatóságát nem tudja kellőképpen igazolni.
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A jelen pontban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő előzetesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal köteles igazolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1-8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltak szerint. A Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Adott esetben az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, illetve amennyiben az ajánlatok bírálata során ajánlatkérőnek alapos kétsége merül fel, ajánlatkérő felkérésére a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8. §-a, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Korm. rendelet 15. §-a szerint kell az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai és a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek igazolják megbízhatóságát, mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását köteles feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumon és köteles csatolni a Közbeszerzési Hatóság (vagy a bíróság) jogerős határozatát. (öntisztázás)
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet)12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás feladása napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak azzal, hogy a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is alkalmazható.
Amennyiben ajánlattevő a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg működését, akkor az árbevételi adatot értelemszerűen a működése megkezdését követő időponttól kell megadni a minimumkövetelményeknél feltüntetett információk figyelembe vételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, amennyiben:
P.1.) a III.1.2) pont szerinti nyilatkozat tartalma alapján a felhívás feladása napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes - ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a 250.000.000,- Ft-ot, illetve a vizsgált üzleti évek fordulónapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam figyelembe vételével számított ennek megfelelő egyéb pénznemben kifejezett árbevételi összegeket.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlattevő élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 5. § alapján hivatkozott 2.§ (5) bekezdés alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy interfészei legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített szoftvertámogatására (szoftverkövetés és/vagy hibajavítás és/vagy szoftverfejlesztés és/vagy szoftverfrissítés) vonatkozó referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban.
A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/az igénybe venni kívánt alvállalkozó/a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),
- a teljesítés időtartama (a kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap -tól -ig megadásával),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya olyan részletessséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e,
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról.
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján.
M2.) A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azon szakemberek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, valamint szakmai tapasztalatuk ismertetése és igazolása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ennek keretében ajánlattevő ismertesse az alkalmasság körében előírt szakemberek nevét, szakmai gyakorlatát (informatikai rendszer üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlat, annak időtartama (év, hónap pontossággal), és a konkrét szoftver rendszer megjelölése) végzettségét, valamint azt, hogy a szakembert milyen jogviszonyban foglalkoztatja cégszerűen aláírt nyilatkozatban.
A megadott adatok alátámasztására továbbá csatolni kell a megjelölt személy(ek) végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát (diploma vagy oklevél), valamint a gyakorlati idő igazolására a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelményeknek (gyakorlati idő év/hónap pontossággal) való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevők amennyiben
M1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított 3 évből származó, legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db, legalább 1 szervezet részére teljesített, az érintett időszakban legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy interfészei szoftvertámogatására (szoftverkövetés és/vagy hibajavítás és/vagy szoftverfejlesztés és/vagy szoftverfrissítés) vonatkozó referenciával.
Amennyiben a szerződést kötő fél nem magyarországi szervezet, akkor kérjük a referencianyilatkozatban megjelölni, hogy a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül-e.
A referencia vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, miszerint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az ajánlati felhívás II.1.1) pontjában rögzítettek szerint a szoftverkövetési, hibajavítási, valamint a szoftverfrissítési feladatokat ajánlattevőnek kell elvégeznie, így az e feladatokra vonatkozó fenti alkalmassági feltételek igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M.2) nem rendelkezik legalább 1 fő, felsőfokú mérnök vagy felsőfokú informatikus végzettségű, legalább 1 éves, bármilyen informatikai alkalmazás és/vagy interfészei szoftvertámogatásában (szoftverkövetés és/vagy hibajavítás és/vagy szoftverfejlesztés és/vagy szoftverfrissítés) gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása vonatkozásában a párhuzamosan folytatott gyakorlati időt kizárólag egy időintervallumként veszi figyelembe, azaz ha ajánlattevő fél évig párhuzamosan végzett pl. szoftverkövetési és szoftverfrissítési tevékenységet, a gyakorlati idő ez esetben is csak fél év lesz!
Csatolni szükséges az ajánlathoz a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, abban az esetben is, ha a szakember az ajánlattétel időpontjában nem áll munkaviszonyban, hanem a felek a munkaviszonynak későbbi időpontban való létesítését vállalják.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. AK a havi átalánydíjat és eseti megrendelés esetén az embernapokra számított díjat havonta utólag, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése, elszámolás és a kifizetés magyar forintban (HUF) történik.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra!
A finanszírozási, fizetési feltételek pontos leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek pontos leírását (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK felhívja a figyelmet a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ra.
2)AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a következő pontok tekintetében: P1, M1, M2.
3)AT-nek a Kbt. 66-67. §-ainak megfelelően a felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania kizárólag elektronikus példányban az EKR-en keresztül.
4)AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben az új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal biztosít újabb hiánypótlást.
5) Dokumentumok benyújtása a Kbt. 47. § (2) bekezdése, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § szerint.
6)A felhívás IV.2.4) pontja szerint az ajánlattétel nyelve magyar.
A nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani.
7)A kiegészítő tájékoztatási igény esetén az AT a kérdéseit kizárólag az EKR-ben teheti fel. A kiegészítő tájékoztatásokat szerkeszthető formátumban is kérjük feltölteni.
8)A Kbt. 57. (1) és (2) bek alapján a szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok részletes felsorolását az egyéb közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.
9)Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-a az irányadó.
10)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell:
A Kbt. 66. § (2) és (4) bek. szerint
A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
11)Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) is meg kell adni.
12) AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére,illettve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKReben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
AK az egyéb közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazd. szereplőnek meg kell adnia a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 6. § (7)-(8) bekezdés szerinti adatokat is.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni,aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
13)AK felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 138-140. §-iban foglaltakra.
14)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kizárólag szoftver követésére vonatkozik, AK a részajánlat tételt kizárja. (ld. ajánlati felhívás II.1.6) pont)
16)A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
17)FAKSZ: Takács Mária (lajstromszám: 00799.)
18)AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
19)AK a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.
20)Nyertes AT-nek a szerződéskötés napjától a szerződés teljes időtartamára szakmai felelősségbiztosítással (szoftverfejlesztés és szoftverkövetés) kell rendelkeznie (legalább 12.000.000,- Ft/káresemény és legalább 24.000.000,- Ft/év kártérítési limittel).
20) Az értékelés során adható pontszámok alsó határa: 0, felső határa 10 (valamennyi részszempont esetében azonosan). Értékelés módszere: 1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, minőségi kritérium: egyenes arányosítás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák