Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9497/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Peresztegi Zsolt családi gazdálkodó
Teljesítés helye:4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állattenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Peresztegi Zsolt családi gazdálkodó
Nemzeti azonosítószám: AK25800
Postai cím: Kórógyi major 037/18hrsz
Város: Bakonszeg
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4164
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peresztegi Zsolt
Telefon: +36 209703058
E-mail: peresztegi.csalad@gmail.com
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.korogyimajor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állattenyésztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
- léckarám korlát építés kapukkal,
- telepi belső beton útburkolat építése,
- kerékmosó javítása,
- 1-5. számú hodály épületek felújítása,
- fejőház-tejház épület felújítása,
- kolosztrum épület felújítása,
- táptároló épület felújítása,
- kerítésépítés telekhatáron kapukkal,
- telepi szociális épület energetikai korszerűsítése.
-19,875 kW-os napelemes rendszer telepítése
- 1 x 24 állásos fejőházi állásszerkezet beszerzése, telepítése
- 28 db horganyzott juh elletőbox beszerzése szénaráccsal
- 72 db horganyzott épületen belüli juh karámelem beszerzése, telepítése
- 66 db horganyzott épületen kívüli juh válogató karámelem beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh szénarács beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh abrakosvályú beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh itatóvályú beszerzése, telepítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79.978.610.- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45342000-6
45341000-9
45233228-3
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a 4164 Bakonszeg, Kórógyi major 037/18 hrsz.-ú ingatlanon lévő állattartó telepen található épületeket kívánja felújítani,
illetve egyéb kiegészítő létesítményeket kialakítani. Az épületek funkciója nem változik. Az ingatlan a település külterületi övezetébe tartozik. A tervezési terület távolabbi környezetében állattartó és gazdasági funkciójú épületek helyezkednek el.
A terület művelési ága kivett major.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a tervezett tevékenységek nem építési engedély kötelesek.
- kerítésépítés telekhatáron kapukkal: Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, tekercses kerítés szerelése, kapukkal. Leier pillérfalazó elem kapuoszlopokkal.
- legelő kert körbekerítése, léckarám korlát telepítés kapukkal: Léckerítés földbe ásott 15 cm keményfaoszlopokkal, lábdeszkával, gyalulatlan kivitelben, hevederezve, 24 mm-es fűrészelt fa.
- telepi belső beton útburkolat építése: Egyrétegű út- és térburkolat készítése védőbevonatos utókezeléssel, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással; útalap: Nemes zúzottkő, NZ 55/100
- válogató karámkorlát telepítése: horganyzott acél elemekből épített korlátrendszer
- kerékmosó javítása: FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50; ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal
1.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- kapunyílások befalazása: POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése,rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- ellető karámok korlát telepítés épületen belül
- ellető kalodák telepítése épületen belül
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
· azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
2.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- kapunyílások befalazása: POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt ésfelett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
3.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló álmennyezet kialakítása, meglévő nádszigetelés javítása lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése; lécezés nádfedés alá (20 cm-enként)
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
4-5.sz. épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- homlokzati nyílások befalazása POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, Porotherm Profi vékony falazóhabarccsal
- nádpalló szigetelés pótlása, lécezéssel: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése;
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- vízvezeték kiépítése: PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 32x3,0 mm 12,5bar (C=1,25),
- villanyszerelés
Fejőház-tejház épület
- kapuk cseréje, beépítése: acélszerkezetű keret hőszigetelt szendvics panellal
- ablakok cseréje: FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,; befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú
nyíló ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
- nádpalló szigetelés javítása: kévék felerősítése lécezésre, szálak hátravetése, rögzítése;
- karámok korlát telepítés épületen belül
- csatorna javítás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- villámhárító javítás: OBO 1 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1000, R.sz.: 5424100 és 5304105;
- azbesztcement hullámpala tetőfedés javítás: Hullámpala fedés javítása 45° alatt és felett, a pala darabonkénti cseréjével; 1600x1097 mm-es lemezzel
- esővíz szikkasztó telepítése: Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m, REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
- juhszorító korlát cseréje
- aljzatbeton cseréje: acélháló erősítésű kavicsbetonból; FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50; ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal;
Kolosztrum épület
- új kapu beépítése nyíló 4000*3000mm
- ablakok cseréje: KIRÁLYFA PLUSZ ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott; LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm
- belső ajtó elhelyezése: Hörmann blokktok, MW100 mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret:1000 x 2125 mm
- nyílások befalazása
- csatorna pótlás: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- akna feltöltése beton lezárással: Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50, ENDUROBETON HPP Enduro statikailag tervezhető acélhaj helyettesítő makrószálC16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal,
- szerelt kémény elhelyezése: SCHIEDEL TecnoStar {átmérő} 130 mm nemesacél komplett kéményrendszer 5,31 m-es kéményhosszal
napelem (75 db) telepítése tetősíkra: 265-275 W polikristályos napelem teljesítménnyel, összesen 19,875 kW teljesítménnyel
Szociális épület
- kémények tetősík fölötti részének újrafalazása: Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm nagyszilárdságúM 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs
- egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm; BACHL EPS 100 BITU üvegfátyol hordozójú, modifikált bitumenes lemezzel egy oldalon kasírozott expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 3000x1000x100 mm
- csapadékvíz elleni szigetelés készítése: Villas poliészterfátyol hordozórétegű SBS modifikált lemezzel
- függőeresz és lefolyócsatorna: Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm; Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm
- kültéri nyílászárók elhelyezése: FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K; FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
- homlokzati hőszigetelés: AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm; üvegszövetháló; Sakret műgyanta homlokzati és lábazati vakolat
Táptároló épület
- támfal építése: 1 m magas támfal Zs jelű zsaluelemből 300/500/250 mm, sáv- vagy lemezalappal C16/20- 16/kissé képlékeny kavicsbeton,B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél;
- oldalfal burkolása: METÁL-SHEET EPS60 szendvicspanel 0,5-0,5 mm horganyzott acél S 220 GD + Z + 25 ?m poliészter bevonat
- csatorna: LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben
- acél kapu elhelyezése: 4000*3000mm
Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése körében:
- 1 x 24 állásos fejőházi állásszerkezet beszerzése, telepítése
- 28 db horganyzott juh elletőbox beszerzése szénaráccsal
- 72 db horganyzott épületen belüli juh karámelem beszerzése, telepítése
- 66 db horganyzott épületen kívüli juh válogató karámelem beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh szénarács beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh abrakosvályú beszerzése, telepítése
- 10 db horganyzott juh itatóvályú beszerzése. telepítése
A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás időtartama (a kötelező min. 12 hónapon felül max. 36 hónap, (hónap)/ 20
2 Vállalt előteljesítés időtartama (nap) max. 45 nap  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a VP2-4.1.1.4-16 kódszámú, Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása, major fejlesztése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13056403-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79.966.532,-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79.978.610.-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GARAGE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Múzeum u. 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830640-2-42

Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3. em 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483-2-41

Hivatalos név: Artifex - Novum Építőipari, Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13056403-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges