Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9514/2018
CPV Kód:71354400-8
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Dunántúli középhegység és ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Vízügyi Főigazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000167682018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000167682018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Vízügyi Főigazgatóság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. szerz. keretében Dunántúli karszt-modellezés
Hivatkozási szám: EKR000167682018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354400-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében ”A Dunántúli- középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosító számú projekthez kapcsolódó modellezés, forrásfelmérés, forráskataszter elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. keretében Dunántúli karszt-modellezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Dunántúli középhegység és ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Dunántúli-középhegységben a karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek felméréséhez, a jövőben még várhatóan jelentkező káros hatások előrejelzéséhez, a főkarsztvíztároló környezetének állapotértékeléséhez a projekt során a következő főbb feladatok megoldására kerül sor:
• Források felmérése, forráskataszter készítése
• Vízháztartási modell készítés, mintaterület kialakítás, mérése
• DKH állapotértékelés, karsztvízszint térkép szerkesztés
• Veszélyeztetett területek lehatárolása
• 5 db lokális modell elkészítése
Vízháztartási modell fejlesztése, állapotértékelés
A Dunántúli-középhegység karsztvízháztartását leíró nem permanens, 3 dimenziós, regionális modell felépítése szükséges.
Az elkészült modell alapján kell elvégezni a DKH főkarsztvíztárolójának állapotértékelését és el kell készíteni a főkarsztvíztároló aktuális karsztvízszint térképét.
A regionális léptékű modellen túl szükség van továbbá a kritikus helyeken – ahol a legnagyobb vízkárok jelentkeznek – lokális modellek (5 db) kialakítására, amik segítik a döntéshozatalt és előrejelzést.
A modellezés eredményei alapján kerül sor a veszélyeztetett területek lehatárolására.
Forráskataszter készítése
A főkarsztvíztároló teljes területére eső állandó-, vagy időszakos források expedíciószerű felmérése szükséges a meglévő irodalmi, forráskataszteri-, és egyéb térképi állományok felhasználásával. A főkarsztvíztároló területére eső források száma jelenlegi ismeretink szerint 632 db, ebből a főkarsztvíztárolót közvetlenül megcsapoló források száma összesen 140 db.
A felmérés alapján kell elkészíteni a terület forrásait bemutató forráskatasztert.
Veszélyeztetett területek felmérése
Az egykori forrásterületeken le kell határolni a már elárasztott, és várhatóan elárasztásra kerülő területeket, különös tekintettel a települések belterületeire, ahol ennek következtében épületkárok jelentkeztek, vagy ezek kialakulására lehet számítani. Lényeges a veszélyeztetett terület, és ezen belül a potenciális szennyezőforrások és a veszélyeztetett infrastruktúra felmérése.
A felméréseknek az alábbi területekre is ki kell terjedni: Tata, Esztergom, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Várpalota-Inota, Veszprém-Gyulafirátót, Tapolca és környéke.
Vízgazdálkodási-vízhasznosítási feladatok, megoldási javaslatok kidolgozása
A várható vízszintek és a várhatóan elárasztásra kerülő területek ismeretében, felmérve az ott veszélyeztetett létesítményeket, infrastruktúrát, a vízzel esetleg érintkező szennyezőforrásokat, a megoldási javaslatokat kell kidolgozni a károk megszüntetésére, illetve megelőzésére (vízrendezés, vízelvezetés).
Különös hangsúlyt kell fektetni a jelenleg feleslegként jelentkező, ugyanakkor kiváló minőségű vizek helyi hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatára, összhangban a VGT, a Kvassay Jenő Terv és az Éghajlatváltozási Stratégia céljaival.
A projekt szempontjából ténylegesen érintett egység a Dunántúli-középhegység mintegy 13.000 km2 területen elhelyezkedő főkarsztvíztárolója és azzal kapcsolatban álló hegylábi területek.
Részletes leírás a dokumentáció II. részében található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata 30
2 1.1. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.2 pontjában előírt szakember többlet szakmai tapasztalata regionális léptékű vízadók nem permanens modellezésében (hónap) 10
3 1.2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.3 pontjában előírt szakember karsztos földtani felépítésű területén végzett modellezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
4 1.3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.4. pontjában előírt szakmai tap.-nál nagyobb szamai tap-tal rend. szakember többlet szakmai tap. (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2017-00010
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint, mint feltételes közbeszerzési eljárást bonyolítja le. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései-16. §-ai is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számlaszám megadása,
— volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a felhívás feladását megelőző két évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, továbbá a Kr.19. § (7) bekezdése is irányadó.
A pénzügyi alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők bármelyike megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett (szerződésszerűen teljesített) legjelentősebb szolgáltatások ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
— a szolgáltatás tárgya,
— a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy – a teljesítés oszthatatlansága esetén– a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívántpozíció megjelölésével!
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat,így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2.tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, legalább 1 db karsztos földtani felépítésű vízadó regionális (modell területi kiterjedése legalább 2000 km2) modelljének, állapotértékelésének és/vagy karsztvízszint térképének elkészítését igazoló referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább egy fő legalább középfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki részt vett karsztos vízadó regionális modelljének, állapotértékelésének és/vagy karsztvízszint térkép szerkesztésének elkészítésében.
M/2.2. legalább egy fő szakemberrel, aki legalább egy regionális léptékű vízadók nem permanens modellezésében részt vett és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és/vagy rendelkezik a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZVV-3.1. vagy SzVV- 3.9. szakértői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal), vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M/2.3. legalább egy fő felsőfokú végzettségű, hidrogeológus vagy geológus vagy hidrológus vagy vízgazdálkodási-, bánya-, vagy környezetmérnök szakemberrel, aki legalább 3 év modellezési tapasztalattal rendelkezik karsztos földtani felépítésű területeken.
M/2.4. legalább egy fő legalább technikusi végzettségű terepi hidrológiai és/vagy hidrogeológiai munkákban és/vagy vízrajzi mérésekben és/vagy forrásfelmérésben és/vagy vízhozam mérésben – legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az előírt szakképzettséggel egyenértékű szakképzettség is elfogadható, mely esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy fő több pozícióba is jelölhető, de legalább két szakember szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint(HUF).
Utófin.
Teljesítésibizt.(nettó vállalkozási díj5 %-a)
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett(rész)teljesítés nettó vállalkozási díj alapján számított0,5%kötbér/naptári nap
Meghiúsulási kötbér:nettó vállalkozási díj20%-a
EK előleget nem bizt.
Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint(HUF)
Ajánlatkérő jelen szerz. finanszírozását aKEHOP-1.1.0-15-2017-00010 projekt keretében 100,000000%-ban vissza nem térítendő tám-ból kívánja megvalósítani.A Szerz. egyösszegű(átalányáras) típusú
Az ellenszolgáltatás teljesítésére von. jogszabályok különösen:
— 2015.éviCXLIII.tv.(Kbt.)135.§(1),(5)-(6),(11),(12)bek.)
— 2013.éviV.tv.(Ptk.) 6:130.§ (1)-(2, 6:155. §)
— 2007.éviCXXVII.tv.
— 272/2014.(XI.5.)Korm.r.
Vállalkozó a szerz. teljesítése során részfeladatonként1db részszámla(összesen4részszámla)és a modellek átadásakor egy db végszámla kibocsátására jogosult.
Részletek a közbeszerzési dok-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK aKbt.41§(3)bek.alapján az eljárás EKRben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló424/2017(XII.19.)Korm. r. szabályai szerint(továbbiakban:e-Kr.)
AzEKRben továbbított dokumentumokkal,az EKRben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.10-13§-ai vonatkoznak.
2.AKnem teszi lehetővé a részajánlattételt,tekintettel arra,hogy a felmérési részfeladatok eredményei szükségesek a döntési pontok meghat-hoz,illetve a tám.szerz-ben vállalt indikátor teljesítése is így bizt.A teljes terület felmérése és a reg.modellezés eredményétől is függ,hogy a fókuszterületeken kell-e további részletesebb,vagy megismételt méréseket végezni.Amennyiben részajánlattételt biztosítana AKúgy a szerz.keretében elvégzendő feladatokat több gazd.szereplő akár egyidejűleg végezné,mely szereplők közötti kommunikáció,egyeztetés, információk átadása,ellenőrzése olyan többlet kapacitást és többlet költséget generálna,mely sem műszaki sem pénzügyi szempontból nem indokolható.Az egyes felmérési területekről alkotott kép alapján van lehetőség a projektben tett vállalás telj-re
3.Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke nyolcszázezer forint
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt54§(2)bek foglaltak szerint.Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni,úgy azt az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204számú fizetési számlájára szükséges befizetni.Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.Részletek a Dok-ban
4.Az ajánlatok ért.szempontja a legjobb ár-érték arány
5.Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek ért.során adható pontszám alsó és felső határa:0,00-10,00.AKszempontjából kedvezőbb megajánlás a magasabb pontszámot kapja.Az „Ajánlati ár” értékelése relatív értékeléssel(fordított arányosítás)útján történik,a minőségi értékelési részszempontok értékelése egyenes ar-sal történik.A minőségi kritérium tekintetében a legkedvezőbb megajánlás 36hónap.Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbesz.i dokumentumokban található
6.AK
•a felhívás IV.2.6)pontjában meghat.ajánlati köt.időpontja alatt 60napos ajánlati kötöttséget ért
•a hiánypótlást aKbt71§-ban meghat.szerint korlátozás nélkül bizt.
•konzultációt nem tart
•az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
•nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását
•jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló2015.éviCXLIII.tv.„Kr”alatt a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.,„EEKD”alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti
•jelen eljárását a Kbt53§(6)bekezdése alapján indítja meg
•alkalmazza a Kbt75§(2)bek.e)pontját.
7.Kieg.táj aKbt56§szab.szerint kérhetnek.Helyszíni bejárásra nem kerül sor
8.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóHalupaAnett
9.Táj:AKa272/2014(XI.5.)Korm.rend.alapján kiadott 2016.évi Fejlesztési Keretben kiemelt projektként nevesített"A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése”címűKEHOP-1.1.0-15-2017-00010azonosító sz. projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozóan támogatásra irányuló igényt nyújtott be.A benyújtott pályázatról AK pozitív támogatói döntés kapott, és a beruh.előkészítésére Támogatási szerződést kötött.A jelen közb. eljárás eredményeképpen a szerz. hatálybalépését aTSZ megval-ra irányuló szakaszára von.mód.mindkét fél által történő aláírásához és a vállalkozási díj(egyösszegű nettó ajánlati ár)támogatásból történő kifizethetőségénekTámogató általi biztosításához köti a Kbt135§12 bek. alapján
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák