Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9549/2018
CPV Kód:71630000-3
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása, üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 14116332
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lgk.mta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180072018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180072018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása, üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTA Székház alapozási tartószerkezet vizsgálat
Hivatkozási szám: EKR000180072018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az MTA Székház és Könyvtár rekonstrukciós munkálatainak előkészítése keretében az épületek alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálata, szigetelési tanulmányterv készítése, valamint ehhez kapcsolódóan a Székház és könyvtár alapfalai feltárásának kivitelezése tárgyában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az MTA Székház és Könyvtár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az MTA Székház (Műemléki törzsszáma: 15440/595) és Könyvtár rekonstrukciós munkálatainak előkészítése keretében az épületek alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálata, szigetelési tanulmányterv készítése, valamint ehhez kapcsolódóan a Székház és könyvtár alapfalai feltárásának kivitelezése tárgyában.
A. Vizsgálatok:
I. Épületszerkezeti felmérés
II. Anyagtani vizsgálat
III. Tartószerkezeti ellenőrzés Székház
IV. Tartószerkezeti ellenőrzés Könyvtár
V. Falnedvesség vizsgálat
VI. Falszigetelési tanulmányterv
B. Feltárások:
Az A. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzése, és tanulmányok, tervek elkészítése érdekében az alább meghatározott területeken szükséges az alapfeltárási munkálatokat elvégezni:
I. Az épület Széchenyi térre néző főhomlokzatán, a Rizalit keleti oldali belső sarkánál
II. A belső udvaron, az Átkötő-szárny előtti falszakaszon
III. Az Antal József rakparti homlokzaton, a Székház - Könyvtár épületek találkozási pontjánál
IV. Az Akadémia utcai vizsgálat (Nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak)
V. Az Arany János utcai homlokzaton
VI. Az Antal József rakparton a Széchenyi tér sarkánál
VII. A belső udvaron, a félköríves lépcsőház ajtó melletti nyugati falszakaszon
VIII. Az Antal József rakparton a megszűntetett alagútnál
A feltárási munkálatokat két ütemben kell megvalósítani. Az I. ütemben a III., VI., VII. és VIII. kutatóárkot kell kialakítani, a II. ütemben pedig az I., II. és V.
Ajánlattevő feladata a burkolatbontási és munkakezdési engedély beszerzése, továbbá a szükséges szakfelügyeletek megrendelése.
A terület régészetileg védett, a munkavégzéshez előírt régészeti szakfelügyelet biztosítása Ajánlattevő feladata és költsége.
Az épületegyüttesre vonatkozóan a feltárt szerkezetek vizsgálata, szigetelési tanulmányterv készítése érdekében az épület külső homlokzata mellett öt helyen a járdán, valamint a belső udvaron további két helyen szükséges munkagödrök kialakítása. A munkagödrök alapterülete 2,2m x 3,4m, 1,8m x 3,4m és 3,0m x 3,0m mélységük pedig kb. 8 m. A gödrök megtámasztása több sorban dúcolt pátrialemezes kialakítással oldható meg, részleteiben a kiviteli tervek szerint.
A feltárásra vonatkozó kiviteli terv tartalmaz részletes kivitelezési ütemtervet. Az ütemezés a dunai vízállások várható alakulásához illeszkedik, így annak módosítása csak kis intervallumban lehetséges.
A beszerzés főbb mennyiségi adatai:
- aszfalt burkolatbontás 69 m2
- gépi földkiemelés 133 m3
- kézi földkiemelés 266 m3
- pátria lemez megtámasztás 251 m2
- zöldterület helyreállítása 50 m2
- épületszerkezeti és anyagtani vizsgálatok
- falnedvesség vizsgálat és utólagos szigetelési tanulmányterv készítés
Szállítandó dokumentáció(k)
• Épületszerkezeti felmérési terv
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 15 naptári nap
• Kivitelezési átadási dokumentáció
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 75 naptári nap
• Épületszerkezeti vizsgálati jelentés
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 90 naptári nap (1. ütem, 75. nap, 2. ütem 90. nap)
• Utólagos falszigetelési tanulmányterv
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 150 naptári nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. Az M/2.1. alkalmassági követelményre megajánlott szakember alkalmassági köv. felüli többlet releváns szakmai tapasztalata (műemlék épületeken elvégzett tartószerkezeti szakértések darabszáma). 15
2 1.2. Az M/2.2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember alkalmassági köv, felüli többlet releváns szakmai tapasztalata (szakterületén belül elvégzett felelős műszaki vezetések darabszáma).  20
3 1.3. Az M/2.3. alk. köv.-re megajánlott szakember alkalmassági minimum köv. felüli többlet releváns szakmai tapasztalata (műemlék épületeken elvégzett diagnosztikai vizsgálatok darabszáma) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 102
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6. pontban feltüntetett becsült érték nem az eljárás becsült értéke, kizárólag technikai okokból került feltüntetésre.
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az AK által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT (AT), Alvállalkozó (Alváll), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, Alváll, alk.ig.résztvevő.gazd.sz., aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a közb. elj-ban az alk. és a kizáró okok ig., valamint a közb. műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek-nek megfelelően az AT-nek az ajánlata benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen ig., hogy nem tart. a Kbt. 62. § (1) és (2) foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 65. § (7) alk. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alk. ig-ben részt vevő Alvállt. is) részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetében külön-külön az ajánlathoz csatolandó az egységes európai közbeszerzési dokumentum.
AT (valamennyi közös AT) nyilatkozzon az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
AT-nek ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső Alvállt.
Kizáró okok igazolása:
AT-nek (Közös AT-knek) az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Sz.1. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, Kr. 26. § a) pont)
Igazolási mód:
Előzetes igazolás: AT-nek – vagy a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – előzetesen az ajánlatban benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.)
Igazolási mód: AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben, valamint a Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján ellenőrzi az alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában, az AT (közös AT), az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja a kamarai igazolás /jogosultság egyszerű másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös AT-nek), a Kbt. 65. § (7) szerinti esetben a kap. rend.bocsátó szerv-nek előzetesen az aj-ban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szak. kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alk.minimumköv-nek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2))
AT-nek (Közös ATk-nek), a Kbt. 65. § (7) szerinti esetben a kap. rend-re bocsátó szerv-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását köv. az alábbi módon kell igazolnia, hogy alk. a szerz telj-re:
M/1.1. A Kbt. 65. § (1) b) pont, a Kr. 21. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb - a közb. tárgyának (épületek alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálata, alapfeltárásokkal együtt) megfelelő – ref-re vonatkozó a Kr. 22. § (1) meghatározott módon kiállított ref.ig./ref.nyil. egyszerű másolati pld csat. a köv. tartalommal:
- a telj. kezdő és bef. időpontja (év, hónap, nap),
- a szerz. kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a ref. tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a telj. helye (a műemléki törzsszám feltüntetése kötelező),
- a szolg. mennyisége,
- nyil. arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
M/1.2. A Kbt. 65. § (1) b) pont, a Kr. 21. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyának (utólagos falszigetelés tervezése) megfelelő – ref-re vonatkozó a Kr. 22. § (1) meghatározott módon kiállított refig/refnyil egysz. másolati pld csat. a köv tartalommal:
- a telj. kezdő és bef. időpontja (év, hónap, nap),
- a szerz. kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a ref. tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a telj. helye (a műemléki törzssz. feltüntetése kötelező),
- a szolg. mennyisége,
- nyil. arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 65. § (1) b) pont, a Kr. 21. § (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek cégsz. nyíl. kell csat. azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végz. és/vagy képz., szakmai tap. ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a telj-be, amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember vonatkozásában AT-nek nyilatkoznia kell a szakember kamarai / nyilv. számáról.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember
- végz.és/vagy képz. igazoló okiratok másolatát,
- a szakmai tap. saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ism., olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen,
Mind két fenti esetben fentieken túl csat. kell a szakemb. saját kezűleg aláírt nyil arról, hogy AT nyertessége esetén a szerz.telj-nek ideje alatt AT rendelkezésére áll
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az aj.tétel időpontjában annak a személynek, szerv-nek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az előírt alk. köv-nek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alk.köv-nek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kap-ra támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az aj-ban ezt a szerv-et és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek ig. érdekében az AT ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rend-re bocs.szerv. az előírt ig. módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
Az aj-ban csat. kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz.teljhez szüks erőforrások rend.-re állnak majd a szerz.telj alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített legalább 1 db beépített városi környezetben lévő épület alapozási tartószerkezeteinek állékonyság vizsgálatára vonatkozó referenciával, melynek része volt pátrialemezes és/vagy lemezes munkatérelhatárolást tartalmazó alapfeltárási munka is, ahol a munkatérhatárolások mélysége elérte a minimum 6 m-t, alapterülete elérte a minimum 4,5 m2-t, és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M/1.2. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített legalább 1 db utólagos falszigetelés kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó referenciával, melynek tárgya meglévő, műemléki épületen végzett, terepszint alatt kialakított, teljes szárazság követelményének megfelelő (vízhatlan) utólagos falszigetelés tervezése.

Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1.
legalább 1 fő, aki a 266/2013. Korm. rendelet szerinti SZÉS1 jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi követelménynek megfelel a Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 2. rész 12. pontja alapján, továbbá rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet 9. § (7) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlati idővel.
M/2.2.
legalább 1 fő, aki a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel a Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. cím 2. rész 2. pontja alapján.
M/2.3.
legalább 1 fő, aki a 439/2013. Korm. rendelet szerinti „műemléki épületdiagnosztika szakterület” jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel a Korm. rendelet 7. § (5) bek. és 8. § (6) bek. alapján. A megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2.3. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns képesítések/projektek/munkák a hivatkozott Korm. rendelet 1. sz. melléklet 6. pontjában meghatározott számítási módszer alapján legalább 30 pontnak megfelelő szakmai gyakorlatot igazol. A pontszámítás szempontjából ugyanazon képesítés/projekt/munka csak egyszer vehető figyelembe.
Az M/2.1., M/2.2. és M/2.3. alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, minimum 2 fő megnevezése szükséges az ajánlatban. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal/tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak/tanúsítványnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Korm. rend.
439/2013. Korm. rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A számla az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) szerint igazolt, szerz.szerű telj. köv. nyújtható be. AK az ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) fogl. szerint.
Nyertes AT a közb. dok-ban meghatározott ütemezés szerint 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Szerz. megerősítő bizt. az AD-ba foglaltak szerint.
Szerződést biztosító kötelezettségek.
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) alapján a szerz. telj. elmaradásával kapcs. igények biztosítására telj. biztosíték nyújtását írja elő. A telj. bizt. mértéke a szerz-ben rögz. nettó váll. díj 5 %-a. A tel. biz-t a szerz. aláírásának időpontjára kell biztosítani, a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti, az AT által választott formában, a szerz. nyertes AT általi végteljesítés határidő (+ 30 nap) futamidőre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/08/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR rendszerben elektronikusan történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok a jelen felhívás I.1.3. pontjában megadott címen érhetőek el.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást biztosít: 2018. 06. 27., 10:00 órai kezdettel a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. szám alatt.
3. Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listását az ajánlati dokumentáció tartalmazza:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- a minőségi értékelési szempontok körében megajánlott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, szakmai önéletrajza;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot
- EEKD
- Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is)
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is
- nyilatkozatot közös ajánlattételről (adott esetben);
- közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját;
- meghatalmazást (adott esetben);
- nyilatkozatot felelős fordításról (adott esetben);
- a Kbt. 134. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- nyilatkozat felelősség biztosítás megkötéséről, vagy a meglévő felelősség biztosítás kiterjesztéséről;
- nyilatkozat üzleti titokról, és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
5. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Módszer:
Az Ár vonatkozásában fordított arányosítás
A Minőségi kritériumok vonatkozásában pontkiosztás módszere
- az 1.1. minőségi értékelési szempont tekintetében a műemlék épületek tartószerkezeti szakértésének darabszáma szakértésenként 0,5 pontot ér
- az 1.2. minőségi értékelési szempont tekintetében az alkalmassági minimum követelmény vonatkozásában a szakember szakterületén belül elvégzett felelős műszaki vezetések darabszáma 0,5 pontot ér.
- 1.3. minőségi értékelési szempont tekintetében az alkalmassági minimum követelmény vonatkozásában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges műemlék épületeken felül bemutatott műemlék épület darabszáma 0,5 pontot ér.
Az ajánlat értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10 pont
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében (A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek alkalmassági minimum követelményen felüli releváns szakmai tapasztalata) a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltak alapján 20 db tartószerkezeti szakértésben, 20 db felelős műszaki vezetésben szerzett releváns szakmai tapasztalatban, és 20 db műemlék épületen elvégzett épület diagnosztikai vizsgálatban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja.
Az értékelés és a pontkiosztás részletes leírását Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
Folytatás a VI.4.3 pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. pont folytatása:
6. A részajánlat-tétel kizárásának indoka: Részajánlat-tétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá a munkaterület mérete okán több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a felmérést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a rész-ajánlattétel biztosításával.
7. Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
8. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell ötvenmillió HUF/káresemény limitű általános és szakmai felelősségbiztosítási fedezetre kiterjedő biztosítási szerződéssel - mely egyidejűleg kiterjed valamennyi alvállalkozója, illetve közreműködője tevékenységére is. Nyertes Ajánlattevő a felelősség biztosítást köteles fenntartani a szerződés szerinti tevékenység teljes időtartamára vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését - legalább fentiek szerinti fedezettel és mértékkel - a jelen eljárás alapján kötendő szerződés által érintett munkára kiterjeszteni. A felelősség biztosítással kapcsolatosa részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Mindkét esetben elvárás, hogy a szerződés 5 év elévülési időre kiterjesztett utófedezettel rendelkezzen, melynek értelmében a káresemény bekövetkezése és bejelentése megtörténhet az utófedezet ideje alatt is.
A felelősségbiztosítási szerződést/kötvényt a szerződéskötéskor szükséges csatolni. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítással rendelkezik-e, és amennyiben nem rendelkezik, abban az esetben szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen eljárásban előírtaknak megfelelően.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
10. Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg a III.1.3. M/1.-M/2. alkalmassági feltételek körében.. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő, valamint adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
11. Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
13. Az ajánlatadással kapcsolatos felmerült minden költség Ajánlattevőt terheli.
14. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Baloghné Spét Anikó (00994).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák