Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9603/2018
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közhasználatú zöldterületek fenntartása, játszótér melletti szociális helyiségek takarítása, karbantartása,üzemeltetése és parlagfű-mentesítéshez kapcsolódó közérdekű védekezés munkái.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Belváros zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése és parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe,a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen, Belváros zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A parkfenntartási munkálatok alá vont területek „A kiemelt” kategória előírásainak megfelelően kell a munkálatokat elvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár képzésekor az ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A feladatok ellátásába bevont összterület: 153.936 m2, melyből 4801 m2 helyi védett terület.
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.:gyepfelület, sor - és parkfa, cserjefelület, egy -és kétnyári virág, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata, jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése és útmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
2.) Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés tekintetében a beszerzés jellegéből adódóan annak mennyisége pontosan előre nem meghatározható. A korábbi évek tapasztalata alapján a költségvetési táblázatban feltüntetett m2-ek azonban lefedik a kaszálandó területeket. Az eljárás nyertese az ajánlatkérő által hozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a védekezési munkákat szükség szerint, kézi vagy gépi kaszálással, szárzúzással, különösen indokolt esetben tárcsázással végzi.
A feladatleírást részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 041 - 075185

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Debrecen, Belváros zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése és parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 136.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 372 819 099 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Közbeszerzési, jogi indokolás:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tilalmi körbe. A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szerződés - a Kbt. 141.§ (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének csökkentésével jár, így a fenti jogszabályhelyben rögzített „ellenérték növekedés” kitétel vizsgálta jelen esetben nem releváns.
Az eredeti szerződéses összeg bruttó 473.480.256.-Ft. Az 1. sz. szerződésmódosítás során bruttó 6.890.609.-Ft-tal, a 2. sz. szerződésmódosítás alkalmával bruttó 15.876.087.-Ft-tal, jelen szerződésmódosítás során összességében bruttó 15.222.879.-Ft-tal csökkent a 2018. évi vállalkozási díj, ezáltal a teljes három évre vonatkozó vállalkozási díj is, így a szerződésmódosítások alkalmával történt csökkentések összege összesen bruttó 37.989.575.-Ft. A 2019. évi vállalkozási díjat nem érinti a változás.
A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata továbbra is a szerződésében már rögzített feladatok ellátása. A szerződésmódosítással az egyes munkanemek gyakorisága vagy mennyisége változik meg.
Vállalkozónak a Vállalkozási szerződés 3.1. pont b) alpontja szerinti teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kell biztosítékként nyújtania. Ezen biztosítékadási kötelezettségének a Vállalkozó az eredeti szerződéskötéskor nettó 372.819.099.-Ft teljes vállalkozási díj vonatkozásában eleget tett, melyet a teljes vállalkozási díj csökkenése miatt nem módosított egyik szerződésmódosítás során sem. Tekintettel arra, hogy a 3. sz. szerződésmódosítás újabb értékcsökkenéssel jár, így ez a változás a teljesítési biztosíték mértékének csökkenését is eredményezi. A Vállalkozó nyilatkozata értelmében jelen esetben sem kívánja módosítani a már rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték mértékét.
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. május 14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen közigazgatási területe,a közbeszerzési dokumentációban részletezett megosztás szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen, Belváros zöldterület fenntartással kapcsolatos feladatainak elvégzése az alábbiak szerint:
1.) Zöldterület fenntartás:
A parkfenntartási munkálatok alá vont területek „A kiemelt” kategória előírásainak megfelelően kell a munkálatokat elvégezni. Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó mennyiségek és gyakoriságok a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendő műszaki terv táblázatokban kerül rögzítésre. Az ajánlati ár képzésekor az ott közölt adatokat kérjük figyelembe venni.
A feladatok ellátásába bevont összterület: 153.936 m2, melyből 4801 m2 helyi védett terület.
A fenntartási tevékenység kiterjed a közhasználatú zöldfelület élő és élettelen alkotóelemeire (pl.:gyepfelület, sor - és parkfa, cserjefelület, egy -és kétnyári virág, szórt útfelület, szilárd burkolat takarítás stb.).
A Vállalkozó rendszeres éves, havi és heti ütemterv alapján (melynek összeállítása a Vállalkozó feladata, jóváhagyása az Önkormányzat hatásköre) önállóan, de az Önkormányzat képviselőjének ellenőrzése és útmutatása mellett végzi tevékenységét.
Az éven belüli ütemezést a városra jellemző átlagos időjárási körülmények figyelembe vételével kell kialakítani.
A szolgáltatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott a város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló hatályos önkormányzati rendeletek és a 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével kell elvégezni.
2.) Parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés
A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közérdekű védekezés tekintetében a beszerzés jellegéből adódóan annak mennyisége pontosan előre nem meghatározható. A korábbi évek tapasztalata alapján a költségvetési táblázatban feltüntetett m2-ek azonban lefedik a kaszálandó területeket. Az eljárás nyertese az ajánlatkérő által hozott közérdekű védekezést elrendelő határozatokban feltüntetett és az Ajánlatkérő által meghatározott ingatlanokon, ingatlanrészeken a védekezési munkákat szükség szerint, kézi vagy gépi kaszálással, szárzúzással, különösen indokolt esetben tárcsázással végzi.
A feladatleírást részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 342906048
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AKSD Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 131.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A VII.2.2. pont folytatása:
- A sövényfelületek esetében szintén növelni szükséges a nyesedékből származó hulladékok mennyiségét.
- A rózsafelületek, cserjék, évelő növények, az egy és kétnyári virágok, hagymás növények esetében az esztétikai színvonal és a díszítőérték növelése érdekében mennyiség növeléseket szükséges eszközölni.
- A nem szilárd burkolatok és szilárd burkolatok fenntartásánál emelni szükséges a hóeltakarítási, síktalanítási gyakoriságot a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
- A virágtartó edények esetében a lemosási, takarítási gyakoriságot, valamint a javítási gyakoriságot emelni szükséges az esztétikai színvonal emelése érdekében.
- A megnövekedett lakossági igények kielégítése miatt több közterületi hulladékgyűjtő és pad kihelyezésekre van szükség.
- A lakossági illegális hulladéklerakók megszüntetése munkatétel tekintetében mennyiségi emelésre van szükség az évről évre növekedő lerakások miatt.
- A fásszárú növények pótlásánál a rendkívüli téli időjárási körülmények miatt jelentős mennyiség emelést szükséges alkalmazni. A munkanemekhez rendelt keretszámok módosítása szakmailag megalapozott.
A fentiekben felsorolt fenntartási munkák mennyiségeinek vagy gyakoriságának növelése mellett szükségessé válik néhány fenntartási munka mennyiségi csökkenése is, melyet az 1. sz. mellékletben foglalt költségkimutatás tartalmaz:
- A felületekről történő szemétszedés mennyiségének csökkentése indokolt, tekintettel arra, hogy a csökkentéssel érintett területeken a közterülettel érintkező ingatlantulajdonosok ellátják a kötelezettségük körébe tartozó feladatokat.
- A gyepfelületek tápanyagutánpótlásánál az eredeti gyakoriság elhagyása szükséges, ugyanis a gyakoriságcsökkentéssel biztosítható megfelelően a gyepalkotók vitalitása, a virulencia elleni védekezés.
- A park-, és parki sorfák alakító, ritkító és ifjító metszésénél kisebb mennyiséggel szükséges számolni az időjárási körülményekből adódó csökkent vegetációs növekedésből kifolyólag.
- A szilárd burkolatok fenntartása esetében a burkolatok tisztántartása, seprése, illetve a hóeltakarítási, síktalanítási feladatok egyrésze elhagyásra kerül az érintett területeken a közterület előtti ingatlan tulajdonosának kötelezettsége miatt.
Jelen szerződésmódosítás a 2018. évi egyes fenntartási munkák mennyiségének vagy gyakoriságának módosítására, ezáltal összességében a vállalkozási díjak csökkentésére irányul.
Összességében nettó 11.986.519.-Ft+áfa= bruttó 15.222.879.-Ft értében csökken a 2018. évi, ezáltal a teljes három évre vonatkozó vállalkozási díj.

Megnevezés Szolgáltatás megrendelés összköltsége a 2. sz.
szerződésmódosítást követően Jelen szerződésmódosítással (3.sz.) módosított
szolgáltatás megrend
2017. évi vállalkozási díj 106 346 502 135 060 058 106 346 501 135 060 056
2018. évi vállalkozási díj 124 273 033 157 826 752 112 286 514 142 603 873
2019. évi vállalkozási díj 124 273 033 157 826 752 124 273 033 157 826 752
A teljes vállalkozási díj a három év vonatkozásában 354 892 567 450 713 562 342 906
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Belváros parkfenntartási munkálatok alá vont területei fenntartásának, kezelésének ”A kiemelt kategória” előírásainak megfelelően, első osztályú minőségben kell megvalósulnia. Ezen előírást figyelembe véve a szerződés műszaki tartalmának alábbi munkálatainak mennyiségét vagy gyakoriságát tartjuk szükségesnek módosítani:
A 2018. évre vonatkozóan az alábbi fenntartási munkák mennyiségeinek vagy gyakoriságának növelése indokolt 1. sz. mellékletben foglalt részletes költségkimutatás szerint:
- A gyepfelületekről történő őszi lombgereblyézés tekintetében gyakoriságemelésre van szükség az esztétikai színvonal emelése érdekében, ezáltal kevesebb ideig lesz a növényi hulladék a felületeken.
- A növényi hulladékok tömegének növekedése miatt a mennyiséget emelni szükséges.
- A cserjefelületeken növelni szükséges az elszállítandó növényi hulladékok mennyiségét az esztétikai megjelenés növelése érdekében.
Folytatva a VII.2.1. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 354892567 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 342906048 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben