Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9613/2018
CPV Kód:45231400-9
Ajánlatkérő:ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Teljesítés helye:Heves Megye közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16575
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Darida Éva
Telefon: +36 12382029
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyös-Detk 132 kV-os távvezeték felhasítása Gyöngyöshalász alállomáshoz távvezeték építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyöngyös-Detk távvezeték felhasítása, Gyöngyöshalász alállomáshoz távvezeték építése az alábbiak szerint: kétrendszerű 132 kV-os távvezeték építése 1560,5 m nyomvonalhosszban, 250/40 ACSR sodronnyal, 1x88/50 OPGW védővezetővel, 8 db „Oroszlány” „E” variáns típusú 132 kV-os oszlop beépítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 218507210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyöngyös-Detk 132 kV-os távvezeték felhasítása Gyöngyöshalász alállomáshoz távvezeték építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231400-9
További tárgyak:45231600-1
45232210-7
45232332-8
45315300-1
45315400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves Megye közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Gyöngyös - Detk 132 kV-os távvezeték felhasításra kerül, a 32 sz. oszlophelyen. Új, 132 kV-os kétrendszerű távvezeték épül 1560,5 m hosszban, 250/40 ACSR sodronnyal, 1x88/50 OPGW védővezetővel, 8 db „Oroszlány” „E” variáns típusú 132 kV-os oszlop beépítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előteljesítés 1-3. ütem összesen (naptári nap) 20
2 Teljes körű garancia villamos-technológiai kivitelezési munkák esetében (év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kért ellenszolgáltatás összege (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17857 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyöngyös-Detk 132 kV-os távvezeték felhasítása Gyöngyöshalász alállomáshoz távvezeték építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14155837
Internetcím(ek): (URL) www.ovit.hu
Fax: +36 14155837
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727201-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 269000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 218507210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: o Csomóponti festés
o Geodéziai munkálatok
o Őrzés, védelem
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország: HU
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: OMEXOM Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501125
Internetcím(ek): (URL) www.omexom.hu
Fax: +36 23501125
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10974582-2-13
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 219818413 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OMEXOM Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10974582-2-13

Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút sor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10727201-2-44

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. (konzorciumvezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14498866-2-41

Hivatalos név: SPIE Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14187834-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárás eredményes, a moratórium elteltével szerződéskötésre került sor.
Nyertes ajánlattevő: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
adószám: 10727201-2-44
Nyertes ajánlatot követő ajánlattevő:OMEXOM Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
adószám: 10974582-2-13
Ajánlattevők:
1) Ajánlattevő neve: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.
adószám: 10727201-2-44
2) Ajánlattevő neve: OMEXOM Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
adószám: 10974582-2-13
3) Ajánlattevő neve: SPIE Hungaria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
adószám: 14187834-2-43
4) Ajánlattevő: „ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. - Technopower Kft. - N2K Hálózatépítő és Szolgáltató Zrt., mint Közös Ajánlattevők”
4/a Ajánlattevő 1: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. (konzorciumvezető)
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
adószám: 14498866-2-41
4/b Ajánlattevő 2: Technopower Műszaki tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Kálmán utca 63.
adószám: 25757541-2-13
4/c Ajánlattevő 3: N2K Hálózatépítő és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
adószám: 26185114-2-41
A szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozók kerülnek igénybevételre:
Munka megnevezése: csomóponti festés
Alvállalkozó megnevezése: EKS Service Kft.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28.
Adószám: 10655096-2-42
Munka megnevezése: geodézia
Alvállalkozó megnevezése: GEOSITE Kft.
Cím: 7630 Pécs, Fátyol utca 46.
Adószám: 24332365-2-02
Munka megnevezése: őrzés, védelem
Alvállalkozó megnevezése: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.
Cím: 1149 Budapest, Angol utca 77.
Adószám: 12698084-2-44
Az eljárás során nem kerültek figyelembe vételre környezetvédelmi és szociális szempontok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges