Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9641/2018
CPV Kód:33124100-6
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;Suppline Kereskedelmi Kft.;
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy-Stieber Elek
Telefon: +36 52512700/74490
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-469 Adásvételi szerződés rehabilitációs diagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.3-15-2016-00032 projekt keretein belül az Ortopédiai Tanszék részére
Hivatkozási szám: DEK-469
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem Ortopédiai Tanszék rehabilitációs diagnosztikai a GINOP-2.3.3-15-2016-00032azonosítószámú pályázata keretein belül:
1. rész: 1 db teljes emberi test 3D szkenner;
2. rész: 1 db mozgáselemző, gerinc-, járás-analízis rendszer, izomerő mérő rendszerrel kiegészítve;
3. rész: 1 db színes nyomtatásra alkalmas 3D nyomtató rendszer beszerzésére vállalkoztunk.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 47960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljes emberi test 3D szkenner rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes emberi test 3D szkenner rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbi főbbjellemzőkkel:
3D alak és textúra rögzítése körben, 360 fokos tartományban.
Felbontás: minimum 640x480 pixel.
Szkennelhető testméret: 0,4 m-től 2,2 m-ig.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit aközbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A megvásárolni kívánt termék mennyisége: 1 darab.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszköz üzembe helyezése, valamint használatának betanítása 1x3 órában azAjánlatkérő által kijelölt munkavállalóknak (maximum 4 fő) az üzembe helyezéstől számított 10 napon belül.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzésiműszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetvegyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyrehivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteleselfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyibena hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlaniajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgálódokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztásáraszolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentációvagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szkennelési idő az Ajánlatkérő által előírt 30 s-hez képest (legkedvezőtlenebb: 0 s -legkedvezőbb: 25 s) 15
2 Pontosság az Ajánlatkérő által előírt 1,0 mm-hez képest (legkedvezőtlenebb: 0 mm -legkedvezőbb: 0,9 mm) 10
3 Jótállás az előírt 12 hónap felett (legkedvezőtlenebb: 0 hónap - legkedvezőbb: 12hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a GINOP-2.3.3-15-2016-00032 azonosítószámú„Neurorehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” címűpályázatból valósul meg.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mozgáselemző, gerinc-, járás-analízis rendszer, izomerő mérő rendszerrel kiegészítve
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mozgáselemző, gerinc-, járás-analízis rendszer, kiegészítve izomerő mérő rendszerrel beszerzése adásvételiszerződés keretében az alábbi főbb jellemzőkkel:
- A rendszer képes legyen a gerincoszlop, valamint az alsó végtagok mozgás analízisrére.
- A rendszer valós időben szinkronizált vizsgálatra legyen képes a gerincoszlopról a tartásról és a járásról.
- A rendszer automatikusan képes legyen az egyes csigolyák 3D-s mozgásának, rotációjának folyamatosmérésére.
- A rendszer képes legyen 3D statikus és 4D dinamikus gerincoszlop analízisre.
- Klinikailag validált legyen a 3D-s gerinc rekonstrukció.
- A gerinc 3D-s rekonstrukciója és a mérések fizikai kontaktus és sugárterhelés nélkül történjenek.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit aközbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A megvásárolni kívánt termék mennyisége: 1 darab mozgáselemző, gerinc-, járás-analízis rendszer és 1 dbizomerő mérő rendszer.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök üzembe helyezése, valamint használatuknak betanítása 1x8 órábanaz Ajánlatkérő által kijelölt munkavállalóknak (maximum 4 fő) az üzembe helyezéstől számított 10 napon belül.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzésiműszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetvegyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteleselfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyibena hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlaniajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgálódokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztásáraszolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentációvagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az EMG szenzorok mintavételezési frekvenciája az előírt 1 000 Hz felett(legkedvezőtlenebb: 0 Hz - legkedvezőbb: 2 000 Hz) 10
2 A rendszerhez adott EMG érzékelők száma az előírt 4 db felett ( legkedvezőtlenebb: 0db - legkedvezőbb: 12 db) 10
3 Az EMG szenzor hatótávolsága az előírt 5 m felett (legkedvezőtlenebb: 0 m -legkedvezőbb: 45 m) 5
4 Jótállás az előírt 12 hónap felett (legkedvezőtlenebb: 0 hónap - legkedvezőbb: 12hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a GINOP-2.3.3-15-2016-00032 azonosítószámú„Neurorehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” címűpályázatból valósul meg.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Színes nyomtatásra alkalmas 3D nyomtató rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42962000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Tanszék (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Színes nyomtatásra alkalmas 3D nyomtató rendszer beszerzése adásvételi szerződés keretében az alábbi főbbjellemzőkkel:
- CMYK színrendszerben dolgozzon.
- A legyártható méret legalább 25x35x20 cm legyen.
- A rétegvastagság ne legyen nagyobb, mint 0,1 mm.
- A felbontás legalább 600x300 dpi legyen.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termék további minőségi és funkcionális követelményeit aközbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A megvásárolni kívánt termék mennyisége: 1 darab.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszköz üzembe helyezése, valamint használatának betanítása 1x3 órában azAjánlatkérő által kijelölt munkavállalóknak (maximum 4 fő) az üzembe helyezéstől számított 10 napon belül.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzésiműszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetvegyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyrehivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteleselfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyibena hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlaniajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgálódokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztásáraszolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentációvagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A berendezéshez biztosított 3D nyomtatáshoz használt alapanyag mennyisége azelőírt 20 kg felett (legkedvezőtlenebb: 0 kg - legkedvezőbb: 100 kg) 20
2 Színenként biztosított festékkazetták száma az előírt 1 db felett (legkedvezőtlenebb: 0db - legkedvezőbb: 14 db) 5
3 Jótállás az előírt 12 hónap felett (legkedvezőtlenebb: 0 hónap - legkedvezőbb: 12hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a GINOP-2.3.3-15-2016-00032 azonosítószámú„Neurorehabilitációs és ember-gép kapcsolat kutatási központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” címűpályázatból valósul meg.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 182 - 372247
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Teljes emberi test 3D szkenner rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 13702 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Mozgáselemző, gerinc-, járás-analízis rendszer, izomerő mérő rendszerrel kiegészítve
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Suppline Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gazda utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
E-mail: info@suppline.hu
Telefon: +36 308490224
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 3 Elnevezés: Színes nyomtatásra alkalmas 3D nyomtató rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 13702 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész:
Kvint-R Kft. 1089 Budapest, Delej u. 41. Adószám:10519066-2-42
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Adószám: 10900750-2-42
2. rész:
Suppline Kereskedelmi Kft. 1028 Budapest, Gazda utca 53. Adószám: 23577336-2-41
CPP-Budapest Kft. 1145 Budapest, Amerikai út 33. Adószám: 10240616-2-42
3. rész:
Kvint-R Kft. 1089 Budapest, Delej u. 41. Adószám:10519066-2-42
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Adószám: 10900750-2-42
Nyertes AT:
2. rész:
Suppline Kereskedelmi Kft. 1028 Budapest, Gazda utca 53. Adószám: 23577336-2-41
1. rész:
Eredménytelenség indoka:
Ajánlatkérő a tudomására jutott információkra tekintettel az 1. rész vonatkozásában is eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (2) c) pontjára tekintettel, mert felmerült annak a gyanúja, hogy az eljárás tisztaságát sértő cselekmény elkövetésére került sor.
Ajánlatkérő telefonos tájékoztatásból és az azt követően megküldött emailből és postai úton megküldött levélből értesült arról, hogy ajánlattevők egy csoportja versenykorlátozó magatartást folytathat. Az ajánlatkérőhöz beküldött levél alapján a közbeszerzési eljárás 1. és 3 részében a nyertes pozícióban lévő Ajánlattevő visszatarthatja az ajánlatát oly módon, hogy nem nyújtja be az 1. sz. hiánypótlási felhívásra a válaszát. A nyertes pozícióban lévő ajánlattevő az előírt határidőre valóban nem nyújtotta be a hiánypótlását, így ajánlatkérőben a rendelkezésére álló információk alapján felmerült annak a gyanúja, hogy az lejárás tisztaságát sértő cselekményt követ el az ajánlattevők egy csoportja.
3. rész:
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a tudomására jutott információkra tekintettel a 3. rész vonatkozásában is eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (2) c) pontjára tekintettel, mert felmerült annak a gyanúja, hogy az eljárás tisztaságát sértő cselekmény elkövetésére került sor.
Ajánlatkérő telefonos tájékoztatásból és az azt követően megküldött emailből és postai úton megküldött levélből értesült arról, hogy ajánlattevők egy csoportja versenykorlátozó magatartást folytathat. Az ajánlatkérőhöz beküldött levél alapján a közbeszerzési eljárás 1. és 3 részében a nyertes pozícióban lévő Ajánlattevő visszatarthatja az ajánlatát oly módon, hogy nem nyújtja be az 1. sz. hiánypótlási felhívásra a válaszát. A nyertes pozícióban lévő ajánlattevő az előírt határidőre valóban nem nyújtotta be a hiánypótlását, így ajánlatkérőben a rendelkezésére álló információk alapján felmerült annak a gyanúja, hogy az lejárás tisztaságát sértő cselekményt követ el az ajánlattevők egy csoportja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)