Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9677/2018
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zrt.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Almádi-textil Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK02511
Postai cím: Váci út 23-27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. - Boráros tér között)
Hivatkozási szám: KE-56/2017
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. - Boráros tér között) a kapcsolódó csomópontok és rákötések kiépítésével, bekötővezetékek átépítésével együtt, előírás szerinti burkolat helyreállítással, a szükséges mérések, nyomás- és üzempróbák elvégzésével
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 88496729 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. - Boráros tér között)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232151-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest IX. ker. Közraktár utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. - Boráros tér között), kapcsolódó csomópontok és rákötések kiépítésével, bekötővezetékek átépítésével együtt, előírás szerinti burkolat helyreállítással, a szükséges mérések, nyomás- és üzempróbák elvégzésével.
Műszaki adatok: Tervezett vízvezeték V1 DN 300 göv 650 fm; „Bálna” bekötés átkötése DN 200 göv 9 fm; Tervezett vízvezeték V2 DN150 göv 17 fm.
Összes beállás: Czuczor u. DN 100 göv 5 fm; Kinizsi u. DN 150 göv 7 fm; Zsil u. DN 100 göv 6 fm; Gálya u.; DN 100 göv 7 fm; Bakáts u. beállás DN 100 göv 7 fm.
Hosszú oldali bekötések átfúrása: I. Bekötés D63 KPE 25 fm; Védőcső D110 KPE 14 fm; II. Bekötés D110 KPE 35 fm; Védőcső D160 KPE 16 fm. Tűzcsap f.f. DN100 7 db; Tűzcsap f.a. DN80 4 db; Házi bekötés D90 KPE 2db; Házi bekötés D63 KPE 2 db; Házi bekötés D32 KPE 11 db 22◦ ív- normál DN300 göv 2 db.
Ideiglenes „repülő” vízvezetékek: D90 KPE 101 fm+28 fm; D63 KPE 71 fm.
Az iránytörések 45◦, és 22◦ idomok beépítésével valósulnak meg. A tokoknál szögelfordulásokkal alakíthatók ki a kisebb nyomvonal korrekciók. Az alkalmazni kívánt gyártmány gyártói előírásait a megengedett szögelfordulás tekintetében figyelembe kell venni.
A kivitelezést a lehető legminimálisabb idő alatt, szakaszoltan, nagy létszámú munkaerő felvonultatásával, a forgalom minimális akadályoztatásával kell elvégezni az előírásoknak megfelelően. A munkaterület melletti forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható.
A burkolat helyreállítást az érvényben lévő út műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A munka során tömörség és teherbírás méréseket is kell végez(tet)ni a nyertes ATnek. Az új vezeték üzembe helyezését követően a megszűnő vezetékek szerelvényeit el kell bontani, illetve a megszűnő DN300 vezetéket ki kell injektálni. Az időközben lejáró engedélyek, hozzájárulások és közmű pecsétek meghosszabbítása és újbóli beszerzése nyertes AT feladata. A kivitelezés alá vett egyes szakaszokon a munkálatokat folyamatosan kell végezni a burkolat helyreállításának elkészültéig, az egyes szakaszok kivitelezési munkálatait nem lehet megszakítani. Egy-egy megkezdett szakasz burkolat helyreállításának befejezése előtt újabb szakasz kivitelezését csak AK külön írásbeli jóváhagyásával lehet megkezdeni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás időtartama (hónap)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.7. A szerződés értéke 84.282.856,- + 5% tartalékkeret

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 241 - 501250
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Vízvezeték rekonstrukció a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából Budapest IX. kerület Közraktár utcában (Mátyás u. - Boráros tér között)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Almádi-textil Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: HU10418549
Postai cím: Árvavár u. 11/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: almaditextilkft@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 104000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88496729
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyíltárkos csőfektetési munkák kivitelezéséhez tartozó szakipari munkák egy részének szerelési munkáinak irányítása; csomóponti szerelvények összeszerelése anyag mentesen; szükséges csomóponti szerelési munkák irányításának biztosítása a munkák időtartamában;
felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) Az értékek 5% tartalékkerettel lettek feltűntetve
1.) A nyertes ajánlattevő adószáma: 10418549-2-42
2.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevők:
1. Ajánlattevő neve: Almádi-textil Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1158 Budapest, Árvavár u. 11/c.
Adószáma: 10418549-2-42
2. Ajánlattevő neve: Frikober Mérnöki Kft.
Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 73. G. ép.
Adószáma: 12030925-2-41
3. Ajánlattevő neve: Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft. - Gyulafi és Társa Mérnöki Szolgáltató Kivitelező Kft. közös ajánlattevők
Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4., 2085 Pilisvörösvár, Harcsa u. 9.
Adószáma: 23370603-2-43; 11989338-2-13
Érvénytelen ajánlatot benyújtott ajánlattevők:
4. Ajánlattevő neve: CSŐFEK Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2314 Halásztelek, Heltai köz 7.
Adószáma: 12594605-2-13
5. Ajánlattevő neve: Közvízszolg Közmű Építő és Szolgáltató Kft. - KÖZMŰ-TECHNIKA Kivitelező és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Székhelye: 2083 Solymár, Dózsa Gy. u. 13., 2310 Szigetszentmiklós, Vadrózsa u. 21/a.
Adószáma: 10397323-2-13, 14571071-2-13
6. Ajánlattevő neve: Lápoldal Állattenyésztő és Növénytermelő Kft. - P-Közmű Építő és Kereskedő Kft. közös ajánlattevők
Székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277., 2030 Érd, Fehérvári út 53.
Adószáma: 14592692-2-43; 24274160-2-13
7. Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Adószáma: 10452556-2-44
8. Ajánlattevő neve: Terra-21. Közmű- és Mélyépítő Kft.
Székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.
Adószáma: 12067541-2-13
3.) Ajánlatkérő az eljárás során nem írta elő környezetvédelmi vagy szociális szempontokat figyelembevételét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)