Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9683/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dávod Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6524 Dávod, Hrsz. 563/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dávod Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16175
Postai cím: Dózsa György utca 61
Város: Dávod
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6524
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 79481088
E-mail: jegyzo.davod@t-online.hu
Fax: 0679581041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.davod.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítési munkák elvégzésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítési munkák elvégzésére”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítési munkák elvégzésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:71245000-7
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6524 Dávod, Hrsz. 563/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében az alábbi csapadék vízelvezetési munkák elvégzése:
I. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
a) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése:
Összesen 7.262 fm csapadékvíz elvezető felújítását/kiépítését tervezzük az alábbi technológiai bontásban:
1. Földmedrű árok: 1.565 fm
2. Áttört mederburkolóval burkolt árok: 5.210 fm
3. Zárt, D315 KGPVC csatorna: 485 fm Hunyadi utca
1. Földmedrű árkok:
A településen a csapadékvíz-elvető rendszer részben földmedrű, szikkasztó árokkal épült ki, az ingatlanok előtt csőáteresz bejárókkal. A csőátereszek elmozdultak, szintjük, lejtésük nem megfelelő és a medrek szinte kivétel nélkül eliszapolódtak.
2. Áttört mederburkolóval burkolt árok:
A beruházás során lehetőleg meg kívánjuk őrizni a földmedrű kivitelt, azonban könnyű, áttört mederburkolatot vagyunk kénytelenek ott tervezni, ahol az műszakilag indokolt.
A tervezett nyílt árkok általában kis esésűek, ennek következtében könnyen feliszapolódnak. Az árokmedrek tisztíthatósága érdekében úgy nevezett „áttört” mederburkolatot alkalmaztunk. Az áttört burkolat stabilizálja az árokszelvény alakját, méretét, ugyanakkor lehetővé teszi a szikkasztást is. Az iszapeltávolítás során, mivel a meder stabil, nem alakul ki a jellemző ellenesés a túlkotrás következtében.
A mederburkolatok alsó- és oldalfalai áttöréseket tartalmaznak, mely elősegíti a lassúfolyású csapadékvíz helyben való szikkasztását. A csapadékvíz nagyobb áramlási sebességénél a beton mederburkolat, szikkasztó árok kialakításától függetlenül elvezeti azt a megnövekedett vízmennyiséget, mely már nem képes helyben elszikkadni.
3. Zárt vízelvezetés (D315 KGPVC csatorna)
A hunyadi utcában részben zárt vízelvezető rendszert szükséges telepíteni, melynek oka, hogy az utca rendkívül szűk, és zárt beépítésű, jelenleg semmilyen csapadékvíz-elvezetése sincs, több szakaszon járda sem található. Nyitott vízelvezető rendszer kiépítése hely hiányában nem lehetséges, a legtöbb helyen a közút és a telekhatár között nem található akkora hely mely lehetővé tenné nyílt csapadékvíz elvezetés alkalmazását. Azon szakaszokon, ahol még lenne elegendő hely a közút és az ingatlanok között, ott a gyalogos forgalmat nemhogy veszélyeztetné a nyílt kivitel, hanem egyenesen lehetetlenné tenné. A zárt kivitelben készülő csapadékvíz elvezető rendszer révén úgy oldható meg az utca teljesen hiányzó csapadékvíz elvezetése, hogy az ne korlátosa sem a közúti forgalmat, sem a gyalogos közlekedést.

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
a) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása:
A beruházás keretében 2 db 600 m3 kapacitású szikkasztó medence telepítését tervezzük. Szikkasztó medence az Á-6-0 és Á-7-0 jelű árkon kerül kialakításra, melyek a település morfológiájából adódóan mélyfekvésű területek. A részvízgyűjtőre hulló csapadékvizek jelenleg is ide gyűlnek össze és helyben szikkadnak el. A csapadékvizek befogadóba vezetésére nincs gazdaságos lehetőség ezért szikkasztó medence kerül kialakításra. A szikkasztó műtárgy természetes elvezetőként fog üzemelni, lehetővé téve, hogy a vize változatlanul elszikkadjon, és helyben hasznosuljon.

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
a) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett átereszek átépítése:
A beruházás során 36 db eltömődött, elmozdult és nem megfelelően funkcionáló áteresz felújítására kerül sor.
A 189 db kapubejárókhoz fedlappal ellátott beton mederburkoló elem alkalmazásával bejáró alakítunk, az ingatlanok biztonságos megközelítése érdekében. Az ingatlanokra való bejutást a mederburkoló fedlappal való ellátásával tudjuk csak biztosítani. Így nem csak a gépjárművek behajtása, de a lakosság akadálymentes közlekedése is biztosított. A kapubejárókon kívül fedett, vagy zárt csapadékvíz-elvezető nem létesül.
b) Szennyező források kizárása:
Hordalékfogó aknát (12 db-t) minden egyes főgyűjtőre terveztünk a befogadóba csatlakozás elé, mivel a befogadók minden esetben felszíni vizek, vízfolyások. A hatályos VGT illetve a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minőség védelmének szabályairól szóló jogszabály értelmében a csapadékvíz befogadóba vezetése előtt a hordalék visszatartásról gondoskodni kell.
c) Növényzet telepítése:
A természetközeli állapotot és a vizek helyben elszikkadását is szolgálja a szikkasztó körüli beépítetlen területekre tervezett növénytelepítés is.

Nyertes ajánlattevő feladata a vízjogi létesítési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció összeállítása is az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tenderdokumentáció alapján, továbbá az engedélyeztetési eljárás lefolytatása.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és a tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
CPV: 45000000-7 Építési munkák
45240000-1 Vízi létesítmények építése
71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000-7 Mérnöki tervezési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésben résztvevő,266/2013.K.R. szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végz.gel és tap.tal.idővel rend szak.vízépítési kivit.szakterületenszakmai tap(Hónap). 20
2 A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számított jótállás időtartama (min. 36 hónap max. 60 hónap) (Hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Igen. TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú projekt keretében csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítési munkák elvégzésére”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bonyhádi utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 7140
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603-2-17

Hivatalos név: A-MEZŐGÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 38.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23431045-2-06

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Holdfény utca 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: "SOLTÚT" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges