Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.08.
Iktatószám:9690/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bezenye Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Bezenye külterület 048, 044/5, 044/12 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bezenye Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17052
Postai cím: Szabadság utca 50.
Város: Bezenye
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9223
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 96223074
E-mail: szervezes@bezenye.hu
Fax: +36 96670001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bezenye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezési területen jelenleg 3,00-3,60 m szélességű, szilárd burkolattal nem rendelkező földutak találhatóak. A meglévő földutak egyes része jelenleg nem a számára kiszabályozott telken húzódik.
Tervezett állapot ismertetése
Külterületi utak osztályba sorolása:
3. Gazdasági utak,
3.1 Mezőgazdasági
3.1.1 Bekötő út
Akadályoztatása S, síkvidéki korlátozó tényezők nélküli területen

Tervezési sebesség: 20 km /h
Forgalmi sávok száma: 1
Forgalmi sáv szélességes: 3,5 m
Padka szélessége: 1-1 m
Korona szélessége: 5,50 m
Helyszínrajzi kialakítás, vízszintes vonalvezetés
A vízszintes vonalvezetés során törekedtünk a meglévő nyomvonal megtartása mellett és a környezeti adottságok, valamint az épített környezet figyelembevételére. A meglévő föld utakon több helyen vízszintes korrekciót terveztünk, így a tervezett utak nyomvonala a telekhatárok figyelembevételével változott. A tervezett murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épülnek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával.
A tervezett utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalában vagy a földút tengelyében jelöltük ki.
A földutak mellett meglévő szántők, fás területek, bokros erdősávok találhatóak, melyek néhol a föld helyrajzi számára átlógnak vagy elfoglalták, így azokon a területeken fakivágás vagy bokros irtás szükséges illetve a szántó föld visszabirtoklása kell.
A tengelyek kialakítása a következő:
’048 hrsz.-út út’:
A tervezett úttengely egy 23,517 m hosszú egyenes szakasszal kezdődik, mely a Duna utca meglévő szilárd burkolatához, aszfaltúthoz csatlakozik. Az egyeneshez egy 14,604 m hosszú ív (R=100m) csatlakozik, melyet egy 16,928 m hosszú egyenes követ. Az egyenes után egy 23,121 m hosszú ív (R=50m) következik. A tervezett tengelyt egy 83,961 m hosszú egyenes szakasszal zárul.
Teljes építési hossz: 162,13 m
’044/12 hsz.-ú út’:
A tervezett úttengely a kezdőszelvényben, a ’048 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 19,524 m hosszú egyenessel csatlakozik. Az egyeneshez egy 3,83 m hosszú ív (R=50m) kapcsolódik, melyet egy 125,074 m hosszú egyenes szakasz követ. Az egyenes után egy 2,83 m hosszú ív (R=20m) következik, végül a tengelyt egy 12,881 m hosszú egyenes zárja le.
Teljes építési hossz: 164,14 m
’044/5 hrsz.-ú út’:
A tervezett tengely a ’044/12 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 146,945 m hosszú egyenessel és egy 553,055 m hosszú egyenessel csatlakozik, melyek a 0+146.95 km sz.-ben 2,617°-ot törnek jobbra. Az egyenes szakaszok utén szintén két egyenes szakasz következik, melyek 162,859 m, illetve 233,011 m hosszúságúak, és a 0+862.86 km sz.-ben törnek 1,356°-ot. Az egyenest után egy 124,796 m hosszú egyenes következi, mely az 1+95.87 km sz.-ben jobbra törik 1,562°-ot. A egyenest egy 5,80 m hosszú ív (R=100m) követi, majd egy 77,939 m hosszú és egy 20,59 m hosszú egyenes következik, melyek az 1+304.41 km sz.-ben jobbra törnek 0,241°-ot. Az egyeneseket szintén egy egyenes szakasz követi, amely 204,375 m hosszú. Az egyeneshez egy 23,241 m hosszú ív (R=20 m) követi, amelyhez egy 33,817 m hosszú egyenes kapcsolódik. Az egyeneshez egy 9,35 m hosszú ív (R=100m), az ívhez pedig egy 48,537 m hosszú egyenes csatlakozik. A tengely egy 146,621 m hosszú egyenes szakasszal folytatódik, melyet egy 6,65 m hosszú ív (R=50m) követ. A tervezett tengelyt egy 164,535 m hosszú egyenes zárja le.
Teljes építési hossz: 1962,12 m
Magassági szabályozás
A tervezett létesítmények magasságilag csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. Pontos kialakítást az U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 számú tervlapok tartalmazzák. A tervezett utak egyoldali, 2%-os oldalirányú eséssel kerültek kialakításra. Keresztmetszeti kialakítás
A tervezett keresztmetszeti adatok az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírás 2.1. táblázata és a 5.6. ábrája alapján lett meghatározva.mA tervezett pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírás” című Útügyi műszaki előírás alapján lett meghatározva. A tervezési osztályába sorolás:
A tervezett keresztszelvényi kialakítást lásd az U-9 sz. tervlapon. Mint korábban írtuk a burkolat szélessége 3,50 m, amelyet kétoldali, 0,50-1,00 m szélességű padka kísér végig.
Tervezési forgalom meghatározás (et=egység tengely):
A megrendelő adatszolgáltatása alapján a tervezési területen 5 Tonna/hektár termény (szemes: kukorica, búza) fogalom várható. Az ebből az adatból számolható tervezési forgalom:
TF = T* s * c* f ((Q/q)*B) =10*1,0*1,1*1,15*((75.000/120)*1,2)= 12 375 db
T= tervezési időtartalom 20év
s= forgalmisáv-szorzó (1, egy forgalmi sáv)
c= többletterhelést kifejező tényező (1,1)
f= forgalomfejlődési szorzó (1,15)
Q= szállítandó szállítmány tömege KN/év
q= hasznos teherbírás (120KN)
B= járműszerelvény járműszámítási szorzója (1,20)
Pályaszerkezet méretezés szempontjából figyelembe vehető
mértékadó forgalomnagysága: 12 375 egység tengely.
A2: a tervezési forgalom TF100 10000-20000 egységtengely
Megfelelő alépítmény esetén (E2≤55MN/m2) a kötőanyag nélküli pályaszerkezet réteg vastagsága: 15 cm homokos kavics
Pályaszerkezetek
A tervezett mintakeresztszelvényeket lásd az U-9 számú tervlapon. A mintakeresztszelvények helyét a helyszínrajzon római számmal jelöltük I.-től VII.-ig.
• Tervezett murva burkolat teljes pályaszerkezete:
- 7 cm vtg. M22 murva réteg
- 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
• Tervezett murva burkolat pályaszerkezete (meglévő földút eseté):
- 7 cm vtg. M22 murva réteg
- 5-20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- meglévő tömörített altalaj
A tervezett stabilizált föld utakat egy oldali keresztirányú 2,0%-os esésben kell megépíteni.
A megépített pályaszerkezet mellett padka nyesését és padkaépítést is el kell végezni a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében. A tervezett padka 5,0%-os oldalesésben kell megépíteni. A padkát lehetőleg a helyi anyagból, a tükör kiemelés során kiszedett földanyagból kell tömörítve megépíteni.
Csapadékvíz-elvezetés
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali, szikkasztó árokban történik, amelyet a burkolatok egyoldali esése biztosít ahol a közterületi szélesség erre lehetőséget ad, ahol nem ott pedig a murva burkolaton vagy a mellette lévő zöld területen szikkad le a csapadékvíz.
A tervezési területen meglévő műtárgyak és átereszek nem találhatóak.
Közművek és az érintettek nyilatkozatai
A tervezési területen érintett, meglévő közművek nyomvonalai az MK-1 számú tervlapon kerültek ábrázolásra, a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatások alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 72043474 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Bezenye külterület 048, 044/5, 044/12 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési területen jelenleg 3,00-3,60 m szélességű, szilárd burkolattal nem rendelkező földutak találhatóak. A meglévő földutak egyes része jelenleg nem a számára kiszabályozott telken húzódik.
Tervezett állapot ismertetése
Külterületi utak osztályba sorolása:
3. Gazdasági utak,
3.1 Mezőgazdasági
3.1.1 Bekötő út
Akadályoztatása S, síkvidéki korlátozó tényezők nélküli területen

Tervezési sebesség: 20 km /h
Forgalmi sávok száma: 1
Forgalmi sáv szélességes: 3,5 m
Padka szélessége: 1-1 m
Korona szélessége: 5,50 m
Helyszínrajzi kialakítás, vízszintes vonalvezetés
A vízszintes vonalvezetés során törekedtünk a meglévő nyomvonal megtartása mellett és a környezeti adottságok, valamint az épített környezet figyelembevételére. A meglévő föld utakon több helyen vízszintes korrekciót terveztünk, így a tervezett utak nyomvonala a telekhatárok figyelembevételével változott. A tervezett murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épülnek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával.
A tervezett utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalában vagy a földút tengelyében jelöltük ki.
A földutak mellett meglévő szántők, fás területek, bokros erdősávok találhatóak, melyek néhol a föld helyrajzi számára átlógnak vagy elfoglalták, így azokon a területeken fakivágás vagy bokros irtás szükséges illetve a szántó föld visszabirtoklása kell.
A tengelyek kialakítása a következő:
’048 hrsz.-út út’:
A tervezett úttengely egy 23,517 m hosszú egyenes szakasszal kezdődik, mely a Duna utca meglévő szilárd burkolatához, aszfaltúthoz csatlakozik. Az egyeneshez egy 14,604 m hosszú ív (R=100m) csatlakozik, melyet egy 16,928 m hosszú egyenes követ. Az egyenes után egy 23,121 m hosszú ív (R=50m) következik. A tervezett tengelyt egy 83,961 m hosszú egyenes szakasszal zárul.
Teljes építési hossz: 162,13 m
’044/12 hsz.-ú út’:
A tervezett úttengely a kezdőszelvényben, a ’048 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 19,524 m hosszú egyenessel csatlakozik. Az egyeneshez egy 3,83 m hosszú ív (R=50m) kapcsolódik, melyet egy 125,074 m hosszú egyenes szakasz követ. Az egyenes után egy 2,83 m hosszú ív (R=20m) következik, végül a tengelyt egy 12,881 m hosszú egyenes zárja le.
Teljes építési hossz: 164,14 m
’044/5 hrsz.-ú út’:
A tervezett tengely a ’044/12 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 146,945 m hosszú egyenessel és egy 553,055 m hosszú egyenessel csatlakozik, melyek a 0+146.95 km sz.-ben 2,617°-ot törnek jobbra. Az egyenes szakaszok utén szintén két egyenes szakasz következik, melyek 162,859 m, illetve 233,011 m hosszúságúak, és a 0+862.86 km sz.-ben törnek 1,356°-ot. Az egyenest után egy 124,796 m hosszú egyenes következi, mely az 1+95.87 km sz.-ben jobbra törik 1,562°-ot. A egyenest egy 5,80 m hosszú ív (R=100m) követi, majd egy 77,939 m hosszú és egy 20,59 m hosszú egyenes következik, melyek az 1+304.41 km sz.-ben jobbra törnek 0,241°-ot. Az egyeneseket szintén egy egyenes szakasz követi, amely 204,375 m hosszú. Az egyeneshez egy 23,241 m hosszú ív (R=20 m) követi, amelyhez egy 33,817 m hosszú egyenes kapcsolódik. Az egyeneshez egy 9,35 m hosszú ív (R=100m), az ívhez pedig egy 48,537 m hosszú egyenes csatlakozik. A tengely egy 146,621 m hosszú egyenes szakasszal folytatódik, melyet egy 6,65 m hosszú ív (R=50m) követ. A tervezett tengelyt egy 164,535 m hosszú egyenes zárja le.
Teljes építési hossz: 1962,12 m
Magassági szabályozás
A tervezett létesítmények magasságilag csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. Pontos kialakítást az U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 számú tervlapok tartalmazzák. A tervezett utak egyoldali, 2%-os oldalirányú eséssel kerültek kialakításra. Keresztmetszeti kialakítás
A tervezett keresztmetszeti adatok az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírás 2.1. táblázata és a 5.6. ábrája alapján lett meghatározva.mA tervezett pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírás” című Útügyi műszaki előírás alapján lett meghatározva. A tervezési osztályába sorolás:
A tervezett keresztszelvényi kialakítást lásd az U-9 sz. tervlapon. Mint korábban írtuk a burkolat szélessége 3,50 m, amelyet kétoldali, 0,50-1,00 m szélességű padka kísér végig.
Tervezési forgalom meghatározás (et=egység tengely):
A megrendelő adatszolgáltatása alapján a tervezési területen 5 Tonna/hektár termény (szemes: kukorica, búza) fogalom várható. Az ebből az adatból számolható tervezési forgalom:
TF = T* s * c* f ((Q/q)*B) =10*1,0*1,1*1,15*((75.000/120)*1,2)= 12 375 db
T= tervezési időtartalom 20év
s= forgalmisáv-szorzó (1, egy forgalmi sáv)
c= többletterhelést kifejező tényező (1,1)
f= forgalomfejlődési szorzó (1,15)
Q= szállítandó szállítmány tömege KN/év
q= hasznos teherbírás (120KN)
B= járműszerelvény járműszámítási szorzója (1,20)
Pályaszerkezet méretezés szempontjából figyelembe vehető
mértékadó forgalomnagysága: 12 375 egység tengely.
A2: a tervezési forgalom TF100 10000-20000 egységtengely
Megfelelő alépítmény esetén (E2≤55MN/m2) a kötőanyag nélküli pályaszerkezet réteg vastagsága: 15 cm homokos kavics
Pályaszerkezetek
A tervezett mintakeresztszelvényeket lásd az U-9 számú tervlapon. A mintakeresztszelvények helyét a helyszínrajzon római számmal jelöltük I.-től VII.-ig.
• Tervezett murva burkolat teljes pályaszerkezete:
- 7 cm vtg. M22 murva réteg
- 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
• Tervezett murva burkolat pályaszerkezete (meglévő földút eseté):
- 7 cm vtg. M22 murva réteg
- 5-20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- meglévő tömörített altalaj
A tervezett stabilizált föld utakat egy oldali keresztirányú 2,0%-os esésben kell megépíteni.
A megépített pályaszerkezet mellett padka nyesését és padkaépítést is el kell végezni a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében. A tervezett padka 5,0%-os oldalesésben kell megépíteni. A padkát lehetőleg a helyi anyagból, a tükör kiemelés során kiszedett földanyagból kell tömörítve megépíteni.
Csapadékvíz-elvezetés
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali, szikkasztó árokban történik, amelyet a burkolatok egyoldali esése biztosít ahol a közterületi szélesség erre lehetőséget ad, ahol nem ott pedig a murva burkolaton vagy a mellette lévő zöld területen szikkad le a csapadékvíz.
A tervezési területen meglévő műtárgyak és átereszek nem találhatóak.
Közművek és az érintettek nyilatkozatai
A tervezési területen érintett, meglévő közművek nyomvonalai az MK-1 számú tervlapon kerültek ábrázolásra, a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatások alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap) 10
2 Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Sági u. 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648-2-08
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66413414
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 72043474
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kézi földmunkák, bontási munkák, padkakészítés, csatorna (nyílt árok) készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külső Sági u. 20.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11466648-2-08

Hivatalos név: ARVIA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók B. u. 8/A.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13178572-2-08

Hivatalos név: FUÉP Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 137.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23765975-2-08

Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István u. 213.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges