Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9733/2018
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Legfőbb Ügyészség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91083142
Postai cím: Markó Utca 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Tibor
Telefon: +36 14725600
E-mail: informatika@mku.hu
Fax: +36 14725655
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ugyeszseg.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Központi Microsoft licencek beszerzése II
Hivatkozási szám: EKR000068172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központi Microsoft licencek beszerzése II

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 7358 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 088 - 197206
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania. Irányadó a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 21. § (1a) és a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet 12.§(2).
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból), legalább 12 hónapon keresztül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 3000 db Microsoft Office vagy azzal egyenértékű irodai programcsomag szállítására vonatkozó referenciát. Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 db szerződésből igazolható.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Helyesen:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania. Irányadó a 321/2015.(X. 30.)Korm. rendelet 21. § (1a) és a 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet 12.§(2).
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónap) teljesített, legalább 3000 db bármely szoftver szállítására vonatkozó referenciát. Az előírt referencia követelmény legfeljebb 3 db szerződésből igazolható.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068172018/reszletek).
2.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza;
- eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67. § szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő az e-Kr. 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
3.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.
4.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
5.) Ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert a közbeszerzés tárgya szerinti szállítás a dokumentáció részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek kell megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ún. Gyártói támogatói nyilatkozatot, mely szerint az ajánlattevő rendelkezik a megajánlása szerinti, valamennyi gyártmányú termék forgalmazásához szükséges a gyártó vagy a magyarországi képviselet jelen eljárásra vonatkozó teljes körű támogatásával. A támogató nyilatkozat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő a pénzügyi,gazdasági, és a műszaki,szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (P/1., P/2., M/1. alk. köv.)
Helyesen:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000068172018/reszletek).
2.) Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza;
- eredeti nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67. § szerint;
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő az e-Kr. 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
3.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki.
4.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
5.) Ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert a közbeszerzés tárgya szerinti szállítás a dokumentáció részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek kell megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
6.) Az ajánlathoz csatolni kell az ún. Gyártói támogatói nyilatkozatot, mely szerint az ajánlattevő rendelkezik a megajánlása szerinti, valamennyi gyártmányú termék forgalmazásához szükséges a gyártó vagy a magyarországi képviselet jelen eljárásra vonatkozó teljes körű támogatásával. A támogató nyilatkozat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.3) pont folytatása
7.) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
8.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg, az EKR rendszeren keresztül.
9.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
10.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
11.) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).
12.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13.) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formájában, melynek ki kell terjednie arra, hogy - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő; - az adott eljárás tekintetében; - az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok írják elő. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
14.) Az eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bencsik Márk (00933).
15.) A IV.2.6. pontban megjelölt időtartam 30 nap.
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.3) pont folytatása
7.) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz.
8.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg, az EKR rendszeren keresztül.
9.) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
10.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
11.) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formájában, melynek ki kell terjednie arra, hogy - a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő; - az adott eljárás tekintetében; - az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit a közbeszerzési dokumentumok írják elő. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
12.) Az eljárásban részt vevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bencsik Márk (00933).
13.) A IV.2.6. pontban megjelölt időtartam 30 nap.
14. Ajánlatkérő a pénzügyi,gazdasági, és a műszaki,szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (P/1., P/2., M/1. alk.köv.).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ