Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9787/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Siófok közigazgatási területe;Siófok közigazgatási területe;Siófok közigazgatási területe;Siófok közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fecske Kft.;Fecske Kft.;Fecske Kft.;Bakony Plastiroute Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK06799
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pistár Péterné
Telefon: +36 84504167
E-mail: beruhazas@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.siofok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27441700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Aszfaltos utak karbantartása, útleszakadások helyreállítása
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Siófok város területén lévő jobbára a téli fagykárok által az aszfaltos közutak burkolatán keletkezett kátyúk javítása, egyéb balesetveszélyes, vagy az út állagát károsan befolyásoló - útsüllyedés, útleszakadás, repedések-munkahézagok kiöntése stb.- elhárításával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése. A munkák elvégzését ajánlatkérő által jelzett időpontot követően kell a nyertes ajánlatevőnek elvégeznie időjárástól függően, előre egyeztetett ütemezés alapján. A feladat aszfaltkátyú esetén a kátyúk megszüntetése hengerelt meleg aszfalt AC-11 minőségben, átlag 5 cm vastagságban, a bontással és építési technológia lépéseivel, törmelék elszállítással, lerakóhelyi díjjal együtt számolva. Az aszfaltos burkolatokon keletkezett repedések, megnyílt munkahézagok kezelése hézagkiöntéssel. Sérült útszegélyek, beton folyókák bontása/építése a kátyúzási munkák érdekében. A feladat útleszakadás esetén a burkolat felbontása, munkagödör feltárása, a süllyedés okainak megszüntetése, a keletkezett gödör előzetesen egyeztetett technológiával történő feltöltése, majd azt követően az út eredeti rétegrendjének megfelelő helyreállítása (anyagpótlással, tömörítéssel), burkolat típusnak megfelelő szilárd burkolat készítésével. Az AC11 aszalt, mindenkori szabványnak megfelelő, telephelyen kevert anyag lehet. A beépítésre került anyagok mennyiségét szállító levéllel kell igazolni.
Az 1. rész keretösszege nettó 50.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ára, azaz nettó 25.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 25.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II.2.9) További információ 20
2 II.2.9) További információ 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatási index Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az 1. rész keretösszege nettó 50.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ára, azaz nettó 25.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 25.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok folyt.:
1. Jótállás időtartama aszfaltos utak kátyúzása tekintetében (A műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva minimum 12 hónap, melyen felüli megajánlásokat értékeli ajánlatkérő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 12 hónap) súlyszám: 20
2. Jótállás időtartama itatásos és mart aszfaltos utak kátyúzása tekintetében (A műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva minimum 6 hónap, melyen felüli megajánlásokat értékeli ajánlatkérő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 6 hónap) súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233229-0
További tárgyak:45000000-7
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Zúzalékos utak, parkolók karbantartása
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Siófok város területén lévő murvával ellátott utak karbantartási munkáinak elvégzése. A meglévő murvás utak profilozása, kátyúzása gépi-, illetve kézi erővel, valamint a beépített anyagok tömörítése. A beépített anyagok szemszerkezete: 0/20 murva, 11/22 murva, 20/55 murva. A munkák elvégzését és a megbízással érintett út esetében alkalmazandó technológiát, valamint a javítás időpontját ajánlatkérő által jelzett időpontban kell nyertes ajánlattevőnek elvégeznie időjárástól függően, de maximum 15 napon belül.
Az 2. rész keretösszege nettó 20.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ára, azaz nettó 10.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 10.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama(A műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva min 30nap, melyen felüli megajánlásokat értékeli ajánlatkérő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0nap, legkedvezőbb 30nap 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatási index Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az 2. rész keretösszege nettó 20.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-ára, azaz nettó 10.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 10.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Járdák, kerékpárutak karbantartása
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Siófok város területén lévő járdák karbantartási, balesetelhárítási, és felújítási munkáinak elvégzése. A város területén lévő díszburkolatos, aszfaltos, és egyéb burkolattal ellátott járdák botlásveszélyes szakaszainak szakszerű helyreállítása. Helyszíntől függően, beton vagy szegély megtámasztás helyreállítása, meglévő ágyazati rétegek pótlása és tömörítése, térburkolatos, vagy lapozott járdák esetén a törött elemek cseréje/pótlása is szükséges. Aszfaltos járdák esetén a meglévő aszfalt bontása, törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt, meglévő ágyazati rétegek pótlása és tömörítése, AC-8 hengerelt meleg aszfalt készítése. A munkák elvégzését ajánlatkérő által jelzett időpontot követően kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie időjárástól függően, de maximum 15 napon belül.
Siófok város területén lévő kerékpár utak karbantartási munkáinak elvégzése. A téli fagykárok okozta és az év során kialakult kátyúk helyreállítását, útcsatlakozások („K” szegélyek, süllyesztett szegélyek stb.) javítását, a burkolaton keletkezet repedések munkahézagok hézagkiöntését, térköves burkolat helyreállítását kell az ajánlattevőnek elvégeznie. A munkák elvégzését ajánlatkérő által jelzett időpontot követően kell a nyertes ajánlatevőnek elvégeznie időjárástól függően, előre egyeztetett ütemezés alapján. Az aszfaltkátyú megszüntetése hengerelt meleg aszfalt AC-8 minőségben, átlag 5 cm vastagságban, bontással és építési technológia lépéseivel, törmelék elszállítással, lerakóhelyi díjjal együtt kell számolni. A szegélyek javítását bontással és építési technológia lépéseivel, min. C12 minőségű beton ágyazattal kell számolni.
A 3. rész keretösszege nettó 30.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ára, azaz nettó 15.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 15.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama(A műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva min 12hó, melyen felüli megajánlásokat értékeli ajánlatkérő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje:0hó, legkedvezőbb 6hó 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatási index Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A 3. rész keretösszege nettó 30.000.000.- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ára, azaz nettó 15.000.000.- Ft-ra vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 15.000.000.- Ft-os keretösszeg kimerítésére.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233229-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Siófok közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Útburkolati jelek festése
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Siófok város területén lévő közutak burkolati jeleinek festése, meglévő burkolatjelek megújító festése. A munkák elvégzését ajánlatkérő által jelzett időpontot követően kell a nyertes ajánlattevőnek elvégeznie időjárástól függően, de maximum 15 napon belül.
A 4. rész keretösszege nettó 7.000.000.- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (A műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva min 12hó, melyen felüli megajánlásokat értékeli ajánlatkérő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hó, legkedvezőbb 6hó 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatási index Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12232150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14

Hivatalos név: MÉJE Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 78.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557-2-14

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. 1./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5890350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14

Hivatalos név: MÉJE Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 78.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557-2-14

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. 1./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7647000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14

Hivatalos név: MÉJE Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 78.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557-2-14

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. 1./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Útkarbantartási feladatok ellátása keretszerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bakony Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park Északi szektor 5714/8 Hrsz.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10569827-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1672200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fecske Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erdei Ferenc u. 15.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384-2-14

Hivatalos név: MÉJE Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy Mihály u. 78.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557-2-14

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. 1./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

Hivatalos név: Bakony Plastiroute Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park Északi szektor 5714/8 Hrsz.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10569827-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges