Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9795/2018
CPV Kód:18530000-3
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morison Márk
Telefon: +36 703235371
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erzsebettaborok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységcsomagok biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000128502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18530000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egységcsomagok biztosítása tárgyú beszerzés az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú projekt keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 8666 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 100 - 227890
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A Kbt. 57.§(2) alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) – (6) nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2)foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
13) Az értékelés módszere az ár tekintetében egyenes arányosítás a 2. részszempont tekintetében a fordított arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
14) FAKSZ: Dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015
15) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: elősegíti a szegregáció csökkentését és felhívja a figyelmet a táborozók közötti egység fontosságára. Ennek érdekében kiemelten hangsúlyos, hogy a táborozók ugyanolyan termékeket (pl. színek egysége, termékek méretek) vehessenek át, legyen szó világoskék, magenta stb. altáborokról, valamennyi gyermek, ugyanolyan szolgáltatásokat, termékeket (pl. azonos méretű és anyagú kulacsot, törölközőt stb.) kap és nem különböztetendők meg semmilyen szempontból.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17) Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2)foglaltaknak megfelelően teljesíthető. A részletes feltételeket a KD. I. kötet tartalmazza.
18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő köteles ajánlatában a megajánlott termékek konkrét gyártmányát és típusát, továbbá a megajánlott termékek származási helyét feltüntetni.
19) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
Helyesen:
1) A Kbt. 57.§(2) alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) – (6) nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2)foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
13) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás a 2. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
14) FAKSZ: Dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015
15) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: elősegíti a szegregáció csökkentését és felhívja a figyelmet a táborozók közötti egység fontosságára. Ennek érdekében kiemelten hangsúlyos, hogy a táborozók ugyanolyan termékeket (pl. színek egysége, termékek méretek) vehessenek át, legyen szó világoskék, magenta stb. altáborokról, valamennyi gyermek, ugyanolyan szolgáltatásokat, termékeket (pl. azonos méretű és anyagú kulacsot, törölközőt stb.) kap és nem különböztetendők meg semmilyen szempontból.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
17) Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását, melynek mértéke nettó 2.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) szerint kell rendelkezésére bocsátani, amely az ajánlattevő választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2)foglaltaknak megfelelően teljesíthető. A részletes feltételeket a KD. I. kötet tartalmazza.
18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő köteles ajánlatában a megajánlott termékek konkrét gyártmányát és típusát, továbbá a megajánlott termékek származási helyét feltüntetni.
19) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő kiemeli, hogy a felhívás VI. 3. 13-as pontját módosította.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.
Jelen módosítással nem érintett részek változás nélkül kezelendőek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ