Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9870/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mátészalkai Kossuth téri Református Egyházközség
Teljesítés helye:4700 Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INOX-THERM Kft.;MOR-EX Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalkai Kossuth téri Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: AK23828
Postai cím: Kossuth tér 1
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei Miklós lelkészi elnök
Telefon: +36 44311-022
E-mail: mateszalka-kossuth.ter@reformatus.hu
Fax: +36 44311-022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában című és EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában című és EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában címen, EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító szám alatt támogatás kérelmet nyújtott be, melynek keretében „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkáit” kívánja megvalósítani. A támogató szervezet a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában című és EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkáink elvégzése”.
A fő funkcionális egységek és feladatok:
A teljes alapterület a fejlesztést követően: nettó 5344 m2
Ebből felújítás: nettó 2240 m2
Ebből bővítés: nettó 3104 m2
Ebből konyha: nettó 210 m2
Ebből sportpadló: nettó 968 m2
Építészet:
Az épület bővítése és átalakítása után az épületben az alábbi helyiségek kivitelezését kell megvalósítani:
- 16 tanterem (16 osztály részére)
- 6 csoportszoba
- 1 logopédiai foglalkoztató
- 1 társadalomtudományi szaktanterem és szertár
- 1 számítástechnikai szaktanterem (csoportbontásban)
- 1 művészeti nevelés szaktanterem (tánc, ének-zene,
- 20x40 m-es küzdőtér fogadására alkalmas (cca. 22x43-44 m belméretű) tornacsarnok a kapcsolódó öltözőkkel és szociális blokkokkal
- ebédlő, főzőkonyha
- tantestületi szoba, tárgyaló, teakonyha
- igazgatási blokk (igazgatói iroda, igazgatóhelyettesi iroda, gazdaságvezetői iroda, iskolatitkári iroda, pénztár)
- szertárak, raktárak
- technikai személyzeti öltözők
- új szociális blokkok, a régi szociális blokkok átalakítása, felújítása
- kerti szerszám tároló
- karbantartó műhely és raktár (pincében)
- közlekedők
- zsibongó
- lépcsőházak
1.1.1. Terület előkészítés
A terület előkészítése az építési munkák érdemi megkezdése előtti feladatok végrehajtását foglalja magában. Az előbbiek részeként szükség van a meglévő iskolaudvaron részben átmenőtávhő vezeték kiváltására, a megvalósítandó tornacsarnok helyén található, üzemen kívüli mélyfúrású kút szakszerű megszüntetésére, valamint a meglévő aszfalt burkolatú sportpálya felszámolására. Előbbieken túl az udvaron lévő, a jövőbeni építést akadályozó, illetve azzal össze nem egyeztethető, egyébként rossz állagú fákat, valamint használaton kívüli elektromos kandelábereket, illetve azok földalatti vezetékeit szintén fel kell számolni,
1.1.2. Bővítési munkák
A bővítési munkák során Nyertes Ajánlattevőnek meg kell valósítani az iskola épületkomplexuma vonatkozásában részben alaprajzi, illetve helyszínrajzi változást is jelentő bővülést, részben emeletráépítéssel, illetve magastető építésével megvalósuló bővítéseket. A bővítés meghatározó részét a tornacsarnok és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek megvalósítása, a Nagykárolyi út felőli nyugati épületszárnyon emeletráépítés kivitelezése, a régi tornaterem és öltözői blokk nyugati oldalán az épület bővítése egy kétszintes épületszárnnyal és az öltöző blokk fölötti emeletráépítés, az északi épületszárny belső udvar felőli, keleti részleges bővítése, valamint a déli és északi iskolaudvar területén a bejáratoknál új előtetők építése jelentik.
Előbbiekből a tornacsarnokkal összefüggő feladatok jelentőségük és meghatározó voltuk miatt az 5.2.4. pontban önálló egységként kerülnek bemutatásra. A tornacsarnokban nettó 968 nm sportpadló kerül elhelyezésre.
1.1.3. Átalakítási és felújítási munkák
Az átalakítási és felújítási munkák a meglévő iskola épületében elvégzendő funkcionális változtatások megvalósításához szükséges építőmesteri és szakipari, épületgépészeti, valamint épületvillamosítási munkákat foglalják magunkban. Ez a munkarész tartalmazza a meglévő épületen megvalósítandó magastetők létesítésével összefüggő feladatokat is, melyek szintén több szakágat érintenek. Szintén a teljes épületre vonatkozó információ, hogy új tűzivíz hálózat kerül kialakításra, továbbá az épület körüli járda bontását és helyette új kiselemes térkő járda elkészítését.
Az elvégzendő feladatok a kialakítandó tűzszakaszokat, mint strukturálisan értelmezhető egységeket követve az alábbiak szerint foglalhatók össze:
1.1.3.1. Északi épületszárny (előcsarnok, vizesblokkok, konyha-étterem és fölöttük lévő I. és II. emeleti funkcionális egységek, valamint magastetővel lezárt padlásterek (1. tűzszakasz)
Földszint:
- ebédlő előtti vizesblokk elbontása, új vizesblokk kialakítása, meglevő rétegek bontása, új rétegek készítése, új épületgépészeti rendszerek és elektromos rendszerek készítése, belső festés.
- az ebédlőben és az előcsarnokban a meglevő burkolatra tapadóhíd felhordása, új greslapburkolat készítése, a csatlakozó válaszfalak mentén a meglevő aljzatok javításával. Az ebédlőben a homlokzatok mentén 1,00 m széles sávban a meglévő padozat felbontását követően új, hőszigetelt padozat készül.
- konyha, meglévő padlóburkolatainak felbontása, új hő- és vízszigeteléssel ellátott padlóburkolat készítése
- főzőkonyha területén meglévő válaszfalak bontása, új válaszfalak építése
- konyha minden helyiségében 2,10 m magasságig csempeburkolat készítése
- konyha meglévő külső ablakainak nyíló szárnyain rovarháló elhelyezése
- a konyha minden helyiségében új víz-csatorna hálózat és központi fűtés készül
- a főzőkonyhában új technológiai berendezések kerülnek beépítésre
- főzőkonyha helyiségeiben új légtechnika kialakítása
- a személybejáratnál és a mosléktárolónál új nyílásbontás készül, amibe új ajtók kerülnek beépítésre
- a konyha belső terében új nedves téri ajtók kerülnek beépítésre
- a nyugati oldali bejárat belső szélfogó ajtói elbontásra kerülnek, helyükre új műanyag nyílászárók beépítése szükséges
- a meglévő lépcsőkorlátok elbontásra kerülnek, helyükön új acél lépcsőkorlátok készülnek
- a meglévő előregyártott műkő lépcsőlapok túlnyúlását meg kell szüntetni és új greslap burkolat készítendő homlok- és járólapokkal
- az iroda meglévő ajtaja kibontásra kerül, helyére új ablak kerül beépítésre
- az ebédlőben belsőépítészeti falburkolat készül
- az ebédlő előtti vizesblokk, az előcsarnok, a kézmosók illetve a lépcsőház csempe illetve greslap falburkolatot kapnak
I. emelet:
- a lépcsővel szemben lévő fal elbontása
- a zsibongó, a közlekedő és a lépcsőházi pihenő márvány mozaik lapburkolata felbontásra kerül, a burkolat alatti aljzatbetonon cementsimítás és új greslap burkolat készítése
- az utcai meglévő vizesblokk belső falai elbontásra kerülnek, új nevelői, fiú, lány vizesblokk kialakítása
- a meglévő tetőszigetelés, salakfeltöltés, csatornarendszer elbontásra kerül, új tető hőszigetelés és magastető készítése
- az új magastető konyhához tartozó részében szellőzőgép elhelyezésére
1.1.3.2. Déli épületszárny (meglévő iskola épület pinceszinti, földszinti és emeleti része, valamint a lapostetős épületen megvalósítandó magastetővel lezárt padlásterek (2. tűzszakasz):
Pince:
- Új mennyezeti hőszigetelés készül és a belső felületképzések felújítása
- a pince lépcső korlátját elbontsa és helyette új acél korlát építése
Földszint:
- a közlekedő, az előcsarnok, az új nevelőtestületi szoba, az iskolaigazgatási blokk és a meglévő öltöző teljes padlórétege felbontásra kerül, ehelyett új, hő- és vízszigeteléssel ellátott padlóburkolat kialakítása
- a meglévő öltözők átalakításra és felújítása (padlóburkolat, nyílászárók, válaszfalak, falburkolatok, víz-csatorna-, fűtési rendszer, elektromos hálózat)
- a meglévő lépcsőkorlátok elbontása,helyükön új acél lépcsőkorlátok készítése
- a déli bejárat felett új előtető készítése
- a nyugati utcafronti oldalon új iskolaigazgatási blokk kialakítása
- az eltérő padlószintek áthidalására akadálymentes rámpa készítése
- a szellőzőgépház és a meglévő öltözők nyílászárói befalazása
- a meglévő tornaterem ablakainak kibontása, a helyükön keletkező nyílások befalazása
- a meglévő tornaterem keleti oldalán nyílásbontás és új ablakok beépítése
I. emelet:
- a meglévő tetőszigetelés, salakfeltöltés, csatornarendszer elbontásra kerül, új tető hőszigetelés és magastető készítése
- a közlekedők és a nevelőtestületi szoba meglévő burkolata elbontása, a meglévő aljzatbetonon cementsimítás és új padlóburkolat készítése
- A meglevő földszintes épületrész fölé új emeletráépítés készítése magastetővel.
1.1.4. Tornacsarnok építési munkái (3. tűzszakasz)
A tornacsarnok építési munkái a bővítményként megvalósuló önálló funkcionális egység kivitelezésének építőmesteri és szakipari, épületgépészeti, épületvillamosítási, valamint ehhez közvetlenül kapcsolódó közműépítési munkáit foglalják magukban. Az előbbiek részeként a multifunkcionális hasznosíthatóság érdekében egyes beépített elemek, felületképzések belsőépítészeti igényességgel, illetve megoldásokkal kerülnek kiegészítésre.
A tornacsarnok esetében a használatot biztosító beépített berendezéseket is meg kell valósítani, az egyéb mobil eszközök, sportszerek az eszközbeszerzés részét képezik. A tornacsarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, zuhanyzók, mosdók, WC, szertár, stb.) szintén az érintett funkcionális zóna elemeit képezik. Az utcai illetve belső zóna (utcai, illetve tornacipős használat) elkülöníthetősége érdekében a tornacsarnok helyiségeit két önálló lépcsőház szolgálja ki. A sport jellegű zónában egy oktatási célú helyiséget is el kell helyezni.
1.1.5. Udvarfelújítás
A tervezett építési munkálatok alapvetően az iskolai épületkomplexumra, valamint az azzal északi, keleti és nyugati oldalon határos területekre terjednek ki. A déli oldalon meglévő, ligetes, játszótéri elemekkel gazdagított játszóudvart a tervezett munkálatok nem érintik. Az elvégzendő beavatkozások térburkolatok, út- és parkoló építésére, csapadékvíz elvezetésre, szükség szerinti, építési telken belüli kisebb közmű beavatkozások végrehajtására, a zöldterületek rendezésére, továbbá az előbbiekkel összefüggő tereprendezés, támfalak, kerítések, környezetrendezési elemek megvalósítására terjednek ki. Az előbbiekkel összefüggő részletes műszaki feladatok meghatározása céljából közmű- és közlekedési, valamint környezetrendezési munkarész készült.
1.1.6. Napelemes rendszer telepítési munkái
Az iskola komplexum északi épületszárnyán jelenleg is meglévő napelemes rendszer található, mely az érintett épületrész magastetős lefedése miatt áthelyezésre kerül. Előbbieken túl a beruházás keretében új napelemeket kell telepíteni. Valamennyi napelemet a tornacsarnok dél felé néző tetőfelületén kell elhelyezni.
Épületgépészet:
1. Vízellátás-csatornázás
Az iskola átalakítása, bővítése után a napi vízfogyasztás az alábbiak szerint fog alakulni.
Az épület vízellátása a városi közmű hálózatról biztosított.
Vízigények a bővítés után:
450 fő gyerek * 30 l/nap*gyerek= 13500 l/nap
50 fő nevelő/kisegítő * 60 l/nap= 3000 l/nap
Konya: 550 adag*12 l/adagxnap 6600 l/nap
Takarítás vízigénye = 600 l/nap
_________________________________________________
Összesen: 23700 l/nap = 23,7 m3/nap
Az épületben a tűzvédelmi műszaki leírásnak megfelelően fali tűzcsap hálózat kialakítását kell elvégezni. kerül sor A fali tűzcsapok 20 m-es tömlővel szerelt merevtömlős kivitelűek lesznek 150 l/min vízhozammal. A fali tűzcsap minimális kifolyási nyomása legalább 2 bar, melynek ellenőrzésére a legkedvezőtlenebb helyen nyomásmérő óra felszerelése szükséges. A fali tűzcsapok utánvilágító biztonsági jelöléssel lesznek ellátva. Az egyidejűleg működő tűzcsapok száma 2 db.
A meglévő belső víz és szennyvíz hálózatot a még fel nem újított helyeken fel kel újítani. Új vizesblokkokat kell készíteni a mozgáskorlátozottak részére. Külön vezetékhálózatot kell készíteni a tüzivíz és a kommunális vízellátáshoz. A tüzivíz vezetékek anyaga horganyzott acélcső. A kommunális víz nyomó vezetékek anyaga vékonyfalú rozsdamentes acélcső (GEBERIT MAPRESS), és műanyag csővezetéki rendszer elemei. A használati melegvíz ellátást jelenleg elektromos forróvíztárolók biztosítják.
Az 550 adagos főzőkonyha kialakítás miatt és a tornatermi használat miatt megnövekedő használati melegvíz igények elektromos forróvíz tárolókkal már nem biztosítható, ezért gáz üzemű forróvíz tárolók felszerelését kell elvégezni. A konyha és a tornacsarnok használat melegvíz előállításához 1-1 Quantum Q7C 100-250 tip. gázüzemű bojlert kellfelszerelni. A gyerekek által használt melegvíz fogyasztó berendezési tárgyakhoz termosztatikus keverőszelepeken jut el a beállított (42 Co ) víz .
A szennyvíz elvezetése a meglévő külső szennyvíz csatorna hálózathoz csatlakozik.
A szennyvíz vezetékek anyaga PVC és KG-PVC lefolyócső.
2. Gázellátás
A konyha rekonstrukciója, valamint a használati melegvíz ellátásához a konyha technológia tervek szerint az alábbi gázfogyasztó készülékek kerülnek felszerelésre:
2 db Főzőüst GLF-301
3 db Főzőzsámoly GZS14
1 db Kombi sütőgőztároló Zanussi 20GN 1/1
1 db Gázüzemű olajsütő FAGOR FG7-10 2C
2 db Gáztűzhely FAGOR CG 9-41
2 db Gáz bojler Q7C 100-250
Téli gázfogyasztás : 37,44 m3/h
Nyári gázfogyasztás : 37,44 m3/h
Kalkulált éves gázfogyasztás: 29000 m3/év
Az ingatlanhoz csatlakozó meglévő DN 25 középnyomású gáz csatlakozó vezeték biztosítani tudja a fenti gáz igényeket. A külső közmű tervek szerint szekrényes gáznyomás-szabályozó -mérő állomást kell felszerelni a kerítésnél lévő csatlakozási pontra. A mért kisnyomású gázvezeték két helyen csatlakozik az épülethez a terveknek megfelelően. A földben lévő gázvezetékek anyaga PE80/G SDR11 műanyag cső. A külső fali felállás után a vezetékek anyaga fekete acélcső.
A gázvezetékek szerelését a TIGÁZ-DSO Kft „2201 10 DU 01 F 2016 „sz. technológiai utasításában foglaltak szerint kell elvégezni. A gázellátásról külön engedélyezési dokumentáció készül. A beruházó és a TIGÁZ DSO Kft között létrejövő gáz csatlakozási szerződés mellékletével lehet a gázellátási tervet engedélyeztetni. Gázszerelési munkákat a TIGÁZ-DSO Kft által engedélyezett tervek alapján lehet végezni.
3. Központi fűtés
A meglévő épület szárnyakon kivéve a tornatermet elvégezték a külső falak utólagos hőszigetelését , valamint a nyílászárók cseréjét. Nem készült el a lapos tetők utólagos hőszigetelése. Az átalakítás során a lapos tetőkre magas tető épül egyidejűleg a záró födémek utólagos hőszigetelését is el kell készíteni.
A felújítás, átalakítás és bővítés után az egész épületnek meg kell felelni a módosított 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2016 január 1-én érvényben lévő előírásainak.
Bővítés után a teljes hőveszteség az előírt belső és téli - 15 o C hömérsékleten 359 KW, a tervezett és meglévő légkezelők hővisszanyerését is figyelembe véve.
A fűtési energiát távfűtési rendszer biztosítja jelenleg és a tervek szerint az átalakítás bővítés után is. Tervezés során megvizsgáltuk a távfűtési hőközpontban meglévő hőcserélő, szekunder oldali fűtési keringtető szivattyú és hőmennyiségmérő teljesítmény adatait. A teljes max. hőteljesítményhez a meglévő berendezések megfelelőek.
A tervezett fűtési rendszer a pince szinten meglévő hőközponthoz kapcsolódik. Új szivattyús fűtési kör készül a bővítmény radiátoros és légkezelők köréhez. Külön szivattyús blokk készül a konyha részére.
A tornacsarnok fűtését és szellőzését a II. emeleti gépházba szerelendő légkezelő fogja biztosítani.
Amikor a tornacsarnok használaton kívül van, a temperáló fűtéshez teljes lég visszakeveréssel a mért belső hőmérsékletnek megfelelően indul, vagy áll le a légkezelő.
A hőmérséklet szabályozás az egyes szivattyús köröknél külső hőmérséklet követő szabályozással lesz biztosítva központosan. A tantermek egyedi hőmérséklet szabályozásához termosztátok kerülnek felszerelésre. Egyéb helyiségekben a helyi hőmérséklet szabályozást termosztatikus radiátor szelepek biztosítják.
A tanári, igazgatói és tantestületi szobák fűtését és hűtését 4 csöves fan-coil berendezésekkel tervezzük. A légcsatornázható folyadékhűtő a padlástérben kerül felszerelésre. A folyadékhűtő kapcsolódó csőszerelési munkák készülnek el 1. ütemben. A folyadékhűtő egy későbbi ütemben kerül felszerelésre.
A fűtési csővezetékek szabadon szerelt fekete acélcsövek ill. falhoronyba és aljzatbetonba szerelt műanyag csővezeték rendszer elemei.
A fűtési vezetékeket 20 mm vtg. csöpögve nem égő csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.
4. Szellőzés
Mesterséges szellőzést kell készíteni a vizes blokkok, a tornacsarnok és a konyha részére.
A tornacsarnok légkezelője biztosítja a csarnok energiatakarékos szellőzését nagy rendezvények (500 fő) esetén is. A légkezelőben lévő visszakeverő zsaluval a külső levegő aránya 0-100 % között változtatható kell, hogy legyen.
A vizes blokkok szellőző ventillátorai jelenlét esetén indulnak a villamos terveknek megfelelően mozgás érzékelőről, vagy világítás kapcsolóról. A földszinten lévő 0.039 Titkárság és 0.043 Pénztár belső terű helyiségek szellőzését a válaszfalba szerelendő átszellőző elemekkel és a titkárság helyiségben a mosogató fölé szerelendő kis ventillátorral terveztük. A ventilátor indítása ebben az esetben kézi kapcsolóval valósítandó meg. A légcsatornák könnyű hga. lemezből készült négyszög és kör keresztmetszetű vezetékek. A hideg vezeték szakaszokat, valamint a gépházban és a padlástérben lévő
légcsatornákat hőszigeteléssel kell ellátni a terveknek megfelelően.
Épületvillamosítás:
A meglévő villamos hálózat leírása:
Az iskola földkábeles három fázisú 3x100/80 A-es rendelkezésre álló/lekötött elektromos betáplálással rendelkezik, melynek bővítését javasoljuk. A meglévő iskolai hálózat részben átalakításra került, ott nem történik beavatkozás! Több helyen a funkció változtatás miatt kell a villamos hálózaton beavatkozást eszközölni. A felújított és megmaradó villamos hálózatról nincs tervdokumentáció, ezért azt felmértük és a tervdokumentációba megrajzoltuk.
Elektromos energia ellátás, fogyasztásmérés:
Az iskola beépített/együttes energia igénye várhatóan 138/111 kVA, azaz 3x200/3x160 A. A bővítési igényt az áramszolgáltató felé bejelentettük, bővítéssel kapcsolatos áramszolgáltatói tájékoztató még nem áll rendelkezésünkre. A villamos fogyasztásmérés végleges kialakítását az áramszolgáltató előírásainak megfelelően kell majd kialakítani.
Elektromos energia elosztása:
Jelenleg két főelosztó van az intézményben. Egy a konyhai részen „F1” és egy „F2” az átellenes oldali lépcsőháznál. Az első elosztó elbontásra és új tervek szerint kerül telepítésre. A másik főelosztó részben módosítandó. A meglévő tornatermi elosztó változatlanul megmarad. A meglévő kiselosztók részben megmaradnak, részben kibővülnek, továbbá újabb kiselosztók is elhelyezésre kerülnek az elektromos energia biztonságosabb elosztásának céljából. Az új tornaterembe elhelyezésre kerül egy főelosztó, melyet a Gek-1sz tervünknek megfelelően a meglévő kültéri elosztótól kell megtáplálni árokba fektetett földkábellel.
A főelosztókba kerülnek elhelyezésre a tűzvédelmi főkapcsolók, az elmenő elosztók leágazását biztosító készülékek, továbbá néhány áramkör védelmi és működtető szerve. Az energia ellátás kialakítását a Gek-1 és a Ge-7 sz vázlat szerint kell kialakítani. Az erősáramú fő áramköröket az álmennyezet feletti fém kábeltálcán, illetve egyedi tartókon elhelyezett 1kV-os NYY-J rézerű kábelekkel kell kiépíteni. Az elmenő áramköröket előre elhelyezett védőcsövekbe fűzve kell kiépíteni rézerű kábelekkel, vagy vezetékekkel. Indokolt esetben MM-fal CU vezetékek alkalmazása is megengedett,falhoronyba való fektetéssel.
Szerelvényezés:
Az MSz 2364 és az MSz EN 12464 sz. szabályoknak megfelelő villamos hálózatot és beltéri világítási rendszert szükséges telepíteni. Nedves területen vízmentes és iparilag védett szerelvények használhatóak, egyéb helyeken süllyesztetten szerelt szerelvényeket kell beépíteni, helyenként közös kerettel. Világítás céljából csak egyedi kompenzálású elektronikus előtétű, energia takarékos fényforrások alkalmazhatóak a helyiségek jellegeinek megfelelő védettségben és kivitelben. Az általános világítás részben helyi, részben távvezérelt, zónázott kapcsolású. Az előírásoknak megfelelően inverteres biztonságvilágítási lámpák és akkumulátoros kijáratvilágítók biztosítják az intézmény biztonságos elhagyását áramkimaradás esetén. Az iskolaudvar külső térvilágítását és a sportpálya esti megvilágítását kézi és automatikus vezérléssel.
Tervezésnél a Beruházóval is egyeztetve az alábbi megvilágítási értékeket vettük figyelembe: Alárendelt terek: 50 -70 lx Közlekedő terek: 150 lx Iroda jellegű helyiségek: 350 lx Tantermekben: 500 lx Tornaterem: 350 lx
Épületgépészet és konyhatechnológia:
Az épületgépészeti és konyhatechnológiai rendszerekhez biztosítottuk az elektromos betáplálásokat. Az épületgépészeti rendszerek bekötéseit, beszabályozásait a gépész tervező előírásaival egyezően kell bekötni és üzembe helyezni. A konyhatechnológiai berendezéseket a technológia tervezője és útmutatása szerint kell bekötni.
Gyengeáramú rendszerek:
A létesítménybe automatikus üzemű tűzjelző rendszer, hő és füstelvezetés, valamint friss levegő utánpótlás kerül telepítésre. Kibővített strukturált hálózatot kell létesíteni, a meglévő hálózat bővítésével. A meglévő kamerás figyelő hálózat és hangosítási rendszer kibővítésre kerül. A személy bejárati ajtók és a kapukhoz kaputelefonokat kell telepíteni, azokat kamerák figyelik. A jelzések a titkárságra kerülnek továbbításra, innen is nyithatóak az ajtók. Számkódos, vagy kártyás ajtónyitást is biztosítani kell. A gyengeáramú hálózatokat álmennyezet felett elhelyezett tartószerkezeteken, valamint falba süllyesztett védőcsövekbe fűzött vezetékekkel kell megvalósítani.
Érintésvédelem:
A villamos hálózat érintésvédelmét TN/C/S rendszerben terveztük meg. Az érintésvédelembe bekötendőek az ÉV-I. osztályú készülékek fémszerkezetei, a dugaszoló aljzatok védő érintkezői, az épületgépészeti vezetékek és a nagyobb kiterjedésű fémtárgyak. A dugaszoló csatlakozók védelmét 30mA-es áramvédő kapcsolók elhelyezésével fokoztuk, melyeket havonta egyszer háromszori próbával ellenőrizni szükséges.
Villám és túlfeszültségvédelem:
A meglévő és a tervezett épületbővítésnél az 54/2014. ( XII..5) BM rendelet (OTSZ), valamint az MSZ EN 62305 szabványoknak megfelelő norma szerinti villám-és túlfeszültségvédelmi rendszer építendő ki.
A tervezés kockázat elemzési számításokon alapszik és ajánlásokat fogalmaz meg.
R > RT
A tényleges kockázat nagyobb mint a kockázati értékre adott határérték, így villám-és túlfeszültséget szükséges létesíteni. A kockázat elemzést csatoltuk a kiviteli tervdokumentációhoz.
Az épület külső villámvédelmi osztályai (LPS) jellemzője: felfogó: IV.
levezető: IV.
A túlfeszültségvédelem (LMPS) jellemző osztálya: III - IV.
A főelosztókba az I-II-es fokozatú” túlfeszültség védelmet szükséges kialakítani, Phoenix Contact készülékekkel Villámvédelmi felfogónak felfogó rudakat, valamint tartószerkezetre szerelt a tűzi horganyzott köracélt terveztünk. A levezetők tűzi horganyzott köracélok, vizsgáló összekötőkkel, melyeket a meglévő és újonnan telepítendő földelő rudakhoz és keretföldelőhöz kell bekötni.
Konyhatechnológia:
A tervezett épületrészben főzőkonyha lesz kialakítva, - a vonatkozó rendeleteknek és a higiéniai szabályoknak megfelelő - technológiai sorrend betartásával, kapcsolódó helyiségekkel együtt.
A korszerű konyhai kialakítás célja a technológiai funkciónak, az ételek előkészítésének megfelelő, kereszteződésmentes sorrendi kialakítása, a higiéniai feltételek biztosítása, a HACCP kialakításához szükséges feltételek előkészítése.
A tervezett technológia alkalmas különféle alapanyagokból előkészített húsok, különféle zöldségek, fertőtlenített tojás felhasználásával az iskolai étkeztetésnek megfelelő készételek elkészítésének, melegen tartásának, tálalásának biztosítására.
Udvar rendezés:
A tervezett udvar rendezés főként a tervezett sportcsarnok területfoglalása és a hozzá kapcsolódó új közlekedési felületek kialakítása következtében vált szükségessé. A K-1 Udvar rendezés terve elnevezésű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően az új épületrész északi és keleti oldalán a sportcsarnok padlószintjéhez illeszkedő terep rendezésére, ehhez kapcsolódóan rézsűk kialakítására, az északi telekhatárral párhuzamosan támfal építésére, új növényzet telepítésére és alapvetően gyepesítésre kerül sor.
Gáznyomás-szabályzó és fogyasztói vezeték építése:
Tervezett létesítmény ismertetése:
Az épület földgázellátása a meglévő D 32 PE anyagú - NA 25/a. gömbcsappal lezárt gázvezetékhez csatlakozva biztosítható majd. A felállás főbejárattól jobbra van kiépítve - ezt tekintjük tervezési határnak .
A gázellátás megvalósítása érdekében Gázszolgáltató és a Református Iskola között gázcsatlakozási megállapodásnak kell létrejönnie.
A fogyasztói vezeték a telekhatár közelében telepítésre kerülő nyomásszabályzótól - mérőtől indul. A tervezett szabályzó - mérő egység GÁZGÉP-HEAT típusú - KSZL-100 / MG40. Az egység típus szekrénybe építve kerül elhelyezésre (Heat Hungary KFT). A szükséges felállások GÁZGÉP KFT szerelvényeivel történik. A szekrényt követően a kilépő NA 50/a anyagú vezeték bővítésre kerül. A térszint alá NA 80/a. vezeték épül - 2*45°-os iránytöréssel. A földben PE/a összekötő idomot követően PE 100/G SDR 11, 90*8,2 anyagú vezeték épül - egészen a konyha irányába történő lecsatlakozásig . A Tornaterem felé PE 80/G SDR 11, 63*5,8 . Ott szűkítő beépítése után követően D 32 PE vezeték csatlakozik .
A gázvezeték szakaszok az Iskola konyháját és a szociális helyiség ellátását biztosítják majd .
A védőszekrény a Heat Hungary KFT által gyártott KSZL-100 / MG40 típusú szekrény , alépítménnyel . Ebbe nyernek elhelyezést a szükséges szerelvények :
1. NA 25/a AHA-MOFÉM kültéri gömbcsap
2. KSZL-100 tip. nyomásszabályzó
3. MG40 gázmérő
A főbb paraméterei : A szekrény mérete :
1150 * 830 * 400
A bemenő nyomás :
3,00 bar
Kimenő nyomás :
0,03 bar
Távhővezeték kiváltása - építése:
A Kálvin János Református Általános Iskola bővítése kapcsán az új tornaterem ráépül a jelenlegi nyomvonalban fektetett az iskola hőközpontját ellátó NA50 méretű távfűtési primer vezetékre, így annak kiváltásáról gondoskodni kell.
A kiváltás során új nyomvonalon, új NA50/Ø125 IsoPlus csőpárat kell elhelyezni, a meglévő rend-szerhez távfűtési aknában kell csatlakoztatni..
Távfűtési vezeték rendszer adatai:
Út- és térburkolat építése:
A területen belül megépítésre kerülő épület, a terület kiszolgálása az igényeknek megfelelő teherbírású utakkal, térburkolatokkal - személygépkocsik és kisteherautók részére. A személygép-kocsik részére a bővítésnek megfelelően parkolóhelyek kijelölése , míg a gyalogosok részére külön szilárd burkolatú járda szükséges . A beruházás keretében az U-1 és U-2 j. útszakaszok megépítése a csapalakozó parkoló területekkel együtt.
Út és parkoló építése:
A területen belül megépítésre kerülő épület, a terület kiszolgálása az igényeknek megfelelő teherbírású utakkal, térburkolatokkal - személygépkocsik és kisteherautók részére. A személygép-kocsik részére a bővítésnek megfelelően parkolóhelyek kijelölése , míg a gyalogosok részére külön szilárd burkolatú járda szükséges . A beruházás keretében az U-1, U-2 és U-3 j. útszakasz épül meg a csapalakozó parkoló területekkel együtt.
Vízellátás, oltóvíz-igény biztosítás, szenny- és a csapadékvíz - elvezetés:
2/1. VÍZELLÁTÁS
Az Iskola hálózati vízzel történő ellátása a Nagykárolyi utca Ny-i oldalán kiépített D 300 ac. anyagú vezetékről biztosítható . A csatlakozás D 300/80 FST idommal történik . A csatlakozási pont kiépítését csak a NYÍRSÉGVÍZ zRT végezheti.
A vízmérőhely a telken belül kerül kialakításra - a meglévő aknában . Az aknába víz mérésére DN 50 Wesan-WP mérő kerül beépítésre . A rendszer leürítése érdekében 1 db NA 25/a gömb-csap beépítése is szükséges . Az akna födémét hőszigeteléssel kell ellátni . A lejutást műanyag bevonatú hágcsókkal kell biztosítani . Mivel az akna zöldsávban létesül - ezért a lefedését Ø 600 könnyű fedlap beépítésével kell megoldani .
A normatív vízigényeket az MI-10-158-1:1992 szabvány előírásai szerint határozta meg az épület-gépész tervező.
Így vízigény :
450 fő gyerek * 30 l/nap*gyerek = 13500 l/nap
50 fő nevelő/kisegítő * 60 l/nap = 3000 l/nap
Konyha 550 adag * 12 l/adag = 6600 l/nap
Takarítás vízigénye = 600 l/nap
___________________________________
Összesen: 237000 l/nap = 23,7 m3/nap
Az elméleti órai csúcs-fogyasztás : 8,63 m3/óra = 2,4 l/sec .
A terület felé PE 100/V SDR 17,6, 63*5,8 anyagú és nyomásfokozatú vezeték épül.
A vízmérő aknát követően a területen belül az Iskola épületének körvonalát követve épül tovább a vízvezeték D 63 - 32 dimenzióval - több ponton csatlakozva az épülethez, ill. a már meglévő vezetékszakaszokhoz.
Az épület használatba vételi engedélyezési eljárása időszakára igazolni kell , hogy a meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása megoldott . Ezt igazolni kell az épülettől közelében meglévő tűzcsapo(ko)n mért vízhozam-méréssel . A rendelkezésre álló közműhálózatból kivehető oltóvíz mennyiség igazolására vízhozam mérési jegyzőkönyv készül .
Mértékadó tűzszakaszra (2.255 m2) vonatkozóan az OTSZ szerint 2.700+300 l/perc oltóvíz intenzitás a normatív érték - melyet legalább 60 percen keresztül kell biztosítani.
A NYÍRSÉGVÍZ zRT által üzemeltetett vízvezetékekből egyidejűleg kell a megjelölt vízmennyiséget vételezni - biztosítani !
Az Iskola oltóvízellátása biztosítása érdekében egy új földfeletti kitörésbiztos tűzcsapok kiépítését terveztük a Nagykárolyi és az Iskola utca területén - csatlakozva az ott lévő NA 300 és 150 ac anyagú vezetékekhez. A Nagykárolyi út területén egy már meglévő altalaj tűzcsap átépítését is biztosítani kell földfeletti kivitelűre . A új tűzcsapok HAWLE DN 100 FF kitörésbiztos kivitelben készülnek. A tűzcsapok előtt DN 100 tolózárat - HAWLE típusú - és DN 100/500 FF idomot kell beépíteni . A tűzcsapot 1 * 1 m-es betongallérral kell körbevenni .
Az építés során az irányváltásoknál tokos polifúziós idomokat és kötést kell alkalmazni.
2/2. GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZCSATORNA
A tervezett épülettől a keletkező szennyvízmennyiséget el kell vezetni. A területen belül technológiai vagy konyhai szennyvíz is keletkezik majd - melynek előtisztítását biztosítani kell. Ennek megfelelően Technau EGO510C típusú berendezést terveztünk beépíteni - 10,0 l/mp kapacitással. A berendezés ÉME engedéllyel rendelkezik. A gépészeti adatszolgáltatás alapján a csatlakozási pontoktól gravitációs csatornával - D 110 - 160 - 200 KG - vezetjük el a közterületi csatornáig - ahol meglévő aknához történik a csatlakozás.
A gépészeti adatszolgáltatások alapján az új épületekben összességében az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyisége 2,4 l/s.
A tervezett csatornahálózat gravitációs rendszerű, a körülményekhez igazodva szükség szerint tisztítóaknákkal. A tisztítónyílások DN 200 méretű idomokból készülnek. A bekötő és tisztító idomok kialakítását a csomóponti rajz tartalmazza.
A csatornahálózat jellemzői:
- a gyűjtőcsatorna anyaga DN 160 - 200 KG PVC SN8 cső ; lejtése min. 3 ‰
- bekötővezetékek az épület felől NA 110 KG PVC ; lejtése - 5 - 10 ‰
- tisztító aknák-es hagyományos beton aknák - előregyártott elemekből.
2/3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
Az új épület és a térburkolatok részére gravitációs csapadékvíz-csatorna épül. A térburkolatról és parkolók területéről olaj- és iszapleválasztó berendezésen történő átvezetést követően történhet ez meg. A terven jelölt víznyelőaknákba a Pureco - Envia CRC féle szűrő-berendezéseket kell elhelyezni.
A tervezett gyűjtőcsatornák a tervezési területtől két irányba kerülnek kivezetésre. Az Iskola utcai kilépési pont előtt a csapadék zárt tárolóba kerül, ahonnan kis teljesítményű szivattyú továbbítja a csapadékot - késleltetve külső rendszerbe. A befogadó csatornák az Önkormányzat üzemeltetésében vannak. A Nagykárolyi út felől zárt csatornához - míg az Iskola utca felől nyílt burkolt árok található. Ez utóbbit fel kell újítani a rákötés idejére.
Statika:
A kiviteli terv tárgya a Mátészalka, Nagykárolyi út 5. sz. alatti Kálvin János Református Általános Iskola bővítése, átalakítása és felújítása.
A jelenlegi épület hagyományos falazott szerkezet, részben alápincézve, két eltérő szintszámú szárnnyal. A keleti szárny részben alápincézett, földszint+ emelet, lapostetős, a déli szárny földszint+emelet, lapostetős kialakítású.
A keleti szárny pillérváza hosszelrendezésű, a déli szárny harántelrendezésű, részlegesen előtétfalazással készítve. Az építmény északi oldalán egy 10x20 m befoglaló méretű pillérvázas, lapostetős tornaterem épült, amely egy földszintes nyaktaggal csatlakozik a keleti szárnyhoz.
Az épületről és területről felmérési dokumentáció és talajvizsgálati jelentés készült. Roncsolásos szerkezeti feltárások (vb pillérek, mestergerendák, födémpallók) nem történtek. Eredeti tervek nem állnak rendelkezésre.
A régi épületrész esetében több szerkezeti beavatkozás történik a meglévő tartószerkezetekben:
- Több utólagos falkiváltás elvégzése.
- Két helyen új monolit vb. lépcső készül, az egyik a földszint és az emeleti szint között, a másik az I. emeletről a II. emeletre megy.
- A meglévő épületen belül több helyen válaszfal kerül elbontásra, az új válaszfalak alá pedig talpgerenda készítése az meglévő aljzatban.
Tűzvédelem:
Az épület három tűzszakaszban kerül kialakításra:
1. tűzszakasz: Az épület nyugati szárnya az új emeletráépítéssel. tűzszakasz határ a lépcsőházi fal
2. tűzszakasz: Az épület déli szárnya a régi tornateremmel és a bővítésekkel, tűzszakasz határ az új tornacsarnok déli fala
3. tűzszakasz: Az új tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei
A közműszolgáltatóktól a kivitelezéshez szükséges engedélyek és jogerős használatbavételi engedély beszerzése Ajánlattevő feladata.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában című és EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkái”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17658 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INOX-THERM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd u. 8. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42459242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MOR-EX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: keletutbzs@gmail.com
Telefon: +36 309456641
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 667843949
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában címen, EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító szám alatt támogatás kérelmet nyújtott be, melynek keretében „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkáit” kívánja megvalósítani. A támogató szervezet a támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Minőségi nevelés, oktatás és testedzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Kálvin János Református Általános Iskolában című és EFOP-4.1.1-15-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, „Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. (2797/2) hrsz. alatti Kálvin János Református Általános Iskolája bővítésének, átalakításának és felújításának kivitelezési munkáink elvégzése”.
A fő funkcionális egységek és feladatok:
A teljes alapterület a fejlesztést követően: nettó 5344 m2
Ebből felújítás: nettó 2240 m2
Ebből bővítés: nettó 3104 m2
Ebből konyha: nettó 210 m2
Ebből sportpadló: nettó 968 m2
Építészet:
Az épület bővítése és átalakítása után az épületben az alábbi helyiségek kivitelezését kell megvalósítani:
- 16 tanterem (16 osztály részére)
- 6 csoportszoba
- 1 logopédiai foglalkoztató
- 1 társadalomtudományi szaktanterem és szertár
- 1 számítástechnikai szaktanterem (csoportbontásban)
- 1 művészeti nevelés szaktanterem (tánc, ének-zene,
- 20x40 m-es küzdőtér fogadására alkalmas (cca. 22x43-44 m belméretű) tornacsarnok a kapcsolódó öltözőkkel és szociális blokkokkal
- ebédlő, főzőkonyha
- tantestületi szoba, tárgyaló, teakonyha
- igazgatási blokk (igazgatói iroda, igazgatóhelyettesi iroda, gazdaságvezetői iroda, iskolatitkári iroda, pénztár)
- szertárak, raktárak
- technikai személyzeti öltözők
- új szociális blokkok, a régi szociális blokkok átalakítása, felújítása
- kerti szerszám tároló
- karbantartó műhely és raktár (pincében)
- közlekedők
- zsibongó
- lépcsőházak
1.1.1. Terület előkészítés
A terület előkészítése az építési munkák érdemi megkezdése előtti feladatok végrehajtását foglalja magában. Az előbbiek részeként szükség van a meglévő iskolaudvaron részben átmenőtávhő vezeték kiváltására, a megvalósítandó tornacsarnok helyén található, üzemen kívüli mélyfúrású kút szakszerű megszűntetésére, valamint a meglévő aszfalt burkolatú sportpálya felszámolására. Előbbieken túl az udvaron lévő, a jövőbeni építést akadályozó, illetve azzal össze nem egyeztethető, egyébként rossz állagú fákat, valamint használaton kívüli elektromos kandelábereket, illetve azok földalatti vezetékeit szintén fel kell számolni,
1.1.2. Bővítési munkák
A bővítési munkák során Nyertes Ajánlattevőnek meg kell valósítani az iskola épületkomplexuma vonatkozásában részben alaprajzi, illetve helyszínrajzi változást is jelentő bővülést, részben emeletráépítéssel, illetve magastető építésével megvalósuló bővítéseket. A bővítés meghatározó részét a tornacsarnok és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek megvalósítása, a Nagykárolyi út felőli nyugati épületszárnyon emeletráépítés kivitelezése, a régi tornaterem és öltözői blokk nyugati oldalán az épület bővítése egy kétszintes épületszárnnyal és az öltöző blokk fölötti emeletráépítés, az északi épületszárny belső udvar felőli, keleti részleges bővítése, valamint a déli és északi iskolaudvar területén a bejáratoknál új előtetők építése jelentik.
Előbbiekből a tornacsarnokkal összefüggő feladatok jelentőségük és meghatározó voltuk miatt az 5.2.4. pontban önálló egységként kerülnek bemutatásra. A tornacsarnokban nettó 968 nm sportpadló kerül elhelyezésre.
1.1.3. Átalakítási és felújítási munkák
Az átalakítási és felújítási munkák a meglévő iskola épületében elvégzendő funkcionális változtatások megvalósításához szükséges építőmesteri és szakipari, épületgépészeti, valamint épületvillamosítási munkákat foglalják magunkban. Ez a munkarész tartalmazza a meglévő épületen megvalósítandó magastetők létesítésével összefüggő feladatokat is, melyek szintén több szakágat érintenek. Szintén a teljes épületre vonatkozó információ, hogy új tűzivíz hálózat kerül kialakításra, továbbá az épület körüli járda bontását és helyette új kiselemes térkő járda elkészítését.
Az elvégzendő feladatok a kialakítandó tűzszakaszokat, mint strukturálisan értelmezhető egységeket követve az alábbiak szerint foglalhatók össze:
1.1.3.1. Északi épületszárny (előcsarnok, vizesblokkok, konyha-étterem és fölöttük lévő I. és II. emeleti funkcionális egységek, valamint magastetővel lezárt padlásterek (1. tűzszakasz)
Földszint:
- ebédlő előtti vizesblokk elbontása, új vizesblokk kialakítása, meglevő rétegek bontása, új rétegek készítése, új épületgépészeti rendszerek és elektromos rendszerek készítése, belső festés.
- az ebédlőben és az előcsarnokban a meglevő burkolatra tapadóhíd felhordása, új greslapburkolat készítése, a csatlakozó válaszfalak mentén a meglevő aljzatok javításával. Az ebédlőben a homlokzatok mentén 1,00 m széles sávban a meglévő padozat felbontását követően új, hőszigetelt padozat készül.
- konyha, meglévő padlóburkolatainak felbontása, új hő- és vízszigeteléssel ellátott padlóburkolat készítése
- főzőkonyha területén meglévő válaszfalak bontása, új válaszfalak építése
- konyha minden helyiségében 2,10 m magasságig csempeburkolat készítése
- konyha meglévő külső ablakainak nyíló szárnyain rovarháló elhelyezése
- a konyha minden helyiségében új víz-csatorna hálózat és központi fűtés készül
- a főzőkonyhában új technológiai berendezések kerülnek beépítésre
- főzőkonyha helyiségeiben új légtechnika kialakítása
- a személybejáratnál és a mosléktárolónál új nyílásbontás készül, amibe új ajtók kerülnek beépítésre
- a konyha belső terében új nedves téri ajtók kerülnek beépítésre
- a nyugati oldali bejárat belső szélfogó ajtói elbontásra kerülnek, helyükre új műanyag nyílászárók beépítése szükséges
- a meglévő lépcsőkorlátok elbontásra kerülnek, helyükön új acél lépcsőkorlátok készülnek
- a meglévő előregyártott műkő lépcsőlapok túlnyúlását meg kell szüntetni és új greslap burkolat készítendő homlok- és járólapokkal
- az iroda meglévő ajtaja kibontásra kerül, helyére új ablak kerül beépítésre
- az ebédlőben belsőépítészeti falburkolat készül
- az ebédlő előtti vizesblokk, az előcsarnok, a kézmosók illetve a lépcsőház csempe illetve greslap falburkolatot kapnak
I. emelet:
- a lépcsővel szemben lévő fal elbontása
- a zsibongó, a közlekedő és a lépcsőházi pihenő márvány mozaik lapburkolata felbontásra kerül, a burkolat alatti aljzatbetonon cementsimítás és új greslap burkolat készítése
- az utcai meglévő vizesblokk belső falai elbontásra kerülnek, új nevelői, fiú, lány vizesblokk kialakítása
- a meglévő tetőszigetelés, salakfeltöltés, csatornarendszer elbontásra kerül, új tető hőszigetelés és magastető készítése
- az új magastető konyhához tartozó részében szellőzőgép elhelyezésére
1.1.3.2. Déli épületszárny (meglévő iskola épület pinceszinti, földszinti és emeleti része, valamint a lapostetős épületen megvalósítandó magastetővel lezárt padlásterek (2. tűzszakasz):
Pince:
- Új mennyezeti hőszigetelés készül és a belső felületképzések felújítása
- a pince lépcső korlátját elbontsa és helyette új acél korlát építése
Földszint:
- a közlekedő, az előcsarnok, az új nevelőtestületi szoba, az iskolaigazgatási blokk és a meglévő öltöző teljes padlórétege felbontásra kerül, ehelyett új, hő- és vízszigeteléssel ellátott padlóburkolat kialakítása
- a meglévő öltözők átalakításra és felújítása (padlóburkolat, nyílászárók, válaszfalak, falburkolatok, víz-csatorna-, fűtési rendszer, elektromos hálózat)
- a meglévő lépcsőkorlátok elbontása,helyükön új acél lépcsőkorlátok készítése
- a déli bejárat felett új előtető készítése
- a nyugati utcafronti oldalon új iskolaigazgatási blokk kialakítása
- az eltérő padlószintek áthidalására akadálymentes rámpa készítése
- a szellőzőgépház és a meglévő öltözők nyílászárói befalazása
- a meglévő tornaterem ablakainak kibontása, a helyükön keletkező nyílások befalazása
- a meglévő tornaterem keleti oldalán nyílásbontás és új ablakok beépítése
I. emelet:
- a meglévő tetőszigetelés, salakfeltöltés, csatornarendszer elbontásra kerül, új tető hőszigetelés és magastető készítése
- a közlekedők és a nevelőtestületi szoba meglévő burkolata elbontása, a meglévő aljzatbetonon cementsimítás és új padlóburkolat készítése
- A meglevő földszintes épületrész fölé új emeletráépítés készítése magastetővel.
1.1.4. Tornacsarnok építési munkái (3. tűzszakasz)
A tornacsarnok építési munkái a bővítményként megvalósuló önálló funkcionális egység kivitelezésének építőmesteri és szakipari, épületgépészeti, épületvillamosítási, valamint ehhez közvetlenül kapcsolódó közműépítési munkáit foglalják magukban. Az előbbiek részeként a multifunkcionális hasznosíthatóság érdekében egyes beépített elemek, felületképzések belsőépítészeti igényességgel, illetve megoldásokkal kerülnek kiegészítésre.
A tornacsarnok esetében a használatot biztosító beépített berendezéseket is meg kell valósítani, az egyéb mobil eszközök, sportszerek az eszközbeszerzés részét képezik. A tornacsarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, zuhanyzók, mosdók, WC, szertár, stb.) szintén az érintett funkcionális zóna elemeit képezik. Az utcai illetve belső zóna (utcai, illetve tornacipős használat) elkülöníthetősége érdekében a tornacsarnok helyiségeit két önálló lépcsőház szolgálja ki. A sport jellegű zónában egy oktatási célú helyiséget is el kell helyezni.
1.1.5. Udvarfelújítás
A tervezett építési munkálatok alapvetően az iskolai épületkomplexumra, valamint az azzal északi, keleti és nyugati oldalon határos területekre terjednek ki. A déli oldalon meglévő, ligetes, játszótéri elemekkel gazdagított játszóudvart a tervezett munkálatok nem érintik. Az elvégzendő beavatkozások térburkolatok, út- és parkoló építésére, csapadékvíz elvezetésre, szükség szerinti, építési telken belüli kisebb közmű beavatkozások végrehajtására, a zöldterületek rendezésére, továbbá az előbbiekkel összefüggő tereprendezés, támfalak, kerítések, környezetrendezési elemek megvalósítására terjednek ki. Az előbbiekkel összefüggő részletes műszaki feladatok meghatározása céljából közmű- és közlekedési, valamint környezetrendezési munkarész készült.
1.1.6. Napelemes rendszer telepítési munkái
Az iskola komplexum északi épületszárnyán jelenleg is meglévő napelemes rendszer található, mely az érintett épületrész magastetős lefedése miatt áthelyezésre kerül. Előbbieken túl a beruházás keretében új napelemeket kell telepíteni. Valamennyi napelemet a tornacsarnok dél felé néző tetőfelületén kell elhelyezni.
Épületgépészet:
1. Vízellátás-csatornázás
Az iskola átalakítása, bővítése után a napi vízfogyasztás az alábbiak szerint fog alakulni.
Az épület vízellátása a városi közmű hálózatról biztosított.
Vízigények a bővítés után:
450 fő gyerek * 30 l/nap*gyerek= 13500 l/nap
50 fő nevelő/kisegítő * 60 l/nap= 3000 l/nap
Konya: 550 adag*12 l/adagxnap 6600 l/nap
Takarítás vízigénye = 600 l/nap
_________________________________________________
Összesen: 23700 l/nap = 23,7 m3/nap
Az épületben a tűzvédelmi műszaki leírásnak megfelelően fali tűzcsap hálózat kialakítását kell elvégezni. kerül sor A fali tűzcsapok 20 m-es tömlővel szerelt merevtömlős kivitelűek lesznek 150 l/min vízhozammal. A fali tűzcsap minimális kifolyási nyomása legalább 2 bar, melynek ellenőrzésére a legkedvezőtlenebb helyen nyomásmérő óra felszerelése szükséges. A fali tűzcsapok utánvilágító biztonsági jelöléssel lesznek ellátva. Az egyidejűleg működő tűzcsapok száma 2 db.
A meglévő belső víz és szennyvíz hálózatot a még fel nem újított helyeken fel kel újítani. Új vizesblokkokat kell készíteni a mozgáskorlátozottak részére. Külön vezetékhálózatot kell készíteni a tüzivíz és a kommunális vízellátáshoz. A tüzivíz vezetékek anyaga horganyzott acélcső. A kommunális víz nyomó vezetékek anyaga vékonyfalú rozsdamentes acélcső (GEBERIT MAPRESS), és műanyag csővezetéki rendszer elemei. A használati melegvíz ellátást jelenleg elektromos forróvíztárolók biztosítják.
Az 550 adagos főzőkonyha kialakítás miatt és a tornatermi használat miatt megnövekedő használati melegvíz igények elektromos forróvíz tárolókkal már nem biztosítható, ezért gáz üzemű forróvíz tárolók felszerelését kell elvégezni. A konyha és a tornacsarnok használat melegvíz előállításához 1-1 Quantum Q7C 100-250 tip. gázüzemű bojlert
kell felszerelni. A gyerekek által használt melegvíz fogyasztó berendezési tárgyakhoz termosztatikus keverőszelepeken jut el a beállított (42 Co ) víz .
A szennyvíz elvezetése a meglévő külső szennyvíz csatorna hálózathoz csatlakozik.
A szennyvíz vezetékek anyaga PVC és KG-PVC lefolyócső.
2. Gázellátás
A konyha rekonstrukciója, valamint a használati melegvíz ellátásához a konyha technológia tervek szerint az alábbi gázfogyasztó készülékek kerülnek felszerelésre:
2 db Főzőüst GLF-301
3 db Főzőzsámoly GZS14
1 db Kombi sütőgőztároló Zanussi 20GN 1/1
1 db Gázüzemű olajsütő FAGOR FG7-10 2C
2 db Gáztűzhely FAGOR CG 9-41
2 db Gáz bojler Q7C 100-250
Téli gázfogyasztás : 37,44 m3/h
Nyári gázfogyasztás : 37,44 m3/h
Kalkulált éves gázfogyasztás: 29000 m3/év
Az ingatlanhoz csatlakozó meglévő DN 25 középnyomású gáz csatlakozó vezeték biztosítani tudja a fenti gáz igényeket. A külső közmű tervek szerint szekrényes gáznyomás-szabályozó -mérő állomást kell felszerelni a kerítésnél lévő csatlakozási pontra. A mért kisnyomású gázvezeték két helyen csatlakozik az épülethez a terveknek megfelelően. A földben lévő gázvezetékek anyaga PE80/G SDR11 műanyag cső. A külső fali felállás után a vezetékek anyaga fekete acélcső.
A gázvezetékek szerelését a TIGÁZ-DSO Kft „2201 10 DU 01 F 2016 „sz. technológiai utasításában foglaltak szerint kell elvégezni. A gázellátásról külön engedélyezési dokumentáció készül. A beruházó és a TIGÁZ DSO Kft között létrejövő gáz csatlakozási szerződés mellékletével lehet a gázellátási tervet engedélyeztetni. Gázszerelési munkákat a TIGÁZ-DSO Kft által engedélyezett tervek alapján lehet végezni.
3. Központi fűtés
A meglévő épület szárnyakon kivéve a tornatermet elvégezték a külső falak utólagos hőszigetelését , valamint a nyílászárók cseréjét. Nem készült el a lapos tetők utólagos hőszigetelése. Az átalakítás során a lapos tetőkre magas tető épül egyidejűleg a záró födémek utólagos hőszigetelését is el kell készíteni.
A felújítás, átalakítás és bővítés után az egész épületnek meg kell felelni a módosított 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 2016 január 1-én érvényben lévő előírásainak.
Bővítés után a teljes hőveszteség az előírt belső és téli - 15 o C hömérsékleten 359 KW, a tervezett és meglévő légkezelők hővisszanyerését is figyelembe véve.
A fűtési energiát távfűtési rendszer biztosítja jelenleg és a tervek szerint az átalakítás bővítés után is. Tervezés során megvizsgáltuk a távfűtési hőközpontban meglévő hőcserélő, szekunder oldali fűtési keringtető szivattyú és hőmennyiségmérő teljesítmény adatait. A teljes max. hőteljesítményhez a meglévő berendezések megfelelőek.
A tervezett fűtési rendszer a pince szinten meglévő hőközponthoz kapcsolódik. Új szivattyús fűtési kör készül a bővítmény radiátoros és légkezelők köréhez. Külön szivattyús blokk készül a konyha részére.
A tornacsarnok fűtését és szellőzését a II. emeleti gépházba szerelendő légkezelő fogja biztosítani.
Amikor a tornacsarnok használaton kívül van, a temperáló fűtéshez teljes lég visszakeveréssel a mért belső hőmérsékletnek megfelelően indul, vagy áll le a légkezelő.
A hőmérséklet szabályozás az egyes szivattyús köröknél külső hőmérséklet követő szabályozással lesz biztosítva központosan. A tantermek egyedi hőmérséklet szabályozásához termosztátok kerülnek felszerelésre. Egyéb helyiségekben a helyi hőmérséklet szabályozást termosztatikus radiátor szelepek biztosítják.
A tanári, igazgatói és tantestületi szobák fűtését és hűtését 4 csöves fan-coil berendezésekkel tervezzük. A légcsatornázható folyadékhűtő a padlástérben kerül felszerelésre. A folyadékhűtő kapcsolódó csőszerelési munkák készülnek el 1. ütemben. A folyadékhűtő egy későbbi ütemben kerül felszerelésre.
A fűtési csővezetékek szabadon szerelt fekete acélcsövek ill. falhoronyba és aljzatbetonba szerelt műanyag csővezeték rendszer elemei.
A fűtési vezetékeket 20 mm vtg. csöpögve nem égő csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.
4. Szellőzés
Mesterséges szellőzést kell készíteni a vizes blokkok, a tornacsarnok és a konyha részére.
A tornacsarnok légkezelője biztosítja a csarnok energiatakarékos szellőzését nagy rendezvények (500 fő) esetén is. A légkezelőben lévő visszakeverő zsaluval a külső levegő aránya 0-100 % között változtatható kell, hogy legyen.
A vizes blokkok szellőző ventillátorai jelenlét esetén indulnak a villamos terveknek megfelelően mozgás érzékelőről, vagy világítás kapcsolóról. A földszinten lévő 0.039 Titkárság és 0.043 Pénztár belső terű helyiségek szellőzését a válaszfalba szerelendő átszellőző elemekkel és a titkárság helyiségben a mosogató fölé szerelendő kis ventillátorral terveztük. A ventilátor indítása ebben az esetben kézi kapcsolóval valósítandó meg. A légcsatornák könnyű hga. lemezből készült négyszög és kör keresztmetszetű vezetékek. A hideg vezeték szakaszokat, valamint a gépházban és a padlástérben lévő légcsatornákat hőszigeteléssel kell ellátni a terveknek megfelelően.
Épületvillamosítás:
A meglévő villamos hálózat leírása:
Az iskola földkábeles három fázisú 3x100/80 A-es rendelkezésre álló/lekötött elektromos betáplálással rendelkezik, melynek bővítését javasoljuk. A meglévő iskolai hálózat részben átalakításra került, ott nem történik beavatkozás! Több helyen a funkció változtatás miatt kell a villamos hálózaton beavatkozást eszközölni. A felújított és megmaradó villamos hálózatról nincs tervdokumentáció, ezért azt felmértük és a tervdokumentációba megrajzoltuk.
Elektromos energia ellátás, fogyasztásmérés:
Az iskola beépített/együttes energia igénye várhatóan 138/111 kVA, azaz 3x200/3x160 A. A bővítési igényt az áramszolgáltató felé bejelentettük, bővítéssel kapcsolatos áramszolgáltatói tájékoztató még nem áll rendelkezésünkre. A villamos fogyasztásmérés végleges kialakítását az áramszolgáltató előírásainak megfelelően kell majd kialakítani.
Elektromos energia elosztása:
Jelenleg két főelosztó van az intézményben. Egy a konyhai részen „F1” és egy „F2” az átellenes oldali lépcsőháznál. Az első elosztó elbontásra és új tervek szerint kerül telepítésre. A másik főelosztó részben módosítandó. A meglévő tornatermi elosztó változatlanul megmarad. A meglévő kiselosztók részben megmaradnak, részben kibővülnek, továbbá újabb kiselosztók is elhelyezésre kerülnek az elektromos energia biztonságosabb elosztásának céljából. Az új tornaterembe elhelyezésre kerül egy főelosztó, melyet a Gek-1sz tervünknek megfelelően a meglévő kültéri elosztótól kell megtáplálni árokba fektetett földkábellel.
A főelosztókba kerülnek elhelyezésre a tűzvédelmi főkapcsolók, az elmenő elosztók leágazását biztosító készülékek, továbbá néhány áramkör védelmi és működtető szerve. Az energia ellátás kialakítását a Gek-1 és a Ge-7 sz vázlat szerint kell kialakítani. Az erősáramú fő áramköröket az álmennyezet feletti fém kábeltálcán, illetve egyedi tartókon elhelyezett 1kV-os NYY-J rézerű kábelekkel kell kiépíteni. Az elmenő áramköröket előre elhelyezett védőcsövekbe fűzve kell kiépíteni rézerű kábelekkel, vagy vezetékekkel. Indokolt esetben MM-fal CU vezetékek alkalmazása is megengedett,falhoronyba való fektetéssel.
Szerelvényezés:
Az MSz 2364 és az MSz EN 12464 sz. szabályoknak megfelelő villamos hálózatot és beltéri világítási rendszert szükséges telepíteni. Nedves területen vízmentes és iparilag védett szerelvények használhatóak, egyéb helyeken süllyesztetten szerelt szerelvényeket kell beépíteni, helyenként közös kerettel. Világítás céljából csak egyedi kompenzálású elektronikus előtétű, energia takarékos fényforrások alkalmazhatóak a helyiségek jellegeinek megfelelő védettségben és kivitelben. Az általános világítás részben helyi, részben távvezérelt, zónázott kapcsolású. Az előírásoknak megfelelően inverteres biztonságvilágítási lámpák és akkumulátoros kijáratvilágítók biztosítják az intézmény biztonságos elhagyását áramkimaradás esetén. Az iskolaudvar külső térvilágítását és a sportpálya esti megvilágítását kézi és automatikus vezérléssel.
Tervezésnél a Beruházóval is egyeztetve az alábbi megvilágítási értékeket vettük figyelembe: Alárendelt terek: 50 -70 lx Közlekedő terek: 150 lx Iroda jellegű helyiségek: 350 lx Tantermekben: 500 lx Tornaterem: 350 lx
Épületgépészet és konyhatechnológia:
Az épületgépészeti és konyhatechnológiai rendszerekhez biztosítottuk az elektromos betáplálásokat. Az épületgépészeti rendszerek bekötéseit, beszabályozásait a gépész tervező előírásaival egyezően kell bekötni és üzembe helyezni. A konyhatechnológiai berendezéseket a technológia tervezője és útmutatása szerint kell bekötni.
Gyengeáramú rendszerek:
A létesítménybe automatikus üzemű tűzjelző rendszer, hő és füstelvezetés, valamint friss levegő utánpótlás kerül telepítésre. Kibővített strukturált hálózatot kell létesíteni, a meglévő hálózat bővítésével. A meglévő kamerás figyelő hálózat és hangosítási rendszer kibővítésre kerül. A személy bejárati ajtók és a kapukhoz kaputelefonokat kell telepíteni, azokat kamerák figyelik. A jelzések a titkárságra kerülnek továbbításra, innen is nyithatóak az ajtók. Számkódos, vagy kártyás ajtónyitást is biztosítani kell. A gyengeáramú hálózatokat álmennyezet felett elhelyezett tartószerkezeteken, valamint falba süllyesztett védőcsövekbe fűzött vezetékekkel kell megvalósítani.
Érintésvédelem:
A villamos hálózat érintésvédelmét TN/C/S rendszerben terveztük meg. Az érintésvédelembe bekötendőek az ÉV-I. osztályú készülékek fémszerkezetei, a dugaszoló aljzatok védő érintkezői, az épületgépészeti vezetékek és a nagyobb kiterjedésű fémtárgyak. A dugaszoló csatlakozók védelmét 30mA-es áramvédő kapcsolók elhelyezésével fokoztuk, melyeket havonta egyszer háromszori próbával ellenőrizni szükséges.
Villám és túlfeszültségvédelem:
A meglévő és a tervezett épületbővítésnél az 54/2014. ( XII..5) BM rendelet (OTSZ), valamint az MSZ EN 62305 szabványoknak megfelelő norma szerinti villám-és túlfeszültségvédelmi rendszer építendő ki.
A tervezés kockázat elemzési számításokon alapszik és ajánlásokat fogalmaz meg.
R > RT
A tényleges kockázat nagyobb mint a kockázati értékre adott határérték, így villám-és túlfeszültséget szükséges létesíteni. A kockázat elemzést csatoltuk a kiviteli tervdokumentációhoz.
Az épület külső villámvédelmi osztályai (LPS) jellemzője: felfogó: IV.
levezető: IV.
A túlfeszültségvédelem (LMPS) jellemző osztálya: III - IV.
A főelosztókba az I-II-es fokozatú” túlfeszültség védelmet szükséges kialakítani, Phoenix Contact készülékekkel Villámvédelmi felfogónak felfogó rudakat, valamint tartószerkezetre szerelt a tűzi horganyzott köracélt terveztünk. A levezetők tűzi horganyzott köracélok, vizsgáló összekötőkkel, melyeket a meglévő és újonnan telepítendő földelő rudakhoz és keretföldelőhöz kell bekötni.
Konyhatechnológia:
A tervezett épületrészben főzőkonyha lesz kialakítva, - a vonatkozó rendeleteknek és a higiéniai szabályoknak megfelelő - technológiai sorrend betartásával, kapcsolódó helyiségekkel együtt.
A korszerű konyhai kialakítás célja a technológiai funkciónak, az ételek előkészítésének megfelelő, kereszteződésmentes sorrendi kialakítása, a higiéniai feltételek biztosítása, a HACCP kialakításához szükséges feltételek előkészítése.
A tervezett technológia alkalmas különféle alapanyagokból előkészített húsok, különféle zöldségek, fertőtlenített tojás felhasználásával az iskolai étkeztetésnek megfelelő készételek elkészítésének, melegen tartásának, tálalásának biztosítására.
Udvar rendezés:
A tervezett udvar rendezés főként a tervezett sportcsarnok területfoglalása és a hozzá kapcsolódó új közlekedési felületek kialakítása következtében vált szükségessé. A K-1 Udvar rendezés terve elnevezésű tervlapon ábrázoltaknak megfelelően az új épületrész északi és keleti oldalán a sportcsarnok padlószintjéhez illeszkedő terep rendezésére, ehhez kapcsolódóan rézsűk kialakítására, az északi telekhatárral párhuzamosan támfal építésére, új növényzet telepítésére és alapvetően gyepesítésre kerül sor.
Gáznyomás-szabályzó és fogyasztói vezeték építése:
Tervezett létesítmény ismertetése:
Az épület földgázellátása a meglévő D 32 PE anyagú - NA 25/a. gömbcsappal lezárt gázvezetékhez csatlakozva biztosítható majd. A felállás főbejárattól jobbra van kiépítve - ezt tekintjük tervezési határnak .
A gázellátás megvalósítása érdekében Gázszolgáltató és a Református Iskola között gázcsatlakozási megállapodásnak kell létrejönnie.
A fogyasztói vezeték a telekhatár közelében telepítésre kerülő nyomásszabályzótól - mérőtől indul. A tervezett szabályzó - mérő egység GÁZGÉP-HEAT típusú - KSZL-100 / MG40. Az egység típus szekrénybe építve kerül elhelyezésre (Heat Hungary KFT). A szükséges felállások GÁZGÉP KFT szerelvényeivel történik. A szekrényt követően a kilépő NA 50/a anyagú vezeték bővítésre kerül. A térszint alá NA 80/a. vezeték épül - 2*45°-os iránytöréssel. A földben PE/a összekötő idomot követően PE 100/G SDR 11, 90*8,2 anyagú vezeték épül - egészen a konyha irányába történő lecsatlakozásig . A Tornaterem felé PE 80/G SDR 11, 63*5,8 . Ott szűkítő beépítése után követően D 32 PE vezeték csatlakozik .
A gázvezeték szakaszok az Iskola konyháját és a szociális helyiség ellátását biztosítják majd .
A védőszekrény a Heat Hungary KFT által gyártott KSZL-100 / MG40 típusú szekrény , alépítménnyel . Ebbe nyernek elhelyezést a szükséges szerelvények :
1. NA 25/a AHA-MOFÉM kültéri gömbcsap
2. KSZL-100 tip. nyomásszabályzó
3. MG40 gázmérő
A főbb paraméterei : A szekrény mérete :
1150 * 830 * 400
A bemenő nyomás :
3,00 bar
Kimenő nyomás :
0,03 bar
Távhővezeték kiváltása - építése:
A Kálvin János Református Általános Iskola bővítése kapcsán az új tornaterem ráépül a jelenlegi nyomvonalban fektetett az iskola hőközpontját ellátó NA50 méretű távfűtési primer vezetékre, így annak kiváltásáról gondoskodni kell.
A kiváltás során új nyomvonalon, új NA50/Ø125 IsoPlus csőpárat kell elhelyezni, a meglévő rend-szerhez távfűtési aknában kell csatlakoztatni..
Távfűtési vezeték rendszer adatai:
Út- és térburkolat építése:
A területen belül megépítésre kerülő épület, a terület kiszolgálása az igényeknek megfelelő teherbírású utakkal, térburkolatokkal - személygépkocsik és kisteherautók részére. A személygép-kocsik részére a bővítésnek megfelelően parkolóhelyek kijelölése , míg a gyalogosok részére külön szilárd burkolatú járda szükséges . A beruházás keretében az U-1 és U-2 j. útszakaszok megépítése a csapalakozó parkoló területekkel együtt.
Út és parkoló építése:
A területen belül megépítésre kerülő épület, a terület kiszolgálása az igényeknek megfelelő teherbírású utakkal, térburkolatokkal - személygépkocsik és kisteherautók részére. A személygép-kocsik részére a bővítésnek megfelelően parkolóhelyek kijelölése , míg a gyalogosok részére külön szilárd burkolatú járda szükséges . A beruházás keretében az U-1, U-2 és U-3 j. útszakasz épül meg a csapalakozó parkoló területekkel együtt.
Vízellátás, oltóvíz-igény biztosítás, szenny- és a csapadékvíz - elvezetés:
2/1. VÍZELLÁTÁS
Az Iskola hálózati vízzel történő ellátása a Nagykárolyi utca Ny-i oldalán kiépített D 300 ac. anyagú vezetékről biztosítható . A csatlakozás D 300/80 FST idommal történik . A csatlakozási pont kiépítését csak a NYÍRSÉGVÍZ zRT végezheti.
A vízmérőhely a telken belül kerül kialakításra - a meglévő aknában . Az aknába víz mérésére DN 50 Wesan-WP mérő kerül beépítésre . A rendszer leürítése érdekében 1 db NA 25/a gömb-csap beépítése is szükséges . Az akna födémét hőszigeteléssel kell ellátni . A lejutást műanyag bevonatú hágcsókkal kell biztosítani . Mivel az akna zöldsávban létesül - ezért a lefedését Ø 600 könnyű fedlap beépítésével kell megoldani .
A normatív vízigényeket az MI-10-158-1:1992 szabvány előírásai szerint határozta meg az épület-gépész tervező.
Így vízigény :
450 fő gyerek * 30 l/nap*gyerek = 13500 l/nap
50 fő nevelő/kisegítő * 60 l/nap = 3000 l/nap
Konyha 550 adag * 12 l/adag = 6600 l/nap
Takarítás vízigénye = 600 l/nap
___________________________________
Összesen: 237000 l/nap = 23,7 m3/nap
Az elméleti órai csúcs-fogyasztás : 8,63 m3/óra = 2,4 l/sec .
A terület felé PE 100/V SDR 17,6, 63*5,8 anyagú és nyomásfokozatú vezeték épül.
A vízmérő aknát követően a területen belül az Iskola épületének körvonalát követve épül tovább a vízvezeték D 63 - 32 dimenzióval - több ponton csatlakozva az épülethez, ill. a már meglévő vezetékszakaszokhoz.
Az épület használatba vételi engedélyezési eljárása időszakára igazolni kell , hogy a meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása megoldott . Ezt igazolni kell az épülettől közelében meglévő tűzcsapo(ko)n mért vízhozam-méréssel . A rendelkezésre álló közműhálózatból kivehető oltóvíz mennyiség igazolására vízhozam mérési jegyzőkönyv készül .
Mértékadó tűzszakaszra (2.255 m2) vonatkozóan az OTSZ szerint 2.700+300 l/perc oltóvíz intenzitás a normatív érték - melyet legalább 60 percen keresztül kell biztosítani.
A NYÍRSÉGVÍZ zRT által üzemeltetett vízvezetékekből egyidejűleg kell a megjelölt vízmennyiséget vételezni - biztosítani !
Az Iskola oltóvízellátása biztosítása érdekében egy új földfeletti kitörésbiztos tűzcsapok kiépítését terveztük a Nagykárolyi és az Iskola utca területén - csatlakozva az ott lévő NA 300 és 150 ac anyagú vezetékekhez. A Nagykárolyi út területén egy már meglévő altalaj tűzcsap átépítését is biztosítani kell földfeletti kivitelűre . A új tűzcsapok HAWLE DN 100 FF kitörésbiztos kivitelben készülnek. A tűzcsapok előtt DN 100 tolózárat - HAWLE típusú - és DN 100/500 FF idomot kell beépíteni . A tűzcsapot 1 * 1 m-es betongallérral kell körbevenni .
Az építés során az irányváltásoknál tokos polifúziós idomokat és kötést kell alkalmazni.
2/2. GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZCSATORNA
A tervezett épülettől a keletkező szennyvízmennyiséget el kell vezetni. A területen belül technológiai vagy konyhai szennyvíz is keletkezik majd - melynek előtisztítását biztosítani kell. Ennek megfelelően Technau EGO510C típusú berendezést terveztünk beépíteni - 10,0 l/mp kapacitással. A berendezés ÉME engedéllyel rendelkezik. A gépészeti
adatszolgáltatás alapján a csatlakozási pontoktól gravitációs csatornával - D 110 - 160 - 200 KG - vezetjük el a közterületi csatornáig - ahol meglévő aknához történik a csatlakozás.
A gépészeti adatszolgáltatások alapján az új épületekben összességében az elvezetésre kerülő szennyvíz mennyisége 2,4 l/s.
A tervezett csatornahálózat gravitációs rendszerű, a körülményekhez igazodva szükség szerint tisztítóaknákkal. A tisztítónyílások DN 200 méretű idomokból készülnek. A bekötő és tisztító idomok kialakítását a csomóponti rajz tartalmazza.
A csatornahálózat jellemzői:
- a gyűjtőcsatorna anyaga DN 160 - 200 KG PVC SN8 cső ; lejtése min. 3 ‰
- bekötővezetékek az épület felől NA 110 KG PVC ; lejtése - 5 - 10 ‰
- tisztító aknák-es hagyományos beton aknák - előregyártott elemekből.
2/3. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
Az új épület és a térburkolatok részére gravitációs csapadékvíz-csatorna épül. A térburkolatról és parkolók területéről olaj- és iszapleválasztó berendezésen történő átvezetést követően történhet ez meg. A terven jelölt víznyelőaknákba a Pureco - Envia CRC féle szűrő-berendezéseket kell elhelyezni.
A tervezett gyűjtőcsatornák a tervezési területtől két irányba kerülnek kivezetésre. Az Iskola utcai kilépési pont előtt a csapadék zárt tárolóba kerül, ahonnan kis teljesítményű szivattyú továbbítja a csapadékot - késleltetve külső rendszerbe. A befogadó csatornák az Önkormányzat üzemeltetésében vannak. A Nagykárolyi út felől zárt csatornához - míg az Iskola utca felől nyílt burkolt árok található. Ez utóbbit fel kell újítani a rákötés idejére.
Statika:
A kiviteli terv tárgya a Mátészalka, Nagykárolyi út 5. sz. alatti Kálvin János Református Általános Iskola bővítése, átalakítása és felújítása.
A jelenlegi épület hagyományos falazott szerkezet, részben alápincézve, két eltérő szintszámú szárnnyal. A keleti szárny részben alápincézett, földszint+ emelet, lapostetős, a déli szárny földszint+emelet, lapostetős kialakítású.
A keleti szárny pillérváza hosszelrendezésű, a déli szárny harántelrendezésű, részlegesen előtétfalazással készítve. Az építmény északi oldalán egy 10x20 m befoglaló méretű pillérvázas, lapostetős tornaterem épült, amely egy földszintes nyaktaggal csatlakozik a keleti szárnyhoz.
Az épületről és területről felmérési dokumentáció és talajvizsgálati jelentés készült. Roncsolásos szerkezeti feltárások (vb pillérek, mestergerendák, födémpallók) nem történtek. Eredeti tervek nem állnak rendelkezésre.
A régi épületrész esetében több szerkezeti beavatkozás történik a meglévő tartószerkezetekben:
- Több utólagos falkiváltás elvégzése.
- Két helyen új monolit vb. lépcső készül, az egyik a földszint és az emeleti szint között, a másik az I. emeletről a II. emeletre megy.
- A meglévő épületen belül több helyen válaszfal kerül elbontásra, az új válaszfalak alá pedig talpgerenda készítése az meglévő aljzatban.
Tűzvédelem:
Az épület három tűzszakaszban kerül kialakításra:
1. tűzszakasz: Az épület nyugati szárnya az új emeletráépítéssel. tűzszakasz határ a lépcsőházi fal
2. tűzszakasz: Az épület déli szárnya a régi tornateremmel és a bővítésekkel, tűzszakasz határ az új tornacsarnok déli fala
3. tűzszakasz: Az új tornacsarnok és kiszolgáló helyiségei
A közműszolgáltatóktól a kivitelezéshez szükséges engedélyek és jogerős használatbavételi engedély beszerzése Ajánlattevő feladata.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 667843949
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INOX-THERM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Honvéd u. 8. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42459242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MOR-EX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: keletutbzs@gmail.com
Telefon: +36 309456641
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés fejlécében nevezett Tóth Zoltán főgondnok helyett személyi változás miatt a továbbiakban Dr. Gaál Gedeon Bence jogosult Becsei Miklóssal a Megrendelő együttes képviseletére, így a Vállalkozási szerződés 62. pontjában foglaltak alapján a szerződő felek közös megegyezéssel módosítják a szerződés fejlécét.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Közbeszerzési-iogi szempontú indokolás
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.
Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:
A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lémeccs. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat a szerződésmódosítás nem változtatja meg.
A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjesztette ki. a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben