Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9882/2018
CPV Kód:71247000-1
Ajánlatkérő:Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Balatonfüred, Tihany, Szigliget, Badacsonytomaj, Keszthely, Hévíz, Badacsonyörs, Siófok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:területfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK00622
Postai cím: Batthyány utca 1.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete- Páris Judit
Telefon: +36 84313346
E-mail: fejudit@balatonregion.hu
Fax: +36 84317002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonregion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balatonregion.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: területfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71247000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17850428 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA A „BALATON-FELVIDÉKI KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOSI HELYSZÍN TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.6-16-2017-00004 PROJEKT KERETÉBEN
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Balatonfüred, Tihany, Szigliget, Badacsonytomaj, Keszthely, Hévíz,
Badacsonyörs, Siófok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett 10 db építési beruházás:
1. Tihanyi Apátság: Apátsági múzeum átalakítása, megújítása, Napváró terasz kialakítása. Ellátandó feladatok: Tervellenőrzés, Közbeszerzési műszaki tanácsadás, Műszaki ellenőrzés
2. Tihany Fejlesztési Programiroda: Volt Apátsági Magtár felújítása, turisztikai látogatócentrum kialakítása, látványterasz kiépítése Ellátandó feladatok: Tervellenőrzés, Műszaki ellenőrzés
3. Szigliget Önkormányzata: Szigligeti Vár komplex turisztikai fejlesztése. Ellátandó feladatok: Közbeszerzési műszaki tanácsadás, Műszaki ellenőrzés
4. Badacsonytomaj Önkormányzata: Kisfaludi út élmény sétánnyá alakítása. Ellátandó feladatok: Tervellenőrzés, Közbeszerzési műszaki tanácsadás, Műszaki ellenőrzés
5. Hévíz Önkormányzata: Festetics sétány turisztikai attrakcióvá fejlesztése. Ellátandó feladatok: Műszaki ellenőrzés
6. Balatonfüred Önkormányzata: Esterházy Kastély felújítása - Nyaralástörténeti Látogatóközpont kialakítása. Ellátandó feladatok: Tervellenőrzés, Közbeszerzési műszaki tanácsadás, Műszaki ellenőrzés
7. Folly Arborétum: Interaktív Borászati Kiállítás és Látogatóközpont kialakítása. Ellátandó feladatok: Műszaki ellenőrzés
8. Helikon Kastély Keszthely: Kapu felújítása, WC felújítása. Ellátandó feladatok: Műszaki ellenőrzés 9.Tihany Fejlesztési Programiroda: Tihany Visszhang-domb és a Visszhangdombon szociális blokk felújítása.
Bencés fogadó előtti tér felújítása
(2 részajánlat) Ellátandó feladatok: Tervellenőrzés, Műszaki ellenőrzés
A műszaki ellenőri feladatok keretében ellátandó feladatok:
• A műszaki ellenőri feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 16.§.-ban meghatározottak szerint.
• A tervellenőri feladatok ellátása a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése által 17/2016.(VII.5.) határozattal elfogadott Tervellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
• Konzultációk, egyeztetések, felülvizsgálatok megtartása a tervező, a kivitelező, a beruházó és a szakhatóságok bevonásával.
• Munkaterület átadás, építési naplók megnyitásában való közreműködés.
• Műszaki ellenőrzés szükség szerint, de minimum 8 naponként, az építési naplóba történő bejegyzés mellett, fotódokumentáció készítésével.
• A felmerülő problémák megoldásának koordinálása, szükséges intézkedések kezdeményezése a beruházó tájékoztatása és egyetértése mellett.
• A műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzése, lefolytatása, a megvalósulási dokumentáció átadásának és az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének a biztosítása a Megbízó részére.
• Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval, Építtetővel és a beruházás megvalósításában közreműködőkkel, illetőleg meghatározott időközönként koordinációs megbeszélés lefolytatása.
• Szakhatóságokkal történő kapcsolattartás.
• A megjelölt építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárások esetén -a közbeszerzés tárgya
##5
#
szerinti szakmai bírálóbizottsági tagi feladatok ellátása az alábbiak szerint:
o közreműködés a közbeszerzési dokumentáció részét képező, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő műszaki leírás összeállításában az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervek, engedélyek, árazatlan költségvetés, műszaki leírás áttekintésén és közbeszerzési szempontú észrevételezésén keresztül
o közreműködés az ajánlatkérővel és a tervezővel együttesen a kiegészítő tájékoztatás műszaki vonatkozású kérdéseinek megválaszolásában
o közreműködés a beérkezett ajánlatok műszaki-közbeszerzési szempontú bírálatában (műszaki- szakmai alkalmassági feltételek igazolásának ellenőrzése, az árazott költségvetés vizsgálata a kiírásnak való megfelelés és az esetleges számítási hibák vonatkozásában, szakmai ajánlat bírálata) .
• Heti gyakorisággal jelentés készítése Megbízó részére az adott időszakban elvégzett feladatokról a beruházások állásáról.
• Az egyes beruházások befejezésekor - a Megbízóval egyeztetett tartalmú - nyilatkozat megtétele, a kivitelezésről összefoglaló készítése.
A projektben tervezett kivitelezések nagyjából egyidejű megvalósulással ütemezhetőek. Tervezett időtartam: 2018. április - 2019. december.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1. alkalmassági körben műszaki ellenőri pozícióra bemutatott szakember a minimális 24 hónap feletti, műszaki ellenőrként szerzett szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 30
2 Az M/2.2 alkalmassági körben közbeszerzési műszaki tanácsadó pozícióra bemutatott szakember a minimális 3 db feletti közbeszerzési eljárás műszaki előkészítésében és/vagy lebonyolításában szerzett sz  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – „Megbízási díj” (Ajánlattevő által megajánlott megbízási díj nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5997 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

7083 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA A „BALATON-FELVIDÉKI KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOSI HELYSZÍN TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.6-16-2017-00004 PROJEKT KERETÉBEN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17850428
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közbeszerzési műszaki tanácsadás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 1/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10637784-2-42

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: VeszprémBer Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Radnóti tér 2/A.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11321310-2-19

Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: , Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885-2-43

Hivatalos név: MG Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909-2-43

Hivatalos név: DVM DESIGN Tervezői, Kivitelezői, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Türr István utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12045242-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges