Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9897/2018
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország;Budapest. Magyarország;Budapest, Magyarország;Budapest, Magyarország;Budapest, Magyarország;Budapest, Magyarország;Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovacs Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000198022018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000198022018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000198022018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Budapest Közút Zrt. részére
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: II.Rómer Flóris, Ankara, Pusztaszeri u.felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2018-2019. évi fővárosi útfelújítási programhoz tartozó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyszíneken:
1. részfeladat
II. Rómer Flóris utca, Ankara utca felújítása
(Margit krt.- Szemlőhegy utca között) és
II. Pusztaszeri út felújítása
(Felső Zöldmáli út- Cimbalom utca között)
A felújítandó utak átlagos felülete: 21.000 m2 hengerelt aszfaltburkolat
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent. az útfelújítással egyidőben a rossz állapotú járdák, buszmegálló peronok és parkolók is felújításra kerülnek.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre, jelzőlámpás csomópontok épülnek át.
A kivitelezési források biztosítottak, a kivitelezések tervezetten 2018-2019-ben fognak zajlani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapszatalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap)

II.2.1)
Elnevezés: III. Kunigunda,Attila, Csalma, Emőd utca felújítsa
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest. Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. részfeladat
III. Kunigunda útja felújítása
(Bojtár utca- autóbusz forduló között)
III. Attila utca, Csalma utca felújítása
(Czetz János köz – Emőd utca között)
III. Emőd utca felújítása
(Szentendrei út – Nánási út között)
Mennyiség: 18.600 m2 hengerelt aszfaltburkolat

Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent. az útfelújítással egyidőben a rossz állapotú járdák, buszmegálló peronok és parkolók is felújításra kerülnek.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre, jelzőlámpás csomópontok épülnek át.
A kivitelezési források biztosítottak, a kivitelezések tervezetten 2018-2019-ben fognak zajlani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap)

II.2.1)
Elnevezés: XVI. Rózsa utca, Pálya utca felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. részfeladat
XVI. Rózsa utca felújítása (Csömöri út – Rákosi út között)
XVI. Pálya utca felújítása (Csömöri út – Rákospalotai határút között)
Mennyiség:9800 m2 hengerelt aszfaltburkolat
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent. az útfelújítással egyidőben a rossz állapotú járdák, buszmegálló peronok és parkolók is felújításra kerülnek.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre, jelzőlámpás csomópontok épülnek át.
A kivitelezési források biztosítottak, a kivitelezések tervezetten 2018-2019-ben fognak zajlani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: XVII. Pesti út szervízút, Bakter, (...) felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4. részfeladat
XVII. Pesti út szervízút felújítása (Kis utca és Cinkotai út között)
XVII. Bakter utca, Kodolányi János tér felújítása (Szabadság u. - Ferihegyi út)
XVII. Lemberg utca felújítása (Péceli út – Csabagyöngye u. között)
XVII. Bártfai utca felújítása (Szt. Imre herceg u. – Diadal u. között)
XVII. Újlak utca és Széchenyi utca felújítása (Borsó utca és Táncsis u. között)
XVII. Borsó utca (Pesti u. és Újlak utca között)
Mennyiség: 16.800 m2 hengerelt aszfaltburkolat
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent. az útfelújítással egyidőben a rossz állapotú járdák, buszmegálló peronok és parkolók is felújításra kerülnek.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre, jelzőlámpás csomópontok épülnek át.
A kivitelezési források biztosítottak, a kivitelezések tervezetten 2018-2019-ben fognak zajlani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: XXI. Csepeli Gerincút felújítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. részfeladat
XXI. Csepeli Gerincút I. ütem kiépítése utáni utóvizsgálat során előtérbe került elvégzendő feladatok (2d építési engedélyköteles beavatkozást tartalmaz)
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent. az útfelújítással egyidőben a rossz állapotú járdák, buszmegálló peronok és parkolók is felújításra kerülnek.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. A meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási berendezések kerülnek megépítésre, jelzőlámpás csomópontok épülnek át.
A kivitelezési források biztosítottak, a kivitelezések tervezetten 2018-2019-ben fognak zajlani.
Mennyiség:
A Teller Ede út-Budafoki utca csomópontban 2 db detektor megszüntetése és 1 új létesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: XI. Villányi út 27 és egyéb helyszínek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6. részfeladat
2011-2017 FTI MM 4. sz. módosítás megvalósításhoz tartozó tartozó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyszíneken:
XI. Villányi út 27. új gyalogos-átkelőhely létesítése
XVI. Rákospalotai határút-Rigó u. új gyalogos-átkelőhely létesítése
XVII. Pesti út- Vécsey u. új gyalogos-átkelőhely létesítése
XVIII. Méta u.-Besence u. új jelzőlámpa létesítése
XXI. Szent István út 232. meglévő gyalogátkelőhely közvilágítás építése
Jellemző mennyiségek:
-útalapbeton: 126 m3
-aszfalt burkolat: 60 m3
-szegélyek: 840 m
-kőburkolatok: 162 m2
-függ. forgtechn.: 25 db
-vizsz. forgtechn.: 95 m2
-közvilágítás: 4 db
-forg.irányító jel.ber.: 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap).

II.2.1)
Elnevezés: I. Döbrentei tér és egyéb helyszínek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2018 FTI MM megvalósításhoz tartozó tartozó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbi helyszíneken:
7. részfeladat
I. Döbrentei tér kerékpáros átvezetés módosítása
XI. Őrmező buszvégállomás új gyalogos-átkelőhely létesítése
XII. Fodor u.-Szendrő u. új gyalogos-átkelőhely létesítése
XV. Széchenyi u.-Kolozsvár u. új jelzőlámpa létesítése
XV. Szerencs u.-Bánkút u. új jelzőlámpa létesítése
XVIII. Üllői út-Kosár u. jelzőlámpás szabályozású gyalogos-átkelőhely létesítése
XXII. Jókai Mór u.-Húr u. meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának növelése
Jellemző mennyiségek:
-útalapbeton: 425 m3
-aszfalt burkolat: 155 m3
-szegélyek: 1.143 m
-kőburkolatok: 284 m2
-függ. forgtechn.: 62 db
-vizsz. forgtechn.: 262 m2
-közvilágítás: 6 db
-forg.irányító jel.ber.: 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember 36 hónap feletti többlettapasztalata 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.1.5 és a II.2.6 pontjában meghatározott információ
technikai jellegű. Az ajánlati felhívás II.2.7 pontjában
meghatározott információ csak a hirdetmény megjelenése
végett került kitöltésre.
A szerződés időtartama a kivitelezési szerződés hatályba lépésétől számítottan az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás
lezárásáig köteles ellátni (műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja
és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kr. 8. § i) pont
ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát szükséges megnevezni; Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek.
alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
a 266/2013 (VII.11.) kormány-rendelet 3. § (6) bekezdése és 6. §-a szerint nem rendelkezik a
műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65.
§ (1) c.) pontja és a 321/2015 (X.30.) Kormány- rendelet 26. § (1) b.) pontja és (3) bekezdése
szerint a 266/2013 (VII.11.) Kormány- rendelet 3. § (6) bekezdése és 6. § szerint az engedély vagy
jogosítvány egyszerű másolatát, amely igazolja, hogy műszaki ellenőri tevékenység végzésére
jogosult.
A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti engedély Magyarországon letelepedett
ajánlattevők vonatkozásában irányadók. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők
vonatkozásában a Magyarország területén a szakmagyakorlási jogosultság vonatkozásában a
266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 40-42. § rendelkezései az irányadók. Nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevők vonatkozásában az ajánlatban azt kell igazolni, hogy az ajánlattevő rendelkezik az alkalmassági feltételként előírt letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti kamarai tagsággal. Erre vonatkozóan az engedély,
jogosítvány, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát szükséges az ajánlat során csatolni.
Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjára a Kormány rendelet szerinti
szolgáltatásnyújtási jogosultsággal Magyarországon is rendelkezni fog. Amennyiben az
ajánlattevő a szolgáltatásnyújtásra a szerződéskötésig nem rendelkezik jogosultsággal, ez a
szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint
felelhetnek meg. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében
elegendő, ha közülük egy felel meg.
A nyilvántartásba vételi követelmény igazolása során ajánlattevő a Kbt. 65. § (9) bekezdése
alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre, azaz csak akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre
vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság, vagy engedéllyel rendelkezés
kötelezettsége fennáll. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybe vétele esetén meg
kell jelölni az ajánlatban az alkalmassági követelményt, amely igazolása érdekében az
ajánlattevő az erőforrásra támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Ebből az okiratból ki kell tűnnie a 65. § (9) szerinti feltételnek is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Valamennyi részajánlat tekintetében:
Ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését
cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a
szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni, a szolgáltatás tárgyát és
mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét és helyét, továbbá az
igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá
mindazon adatokat, amelyek abban az alkalmassági minimumkövetelményben szerepelnek,
amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a munkát fel kívánja használni.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a
referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely
részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat
melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a
nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról
információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
M/2 Valamennyi részajánlat tekintetében:
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakember tekintetében csatolni kell:
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
- teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezésének, végzettségének és szakmai
tapasztalata ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzot, melynek tartalmaznia kell a
képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak
kezdetének és időtartamának megjelölését.
- végzettséget igazoló dokumentumokat (egyszerű másolatban)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1. az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített referenciával az alábbiak szerint:
1-2. részfeladat tekintetében külön-külön
legalább 1 db városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka során szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott min. 3000 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést.
3. részfeladat tekintetében
legalább 1 db városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka során szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott min. 2000 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést
4. részfeladat tekintetében
legalább 1 db városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka során szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott min. 5000 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést.
6. részfeladat tekintetében
legalább 1 db városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka során szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 1-1 db építési engedélyköteles -közvilágításépítési-forgalomirányító jelzőberendezés építési tevékenységet.
Jellemző mennyiségek, legalább:
-útalapbeton: 94 m3
-aszfalt burkolat: 45 m3
-szegélyek: 625 m
-kőburkolatok: 120 m2
-függ. forgtechn.: 18 db
-vizsz. forgtechn.: 70 m2
-közvilágítás: 3 db
-forg.irányító jel.ber.: 1 db
7. részfeladat
legalább 1 db városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka során szerzett műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 1-1 db építési engedélyköteles -közvilágításépítési-forgalomirányító jelzőberendezés építési tevékenységet.
Jellemző mennyiségek, legalább:
-útalapbeton: 318 m3
-aszfalt burkolat: 115 m3
-szegélyek: 850 m
-kőburkolatok: 210 m2
-függ. forgtechn.: 45 db
-vizsz. forgtechn.: 190 m2
-közvilágítás: 4 db
-forg.irányító jel.ber.: 1 db
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolható több szerződés
keretében teljesített szolgáltatással.1 referencia több részben is jelölhető.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendelését veszi figyelembe.
M/2.
1-7. részfeladat esetén
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább
1 fő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett műszaki ellenőri tapasztalattal/gyakorlattal és Közlekedési építmények szakterület (ME-KÉ) építési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik.
Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölt szakembernek a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, M.2.alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt
kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani!
Az alkalmasság igazolása körében egy szakember legfeljebb 2 két részben ajánlható meg. Mind a 7 részre történő ajánlattétel esetén min. 4 szakember biztosítása szükséges.
Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot a gyakorlati idő megítélésekor csak
egyszer veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben előírja hibás teljesítési, késedelmi, meghiúsulási kötbér
érvényesítésének a lehetőségét, amelynek részleteit a tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a
szerződésszerű teljesítést követően utólag, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított
30 napos fizetési határidővel, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Ptk. 6: 42-45. §-aiban foglalt előírások szerint,
figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szolgáltatás teljesítése egy adott
foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet, a 191/2009
(IX.15.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a További információk VI.3.4) részt itt folytatja:
A határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti
valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte
(közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). Közbeszerzési dokumentumok
módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi.
A fentiektől eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a
közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az
ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős
a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági
követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
Az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó.
EGYÉB
Alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1. és M.2.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt
megjelenítő szempontok szerint értékeli.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/25 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerét, míg a 2. értékelési szempont tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alk.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: KBT. 117. § (1) SZERINTI ELJÁRÁSI SZABÁLYOK ISMERTETÉSE:
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti
eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10)
bekezdéseiben foglaltak is.
Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban
relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt, azaz:
[73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. §
(1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti
kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg
azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 10 napban határozza meg az
ajánlattételi határidőt.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vonatkozóan a Kbt. 131. §-ban foglaltak szerint jár el, azzal
az eltéréssel, hogy a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követő 5 napos időtartamon
belül nem köthető meg.
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, melynek alapján alapján az
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el az adott részben az értékelési
sorrend szerinti legkedvezőbb, és az azt követő egy ajánlat tekintetében.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ/KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül
meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési
dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező
helyen,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok
módosításáról
haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt,
akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat
elérték (letöltötték).
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha
a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges