Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.12.
Iktatószám:9921/2018
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ajánlatkérő közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat és annak elemei, Mezőkovácsháza város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mezei-Vill Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05082
Postai cím: Árpád utca 176.
Város: Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Telefon: +36 68381011
E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
Fax: +36 68381656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezokovacshaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése”, meghatározott építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés és a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt. Továbbá a korszerűsített közvilágítási rendszer 144 hónap időtartamban történő üzemeltetése és karbantartása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 103135900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Ajánlatkérő közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat és annak elemei, Mezőkovácsháza város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.
„Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése”, meghatározott építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés és a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózat átépítése, tervezési és engedélyezési tevékenyéggel együtt. Továbbá a korszerűsített közvilágítási rendszer 144 hónap időtartamban történő üzemeltetése és karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az áramkereskedőnek.
A beruházás refinanszírozásának fedezete a korszerűsített rendszer 12 éves (144 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energiaköltség megtakarítás.
Ajánlatkérő a beszerzéshez kapcsolódóan és a 322/2015. (X.30.) Korm r. alapján - rögzíti: A beszerzésben érintett beruházás célja az ajánlatkérő működéséhez és feladataihoz kapcsolódó közvilágítási hálózat korszerűsítése olyan műszaki megoldással, mely a jelenleg üzemelő rendszerhez képest korszerűbb megoldásként a közvilágítás során felhasznált villamos energia mértékét csökkenti, ezáltal megtakarítást tesz lehetővé az ajánlatkérőre a közvilágítással kapcsolatos kötelező feladatai alapján háruló költségekben. Az energia-megtakarítás környezetvédelmi szempontot is szolgál. A beruházás eredményeként létrejövő rendszer új és korszerű műszaki megoldásként az üzemelés biztonságát és megbízhatóságát szintén növeli. Ajánlatkérő a beszerzéshez végzett tervezést és építési tevékenységet, valamint annak eredményét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI tv. szabályainak való megfelelés szerint kéri végrehajtani, a tervezés a vonatkozó kormányrendelet 2. § (1) bek. alapján az építési beruházással összekapcsolható.
Ajánlatkérő elvárása, hogy a közbeszerzés eredményeként a közvilágítás megvilágítási szintje és a bevilágított felület mértéke (nagysága) a jelenleg üzemelő közvilágítási hálózathoz képest ne csökkenjen.
A beszerzés mennyiségét az alábbi tevékenységek szerint adja meg az ajánlatkérő:
A) Tervezés:
A nyertes ajánlattevő feladata - a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint - a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása. A terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.
A kiviteli tervnek ki kell terjednie az alábbiakra is:
- Az üzemelő közvilágítási rendszert és a bemérést össze kell hangolni az NKM Áramszolgáltató Zrt., mint illetékes hálózati engedélyes legalizációs hálózati térképével.
- Az ellátási irányokat és határokat a tervrajzon rögzíteni kell.
- Oszlopszintű leltár elkészítése a közvilágítás passzív elemeinek NKM Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában álló elemeiről.
- Oszlopszintű leltár az oszlopokra szerelt aktív hálózati elemekről.
- Az NKM Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában álló passzív közvilágítási elemek és az azokra felszerelt aktív hálózati elemek közötti tulajdoni határ megjelölése.
- A forgalomtechnikai tervek (forgalom-korlátozási tervek).
- Az NKM Áramszolgáltató Zrt. közvilágítási elosztási hálózatára vonatkozó feszültségmentesítési ütemezés.
Nyertes ajánlattevőnek a fentiek szerint jóváhagyásra benyújtandó kiviteli tervekre, azok benyújtása előtt ajánlatkérő hozzájárulását kell kérnie, ajánlatkérő csak a dokumentációban megadott megvilágítási szintet biztosító és legalább a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak megfelelő energiamegtakarítást eredményező olyan kiviteli tervhez ad hozzájárulást, mely az ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett és ajánlatkérő által elfogadott ajánlatnak megfelelő lámpatestek alkalmazásával biztosítja a kivitelezést. Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése és szükséges engedélyeztetése az önkormányzati utak esetében az ajánlatkérővel, országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza esetében az utak kezelőjével. Nyertes ajánlattevőnek feladata a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése is. Ajánlatkérő jogdíj fizetése nélkül jogosult az ajánlattevő által elkészített bármely tervnek az általa a továbbtervezésére, átdolgozására, mivel az ajánlatkérőt e terveken a felhasználói jogok teljes körűen megilletik.
B) Kivitelezés:
A kivitelezést az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott a közbeszerzési eljárásnak megfelelően elkészített engedélyes tervdokumentáció alapján, annak megfelelően kell elvégezni.
a. A jelenlegi közvilágítási rendszer
Jelenleg 943 db világítótest 75.562 W beépített teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések túlnyomó része különböző teljesítményfelvételű hagyományos működésű lámpa. A megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív hálózatnak az egészét érinti.
b. A korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestet (azaz 943 db-ot) LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki és az érintett aktív elemek elhelyezéséhez és üzemeléséhez szükséges passzív hálózatot is átépíti és szereli. Ezzel a korszerűsítésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye legalább 39.356 W-ra csökken. A korszerűsítés eredményeként létrejövő hálózat lámpatesteinek fogyasztása 301.492,38 kWh-ról legalább 156.201,08 kWh-ra csökken.
A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi közvilágítási passzív elemek felhasználásával - szükségszerű átépítésével - végzett olyan tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren felszerelt és jelenleg üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az új lámpatestek beépítését, valamint a beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való illesztések biztosításával. A kivitelezés magában foglalja a leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az ajánlatkérő által megjelölt helyre - a lámpatestek tulajdonosához - való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz szükséges anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását, szükség esetén új lámpakarok elhelyezését. A kivitelezés alatt szükséges feszültség alatti munkavégzés.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást és a tervdokumentációt az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott LED technológiát jelentő lámpatestek, vagy ezekkel egyenértékű lámpatestek beépítésére kell ajánlatot adnia. Az egyenértékűséget az ajánlatban - a felhívás és a dokumentáció tartalma szerint - igazolni kell.
A kivitelezéssel megvalósított építmény a továbbiakban: Létesítmény. A Létesítmény meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel
Az ajánlatkérő a Létesítményt egészében veszi át az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint. A műszaki átadás-átvétel előfeltétele a közvilágítási elosztói hálózatot üzemeltető engedélyes által kiadott megfelelőségi nyilatkozat, melyhez a kivitelezés befejezésével a közvilágítási változásbejelentést a nyertes ajánlattevőnek el kell végezni és azt az illetékes hálózati engedélyessel jóvá kell hagyatnia. Az eredményes műszaki átadás-átvétel további feltétele a korszerűsített és bővített közvilágítási rendszer beüzemelése és üzemi próbájának eredményes elvégzése, üzemi próba 8 óra folyamatos - meghibásodás nélküli és valamennyi lámpatestre elvégzett - üzemet jelentő működés.
D) Üzemeltetés és karbantartás
- A település utcai közvilágításának üzemeltetése a közvilágításra vonatkozó szabványok, előírások szerint.
- A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az áramkereskedőnek.
- A város közigazgatási területén 144 hónapon át a közvilágítási üzemeltetési feladat ellátása.
Ajánlattevő ezen időtartamon belül a mindenkor hatályos közvilágításra vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni a közvilágítás fenntartásáról.
- A közvilágítást biztosító berendezések - lámpatestek (lámpatest, lámpakar, bekötő vezeték, kötőelemek stb.) - üzemeltetése, karbantartása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A bejelentett egyedi hiba jogszabályban meghatározott 14 munkanapos hibaelhárítás megkezdési határidejénél kedvezőbb hibaelhárítás megkezdési határidő vállalása (munkanapban, max. 14, min. 10 m.nap) 15
2 A teljesítésben (tervezési munka) részt vevő vezető mérnökök létszáma (fő, minimum 1 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőkovácsháza város közvilágítás korszerűsítése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mezei-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskin u. 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
E-mail: mezeijo@externet.hu
Telefon: +36 54500004
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23779356-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 103149606
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103135900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mezei-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskin u. 12.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23779356-2-09

Hivatalos név: Nodix Trade Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Knézich K. u. 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12509300-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges