Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9948/2018
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Magyar Diáksport Szövetség
Teljesítés helye:1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Diáksport Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK18054
Postai cím: Munkácsy Mihály utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
Telefon: +36 17998330
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mdsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mdsz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyolc darab új alsó-középkategóriás személygépjármű bérlete és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Árubeszerzés
A beszerzés tárgyát képezi a lenti (A) pontban meghatározott személygépjárművek tartós bérbeadása flottában, a bérletben foglalt flottamenedzsment szolgáltatásokkal a következők szerint.
(A) 8 db azonos típusú, és minden szempontból azonos paraméterekkel rendelkező alsó-középkategóriás személygépjármű, amelyek a következő alapvető műszaki követelményeknek felelnek meg:
- min. 72 kW teljesítményű benzinmotor
- Hosszúság: minimum 4500 mm
- Magasság: maximum 1570 mm
- Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülések nélkül, kalaptartóig: minimum 470 liter
- manuális sebességváltó
- kombi kivitel
- szín: fehér
A beszerzés tárgyát képező személygépjárművekre, valamint a bérleti jogviszony tartalmára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki Leírás, és a Szerződéstervezet tartalmazza.
(B) A beszerzés tárgyát képező gépjárművekre vonatkozó flottamenedzsment szolgáltatások az alábbi főbb feladatokat ölelik fel (a bérleti jogviszony keretében, a megajánlott bérleti díj alapján):
- A gépjárművek gyári előírás szerinti (szervizkönyv szerinti) kötelező szervizelése,
- Téli-nyári gumicsere szolgáltatás,
- Díjfizetés (CASCO - KGFB) és biztosítási ügyintézés káresemény esetén,
- A gépjárművek szervizeléséhez és a gumiabroncsok/felnik sérüléseinek javításához kapcsolódó szervezési feladatok ellátása,
- Csereautó biztosítása: azokban az esetekben, amelyekben a gépjármű használata legalább 4 óra időtartamban, vagy azt meghaladóan akadályokba ütközik,
- Gépkocsimozgatás: a gépjárművek évente 4 db oda-vissza mozgatása ajánlatkérő székhelyéről szerviz és téli/nyári gumiabroncscsere esetén (hozom-viszem szolgáltatás),
- Assistance szolgáltatás (belföldön): 24 órás autómentő segélyszolgálatot biztosítása az év minden napján,
- A tulajdonos/üzembentartó által fizetendő adók folyamatos megfizetése.
A közbeszerzés alapján ellátandó flottakezelési szolgáltatásokra vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki Leírás, és a Szerződéstervezet tartalmazza.
CPV Kód:
34100000-8 Gépjárművek
50111100-7 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
50111110-0 Járműállomány-támogatási szolgáltatások
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 20200080 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyolc darab új alsó-középkategóriás személygépjármű bérlete és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111100-7
További tárgyak:50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8, azaz nyolc darab azonos típusú, és minden szempontból azonos paraméterekkel rendelkező, a 4.1 pontban definiált személygépjármű bérlete és a kapcsolódó szolgáltatások képezik a beszerzés tárgyát.
A szerződés időtartama: 2018. május 25. napjától kezdődően (vagy amennyiben a szerződés aláírására később kerül sor, a szerződés aláírásától kezdődően) 2020. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartam. Ajánlatkérő a szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 4 hónap időtartammal meghosszabbítani a Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szállítás határideje a jelen felhívás 9. pontjában foglaltakon alapul. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a közbeszerzés tárgyát képező 8 db személygépjármű közül 1 db vonatkozásában a szállítás legkorábbi lehetséges időpontja 2018. július 2. napja. A további 7 db személygépjármű vonatkozásában a szállítás lehetséges legkorábbi időpontja 2018. június 1. napja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatban foglalt személygépjárművek rendelkeznek a Műszaki Leírásban foglalt követelményeknek megfelelő beépített navigációval (Igen/Nem) 10
2 Vállalt szállítási határidő [45 naptári napnál hosszabb időtartamú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen!] (naptári nap, egységesen valamennyi Személygépjármű esetében azonosan) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár 1 db a beszerzés tárgyát képező személygépjármű vonatkozásában (nettó Ft/hónap) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a szerződés időtartamát egyoldalú nyilatkozatával jogosult további 4 hónap időtartammal meghosszabbítani a Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A projekt azonosítója: EFOP-3.2.8-16-2016-00001; A projekt azonosítója: EFOP-3.2.10-16-2016-0001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyolc darab új alsó-középkategóriás személygépjármű bérlete és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12738867-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28569948
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20200080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12738867-2-44

Hivatalos név: LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 134-146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10948479-2-44

Hivatalos név: HARUM INVESTMENT Gépjármű Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11941475-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: HARUM INVESTMENT Gépjármű Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
adószáma: 11941475-2-43
Ajánlattevő neve: LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság
székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
adószáma: 10948479-2-44
Ajánlattevő neve: ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
adószáma: 12738867-2-44
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
szervizszolgáltatás, javítások
gumiabroncs szolgáltatás
asszisztencia szolgáltatás
csereautó szolgáltatás
biztosítás
II.1.6) pontra és az V.2.4) pontra vonatkozóan:
A szerződés összértéke vonatkozásában rögzítjük, miszerint annak kalkulációjára a bérlet tárgyát képező személygépjárművek 2018. július hónap elején történő szállításával kalkuláltunk az opciós időszak végéig.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges