Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.14.
Iktatószám:9962/2018
CPV Kód:34510000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán
Telefon: +36 208200418
E-mail: zoltan.novak@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ADN járőrhajó beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000079352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34510000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „ADN járőrhajó beszerzése” tárgyban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 7732 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 091 - 206323
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2018/08/14
Helyesen:
2018/08/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.Ajánlatkérő a Kbt.40.§(1)bek. alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3.Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr.10-13.§-ai tartalmazzák.
5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§(4)bek.szerinti információkat.
6.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1)bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó).Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait. (A Kbt.66.§(6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9.A III.1.2) P.1 pont, valamint a III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.A jelen felhívásban előírt biztosíték Kbt.134.§(4) bek.szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5)bek.alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek.c)pontja) Adható pontszám:minden részszempont esetén 0-100 pont.Az értékelés módszere:Minőségi kritérium:1-3.részszempontnál egyenes arányosítás,4-5.részszempontnál abszolút(pontozásos).Ár:fordított arányosítás.További információkat a dokumentáció tartalmaz.
12.Kbt.71.§(6)bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
13.Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát,amely tartalmazza a hajó és tartozékai gyártóját és típusát,származási helyét,valamint a megajánlott hajó részletes műszaki leírását.
14.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja,figyelemmel arra,hogy ajánlatkérő egy darab hajót kíván beszerezni és a hajó műszaki-technikai egysége ezt indokolja.Az egységes beszerzés esetleges részekre történő megbontása az előírt ADN ellenőrző eszközök biztonságos tárolását és a kezelését veszélyeztetné,amely katasztrófavédelmi/elhárítási szempontból beláthatatlan következményekkel járna.
15.Eljáró FAKSZ:dr.Körmendi Miklós(00298)
16.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.végzi(http://nekszt.hu).
18.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
Helyesen:
1.Ajánlatkérő a Kbt.40.§(1)bek. alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3.Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
4.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr.10-13.§-ai tartalmazzák.
5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§(4)bek.szerinti információkat.
6.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1)bek. szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó).Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait. (A Kbt.66.§(6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9.A III.1.2) P.1 pont, valamint a III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.A jelen felhívásban előírt biztosíték Kbt.134.§(4) bek.szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5)bek.alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek.c)pontja) Adható pontszám:minden részszempont esetén 0-100 pont.Az értékelés módszere:Minőségi kritérium:1-3.részszempontnál egyenes arányosítás,4-5.részszempontnál abszolút(pontozásos).Ár:fordított arányosítás.További információkat a dokumentáció tartalmaz.
12.Kbt.71.§(6)bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
13.Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát,amely tartalmazza a hajó és tartozékai gyártóját és típusát,származási helyét,valamint a megajánlott hajó részletes műszaki leírását.
14.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja,figyelemmel arra,hogy ajánlatkérő egy darab hajót kíván beszerezni és a hajó műszaki-technikai egysége ezt indokolja.Az egységes beszerzés esetleges részekre történő megbontása az előírt ADN ellenőrző eszközök biztonságos tárolását és a kezelését veszélyeztetné,amely katasztrófavédelmi/elhárítási szempontból beláthatatlan következményekkel járna.
15.Eljáró FAKSZ:dr.Körmendi Miklós(00298)
16.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.végzi(http://nekszt.hu).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
Helyesen:
A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
Az eredeti ajánlati felhívás VI.3) További információk: 18. pontjából változtatás nélkül átemelt szövegrész az EKR működésének hiányossága miatt.
"18.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas."
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívás fenti módosításával összhangban szükségessé vált a közbeszerzési dokumentáció I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ SZÁMÁRA, AZ EKR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ pontjának módosítása az alábbiak szerint:
„Az ajánlattételi határidő: 2018. június 15. 11.00 óra”
szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
„Az ajánlattételi határidő: 2018. június 25. 11.00 óra”

Egyidejűleg módosul a Közbeszerzési dokumentáció IV. Műszaki leírás / Külső felszerelések / Mentőcsónak fejezete, mely a következő szövegrésszel egészül ki:
„A mentőcsónakokat (mind az alumínium testes kivitelű, mind a Hypalon tömlős kivitelű mentőcsónakot) motorral kell leszállítani.”
Módosul továbbá az „ADN_felszerelések_listája_Műszaki leírás 1. számú melléklete” tárgyú közbeszerzési dokumentum 55. sor („Mentőmellény lámpával, indítópatronnal) és 56. sor („Indítópatron mentőmellényhez (60 g tartalék)”) szerinti mennyiség. A módosítást követően a helyes darabszám: 18 db.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ