Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:9972/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 2740/62 hrsz-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Zoltán
Telefon: +36 14694427
E-mail: Zoltan.Novak@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030962018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030962018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tűzoltó laktanya-Gyöngyös
Hivatkozási szám: EKR000030962018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Katasztrófavédelmi kirendeltség és Tűzoltó laktanya építése Gyöngyösön KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzoltó laktanya-Gyöngyös
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca 2740/62 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Katasztrófavédelmi kirendeltség és Tűzoltó laktanya építése Gyöngyösön KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében, amely az alábbiakat foglalja magában:
Földszint – I. Épületszárny: 219,12 m2
Földszint – II. Épületszárny: 506,78 m2
I. Emelet – I. Épületszárny: 221,17 m2
I. Emelet /Galéria szint/ II. Épület szárny: 60,24 m2
I. Emelet - II. Épület szárny: 435,87 m2
II. Emelet - I. Épület szárny: 216,03
Hasznos alapterület összesen: 1659,21 m2.
A kivitelezés tartalmaz gépészeti és gyengeáramú munkákat is a költségvetés alapján. A kivitelezésre és a vállalkozási szerződés tervezetére a FIDIC Piros Könyvet kell alkalmazni. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, illetve a Kbt. 117.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2)1 szakember többlet szakmai tapasztalata  20
2 Jótállás időtartama (hónapban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj összesen (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2016-00005
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a II.1.6. ponttal összefüggésben közli, hogy új épületet épít, tehát kivitelezésről és nem felújításról van szó, ezért a műszaki átadás-átvételi eljárás és a használatbavételi eljárás egységessége miatt a részekre bontás kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okot a 8. § i) pont ib)alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: Az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés a) pontjára szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása tekintetében rögzíti, hogy az ajánlattevőknek csak nyilatkozniuk kell, hogy megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek, az igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni. Az ajánlatkérő az igazolások vonatkozásában a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint jár el.
M1)
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a vizsgált időszakra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást/igazolásokat (a 321/2015. (XII.23.) Korm. rend 22. § (3) bek.) legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés megkezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) a teljesítés mennyisége (m2)
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Vizsgált időszak: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult), de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe az ajánlatkérő.
M2)
Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberről, akit be kíván vonni a teljesítésbe
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) a szakember neve,
b) annak a pozíciónak [M2] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember felelős műszaki vezetői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről (a szakmai önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát. Csatolni kell továbbá a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve, címe, továbbá amennyiben a szakember nem rendelkezik az ajánlattételkor műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő ismertetése,
b) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Irányadó: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (6)-(7) bek., 22. § (5) bek., Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (építmény építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) referenciával, ahol az építmény építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása elérte legalább az összesen nettó (hasznos alapterület) 1.200 m2-t és épületgépészeti és épületvillamosági (gyengeáram) munkákat is tartalmazott.
A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető, legfeljebb azonban 5 (öt) szerződés bemutatásával igazolható a követelménynek való megfelelés.
A műszaki egyenértékűséggel összefüggésben az ajánlatkérő rögzíti, hogy építmény alatt építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Építmény esetében csak épület referenciát fogad el ajánlatkérő, műtárggyal kapcsolatos referenciával az M1) pont szerinti követelmény nem igazolható.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2)1
Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)2
Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)3
Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Teljesítési biztosíték
d) Jótállási kötelezettség
e) Jólteljesítési biztosíték
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
Mértéke pedig ezen késedelemmel érintett tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5% (azaz nulla egész öt tized százalék) minden, késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső késedelmi kötbér összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ill. attól azonnali hatállyal elállni.
Abban az esetben, amennyiben az egyes Részteljesítésre eső teljesítés (beruházás készültségi fok) nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a Nyertes ajánlattevő hibásan teljesít. Ebben az esetben az Ajánlatkérő ésszerű póthatáridő tűzésével felhívhatja a Nyertes ajánlattevőt a szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre. A póthatáridő legfeljebb 30 naptári nap lehet. A hiba kijavítására adott póthatáridő eredménytelen leteltét követően a Nyertes ajánlattevő a késedelemmel érintett tartalékkeret nélküli nettó vállalkozó díj 0,5 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni, mindaddig amíg a hibát ki nem javítja. Amennyiben a hiba kijavítása a póthatáridő elteltét követő 30 napon belül nem történik meg, úgy az Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
Mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a. Kizárólag a végteljesítési határidő minősül a meghiúsulási kötbér szempontjából kötbérterhesnek.
Teljesítési biztosíték:
Mértéke a jelen szerződés szerinti, Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt) százaléka.
Jótállási kötelezettség:
Szerződésben meghatározottak szerint. A jótállás értékelési szempont.
Jólteljesítési biztosíték:
Mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 (öt) százaléka.A jólteljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól a jótállási időszak lejártáig kell a Kbt. 134. § (4) bekezdés szerint fennállnia. A jótállási időszak kezdő napja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követő nap. A jólteljesítési biztosíték mértéke évente 1 %-kal csökkenthető a sikeres utófelülvizsgálati eljárás függvényében. További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
A biztosítékokról a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkozni kell.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján a biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A biztosítékok, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújthatóak:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
További információ: szerződés tervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Finanszírozás típusa: szállítói finanszírozás.
Szállítói előleg: tartalékkeret és ÁFA nélküli nettó vállalkozói díj 50 %-a. (272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A§-a.)
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által történő rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előleg összege az egyes részszámlákban a szerződés tervezet szerint elszámolásra kerül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza. Az előlegre irányadó a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A.§-a is.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:
a) az Építési Munkák kivitelezésének 25%-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka: ”Első Részteljesítés (az Előleg 25 %-ával csökkentve)”;
b) az Építési Munkák kivitelezésének 50%-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: ”Második Részteljesítés (az Előleg 35 %-ával csökkentve)”;
c) az Építési Munkák kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: ”Harmadik Részteljesítés (az Előleg 35 %-ával csökkentve) ”;
d) az Építési Munkák kivitelezésének 100%-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: ”Negyedik Részteljesítés (az Előleg 5 %-ával csökkentve)”;
e) az Építési Munkák teljesítését követően a Járulékos Feladatok maradéktalan teljesítése: ”Végteljesítés”.
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
További információt a szerződés tervezete tartalmaz.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a (4)-(6) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a; 2017. évi CL törvény 260.§-a; valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a, illetve egyebekben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/07/02 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontás elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Arányosítás dokumentáció szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Az értékelési szempontra jelölt szakember „többlet” szakmai tapasztalatát nyilatkozattal kell az ajánlatban igazolni. Az értékelési szempontra elegendő 1 szakembert megjelölni. A szakember végzettségére/képzettségére vonatkozó igazolásokat, illetve az értékelési szempontra jelölt szakember önéletrajzát elegendő az ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására csatolni Az értékelési szempontok vonatkozásában a közbeszerzési dokumentum további információt tartalmaz.
2.) A helyszíni bejárás időpontja: 2018. 06.20. 10:30. 10:00 órakor. Hely: 3200 Gyöngyös, Bethlen Gábor utca hrsz.: 2740/62.
3.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek. A hiánypótlás EKR rendszer útján.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) aláírási címpéldány vagy aláírásminta, adott esetben meghatalmazás;
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (nemleges nyilatkozat is)
4.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bek, a 66.§ (6) bek. a) és b) pont, valamint 65. (7) bek. szerinti nyilatkozatokat.
5.) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
6) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
7) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
10) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. § és 114. § (6) bek.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-re is.
12) A tartalékkeret: a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bek alapján: összege a nettó vállalkozói díj 4%-ának megfelelő, de legfeljebb nettó 17.125.294,- Ft +Áfa.
13) Felelősségbiztosítás: teljes körű építési-szerelési biztosítással (CAR), minimum 50.000.000,- Ft/ káresemény és 100.000.000,- Ft /kárév biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre. További információ szerződés tervezete.
14) Üzleti titok: a Kbt. 44. § (1) bek szerint az EKR rendszer külön erre a célra szolgáló funkciója alapján elkülönített üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Erről nyilatkozni is kell.
15) Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. A Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja irányadó. Az árazott költségvetés .xls formátumban kell az EKR rendszer útján benyújtani.
16) A nyertes ajánlattevő feladata, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az Ajánlatkérővel együtt kidolgozza a pontos műszaki ütemtervet, amely a szerződés mellékletét fogja képezni.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
18) Önálló szabályok: A jelen közbesz elj. a Kbt. 117.§ szerinti önálló eljárási szabályok szerint folytatja le. Az eljárást a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113-116.§-ban és az önálló eljárási szabályokban foglalt eltérésekkel. Az önálló - a Kbt. Második Részében és a 113-116. §-ban foglalt előírásoktól eltérő - eljárási szabályok: a közbeszerzési eljárást hird. útján teszi közzé a K.É-ben. A Kbt. 117.§-ára figyelemmel rögzíti, hogy az ajánlattevőknek az alkalmasságukat már az ajánlatban kell igazolniuk. További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
19) Az ért. szempontra 1 szak. lehet megjelölni. A szak. vonatkozó ig., illetve az értékelési szempontra jelölt szak. önéletrajzát csatolni kell.
19) FAKSZ:Jakabfy Attila 00465
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges