Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/1
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma:2013.01.04.
Iktatószám:20583/2012
CPV Kód:45255110-3;45220000-5;71245000-7
Ajánlatkérő:Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:Dombrád Város, Jánd Község, Nyírmada Község, Pusztadobos Község, Tiszaadony Község, Tiszaszalka Község, Tiszavid Község, Vásárosnamény Város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.01.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: ivóvízminőség-javítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Beregi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Postai cím: Kossuth u. 66.
Város/Község: Tiszaadony
Postai irányítószám: 4833
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lakatos József a Társulási Tanács elnöke
Telefon: 45/702-401
E-mail: lakatosjozsef@tiszaadony.hu
Fax: 45/702-401
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): ivóvízminőség-javítás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Generálvállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító jelű „Beregi Ivóvízminőség-javító projekt” tervezési és kivitelezési feladataira FIDIC Sárga könyv szerint.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Dombrád Város, Jánd Község, Nyírmada Község, Pusztadobos Község, Tiszaadony Község, Tiszaszalka Község, Tiszavid Község, Vásárosnamény Város közigazgatási területe.
NUTS-kód: HU323
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Generálvállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító jelű „Beregi Ivóvízminőség-javító projekt” tervezési és kivitelezési feladataira FIDIC Sárga könyv szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45255110-3
További tárgyak:45220000-5
71245000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Tájékoztató (indikatív) mennyiségek (átalánydíjas szerződés):
FIDIC Sárga könyv szerinti kivitelezés, kiviteli terv készítése ajánlatkérő által a dokumentációban átadott tender tervdokumentáció (indikatív terv) vagy a kivitelező által az ajánlattételi dokumentációban meghatározott megrendelői követelmények szerint a Vállalkozó által készíttetett tervdokumentáció és beszerzett vízjogi létesítési engedély, valamint üzemeltetői hozzájárulás alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint:
Ivóvízhálózat rekonstrukció: 380 fm
Mosató csomópont kialakítása: 15 db
Mélyfúrású kút és járulékos létesítmény építés: 2 db
Víztorony felújítás: 4 db
Mélyfúrású kút felújítás: 10 db
Vízmű telep rekonstrukció: 4 db
A vízműtelepek mindegyikére vonatkozóan a 201/2001 (X.25) Korm. rendeletnek megfelelően az Európai Uniós elvárások szerint a technológiai fejlesztés részeként a vas-, mangán-, és ammónia-mentesítés biztosítása és különös tekintettel a 10 µg/l alatti határértéknek megfelelő arzén-mentesítés végrehajtása.
A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások a következők:
- Dombrád-Kistiszahát kis vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
- Tiszaszalka-Tiszavid-Tiszaadony kistérségi vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
- Vásárosnamény-Perényi tanya kisvízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
- Vásárosnamény-Gergelyiugornya-Jánd közös vízmű vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
- Nyírmada-Pusztadobos közös vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
A projektváltozat műszaki indikátorainak megnevezése
Dombrád-Kistiszahát kis vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése:
Vízműtelep, vízkezelés
Víztisztítási technológia , db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor, új) 1.
Technológiai kapacitás (engedély szerint), m3/d: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 80; Célérték (a projekt befejezésekor új) 12.
Iszapkezelés, iszaptároló szikkasztó mű, db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Kezelőépület kialakítása (új konténer vásárlás), db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Vízkivétel
Kutak (meglévő/felújított/új), db : Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1 ; Célérték (a projekt befejezésekor, új) 1.
Kút lezárás, db: Célérték (a projekt befejezésekor) 0.
Vízelosztás
Új ivóvízhálózat kiépítése, fm: Célérték (a projekt befejezésekor, új) 2054 fm.
Tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új), m3: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0,5; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 0,5.
Meglévő hálózat rekonstrukciója, %: 0, Dombrád-Kistiszahát településen új vezeték kerül kiépítésre, KPE, hossza 2054 fm, melyen 6 db ejektoros közkifolyó és 3 db földfeletti tűzcsap kerülnek beépítésre a rendszeres mosatás érdekében. A meglévő vízbekötések átkötésre kerülnének az új nyomóvezetékre.
Tiszaszalka-Tiszavid-Tiszaadony kistérségi vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
Vízműtelep, vízkezelés
Víztisztítási technológia , db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Technológiai kapacitás (engedély szerint), m3/d: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 600; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 400.
Iszapkezelés, iszaptároló szikkasztó mű, db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Kezelőépület kialakítása (építés), db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Vízkivétel
Kutak (meglévő/felújított/új), db : Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 3; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 3.
Kút lezárás, db: -
Vízelosztás
Távvezeték építése vízátadáshoz (Tiszaszalka-Tiszaadony), fm: 3600 fm. Célérték (a projekt befejezésekor, új NA 150 mm 3600 fm.
Tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új), m3: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 556; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 556.
Meglévő hálózat rekonstrukciója, %: 20*.
Vásárosnamény-Perényi tanya kisvízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
Vízműtelep, vízkezelés
Víztisztítási technológia , db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Technológiai kapacitás (engedély szerint), m3/d: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 80; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 40.
Iszapkezelés, iszaptároló szikkasztó mű, db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Kezelőépület kialakítása (építés), db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Vízkivétel
Kutak (meglévő/felújított/új), db : Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1; Célérték (a projekt befejezésekor, új) 1.
Kút lezárás, db: -
Vízelosztás
Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is), fm: Célérték (a projekt befejezésekor, új) -.
Tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új), m3: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 25; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 25; . Célérték (a projekt befejezésekor, új) 40.
Meglévő hálózat rekonstrukciója, %: 20*.
Vásárosnamény-Gergelyiugornya-Jánd közös vízmű vízellátó rendszerének önálló fejlesztése
Vízműtelep, vízkezelés
Víztisztítási technológia , db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Technológiai kapacitás (engedély szerint), m3/d: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1000; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1000.
Kezelőépület kialakítása (építés), db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Vízkivétel
Kutak (meglévő/felújított/új), db : Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 2; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 2.
Kút lezárás, db: -
Vízelosztás
Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is), fm: Célérték (a projekt befejezésekor, új) -.
Tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új), m3: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 556; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 556.
Meglévő hálózat rekonstrukciója, %: 20*.
Nyírmada-Pusztadobos közös vízmű vízellátó rendszer önálló fejlesztése
Vízműtelep, vízkezelés
Víztisztítási technológia , db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Technológiai kapacitás (engedély szerint), m3/d: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1500; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1000.
Iszapkezelés, iszaptároló szikkasztó mű, db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 0; Célérték (a projekt befejezésekor új) 1.
Kezelőépület kialakítása (építés), db: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1.
Vízkivétel
Kutak (meglévő/felújított/új), db : Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 3; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 3.
Kút lezárás, db: -
Vízelosztás
Új ivóvízhálózat kiépítése (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is), fm: Célérték (a projekt befejezésekor, új) -.
Tisztavíz tározó kapacitás (meglévő/felújított/új), m3: Kiindulási érték (jelenleg meglévő) 1150; Célérték (a projekt befejezésekor felújított) 1150.
Meglévő hálózat rekonstrukciója, %: 20*.
Vállalkozó feladatát képezi fent felsorolt építési munkákra vonatkozó előírások szerinti tervezési és kivitelezési munkák elvégzése. A tervezési munkafajták: építési engedélyes, vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek, gépészeti és elektromos részlettervek.
Vállalkozó feladatát képezi a 6 hónapra tervezett próbaüzem lefolytatása, dokumentálása. A próbaüzem beletartozik a projekt megvalósítás szerződés szerinti időszakába.
*A vízelosztás indikátor csoportjához tartozó „meglévő hálózat rekonstrukciója” műszaki indikátor csak projekt szinten értelmezhető. Az ellátott településeken végrehajtandó hálózatrekonstrukció maximális mértéke a projekt elszámolható költségének 20 %-ig terjedhet. Vállalkozó által megajánlható maximális ár a hálózatrekonstrukció tekintetében 80.959.642 Ft, az e feletti megajánlás nem elszámolható.
A projekt műszaki indikátorainak összesítő táblázata – Beregi Projektcsoport
„Beregi Ivóvízminőség-javító projekt” KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032
Indikátor csoport Műszaki Indikátorok megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (Jelenleg meglévő) Célérték (Projekt befejezésekor, felújított) Célérték (Projekt befejezésekor, új)
vízműtelep, vízkezelés Víztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/arzén eltávolítás/egyéb tisztítás) db/db/db/db/db 0/4/0/0/0 0/4/0/0/0 0/1/5/4/0
Dombrád-Kistiszahát vízellátó rendszer települési vízmű technológia db/db/db/db/db 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/1/1/0/0
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer vízmű technológia db/db/db/db/db 0/1/0/0/0 0/1/0/0/0 0/0/1/1/0
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer vízmű technológia db/db/db/db/db 0/1/0/0/0 0/1/0/0/0 0/0/1/1/0
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű technológia db/db/db/db/db 0/1/0/0/0 0/1/0/0/0 0/0/1/1/0
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer vízmű technológia db/db/db/db/db 0/1/0/0/0 0/1/0/0/0 0/0/1/1/0
vízműtelep, vízkezelés Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 1512/na/163 1987/4430/122 4/7/1
Dombrád-Kistiszahát vízellátó rendszer települési vízmű technológiai kapacitás (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 2/na/4 0/0/0 4/7/1
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer vízmű technológiai kapacitás (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 586/na/75 742/1336/50 0/0/0
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer vízmű technológiai kapacitás (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 236/na/30 299/748/20 0/0/0
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű technológiai kapacitás (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 20/na/4 24/41/2 0/0/0
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer vízmű technológiai kapacitás (m3/d)/(m3/d)/(m3/h) 668/na/50 922/2305/50 0/0/0
vízműtelep, vízkezelés Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű db 1 0 4
Dombrád-Kistiszahát vízellátó rendszer települési vízmű iszapkezelés db 0 0 1
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer vízmű iszapkezelés db 0 0 1
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer vízmű iszapkezelés db 0 0 1
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű iszapkezelés db 0 0 1
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer vízmű iszapkezelés db 1 0 0
vízműtelep, vízkezelés Kezelőépület kialakítása (építés) db 3 3 2
Dombrád-Kistiszahát vízellátó rendszer települési vízmű kezelőépület db 0 0 1
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer vízmű kezelőépület db 1 1 0
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer vízmű kezelőépület db 1 1 0
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű kezelőépület db 0 0 1
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer vízmű kezelőépület db 1 1 0
vízkivétel kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás) db 0 0 0
Dombrád-Kistiszahát vízellátó rendszer települési vízmű kutak (1.sz. K-31 üzemelő kút) db 1 1 1
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer vízmű kutak ((1.sz. B-32, 2. sz. B-33, 3. sz. K-37 üzemelő kutak) db 3 3 0
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer vízmű kutak (1. sz. B-13, 3. sz. K-19 üzemelő kutak + 2. sz. B-18 tartalék vm. kút) db 3 3 0
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű kutak (1. sz. K-79 üzemelő kút) db 1 1 1
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer vízmű kutak (1. sz. K-65, 2. sz. K-15 üzemelő kutak) db 2 2 0
vízkivétel kút lezárás db N.R. N.R. 0
XXX települési vízmű lezárt kutak db N.R. N.R. 0
YYY települési vízmű lezárt kutak db N.R. N.R. 0
vízkivétel felszíni vízkivétel db 0 0 0
XXX települési vízmű felszíni vízkivételi mű db 0 0 0
YYY települési vízmű felszíni vízkivételi mű db 0 0 0
vízelosztás Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is 80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm) fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. N.R. 0/0/0/0/0/0/0
Dombrád-Kistiszahát új települési ivóvízhálózat építése NA 32 mm KPE 2050fm fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. N.R. 2050/0/0/0/0/0/0
Dombrád-Kistiszahát település házi bekötések helyett ejektoros közkifolyók db N.R. N.R. 6
Dombrád-Kistiszahát település földfeletti tűzcsapok db N.R. N.R. 3
Tiszaszalka -Tiszaadony) távvezeték építése NA 150 mm ,3600 fm fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. N.R. 0/0/0/3600/0/0/0
vízelosztás Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)
csak projekt szinten értelmezhető % N.R. max. 20% N.R.
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer települési ivóvízhálózat rekonstrukció, 210 fm fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. 36/56/0/118/0/0/0 N.R.
XXX település tolózár aknák db N.R. 6** N.R.
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer települési ivóvízhálózat rekonstrukció, 170 fm fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. 21/50/0/49/50/0/0 N.R.
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer- tolózár aknák db N.R. 0 N.R.
Vásárosnamény-Perényi tanya vízellátó rendszer települési ivóvízhálózat rekonstrukció fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. 0 N.R.
Vásárosnamény-Perényi tanya vízellátó rendszer - tolózár aknák db N.R. 1 N.R.
Vásárosnamény-Gergelyiugornya(Jánd) vízellátó rendszer települési ivóvízhálózat rekonstrukció fm/fm/fm/fm/fm/fm/fm N.R. 0 N.R.
Vásárosnamény-Gergelyiugornya(Jánd) vízellátó rendszer - tolózár aknák db N.R. 8** N.R.
vízelosztás nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 0/0 0/0 0/0
XXX települési vízmű nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 0/0 0/0 0/0
YYY települési vízmű nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 0/0 0/0 0/0
vízelosztás tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 800/14870 800/1487 40/0
Dombrád-Kistiszahát települési vízmű tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/ víztorony) m3/m3 0/0 0/0 0/0
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 400/750 400/750 0/0
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 200/356 200/356 0/0
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 0/25 0/25 40/0
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony) m3/m3 200/356 200/356 0/0
egyéb Hálózatmosatás projekt szinten fm N.R. N.R. 67400
Dombrád-Kistiszaháttelepülés hálózatmosatás fm N.R. N.R. 0
Nyírmada(Pusztadobos) település hálózatmosatás fm N.R. N.R. 32900
Tiszaszalka (Tiszavid, Tiszaadony) település hálózatmosatás fm N.R. N.R. 14800
Vásárosnamény-Perényi tanya település hálózatmosatás fm N.R. N.R. 1200
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) település hálózatmosatás fm N.R. N.R. 18500
egyéb Próbaüzem hónap N.R. N.R. 0
Dombrád-Kistiszahát települési vízmű próbaüzem hónap N.R. N.R. 6
Nyírmada(Pusztadobos) vízellátó rendszer próbaüzem hónap N.R. N.R. 6
Tiszaszalka(Tiszavid, Tiszaadony) vízellátó rendszer próbaüzem hónap N.R. N.R. 6
Vásárosnamény-Perényi tanya települési vízmű próbaüzem hónap N.R. N.R. 6
Vásárosnamény-Gergelyiugornya (Jánd) vízellátó rendszer próbaüzem hónap N.R. N.R. 6
egyéb Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep) m N.R. N.R. 0
XXX település vízmű: telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep) m N.R. N.R. 0
YYY település vízmű: telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep) m N.R. N.R. 0
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 16 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Általános jótállási kötelezettség az utolsó próbaüzem sikeres lezárásától számított 24 hónap. A jótállásnak két év időtartamra ki kell terjedni a bírálati szempontot képező, az ajánlatban vállalt üzemeltetési költségek teljesülésére is.
Késedelmi kötbér a Szerződéses Ár 0,3%-a naponta, maximum a Szerződéses Ár 10%-a. A maximumot elérő, Vállalkozónak felróható késedelem esetén Megrendelő elállhat a szerződéstől és ez esetben Megrendelőt illeti meg a teljes ajánlati biztosíték.
Teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó az ajánlatában vállalt munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, foglalkoztatási naponként (Dokumentáció 1. kötet D.15.3. pont) 10.000,- Ft kötbért köteles Megrendelő részére fizetni.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előleg igénylés benyújtásától az előleg visszafizetéséig az egyösszegű ajánlati ár 30%-a.
Amennyiben vállalkozó vállalkozói előleget igényel, az előleg kifizetése előtt annak összegével azonos mértékű, az NFÜ javára szóló biztosítékot köteles nyújtani, melynek formája megegyezhet a teljesítési biztosíték formáival (Kbt. 126. § (6) bekezdése), vagy teljesíthető a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pontjában meghatározott biztosíték formájával.)
Teljesítési biztosíték: A teljesítés Vállalkozónak felróható elmaradása vagy kötbérterhes késedelmes teljesítése esetére a szerződéskötés napjától a jótállási időszak kezdetéig az egyösszegű ajánlati ár 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: A hibás teljesítés esetére kikötött jótállás biztosítására próbaüzem sikeres lezárásától a jótállási időszak lejártát követő 60. napig az egyösszegű ajánlati ár 3%-a.
Bármely biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapján.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító jelű projekt keretében. A támogatási arány 81,915596%, az önerő aránya 18,084404%.
A Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a szállítói finanszírozás szabályai szerint, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130. § (2) és (3) bekezdés, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet. Amennyiben a teljesítésbe alvállalkozó kerül bevonásra, úgy a kifizetés feltételeire a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-a az irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Megrendelő előleget biztosít, amelynek mértéke az egyösszegű ajánlati ár 30 %-a. Az előleg igényléséről az ajánlatban kell nyilatkozni. Az igénybe vett előleggel a három részszámlával és a végszámlával szemben számlaarányosan kell elszámolni.
Vállalkozó a teljesítés során egy előlegszámlát, három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció 1. kötet 3. sz. jegyzék, valamint a dokumentáció 2. kötet Szerződéses Megállapodás 3.5. pontja tartalmazza.
Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény és nincs is rá lehetőség.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlattevő az ajánlatában köteles vállalni az ajánlattételi felhívás II.1.2. pontjában felsorolt, a beruházással érintett településeken állandó lakhellyel rendelkező munkanélküliek illetve tartósan munkanélküliek közül legalább 5 fő foglalkoztatását a kivitelezés során annyi 8 óra időtartamú munkanapon át, hogy a foglalkoztatott létszám és a munkanapok szorzata elérje minimum a 150-et. Az erre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció 1. kötet 1. számú jegyzék és 2. kötet Különös Szerződéses Feltételek 6.1. pontja tartalmazza.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az 57. § (1) bekezdés d) pontja alatti nyilvántartásba történő bejegyzés alatt a szerződés teljesítésében kivitelezőként részt vevő gazdasági szereplő esetében az építőipari kivitelezési tevékenységre jogosult vállalkozásokról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában történt regisztrációt is érteni kell.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem) az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevőnek ajánlatában az Ajánlattételi felhívás közzétételének napját követően keletkezett nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) pontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.
Az igazolás módja tekintetében irányadó a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 58. számában 2012. május 23-án közzétett Útmutatója.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően a minimum-követelmény szerinti teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha a kifizetés nem forintban történt, a forintra történő átszámítás az MNB kifizetéskor érvényes hivatalos devizaárfolyama alapul vételével szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évre vonatkozóan a teljes, - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel nem éri el összesen az 500 millió forintot, és az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (víziközmű építése) – általános forgalmi adó nélkül számított – tevékenységből származó árbevétele nem éri el összesen a 360 millió forintot.
Közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, illetve amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a) és c) pontjában foglaltak szerint.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint, ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 16. § (5) bekezdés szerinti referencianyilatkozatával, vagy a másik szerződő fél referenciaigazolásával kell igazolni, amelynek tartalmára a rendelet 16. § (3) bekezdése az irányadó.
M.2. Az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően meg kell adni név, képzettség, jogosultság szerint, hogy melyik szakember pozícióba kit jelöl ajánlattevő. Csatolni kell a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát, rendelkezésre állási nyilatkozatát és szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban az egyes tevékenységek kezdő és befejező időtartamát év, hó részletezettséggel kell megadni és úgy megjelölni, hogy abból az alkalmassági követelmény gyakorlatra vonatkozó előírása ellenőrizhető legyen a jogosultságnak megfelelő tevékenység és az előírt időtartam vonatkozásában. Ajánlatkérő a felelős műszaki vezető jogosultságát közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi.
M.3. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően nyilatkozat a 2010. és 2011. évi átlagos statisztikai létszámról és arról, hogy rendelkezett a vizsgált időszakban 1 fő vezető tisztségviselővel.

M.4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően csatolni kell ISO 14001:2005 vagy azonos követelményeknek megfelelő más környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer tanúsítványának másolatát, vagy a környezetvédelmi intézkedések leírását, amelyeket ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapon belül nem rendelkezik összesen legalább nettó 300 millió forint értékű sikeres átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített víziközmű beruházással. A referenciakövetelménynek egy vagy több referenciával is meg lehet felelni, melyből legalább egy FIDIC szerződéses rendszerben került megvalósításra. A bemutatott referenciáknak műszaki tartalom szerint együttesen tartalmazniuk kell kommunális vízvezeték hálózat építését/bővítését, vízműtelep építését/bővítését, víztorony építését, kútépítést, víztározó medence építést, vízvezetéken levő átemelő építését/felújítását.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonásra kerülő alábbi szakemberekkel:
1) 1 fő felelős műszaki vezetővel
Végzettség: Felsőfokú műszaki egyetemi vagy műszaki felsőfokú főiskolai végzettség
Jogosultság: rendelkezik MV-VZ/A kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal
Szakmai gyakorlat: összesen 36 hónapos szakmai gyakorlat a megkövetelt felelős műszaki vezetői jogosultság területén, a jogosultság megszerzését követően.
2) legalább 1 fő szakági felelős műszaki vezető
Végzettség: felsőfokú műszaki egyetemi vagy műszaki felsőfokú főiskolai végzettség
Jogosultság: rendelkezik FMV-ÉG kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal
- összesen 36 hónapos szakmai gyakorlat a megkövetelt felelős műszaki vezetői jogosultság területén, a jogosultság megszerzését követően.
3) legalább 1 fő szakági felelős műszaki vezető
Végzettség: felsőfokú műszaki egyetemi vagy műszaki felsőfokú főiskolai végzettség
Jogosultság: rendelkezik FMV-ÉV kategóriájú érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal
- összesen 36 hónapos szakmai gyakorlat a megkövetelt felelős műszaki vezetői jogosultság területén, a jogosultság megszerzését követően.
4) legalább 1 fő minőségügyi vezető
végzettség : felsőfokú műszaki
képzettség: minőségügyi szakmérnök
- Szakmai gyakorlat: összesen 36 hónapos minőségirányítási területen szerzett szakmai gyakorlat.
5) legalább 1 fő vezető tervező
végzettség: felsőfokú műszaki
Jogosultság: VZ-T tervezői jogosultság
- Gyakorlat: 36 hónap szakmai gyakorlat önálló tervezői területen.
Egy szakember több alkalmassági feltételt is igazolhat.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 2010. és 2011. évben nem rendelkezett évente legalább 30 fő átlagos statisztikai létszámmal, amelyből fizikai állományú 20 fő és 1 fő vezető tisztségviselővel.

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlat benyújtásának napján érvényes, építőipari fővállalkozás vagy generálkivitelezés, magas-, mély és vagy közműépítés, vízépítés területén a fenti tevékenységek közül legalább egynek megfelelő olyan környezetirányítási rendszerrel, amely megfelel az ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek, vagy a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel (EMAS).

Közös ajánlattevők az M.1 – M.4. szerinti alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű ajánlati ár mértéke (Ft)12
Organizációs terv megalapozottsága8
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/01/24 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 152400 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti bruttó ellenértéket a lebonyolító Prekub Ügyvédi Iroda 11744003-29910362 számú folyószámlájára átutalással kell teljesíteni, amelyet a dokumentáció igénylésekor átutalási bizonylattal igazolni kell.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/01/24 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/01/24 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt. 1.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés alapján meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Beregi Ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító jelű projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az A.II. mellékletben megadott helyről, írásban, telefaxon, vagy e-mailen lehet igényelni, amely az igénylés beérkezését követő két munkanapon belül átvehető, vagy erre vonatkozó igény szerint megküldésre kerül. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
10-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. Egyösszegű ajánlati ár mértéke (Ft): A Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában 2012. június 1-én közzétett Útmutatója szerinti fordított arányosítás módszere.
2. Organizációs terv megalapozottsága: A Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában 2012. június 1-én közzétett Útmutatója szerinti pontozás módszere.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlattevő 2.000.000,- Ft ajánlati biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 59 §-ban írtak szerint, amelyet legkésőbb az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell biztosítani, az 59. § (2) bekezdésben meghatározott módok valamelyikén.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1. Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45 §-ban foglaltak irányadóak a 122. § (5) bekezdésében foglalt eltérésekkel.
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást tart 2013. január 15-én 10:00 óra, és 2013. január 16-án 10:00 órakor (két nap). Az összes kivitelezési hely bejárása egy munkanapon nem lehetséges. Találkozási hely a Tiszaadony Polgármesteri Hivatal 4833 Tiszaadony, Kossuth u. 66.
V.4.2. Ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat írásban és zártan, az A/III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 nyomtatott példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat, valamint felül nem írható elektronikus változatban, CD adathordozón. Az elbírálás alapja a nyomtatott változat eredeti példánya. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatokat tartalmazó, zárt borítékra a következő feliratot kell elhelyezni: „Beregi ivóvíz kivitelezés” valamint: „Nem bontható fel 2013. 01. 24-én 11:00 óra előtt”.
További formai előírások: Az ajánlat egyes nyomtatott példányainak lapjait folyamatosan sorszámozással kell ellátni és olyan módon összefűzni, lebélyegzett, aláírt zárócimkével ellátni, hogy annak sérülése nélkül a lapokat ne lehessen szétbontani vagy kicserélni. Az ajánlat borítót követő első lapjára a tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amelynek tartalmát az ajánlati dokumentáció szerint kell meghatározni.
V.4.3. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
V.4.4. Ajánlattételi képesség
Az ajánlattevő ajánlattételi képességét ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a Céginformációs Szolgálat cégjegyzék adatai alapján ellenőrzi. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
V.4.5. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak működni. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint)
V.4.6. Az ajánlatok elbírálása során hiánypótlásra, felvilágosítás kérésére a Kbt. 67. § szerint kerül sor.
V.4.7. A III.2.2. P.1. pontba foglalt alkalmassági minimumkövetelmény vizsgálatánál a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység szempontjából víziközmű építési tevékenységnek minősül: kommunális ivóvízvezeték hálózat építés/bővítés, víztorony építés, kútépítés, víztározó medence építés, vízvezetéken levő átemelő építés/felújítás.
V.4.8. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásukról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint)
V.4.9. A felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési időt úgy kell érteni, hogy a Különös Szerződéses Feltételek 8.1. pontja szerint a kezdési időpont a Szerződéses Megállapodás aláírásának napja és a szerződés az összes sikeresen lezárt próbaüzemmel tekintendő teljesítettnek (teljesítés időtartama= kivitelezés + próbaüzem). A szerződéskötést követő 10 napon belüli időpontra a Mérnök tűzi ki a munkaterületek átadását.
V.4.10. A beszerzés részekre bontása azért nem lehetséges, mert a beruházással érintett víziközművek rekonstrukciója műszaki és pénzügyi egységet képez, azonos projekten belül egységes elvek és műszaki megoldások alapján kívánja ajánlatkérő megvalósítani, különös tekintettel a tervezés-engedélyeztetés, kivitelezés FIDIC Sárga könyves rendszerére, amely nem a megrendelő, hanem a vállalkozó által készített vagy elfogadott tervek szerint történik.
V.4.11. A Támogatási Szerződés feltételei szerint ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
V.4.12. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni kell, hogy a kivitelezés során alkalmazni fogja a „Zöld közbeszerzés” szempontjait: Ajánlattevőnek a zöld közbeszerzés szempontjainak érvényesítése érdekében vállalnia kell, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja. Irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban újrahasznosított papírt alkalmaz. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, ill. környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz. A használt lapokat szelektíven gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti. Vállalja továbbá, hogy a kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizálja, az ehhez szükséges tervezett intézkedéseit az ajánlatában bemutatja.
V.4.13. Ajánlattevőnek az ajánlatában Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervet kell benyújtania, amennyiben a foglalkoztatotti létszáma a 10 főt meghaladja.
V.4.14. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a megadott becsült értéket meghaladó forrás nem áll rendelkezésére. Ennek megfelelően amennyiben az összességében legelőnyösebb bírálati szempont szerinti nyertes ajánlattevő ajánlatában az Egyösszegű Ajánlati Ár magasabb a rendelkezésre álló forrásnál, az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 76 § (1) bekezdés c) pontja alapján.
V.4.15. Ajánlatkérő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. § (1) bekezdés).
V.4.16. A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján a benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. Olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamelyik követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen bankgarancia vagy kezességvállalás) eredeti vagy hiteles másolatban nyújtandó be. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokhoz csatolni kell az ajánlattevő általi felelősségvállalási nyilatkozatot tartalmazó fordítását is.
V.4.17. Nem kell igazolni azon tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló nyilvántartások is.
V.4.18. Árfolyamok
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, kivéve a III.2.2. P.2. pont szerinti árbevételről szóló nyilatkozat esetét, amikor az MNB kifizetéskori árfolyamát kell figyelembe venni.
V.4.19. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot kell tennie az ajánlattételi felhívás feltételeire a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint)
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Prekub Ügyvédi Iroda
Postai cím: Luther tér 11. fszt. 1.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Prekub János ügyvéd
Telefon: 42/315-142
E-mail: prekubj@gmail.com
Fax: 42/315-142
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Prekub Ügyvédi Iroda
Postai cím: Luther tér 11. fszt. 1.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Prekub János ügyvéd
Telefon: 42/315-142
E-mail: prekubj@gmail.com
Fax: 42/315-142
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Prekub Ügyvédi Iroda
Postai cím: Luther tér 11. fszt. 1.
Város/Község: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Prekub János ügyvéd
Telefon: 42/315-142
E-mail: prekubj@gmail.com
Fax: 42/315-142
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------