Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:20653/2014
CPV Kód:45210000-2;45315100-9;45300000-0;45350000-5;45312100-8
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:6728 Szeged, Bajai út 14. (hrsz.:02047/2, 2040/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.11.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Szele Tamás r. főhadnagy
Telefon: +36 14435597
E-mail: euintegracio@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
x Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A szegedi Határrendészeti Oktatóbázis új épületének kivitelezése a „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” elnevezésű, Külső Határok Alap 2013/3.5.3 azonosítószámú projekt keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6728 Szeged, Bajai út 14. (hrsz.:02047/2, 2040/1)
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés keretében a szegedi Határrendészeti Oktatóbázis új épületének kivitelezése (KHA 2013/3.5.3.)
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45315100-9
45300000-0
45350000-5
45312100-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A szegedi Határrendészeti Oktatóbázis új épületének kivitelezése a „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” elnevezésű, Külső Határok Alap 2013/3.5.3 azonosítószámú projekt keretében, az alábbiak szerint:
Jelen beruházás során a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola meglévő főépületéhez kerül hozzáépítésre a Határrendészeti Oktatóbázis. Az Oktatóbázis épülete, földszinti és emeleti, tetőtéri (és beépítetlen padlástéri) szintekre tagozódik. A földszinten tantermek és közösségi helyiségek, az emeleten kollégiumi szobák, valamint tanári szobák és a könyvtár kap helyet.
A meglévő épület alapterülete: 2330 m2
Az új épületrész alapterülete az 1,90 m alatti területeket is figyelembe véve 658,43 m2.
Az épület nettó hasznos alapterülete 631.59 m2; a külső szimulációs helyszín területe 500 m2 (+40m2 murva út)
Az épületben elhelyezésre kerülő létszám: 34+6 fő
1. Építészeti munkák
2. Tartósszerkezetekhez kapcsolódó tervezési feladatok:
- a zsaluzási technológia terveinek elkészítése;
- előregyártott vasbeton szerkezetek gyártmányterveinek elkészítése;
- acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése;
- a fenti tervezési feladatok ellenőriztetése.
3. Épületgépészeti munkák:
- vízellátás;
- csatornázás szerelési munkák;
- központi fűtés, hűtés szerelési munkák, klimatizálás;
- szellőzés szerelési munkák.
4. Épületvillamossági munkák:
- falazás és egyéb kőműves munkák;
- elektromos energia ellátás, világítás
5. Gyengeáramú rendszerek kiépítése:
- automatikus tűzjelző rendszer;
- strukturált kábelhálózat;
- videó megfigyelő rendszer;
- CATV rendszer;
- egyéb rendszer kiépítése
6. Külső közművek:
- vízbekötés;
- csatornabekötés.
7. Belső út kivitelezési munkái
8. Szimulációs helyszín kivitelezési munkái
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/12/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/05/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, minden késedelemmel/hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, de összesen legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap. (A jótállási kötelezettség a sikeres, hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétel lezárásától, a teljesítési igazolás kiállításától számított 36 hónapig tart.)
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: a teljes tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5-5 %-a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani, a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg mértékének megfelelő összegben, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítékot az előleg bekérő benyújtásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályozást a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Külső Határok Alap (KHA) 2013/3.5.3 azonosítószámú „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” megnevezésű projekt keretén belül biztosított támogatásból finanszírozza.

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése szerint utófinanszírozással történik, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleget az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti a nyertes ajánlattevő részére. Az előleg bekérőt legkésőbb az építési munkaterület átadásának napjáig lehet benyújtani, ellenkező esetben az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő nem igényel előleget. Az előleg elszámolása arányosan történik a teljesítésről kiállított számlákban.
Fizetési ütemezés:
- Részszámlák: a nyertes ajánlattevő 3 db részszámlát az elkészült munkarészek felmérése alapján 25-50-75 % készültségi fok elérésekor, a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben nyújthat be, figyelemmel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (1)-(2), és (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
- Végszámla: a műszaki átadás-átvételt követően, a vállalkozói díj fennmaradó, 25%-a összegben nyújtható be.
A vállalkozói díjon felül a szerződés 5 % tartalékkeretet tartalmaz. A tartalékkeret felhasználásának szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelésről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek, illetve a létrejött szerződés alapján a kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.
A kifizetésre alkalmazandó a Kbt. 130. § (1)-(3), valamint az (5)-(6) bekezdései, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) - d) és f) meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A 306/2011. (XIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés a követelmény (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Igazolási mód: a Kbt. 122. § (1) bekezdése, 58. § (3) bekezdése, illetve a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12. §-a szerint.
A Kbt. 75. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok)nak az eljárást megindító felhívás megjelenésének dátumánál nem régebbinek kell lennie.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban „a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) és „a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012, június 1.) tárgyú dokumentumok figyelembevételével járjanak el.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját vagy jogelődje - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó - számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (mérleg és eredménykimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, akkor nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az igazolás módja az ajánlattevő nyilatkozata a működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
P/2.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben - elért teljes, és a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor kezdte meg a tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4), (4a) és (5) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye egynél több alkalommal negatív.

P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben - a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a 100.000.000,- HUF értéket, továbbá a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év alatt összesen á nem éri el a 80.000.000,- HUF értéket.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 70.000.000,- HUF értéket.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) és (5) bekezdése szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya olyan részletességgel, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést, konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
M/2.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (végzettséget igazoló dokumentum, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amelyből a szakmai gyakorlat jellege és időtartama egyértelműen megállapítható, rendelkezésre állási nyilatkozat).
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésében, illetve a 17. § (1a) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult) legalább 1 db, legalább nettó 150.000.000,- HUF értékű magasépítési referenciával.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
- 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 36 hónap magasépítési felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik;
- 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 36 hónap épületvillamossági felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik;
- 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 36 hónap épületgépészeti felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik.
(Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. A szakembereknek nem kell rendelkezniük kamarai regisztrációval. A nyertes ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás V.4.3.9 pontja szerint kell eljárnia.)
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/11/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. VI. emelet 633. helyiség
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ (2)-(4) bekezdés és (6)-(7) bekezdése szerint.
Az ajánlatkérő meghívja a támogató szervezetet, azaz a 23/2012. (IV. 26.) BM rendeletben meghatározott Felelős Hatóságot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő épületébe történő belépés időigényes, ezért az ajánlat benyújtása során kérjük, az épületbe bejutás időigényével is kalkuláljanak.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Külső Határok Alap (KHA) 2013/3.5.3 számú, „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” megnevezésű projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet az eljárást megindító felhívás A.II mellékletében megjelölt e-mail címre (procura@t-online.hu) vagy faxszámra (+36 1/3920023) kell megküldeni. A dokumentációt az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet elektronikus és postai úton bocsátja rendelkezésre az ajánlattevő által a kérelemben megadott címre. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P/1., P/2., III.2.3) M/1., M/2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A dokumentáció átvétele, az ajánlat benyújtása és formája:
1.1 Az ajánlatot az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
1.2 Az ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás I.1. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton (Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. VI. emelet 633. helyiség) az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 példányban, a lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását 2 db elektronikus adathordozón (scannelve pdf formátumban). Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő épületébe történő belépés időigényes, ezért az ajánlat benyújtása során kérjük, az épületbe bejutás időigényével is kalkuláljanak.
1.3 Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat”, „A szegedi Határrendészeti Oktatóbázis új épületének kivitelezése a „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” elnevezésű, Külső Határok Alap 2013/3.5.3 azonosítószámú projekt keretében”, „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”.
1.4 Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.
1.5 A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
1.6 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre (az oldalszámozás kivételével), az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel el kell látni.
2. Az ajánlatban benyújtandó iratok:
2.1 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
2.2 Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
2.3 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
2.4 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
2.5 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdése és 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is), illetve adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát is.
2.6 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, melyben a közös ajánlattevők megjelölnek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, továbbá a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelősséget vállalnak, a Kbt. 25. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint.
2.7 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását.
2.8 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásait (eljárást megindító felhívás III.2.1), III.2.2), ill. III.2.3) pont).
2.9 Az ajánlattevőnek a pénzügyi-szakmai ajánlata részeként tételes árazott költségvetést kell benyújtania. A tételes költségvetést a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A költségvetés elkészítése során az árazatlan költségvetés tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége, a költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem egészíthető ki. Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, a vállalkozói díj meghatározása az ajánlattevő kockázata, az esetleges előre nem látható költségeket, műszaki észrevételeket, stb. az árazatlan költségvetésben szereplő meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések beépítésére nincs lehetőség. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Eltérés esetén az egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell.
2.10. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként műszaki és pénzügyi ütemtervet kell benyújtania, amelyen egyértelműen feltüntetésre kerülnek teljes körűen az elvégzendő munkák és azok ütemezése, illetve a fizetési feltételekben meghatározott rész- és végszámlák.
2.11. A III.1.1) pontban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
2.12 Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
3. Egyéb előírások:
3.1. Az ajánlatkérő 2014. október 21. napján 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozó helye:
6728 Szeged, Bajai út 14. (hrsz.:02047/2, 2040/1). A bejárás során kérdések nem tehetők fel, azokat kizárólag a Kbt. 45. § ill. 122. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, írásban fogadja és válaszolja meg az ajánlatkérő.
3.2 Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, dokumentum, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.” Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
3.3 Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
3.4 Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3.5 Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
3.6 Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 80. § előírásai szerint.
3.7 A nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie. Az előírt felelősségbiztosítás:
- a beruházás építés-szerelési munkáira vonatkozó, a nettó vállalkozási díj összegének megfelelő értékű C.A.R. biztosítási szerződés, korlátlan esetszám,
- harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés (felelősségbiztosítás): 100.000.000,- HUF éves kárösszeg, illetve 20.000.000,- HUF/káresemény értékű, korlátlan esetszám.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. A biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
3.8 Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerinti korlátozás nélkül.
3.9 A nyertes ajánlattevőnek k a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell legalább 1-1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék szerinti MV-É, MV-ÉG és MV-ÉV jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, melyről az ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
3.10 A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségre - átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
3.11 Az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
3.12 Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Hattyú u. 17/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nádor Géza
Telefon: +36 13920024
E-mail: procura@t-online.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Procura Consulting Kft.
Postai cím: Hattyú u 17/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nádor Géza
Telefon: +36 13920024
E-mail: procura@t-online.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------