Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:20759/2014
CPV Kód:71240000-2;71244000-0;71245000-7;71246000-4;71322500-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Monostori Tibor
Telefon: +36 704433792
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; tibor.monostori@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló átépítése és bővítése, új P+R parkoló és B+R tároló létesítése engedélyezési, kiviteli tervének elkészítése, és jogerős építési engedély megszerzése, valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása” tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés „Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló átépítése és bővítése, új P+R parkoló és B+R tároló létesítése engedélyezési, kiviteli tervének elkészítése, és jogerős építési engedély megszerzése, valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása” tárgyban
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71244000-0
71245000-7
71246000-4
71322500-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1 db Engedélyezési tervdokumentáció készítése, tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és közműszolgáltatók hozzájárulásainak beszerzése, hatósági engedélyeztetés,
1 db kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint
1 db kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció készítése a műszaki leírásban rögzített példányszámban
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 365 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér:
Amennyiben az Ajánlattevő a Szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelmesen teljesít, úgy a késedelembe esés idejére köteles minden késedelmes nap után az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30%-át.
Amennyiben a késedelmi kötbér a maximalizált összeget eléri, Ajánlatkérő jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér :
Amennyiben az Ajánlattevő a Szerződésben foglaltakhoz képest nem szerződésszerűen (azaz hibásan) teljesít, Ajánlatkérő felszólítja Ajánlattevőt a hibák kijavítására, melyre 8 nap áll Ajánlattevő rendelkezésére. Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, Ajánlattevő köteles a hibajavításra vonatkozó határidő és a hiba kijavítása közti időszakra, a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 0,5%-ának megfelelő mértékű napi hibás teljesítési kötbért megfizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30%-át. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy ha az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki, úgy Ajánlatkérő jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Szerződés az Ajánlattevőnek felróható okból véglegesen meghiúsul (például kétszeri hibás teljesítést követően, vagy 60 napot meghaladó késedelem esetén) és a Szerződésben foglalt feladatokat Ajánlattevő nem végzi el, úgy Ajánlatkérő a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállhat, és ez esetben Ajánlattevő köteles teljes nettó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Ebben az esetben késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem számolható fel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő számára a forrás rendelkezésre áll.
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített feladatok teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be a következők szerint:
Részteljesítésekhez kapcsolódó részszámlák lesznek az eljárásban (2 db.):
• I. számla benyújtásának lehetősége: „Megrendelő által elfogadott engedélyezési tervek szállítása és engedélyezési eljárás megindítása (engedélyezési tervek beadása hatóságokhoz dokumentált módon)”:
- teljesítés határideje: szerződéskötés + 85 nap, számla értéke: vállalkozási ár 50%-a, kötbérterhes részhatáridő
• II. számla benyújtásának lehetősége: „Teljes, szerződésben rögzített feladat maradéktalan és hiánytalan teljesítése”:
- teljesítés határideje: építési engedély megszerzése + 160 nap, számla értéke: vállalkozási ár 50%-a, kötbérterhes határidő
A szerződésben rögzített feladatok teljesítése a műszaki leírás 4. pontjában megadott ütemezés szerint történik.
Konkrét fizetési feltételek:
- A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) vagy (3) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.
- Ajánlatkérő előleget nem fizet.
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok fennállnak, továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
2) Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
- Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 57. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján továbbá az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának meghatározott részei (eredmény-kimutatás) - amennyiben az a közhiteles elektronikus nyilvántartásban (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nem hozzáférhető az eljárást megindító felhívás megelőző három üzleti évre -, feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetése, kiviteli tervek készítése, kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.

P.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgyából (Engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetése, kiviteli tervek készítése, kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgyából (Engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetése, kiviteli tervek készítése, kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetése, kiviteli tervek készítése, kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 19.000.000,- HUF értéket.

P.2. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (Engedélyezési tervek készítése és engedélyeztetése, kiviteli tervek készítése, kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben nem éri el összesen a 19.000.000,- HUF értéket.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján
- ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek!
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot!
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget /mennyiségi adatot!
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, ha konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra.
M.2.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az ajánlati dokumentációban megadott minta szerint kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe.
Csatolni szükséges továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése alatt ajánlattevő rendelkezésére áll.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott módon támaszkodhat.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összességében minimum 1 db, minimum 2000 m2 alapterületű parkolási létesítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésének referenciájával.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, illetve képzettséggel bíró szakemberrel:
- 2 fő felsőfokú építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki legalább 5 éves közutak tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/31 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek, eljárás a Kbt. 62. § (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvételére az eljárást megindító felhívás megjelenése napjától minden munkanapon 10:00 óra és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címen van lehetőség: BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet. A dokumentáció az ügyintézővel (A/II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
Ajánlatkérő képviselője a dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó e-mailben tett igénybejelentését követően elektronikus formában is biztosítja, az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés a tibor.monostori@bkk.hu e-mail címen tehető az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció igénylése esetén meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, a dokumentáció átvételére jogosult kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 nyomtatott eredeti példányban zárt csomagolásban/borítékban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges (elektronikus példány). A csomagoláson "KÖZBESZERZÉS, AJÁNLAT - „Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló átépítése és bővítése, új P+R parkoló és B+R tároló létesítése engedélyezési, kiviteli tervének elkészítése, és jogerős építési engedély megszerzése, valamint kivitelezési ajánlatkérési dokumentáció összeállítása”, továbbá "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú eredeti ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni. Az eredeti, és elektronikus példány közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti irányadónak.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Adott esetben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kiv.: természetes személy) az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- a nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, - amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
5) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bank, vagy biztosító által vállalt garancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot cégszerűen aláírt, eredeti példányban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
6) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek (Kbt. 25. §):
- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) nevét, beosztását, telefon és telefax számát, címét.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
7) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő e gazdasági szereplő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát, cégszerűen aláírt eredeti példányban az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. Az ajánlati felhívás III.2.2) P/2. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérté képezi.
12) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
13) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
15) Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentációban adja meg.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 45. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el a kiegészítő tájékoztatás kérése és megadása során.
17) Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevők az ajánlati felhívás III.2.3. M/2. pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű átsorolás előtti alábbi jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben az alábbiak szerint:
M.2. pontban megjelölt szakemberek:
1 fő KÉ-T és 1 fő KÖ-T tervezői jogosultsággal rendelkező építő-, vagy közlekedésmérnök
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, meghatározott
jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek a szerződéskötésig szerepelnie kell a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BKK Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Monostori Tibor
Telefon: +36 704433792
E-mail: tibor.monostori@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BKK Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Monostori Tibor
Telefon: +36 704433792
E-mail: tibor.monostori@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BKK Zrt.
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Monostori Tibor
Telefon: +36 704433792
E-mail: tibor.monostori@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím (URL): www.bkk.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------