Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/119
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.10.10.
Iktatószám:20807/2014
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:1. részfeladat tekintetében: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben. 2. részfeladat tekintetében: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Árpád út 32.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nagy Rita
Telefon: 96/814-211
E-mail: nagy.rita@gyorkozig.hu
Fax: 96/507-295
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorkozig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közigazgatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015.”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. részfeladat tekintetében:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben.
2. részfeladat tekintetében:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben.
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015”
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
x egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015.
1. rész tekintetében:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti 3,5 tonna alatti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása 100 db - 20 % (jelenleg 82 db) mennyiségben.
2. rész tekintetében:
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti 3,5 tonna feletti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása 10 db - 80 % (jelenleg 2 db) mennyiségben.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmi kötbérre tart igényt Ajánlattevő az általa vállalt rendelkezésre állási időt meghaladó teljesítése esetére. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés napjától számított minden megkezdett nap után az eseti megrendelésre vetített nettó óradíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) 5 %-a/nap.
Amennyiben az Ajánlattevő hibásan teljesít, úgy az Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre tart igényt. A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelésre vetített nettó óradíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) 2 %-a/nap.
Ajánlatkérő az eseti megrendelésre vetített nettó óradíj (valamennyi munkafolyamat együttes óradíja) 10 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köt ki Ajánlattevővel szemben szerződéses kötelezettség jogszerű ok nélküli megtagadása, illetve a szerződés nem teljesítése esetére.
A kötbért az Ajánlatkérő szerződésben nevesített bankszámlájára kell teljesíteni a dokumentációban meghatározott feltételek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Az ellenszolgáltatás megfizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, átutalással, a teljesítés igazolását követően, a szabályszerűen, eseti megrendelésenként kiállított számla alapján kerül sor a Kbt. 130. § (1), (4), (5)rendelkezéseivel összhangban a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül.
Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 130. §-a előírásai az irányadóak.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okokat, az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában esetlegesen részt vevő gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §, valamint 12. §-ban foglaltak szerint kell igazolni.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja vagy a 4. § fc) pontja szerinti nyilatkozat szükséges.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját követően keletkezettnek kell lennie.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16. napján megjelent a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú Útmutatójára. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be és a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 2012.06.01. napján megjelent a „Közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell:
P/1. A Kbt. 55. § (1) d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya (gépjármű javítása és karbantartása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjára.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P/1. az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három évi átlagban nem érte el legalább az
1. rész tekintetében: 4,5 millió forintot,
2. rész tekintetében: 1 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatban csatolnia kell:
M/1. A Kbt. 55. § (1) b) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített gépjármű flotta karbantartására vonatkozó szolgáltatásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára, helyére a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szolgáltatás tárgyára és szolgáltatásban érintett gépjárművek számára, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletesnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető) az igazolni kívánt szolgáltatás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből.
Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait. Csatolni kell továbbá a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll.
M/3. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását. Ajánlatkérő a javítóműhelyre vonatkozóan kéri az ajánlathoz csatolni a rendelkezési jogot igazoló dokumentumot (tulajdoni lap vagy bérleti szerződés vagy Bérbeadó szándéknyilatkozata).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik
M/1.
1. rész tekintetében:
az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, legalább 40 db járművet magában foglaló gépjármű flotta karbantartására vonatkozó, a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített szolgáltatásról szóló referenciával.
2. rész tekintetében:
az eljárását megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, 3,5 tonna feletti gépjármű karbantartására vonatkozó, a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon teljesített szolgáltatásról szóló referenciával.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
M/2. Mindkét részfeladat tekintetében:
a feladat ellátásához szükséges legalább 1 fő, középszintű autószerelői OKJ-s képzettséggel rendelkező autószerelővel és legalább 1 fő, középszintű autóelektronikai műszerész OKJ-s végzettséggel rendelkező autóvillamossági szerelővel, akik legalább 2 év közbeszerzés tárgya (gépjármű javítás, karbantartás) szerinti szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Ugyanazon szakember adott pozícióra mindkét részfeladat tekintetében megjelölhető, azonban adott részfeladat tekintetében mindkét pozícióra ugyanazon szakember nem jelölhető.
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
M/3. Mindkét részfeladat tekintetében:
a szolgáltatás nyújtásának helyéül szolgáló alábbi felszereltséggel rendelkező Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén található javítóműhellyel (vagy bérlet esetén legalább a bérbeadó szándéknyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy amennyiben az ajánlattevő a közbeszerzés nyertese lesz, a bérleti jogviszony az ajánlattevővel kötendő szerződés aláírásának időpontjáig létrejön):
- legalább 1 db hibakód olvasó és motorteszter műszer (diagnosztikai hibakiolvasó műszer) és
- legalább 1 db görgős fékerőmérő próbapad (fékerőhatás-mérő berendezés).
(Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Általános szerelési óradíj (nettó Ft/óra)35
Fényezési óradíj (nettó Ft/óra)12
Karosszéria javítás óradíja (nettó Ft/óra)16
Autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra)12
Műszaki mentés alapdíj (nettó Ft)4
Műszaki mentés kilométerdíj (nettó Ft/km)6
Gumiszerelés, centrírozás (nettó Ft/db)5
Kerékcsere díj (nettó Ft/db)9
Hozom-viszem szolgáltatás térítésmentes vállalása (igen/nem1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 10000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció 10.000,- Ft + 27,0 % ÁFA árát a Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni részenként külön-külön átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00299633-00000000 számú számlára legkésőbb a szerződéskötésig. Az átutalás közlemény rovatába „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015…..részfeladat” hivatkozást kell feltüntetni. A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával. Az ellenérték megfizetése lehetséges továbbá az ajánlatkérő házi pénztárában hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.30 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 9021 Győr, Árpád út 32. 316. iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2016. augusztus
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
1.) A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdésének megfelelően. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett a Kbt. 49.§ (2) bekezdése szerinti „ajánlott” igazolás- illetve nyilatkozatmintákat (adatlapokat, formanyomtatványokat, stb.) értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni (a kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az esetben az eljárásban az ajánlattevő, illetve bármilyen minősítésű alvállalkozója tekintetében nem alkalmazható, illetve értelmezhető.
2.) A dokumentáció átvehető az I.1. pontban megjelölt címen személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 8.00-15.30, pénteken 8.00-13.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8.00-10.00 óra között.
Az Ajánlatkérő, az ajánlattevő írásbeli megkeresése esetén a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére elektronikus úton is elküldi az ajánlattevő által megadott e-mail címre. A dokumentáció kiváltása, az ajánlat elkészítése, postázása, esetleges szakértése, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig aranyosan kevesebb pontot ad a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítás (az 1. - 8. bírálati szempontoknál), és az abszolút értékelés módszerével (9. bírálati szempontnál).
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.
Az ajánlatkérő a súlyozott összpontszámot két tizedesjegyre kerekítve vizsgálja.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, M/1, M/2, M/3
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 9021 Győr, Árpád út 32. postacímre, vagy személyesen a Győr, Árpád út 32. alatt, a 314-es irodába dr. Nagy Rita részére.
A csomagolásra rá kell írni: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015. - AJÁNLAT” és a „Postázóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó és az Ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2014.10.29. nap 10.00 óráig nem bontható fel!”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor az I.1. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapon hétfőtől-csütörtökig 8.00 óra és 15.30 óra között, pénteken 8.00 óra és 13.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00.-10.00 óra között lehet leadni a Győr, Árpád út 32. alatt, a 314-es irodába dr. Nagy Rita részére.
A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, minderre figyelemmel az ajánlatok személyes leadása javasolt, de nem követelmény. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
2.) Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) 2 példányban be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható *.pdf file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
3.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése, a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
5.) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet feltétel és jogfenntartás nélküli, teljes körű elfogadásáról ajánlattevő ajánlatába nyilatkozatot köteles csatolni. A szerződéstervezetet az ajánlathoz nem szükséges csatolni.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő - és bevonásuk esetén az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet- alábbi dokumentumait:
- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i);
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás;
- az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
7.) Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
8.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, arra, hogy az ajánlattevőknek a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint tájékozódniuk kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
9.) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltakra.
10.) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával."
Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
11.) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet(ek), személy(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.
12.) A Kbt. 25. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz eredeti vagy másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
13.) Ajánlatkérő az ajánlati árakat nettó Ft összegben kéri megadni. Az ajánlattevő köteles az ajánlati árakat teljes körűen meghatározni. Az ajánlati áraknak magában kell foglalnia minden költséget, mely az ajánlattevő oldalán a szerződés teljesítése során felmerülhet.
14.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg.
15.) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
16.) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást köt, melynek mértéke legalább 3.000.000.- Ft/kár értékhatárig terjed, illetve a meglévő biztosítását jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti.
17.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége.
18.) Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a szolgáltatás nyújtásának helyéül szolgáló javítóműhely(ek) pontos címét.
19.)Hozom-viszem szolgáltatás térítésmentes vállalása alatt Ajánlatkérő a következőt érti: Ajánlatkérő munkavállalójának (sofőr) Ajánlattevő szerelőműhelyétől a munkavégzés helyére történő eljuttatását Győr város közigazgatási területén belül.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/10/07 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: 3,5 tonna alatti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015”
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
3) Mennyiség
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015.
Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti 3,5 tonna alatti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása 100 db - 20 % (jelenleg 82 db) mennyiségben.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: 3,5 tonna feletti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása
1) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya: „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015”
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50110000-9
3) Mennyiség
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása - 2015.

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett, a közbeszerzési műszaki leírás szerinti 3,5 tonna feletti gépjárművek szervízelése, karbantartása, javítása 10 db - 80 % (jelenleg 2 db) mennyiségben.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------